Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ. Και ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καταδικάσει όπως ξέρουμε, δήθεν, τον Τεκτονισμό (Μασονία), υπάρχουν ορισμένα παρατράγουδα….

Η Μασονία αναφέρει ως μέλη της επιφανείς Αρχιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας !!!
Η Εκκλησιαστικοί ταγοί ΓΙΑΤΙ σιωπούν  ;;;

Σαλταούρας Χρήστος, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

“.. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει ἀπολύτως εἰς τά ὑπό τῶν ὡς ἄνω Ἀποφάσεων Αὐτῆς ὁριζόμενα. Διακηρύσσει καί αὖθις ὅτι ὁ Τεκτονισμός συνιστᾷ συγκρητιστικόν μυσταγωγικόν θρησκευτικόν σύστημα ἀσυμβίβαστον πρός τήν Ἐκκλησίαν, ὅλως διάφορον, κεχωρισμένον καί ἀλλότριον Αὐτῆς. Διαδηλοῖ κατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ Τέκτονος ὑπό οἱανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ ὡς μέλους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ..”

ΙΕΡΑ  ΣΥΝΟΔΟΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1395
Διεκπ. 691
Αθήνα 28 Μαρτίου 2014

Συνοδικῇ  Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 19ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐπαναδιακηρύσσει διά τῆς παρούσης τήν ἐκπεφρασμένην θέσιν Αὐτῆς κατά τοῦ Τεκτονισμοῦ, ἐπικαλουμένη τήν ἀπό 12.10.1933 Πρᾶξιν καί τήν ἀπό 4.10.1996 Διακήρυξιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὡς καί τάς ἀπό 17.5.1970 καί 29.11.1972  Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ ὁποῖαι καταδικάζουν τόν Τεκτονισμόν καί θεωροῦν ἀσυμβίβαστον τήν ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ πρός αὐτήν τοῦ Τέκτονος.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει ἀπολύτως εἰς τά ὑπό τῶν ὡς ἄνω Ἀποφάσεων Αὐτῆς ὁριζόμενα. Διακηρύσσει καί αὖθις ὅτι ὁ Τεκτονισμός συνιστᾷ συγκρητιστικόν μυσταγωγικόν θρησκευτικόν σύστημα ἀσυμβίβαστον πρός τήν Ἐκκλησίαν, ὅλως διάφορον, κεχωρισμένον καί ἀλλότριον Αὐτῆς.
Διαδηλοῖ κατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ Τέκτονος ὑπό οἱανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ ὡς μέλους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἰδικῶς, ἐν τῇ ὡς ἄνω Πράξει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Τεκτονισμός στηλιτεύεται ὡς σύστημα συγκρητιστικῶν δοξασιῶν, τοῦ ὁποίου ἡ σκοτία φύσις εἶναι ἄκρως ἀντίθετος πρός τήν ἐν πλήρει φωτί χριστιανικήν ἀλήθειαν.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνανεοῖ τήν διαβεβαίωσιν Αὐτῆς πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα καί πληροφορεῖ ὑπευθύνως αὐτό ὅτι οὐδείς ἀπολύτως τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τυγχάνει μέλος Τεκτονικῆς Στοᾶς οὐδέ διατηρεῖ οἱανδήποτε σχέσιν πρός τόν Τεκτονισμόν.
Ἀποκρούομεν πᾶσαν τυχόν περί τοῦ ἐναντίου διάδοσιν ὡς τελείως ἀνυπόστατον καί ψευδῆ, στόχον ἔχουσαν τήν πρόκλησιν συγχύσεως μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος καί τήν φθοράν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κύρους τῶν Ποιμεναρχῶν Αὐτῆς.
Καταδικάζοντες ἐκ νέου τόν Τεκτονισμόν μετά πολλῆς εὐθύνης, καλοῦμεν ὅπως ἐπιστρέψωσιν οἱ πεπλανημένοι εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας διά τῆς ἀπείρου Χάριτος καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Γρεβενῶν Σέργιος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ
Και ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καταδικάσει όπως ξέρουμε τον Τεκτονισμό (Μασονία), υπάρχουν ορισμένα παρατράγουδα….
Ο Σπυρίδων Καμαλάκης (Μασόνος 33ου βαθμού) είναι Μέγας Ευεργέτης-Μέγας Άρχων Λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής !!!


Ο Μητροπολίτης  Βελεστίνου (Τιτουλάριος) Δαμασκηνός μαζί με Ναϊτες Ιππότες και φυσικά Αρμένιο Μονοφυσίτη – αιρετικό «Ιερέα» !
Ο Οικουμενισμός προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα διάφορα Μασονικά φυτώρια.
Σχέσεις Ναιτών με Παπικούς…


Και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο !


Και φυσικά με τους Μονοφυσίτες Αρμενίους αιρετικούς…


Σημείωση : Ορισμένες Μασονικού τύπου  οργανώσεις δηλώνουν ψευδώς ότι δεν είναι Μασονικές ! Για να μπορέσουμε όμως να καταλάβουμε γιατί διάφορες Μασονικού τύπου οργανώσεις δηλώνουν ότι δεν είναι Μασονικές οργανώσεις, αλλά Ιπποτικά πχ Τάγματα, πρέπει να σημειώσουμε τα εξής :
  1. Μασονική θεωρείται από πολλούς Μασόνους μία οργάνωση που έχει μέλη μόνο άνδρες και όχι γυναίκες. Ενώ οι Μασονικού τύπου οργανώσεις έχουν και γυναίκες μέλη.
  2. Μασονική θεωρείται από πολλούς Μασόνους μία οργάνωση που έχει μέλη από διάφορα θρησκεύματα και όχι μόνο από τις διάφορες «Χριστιανικές ομολογίες».
Έτσι λοιπόν είναι παραπλανητική η δήλωση Μασονικού τύπου λεσχών ότι δεν είναι Μασονικές ή Μασονόφιλες ! Η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στους ύπουλους Μασονίσκους των διαφόρων Ιπποτικών ψευτοχριστιανικών ταγμάτων είναι η εξής:
Δέχεστε Μασόνους ως μέλη σας υπό προυποθέσεις ;
Ποία η γνώμη σας για τον Τεκτονισμό ;
Ποία η γνώμη σας για τον Οικουμενισμό ;
Οι απαντήσεις, αν δωθούν, θα είναι διαφωτιστικές !
ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ !
Γράφει ο πρώην Πατριάρχης Αλεξανδρείας Παρθένιος :
[ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
                                                                            Ἀθῆναι, 18.1.88
«Ἀγαπητέ Πρόεδρε κ. Χρ. Μανέα,
Νά μέ συγχωρήσετε, πού δέν σᾶς εὐχαρίστησα ἕως τώρα. Σήμερα εἶδα τόν Ἅγιον Ἀξώμης κ. Πέτρο, στόν ὁποῖο παρέδωκα τήν ἐπιταγήν τῆς δωρεᾶς σας, τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος Ἑλλάδος, τῶν 100.000 δραχμῶν. Τά χρήματα θά δοθοῦν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Αἰθιοπίας, εἰς τήν Ἀντίς Ἀμπέμπα, γιά τάς ἀνάγκας τοῦ λαοῦ της, εἰς τάς περιοχάς, πού δεινοπαθοῦν...».].
Τεκτονική οργάνωση «Ορθοδόξων» !!!
Μασόνος Ορθόδοξος κληρικός της Βουλγαρικής Εκκλησίας  φωτογραφίζεται χωρίς ντροπή σε Μασονική εκδήλωση !
Η Μασονία αναφέρει ως μέλη της επιφανείς Αρχιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας !!!
Η Εκκλησιαστικοί ταγοί ΓΙΑΤΙ σιωπούν  ;;;
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοσίευση: Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης
Σάς άρεσε;
Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
Σχολιάστε!!!
Διαδώστε!!!!
8/3/2017 - 183 - 3314
Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου