Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Περί της καταγωγής των Αλβανών (για να ξέρουμε τι μας γίνεται).16/01/2012
Από τον Βορειοηπειρώτη(http://borioipirotis.blogspot.com).
*Είναι στα χρόνια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου για πρώτη φορά καταγράφεται ιστορικά ένα -εχθρικό- έθνος με την ονομασίαΑλβανοί, και με τη χώρα τους να βρίσκεται στη δυτική όχθη της Κασπίας. (Αρριανός).
*Τις ίδιες αναφορές συναντάμε στον Πλούταρχο, τον Στράβωνα, τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, τον Διόδωρο το Σικελιώτη, τον Διονύσιο τον περιηγητή, καθώς και τον Στέφανο Βυζάντιο.
*Λίγο αργότερα, με την παρακμή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την ανάδειξη του Βυζαντίου, το ίδιο έθνος εμφανίζεται μακριά από την κοιτίδα του στην περιοχή του Καυκάσου, φτάνοντας μέχρι την καρδιά του Βυζαντίου.
*Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα φυλών που προέρχεται από την ασιατική Αλβανία ,το σημερινό Dagestan. Το όνομα αυτών: Άβαροι.
*Η πρώτη κάθοδος τους γίνεται σταδιακά με κατάληξη νότια του Δούναβη, ενώ στη συνέχεια εγκαθίστανται μόνιμα στην Παννονία και την Παιονία.
*Μέχρι τον 5ο και 6ο αι. μ. Χ οι Άβαροι αναμιγνύονται με τους Σκορδίσκους και εγκαθίστανται στην περιοχή Σάλωνα της Δαλματίας, σημερινό Solin.
*Τότε ξεκίνησε και η ανάμιξη των Αβάρων με τα βόρεια Ιλλυρικά φύλλα, που λίγο παλαιότερα είχαν σπρώξει νοτιότερα γότθοι επιδρομείς.
*Ωστόσο η ονομασία Αλβανοί και Αλβανία παγιώθηκε πολύ αργότερα με αναφορές από την Άννα Κομνηνή καθώς και άλλους βυζαντινούς ιστορικούς.
*Και ενώ φαίνεται να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της παλαιάς Καυκάσιας Αλβανίας με τη σημερινή, στην πραγματικότητα η ιστορία μας δείχνει πως μερικές φορές οι φαινομενικές πλάνες συστήνουν εν τέλει η ιστορική αλήθεια.
*Η περιοχή της αρχαίας Ιλλυρίας και της σημερινής Αλβανίας, έχει άμεση σχέση με τους Άβαρους. Δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της επιρροής που άσκησαν αυτοί στην περιοχή, ωστόσο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ήταν μεγάλο λόγω του πληθυσμιακού όγκου μετανάστευσης από την Αλβανία του Καυκάσου.
Το σημερινό Νταγκεστάν βρίσκεται δυτικά της Αρμενίας και αποτελεί ανεξάρτητη δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσης η ονομασία Νταγκεστάν σημαίνει ‘υψηλά ευρισκόμενη χώρα’, ή όπως θα λέγαμε και στα ελληνικά ‘Αλπική χώρα’.
Σήμερα ο πληθυσμός του Νταγκεστάν σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2002 αποτελείται απο 30% Αβάρους (Avars), ακολουθούν οι Dargins με 16% οι Kumiks οι Lezgins με 13% καθώς και άλλες μικρότερες εθνότητες.
Το Νταγκεστάν απο την εποχή της Ρωμαϊκης αυτοκρατορίας μέχρι και τα πρωϊμα χρόνια του Βυζαντίου αποκαλούνταν Αλβανία οι δε κάτοικοι της Αλβανοί, γεγονός που είναι γνωστό από τις αναφορές των μεγάλων Ελλήνων και Λατίνων ιστορικών και γεωγράφων της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου.
Ιστορικές αναφορές και αποδείξεις
Ο Πλούταρχος (βίοι παράλληλοι) γράφει:
“Καταλιπών δέ φρουρόν Αρμενίας Αφράνιον αυτός εβάδιζε δια τών περιοικούντων τον Καύκασον εθνών άναγκαίως έπϊ Μιθριδάτην. Μέγιστα δε αυτών εστίν έθνη, Αλβανοί και Ίβηρες”
Στράβωνος Γεωγραφία.
Εν αυτή δέ τη Αρμενία πολλά μέν όρη, πολλά δέ οροπέδια, έν οις ουδ αμπελος φύεται ραδίως. Πολλοί δε αύλωνες οί μέν μέαως, οι δέ και σφόδρα εύδαίμονες.. Καθάπερ τό Άραξηνόν πεδίον, δι ού ο Άράξης ποταμός ρέων εις τά άκρα της Αλβανίας και την Κασπίαν εκπίπτει θάλασσαν.
Άλλες αναφορές για την Αλβανία της Κασπίας γίνονται από τον Αρριανό στο έργο του ‘Αλεξάνδρου Ανάβασις ‘, όπου οι Αλβανοί βρίσκονται αντιμέτωποι ως εχθρικό τμήμα ενταγμένο στις περσικές δυνάμεις του Δαρείου κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. “Ώς δέ ομού ήδη τά στρατότεδα έγίγνετο, ώφθη Δαρείος και οί άμφ΄ αυτόν, οί τε μηλοφόροι Πέρσαι και Ινδοί και Αλβανοί και Κάρες οι ανάσπαστοι και οί Μάρδοι τοξόται κατ΄ αυτόν Άλέξανδρον τεταγμένοι και την ίλην την βασιλικην.”
Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο διαβάζουμε : Αλβανοί, Σκύθαι
Από τον Στέφανο Βυζάντιο, φιλόσοφο και γεωγράφο (4ου αιώνα μ.Χ.). διαβάζουμε:
Αλβανία χώρα προς τοις ανατολικοίς Ίβηρσιν. Εκεί δε και το έθνος οι Αλβανοί, ποιμενικοί και μετρίως πολεμικοί μεταξύ Ιβήρων και Κασπίας. Υπόκειται δε τη Σαρματία προς μεν τω Πόντω η Κολχική προς δε τή Κασπία η Αλβανία.
Υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Παννονίας υπήρξαν οι Ιλλυριοί (πελασγικός λαός και συγγενής των Ελλήνων). Η Παννονία σήμερα περιέχεται στα εδάφη των κρατών της Σερβίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Κοσσυφοπεδίου και βορείου Αλβανίας.
Ωστόσο από το βιβλίο “Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας και του εν αυτή Άρχοντος Οίκου” (επιτομή της Ιστορίας του Μιλβιλέρου, αρχές 19ου αιώνα), διαβάζουμε:
Ή των Λογγοβάρδων μετανάστασις παρέσχεν εις την Βοϊαρίαν νέους γείτονας διότι εις τά εν Παννονία οικητήρια των Λογγοβάρδων εισεχώρησαν οί Άβαροι, άγριον Ούννικον έθνος. Προεχώρουν οί Άβαροι επί μάλλον καί μάλλον εξ ανατολών ώστε περί τα μέσα της ογδόης έκατονταετηρίδος ειχον ηδη έκταθη μέχρι τοϋ Ένσου ποταμου έν Αυστρία. Τούτοις παρηκολούθησαν οί Σλάβοι, έθνος Σαρματικόν κατοικήσαντες την σημερινήν Καρινθίαν, Καρνίαν και Στυρίαν, και τελουντες ύπό τον Χάνην των Άβάρων…
Από την Μενάνδρου Ιστορία ‘ Έρουλοι και Άβαροι’, μαθαίνουμε:
Οτι έδέξατο Ιουστινιανός παρά Αβάρων πρέσβεις, έφ ώ σφάς περιαθρήσαι γήν οποί το φύλον θήσονται τας οικήσεις. Και ο μεν βασιλεύς Ιουστίνου του στρατηγού σημήναντός οι, έν βουλή έποιήσατο ές την Έρούλων χώραν κατοικίσαι το έθνος, ένθα προ του ώκουν οι Ερούλοι. δευτέρα δε προσαγορεύεται Παιονία…
Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος για την εποχή του Ηράκλειου γράφει:
…”Και επειδή η νυν Σερβλία καί παγανία καί η ονομαζομένη Ζαχλούμων χώρα καί Τερβουνία καί η των Καναλιτών υπό την εξουσίαν του βασιλέως Ρωμαίων υπήρχον, εγένοντο δε αι τοιούιαι χώραι έρημαι παρά τών Αβάρων από των εκείσε γαρ Ρωμάνους τους νύν Δελματίαν καί τό Δυρράχιον οίκούντας απήλασαν”…
Εδώ περιγράφεται η ερήμωση της Ιλλυρίας μέχρι και του Δυρραχίου και ο εποικισμός υπο των Αβάρων.
Ο Λαονικος Χαλκοκονδύλης (1430-1490), γράφει: Ουδόλως φρονώ ότι οί Αλβανοί ύπάρχουσιν Ίλλυρικόν γένος ώς τίνες λέγουσιν …
Απο την Γαλλική εγκυκλοπαίδεια, γραμμένη από επιτροπή Σοφών υπό την εποπτεία του Ιππότη D’ Arteau, μεταφρασμένη κατ΄ επιτομή από τη Γαλλική, το έτος 1862, διαβάζουμε:
ΑΛΒΑΝΙΑ: Υπό των νεωτέρων γεωγράφων καλείται μία των επαρχιών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας εκτεινομένη παρά το Αδριατικόν και το Ιόνιον πέλαγος και περιλαμβάνουσα δύο διακεκριμένας Επαρχίας των αρχαίων γεωγράφων την Ιλλυρίαν και Ήπειρο Η χώοα αυτή κατά τόν μεταίωνα εκαλείτο Αρβανέσση νύν δε καλείται Αρναούτ μέν υπο των Οθωμανών, Σκίπερη δέ υπό τών εγχωρίων ήτοι των Αλβανών οίτινες και εαυτούς όνομάζουσι σκιπετάρους. Οί κάτοικοι της εκτεταμένης ταύτης επαρχίας διαφέρουσιν από αλλήλων κατά τε την εθνικότητα την γλώσσαν και την θρησκείαν διότι το μέν μεσημβρινόν μέρος της Αλβανίας ήτοι την κυρίως Ήπειρον οικούσιν οί Ηπειρώται, όντες ομόγλωσσοι και Ομόθρησκοι με τους λοιπούς Έλληνας, το δε αρκτικόν ήτοι την Ιλλυρίαν, ήτις και δύναται νά ονομασθεί κυρίως Αλβανία κατοικούσιν οί Αλβανοί ανάμικτοι οντες μετά Σέρβων καϊ Οθωμανών καί Έλλήνων. Εκτός της αλβανικής γλώσσης η οποία διαιρείται εις πολλάς διαλέκτους και ιδιώματα, λαλείται έτι εν τη Αλβανία καί η Ελληνική, η τουρκική κλπ
Στις αρχές του 20αι. ο πρωθυπουργός της Σερβίας Πάσιτς δήλωνε περί του Αλβανικού ζητήματος, σε συνέντευξη που έδωσε στην Γαλλική εφημερίδα “Χρόνος”:
“Οι Αλβανοί ουδέποτε είχον ιστορικόν βίον και ουδέποτε υπήρξε Αλβανία με την γεωγραφική έννοιαν ήν δίδουσι σήμερον οι εν Ευρώπη, μάλιστα δε οι προπαγανδισταί. Ανεξαρτήτως απο το ζήτημα περί καταγωγής και γλώσσης των Αλβανών, είναι βέβαιον ότι είτε Ιλλυριοί ήσαν ούτοι αρχαιώθεν είτε μετανάστες εξ Ασίας, πολιτικόν βίον ουδέποτε έσχον”.
Βεβαίως τα λεγόμενα του Σέρβου πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργού, ο καθένας θα περίμενε να κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες.
Ωστόσο σε αυτό που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η αναφορά του Πάσιτς στην Ασιατική καταγωγή των Αλβανών.
Στο Βιβλίο “Χρονογραφία της Ηπείρου και των όμορων Ελληνικών και Ιλλυρικών”, Ο Παναγιώτης Αραβαντινος επικεντρώνοντας στους Βούλγαρους, γράφει:
Βούλγαροι: Εθνος σκυθικόν κατοικούν παρά τον Βόλναν ποταμόν της Σαρματίας, τον παρά Ελλησι Βορυσθένην. Κατά το έτος 485 το βάρβαρον αυτό έθνος άγρίως και ληστρικώς έπεσκέφθη την Θράκην και κατά της ιδίας αυτής επαρχίας επανέλαβε τάς λεηλασίας και έπιδρομάς του, κατά τα έτη 479 και 501. Μετά ταϋτα συνενωθέντες μετά των Αβάρων καί Σλαβίνων συγκατώκουν εις Παιονίαν και Δακίαν. Εν έτει δε 538 έπι της βασιλείας του Ιουστιανού επιδραμόντες μετά των Αβάρων την Μοισίαν…
Πηγές: Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι, Στράβωνος Γεωγραφικά, Κλαύδιος Πτολεμαίος, Στέφανος Βυζάντιος, Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας, Μενάνδρου Ιστορίαι, Κωνσταντινος Πορφυρογέννητος, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, Γαλλική Εφημερίς “Παρισινός χρόνος”, Παναγιώτης Αραβαντινος


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Ελληνας επιστήμονας ανακάλυψε άγνωστη περιοχή στον ανθρώπινο εγκέφαλοΟ διεθνούς φήμης «χαρτογράφος» του εγκεφάλου, ο Ελληνας καθηγητής της διασποράς Γιώργος Παξινός, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας (Neuroscience Research Australia-NeuRA), ανακάλυψε μια νέα, άγνωστη έως τώρα, περιοχή στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η περιοχή, την οποία ο Γ. Παξινός ονόμασε «Ενδοσχοινιοειδή Πυρήνα» (Endorestiform Nucleus), βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ενώνεται ο εγκέφαλος με το νωτιαίο μυελό. Συγκεκριμένα, βρίσκεται μέσα στο κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος, μια περιοχή που ενσωματώνει και συνδυάζει τις αισθητηριακές και τις κινητικές πληροφορίες, προκειμένου να διορθώσει τη στάση του σώματος, την ισορροπία του και τις μικρές επιδέξιες κινήσεις.

Ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας είχε υποπτευθεί την ύπαρξη της εν λόγω εγκεφαλικής περιοχής πριν 30 χρόνια και τώρα μπόρεσε για πρώτη φορά να αποδείξει την ύπαρξή της χάρη στην ύπαρξη καλύτερων πλέον μεθόδων ανίχνευσης και απεικόνισης.

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο για ένα νευροεπιστήμονα από το να εντοπίζει μια έως τώρα άγνωστη περιοχή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση υπάρχει το ξεχωριστό στοιχείο ότι αυτή η περιοχή είναι απούσα στις μαϊμούδες και στα άλλα ζώα. Πρέπει να υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι μοναδικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο πέρα από το μεγαλύτερο μέγεθός του και αυτή η περιοχή είναι πιθανώς ένα από αυτά», δήλωσε ο Γ. Παξινός στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Μένει να προσδιορισθεί η λειτουργία αυτής της νεοανακαλυφθείσας περιοχής του εγκεφάλου. Τώρα που έχει χαρτογραφηθεί, θα είναι δυνατό να μελετηθεί από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Παξινό, «το κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος, που ονομάζεται επίσης σχοινιοειδές σώμα, είναι σαν ένα ποτάμι που μεταφέρει πληροφορίες από το νωτιαίο μυελό και το εγκεφαλικό στέλεχος προς την παρεγκεφαλίδα. Η περιοχή του εγκεφάλου που τώρα ανακαλύφθηκε, είναι μια ομάδα νευρώνων μέσα σε αυτό το σκέλος, εξ ου και το όνομά της "ενδοσχοινιοειδής πυρήνας".

Οι νευρώνες αυτοί είναι σαν ένα νησί μέσα στο ποτάμι, έτσι αυτός ο πυρήνας βρίσκεται σε προνομιούχα θέση για να λαμβάνει εισροές από το νωτιαίο μυελό. Το κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος είναι μια μεγάλη δέσμη νευραξόνων και ο ενδοσχοινιοειδής πυρήνας είναι μια ομάδα νευρώνων ενσωματωμένη μέσα σε αυτή τη δέσμη. Η περιοχή αυτού του εγκεφάλου ‘με κοιτάζει' εδώ και χρόνια που μελετώ τον εγκέφαλο, στην πραγματικότητα είναι σαν εκείνη να με ανακάλυψε και όχι εγώ αυτή!».

Οσον αφορά τη λειτουργία της, ο κ.Παξινός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μόνο υποθέσεις θα μπορούσα να κάνω με βάση τη θέση της, πιθανώς βοηθά στον έλεγχο των επιδέξιων κινήσεων, όπως στο παίξιμο ενός μουσικού οργάνου. Δεν μπορώ να φαντασθώ έναν χιμπατζή να παίζει στο μπουζούκι τις ‘Περασμένες μου αγάπες', ένα τραγούδι πολύ απαιτητικό για το μπουζούκι, με τον ίδιο επιδέξιο τρόπο ενός ανθρώπου, όσο κι αν ο χιμπατζής αγαπούσε τη μουσική!».

Η ανακάλυψη νέων περιοχών του εγκεφάλου βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις ασθένειες και να δοκιμάσουν νέες θεραπείες για τις διάφορες νευροεκφυλιστικές παθήσεις (Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, επιληψία κ.α.).

Ο Γ. Παξινός έχει υπάρξει πρωτοπόρος στη νευροανατομία και στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, έχοντας -με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του και τα βιβλία του που περιέχουν λεπτομερείς χάρτες του εγκεφάλου- ανοίξει νέες δυνατότητες στους νευροχειρουργούς και γενικότερα στους νευροεπιστήμονες. Οι περισσότεροι ερευνητές που μελετούν σήμερα τις νευρολογικές και τις ψυχιατρικές παθήσεις, είτε στους ανθρώπους είτε στα ζώα, χρησιμοποιούν τους δικούς του «άτλαντες» του εγκεφάλου, οι οποίοι περιγράφουν εξονυχιστικά τις διάφορες εγκεφαλικές δομές.

«Οι άτλαντες του καθηγητή Παξινού, που δείχνουν τη λεπτομερή μορφολογία και τις διασυνδέσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, παρέχουν το πολύτιμο πλαίσιο έτσι ώστε οι ερευνητές να ελέγξουν τις υποθέσεις τους, από τη λειτουργία των νευρωνικών συνάψεων ως τις θεραπείες για τις ασθένειες του εγκεφάλου», δήλωσε ο επικεφαλής του NeuRA καθηγητής Πίτερ Σόφιλντ.

Η νέα ανακάλυψη του Γ.Παξινού θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα στο νέο βιβλίο του ("Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture") που θα κυκλοφορήσει περί το τέλος Φεβρουαρίου του 2019 από τις κορυφαίες επιστημονικές εκδόσεις Elsevier.

O Γιώργος Παξινός είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2012 και της Αυστραλιανής Ακαδημίας Επιστημών από το 2009. Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1944 και μετά το γυμνάσιο έφυγε για σπουδές στις ΗΠΑ. Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και μετά πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο ΜακΓκιλ του Καναδά.

Αφού έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο Γιέηλ των ΗΠΑ, από το 1974 μετακινήθηκε μόνιμα στην Αυστραλία, όπου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ και βασικός ερευνητής-επικεφαλής ομάδας στο Ινστιτούτο Neuroscience Research Australia. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει πρόεδρος της Εταιρείας Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας και επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2016) και του Ιονίου Πανεπιστημίου (2017).

Ο Γιώργος Παξινός έχει δημιουργήσει τους περισσοτέρους ‘άτλαντες' του εγκέφαλου και έχει ανακαλύψει τους περισσότερους πυρήνες του εγκέφαλου από οποιονδήποτε άλλον επιστήμονα στον κόσμο. Έχει δημοσιεύσει 52 βιβλία και το πρώτο του με τίτλο «Ο εγκέφαλος του αρουραίου σε στερεοταξικές συντεταγμένες» αποτελεί ένα από τα κορυφαία σε αναφορές επιστημονικά βιβλία διεθνώς.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε τονίσει ότι οι άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείψουν την ψευδαίσθηση πως υπάρχει ψυχή, αφού τα πάντα -και τα συναισθήματα- προέρχονται και ελέγχονται από τον εγκέφαλο. Είχε αρνηθεί ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, ενώ είχε δηλώσει άθεος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, kathimerini

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η Παγκόσμια Τράπεζα θέλει να καταργήσει το Δημόσιο!
Η Εύα Καϊλή διοργανώνει ημερίδα για να προωθήσει το πρόγραμμα Blockchain, εργαλείο της νέας τάξης πραγμάτων
Από τη
Μαρία Παναγιώτου
Το σχέδιο παγκόσμιας διακυβέρνησης ακούγεται τις περισσότερες φορές στ' αυτιά μας ως κάτι εντελώς φουτουριστικό κι άκρως συνωμοσιολογικό. Κι όμως, όπως αποκαλύπτεται, τέτοια σχέδια και αληθινά είναι και αφορούν το κοντινό μας... αύριο.
Στα μέσα Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στην Αθήνα ημερίδα με τίτλο «Από το Δίκαιο των Συμβάσεων στα “Εξυπνα Συμβόλαια” - Η τεχνολογία του Blockchain, οι εφαρμογές και η ευρωπαϊκή πολιτική». Σε αυτήν πρωτοστατεί η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, η οποία φαίνεται πως έχει επωμιστεί τον δύσκολο ρόλο να μας βάλει στον δρόμο της «προόδου» και να μας αποδείξει ότι το συμφέρον μας είναι να τελειώνουμε με το αναχρονιστικό «Δίκαιο» και να γνωρίσουμε επιτέλους τον απλό και σοφό κόσμο των «έξυπνων συμβολαίων».
Κατάλυση
Πώς θα το κάνουμε αυτό; Καταργώντας δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες ακόμη και κτηματολόγους, που μας έτρωγαν τη ζωή και τα λεφτά και μπαίνοντας σε μια νέα φάση, όπου όλες οι συναλλαγές μας θα αποθηκεύονται ψηφιακά σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα.
Δική της ήταν, εξάλλου, και η νομοθετική πρόταση που ψηφίστηκε την περασμένη άνοιξη για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, που ακούει στο όνομα blockchain, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ενώ είχε συμμετάσχει και σε ακόμη μία εκδήλωση στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο για τη διάδοση αυτού του προγράμματος. Η ρητορική γύρω από τη νέα τεχνολογία είναι πως με την εξαφάνιση όλων αυτών των ενδιάμεσων, που προέρχονται κυρίως από τον νομικό κόσμο (αλλά όχι μόνο), θα μειωθούν τα κόστη στις συναλλαγές, οι κρυφές χρεώσεις, τα λάθη και η ταλαιπωρία.
Στα χέρια λίγων
Ποια είναι η πραγματικότητα; Οτι η νέα τεχνολογία θα μας υποχρεώσει να βάλουμε ακόμη βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, καθώς θα κάνει τις συναλλαγές μας επισφαλείς και θα συγκεντρώσει όλα τα παγκόσμια δεδομένα στα χέρια μιας ομάδας πανίσχυρων ανθρώπων.
Τι είναι, όμως, ακριβώς το blockchain; Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο προσομοιάζει με το ίντερνετ και το οποίο δημιουργεί μία αλυσίδα από υπολογιστικά φύλλα, στα οποία καταχωρίζονται οι συναλλαγές αντί να εκτελούνται και να τηρούνται από έναν κεντρικό οργανισμό, μία εταιρία ή μία δημόσια υπηρεσία. 
Με αυτό παρακάμπτονται όλες οι δημόσιες Αρχές που μέχρι σήμερα παρείχαν εγγύηση για την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών αλλά και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θεωρητικά το blockchain αυτοπροστατεύεται από σφάλματα και δόλιες ενέργειες, παρέχοντας κωδικούς αποκρυπτογράφησης. 
Φυσικά, ούτε το ίδιο το σύστημα δεν αποκλείει την κλοπή και αλλοίωση των στοιχείων από χάκερ ή γιατί όχι... ακόμη και από τους ίδιους δημιουργούς του - λέμε εμείς. Οσοι προωθούν την εφαρμογή του, ευαγγελίζονται ακόμη πως η προστασία μας προκύπτει από το γεγονός ότι δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη μιας ενδιάμεσης «έμπιστης» Αρχής, γιατί η εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων μερών θα βασίζεται σε αλγοριθμική επιβεβαίωση. 
Αλλά ακριβώς αυτός είναι και ο κίνδυνος που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία. Τους αλγόριθμους ποιος θα τους δημιουργεί; Με ποιους σκοπούς και κυρίως με ποια στόχευση;
----
Συναλλαγές αποκλειστικά σε κρυπτονομίσματα
Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι συναλλαγές μας θα γίνονται αποκλειστικά σε κρυπτονομίσματα, δηλαδή κυρίως σε Bitcoins, ενώ θα εκτελούνται μέσω Smart Contracts (έξυπνα συμβόλαια), στα οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συναλλασσομένων και το αποδεικτικό της συναλλαγής τους σε κρυπτονόμισμα.
Για να το πούμε πιο απλά: Θέλετε, για παράδειγμα, να κάνετε μία μεταβίβαση ακινήτου. Η πράξη θα καταχωρίζεται σε αυτό το πρόγραμμα, θα πληρώνετε σε κρυπτονόμισμα και τα στοιχεία της συναλλαγής θα φυλάσσονται -τρόπος του λέγειν- εκεί και μόνο εκεί. Κι επειδή δεν θα υπάρχει κανένας από τον νομικό κόσμο να εγγυάται την εγκυρότητα της πράξης σας, θα έρχεται μία από τις πολυεθνικές εταιρίες-κολοσσούς να σας πουλά μία ωραία ασφάλεια τίτλων (title insurance), την οποία φυσικά θα πληρώνετε για μια ολόκληρη ζωή προκειμένου να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
Κι αν το πάγιο κόστος που υπήρχε μέχρι σήμερα για μια τέτοια συναλλαγή σας φαινόταν υψηλό, το νέο κόστος θα μοιάζει πραγματικά αβάσταχτο, ενώ το Δημόσιο θα απολέσει ένα σημαντικό έσοδο.
----
Εχουν υπογραφεί ήδη συμβόλαια με την Google και την Oracle
Σε πρόσφατο συνέδριο της European Land Registry Association (ELRA, με έδρα τις Βρυξέλλες) που διοργανώθηκε στη Βαρσοβία και στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Πολωνίας, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με τις εταιρίες Google και Oracle, προκειμένου να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση του Βlockchain και στην Ευρώπη.
Φυσικά το σύστημα δεν έχει δημιουργηθεί μόνο για τις πράξεις που αφορούν την ιδιοκτησία, αλλά για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Επέκταση
Οι τράπεζες αναμένεται να είναι από τις πρώτες που θα το χρησιμοποιήσουν, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί στον τομέα των μεταφορών, της παροχής ενέργειας, της εκπαίδευσης και σε όποιον άλλο τομέα σχετίζεται με τη διαχείριση δεδομένων.
Εν ολίγοις, όλη η ελληνική έννομη τάξη όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα πάει περίπατο. Το ελληνικό κράτος δεν θα κρατά καμία απόδειξη για τις συναλλαγές μας, αφού αυτές θα φυλάσσονται στο κεντρικό σύστημα το οποίο ελέγχει η Παγκόσμια Τράπεζα.
Και μπορεί σε σχετικές δηλώσεις της η κυρία Καϊλή να χαρακτηρίζει το πρόγραμμα που προωθεί μέσο εκδημοκρατισμού, όμως η πραγματικότητα είναι άλλη: αποτελεί τη μεγαλύτερη απώλεια εθνικής κυριαρχίας που έχουν γνωρίσει ποτέ τα κράτη στα οποία θα εφαρμοστεί. Κι αναμένεται να είναι πολλά. Μεταξύ αυτών, και το δικό μας.

ΠΗΓΗ:https://www.dimokratianews.gr
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Η Πανευρώπη, του von Coudenhove-Kalergi

Ένας φίλος μου από την Θεσσαλονίκη (ξέρετε την πρωτεύουσα της Νότιας Μακεδονίας…), ο Γ.Χ., μου έστειλε ένα άρθρο με τον παραπάνω τίτλο. Διαβάζοντάς το κάτι μου θύμισε. Έστυψα λίγο το μυαλό μου και από το στύψε στύψε θυμήθηκα. Έψαξα και το βρήκα! Ποιο; Ένα βιβλίο που αναφέρεται ακριβώς στο έργο του von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) και έχει τίτλο: «Εξουσιαστικά σχέδια της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας». Και εκεί να δείτε πανηγύρι.
Ας ξεκινήσουμε όμως με τον Coudenhove-Kalergi. Οι γονείς του ήταν Αυστριακός και Γιαπωνέζα! Η οικογένειά του έχει ρίζες από Βέλγιο, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Γαλλία και Γερμανία. Ο Coudenhove-Kalergi, σπούδασε στην Βιέννη και στο Πανεπιστήμιό της έγινε διδάκτωρ. Το 1915, παντρεύεται την κατά 15 χρόνια νεότερή του Ιουδαιοαυστριακή ηθοποιό Ida Roland.
Ο Coudenhove-Kalergi, θεωρείται ο ιδρυτής του κινήματος για μία ενωμένη Ευρώπη. Το 1923 εκδίδει το έργο του «Pan-Europa». Το βιβλίο αυτό, μαζί με το «ADEL-Η τάξη των ευγενών», του ιδίου συγγραφέα, που γράφτηκε το 1920, αλλά εκδόθηκε το 1922, αποτελούν το…φωτεινό μονοπάτι, πάνω στο οποίο βαδίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση
Διαβάζοντας μερικά βασικά στοιχεία των βιβλίων, νομίζουμε ότι γράφτηκε…αύριο. Αξίζει τον κόπο μία μικρή σταχυολόγηση:
α. Ενοποίηση της Ευρώπης με οποιονδήποτε τρόπο για την σωτηρία των λαών. (σ.σ.: Όλοι αυτοί, για τη σωτηρία μας νιοάζονται…)
β. Κατάργηση όλων των δυνάμεων, που αντιστέκονται στην Ευρώπη, σε κάθε κράτος.(σ.σ.: δημοκρατικότατα)
γ. Δικαστική πρωτοβουλία σε κάθε κράτος γι’ αυτούς, οι οποίοι δεν συμφωνούν με την Ένωσή και θεώρηση αυτών ως εχθρών.
δ. Ποινή για τους πατριώτες σε κάθε κράτος, αφού θα θεωρούνται προδότες της Ευρωπαϊκής ιδέας. (σ.σ.: Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει…)
ε. Μείωση αλλά και παραχώρηση της εδαφικής κυριαρχίας του κάθε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (σ.σ.: Ή σε γείτονες…)
στ. Σταδιακή εξαφάνιση όλων των εθνικών αμυντικών βιομηχανιών. (σ.σ.: Πώς είπατε;)
ζ. Προοδευτική κατάργηση των συνόρων. (σ.σ.: Κάτι θα ήξερε η Ψαρούδα-Μπενάκη…)
η. Προοδευτική κατάργηση των γλωσσών, μέσω προώθησης μιας κοινής γλώσσας. (σ.σ.: Θυμείστε μου τι είχε προτείνει η κ. Διαμαντοπούλου για την Αγγλική;)
θ. Προώθηση του Ευρωπαϊκού Έθνους και της Ευρωπαϊκής Εθνικής Συνει-δήσεως.
ι. Δημιουργία υπέρ-οργανισμών για να προωθούνται άνευ συγκαταθέσεως των λαών(!!!), οι σκοποί της Ενώσεως.
Και οι επιμελητές της εκδόσεως του βιβλίου συνοψίζουν στο «Επίμετρον»:
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάποια πράγματα εμφανίζονται διαφορετικά από ό,τι εμείς γνωρίζουμε ή έχουμε μάθει. Είναι προφανές ότι ομάδες άγνωστες στο ευρύ κοινό προετοιμάζουν σχέδια, τα οποία υλοποιούνται σε βάθος χρόνου.
Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των μελών αυτών των ομάδων δεν προσδιορίζονται ανοιχτά. Κάποιος, θα μπορούσε να ταξινομήσει μερικά χαρακτηριστικά αυτών των «ιδιαίτερων ανδρών»
α. Πλήρης απομάκρυνσις από τα ιδανικά του Έθνους (σ.σ: Π.χ. Ο Κολοκοτρώνης είναι gay…).
β. Υποστηρικτές της διάλυσης των εθνικών κρατών και δημιουργία της ανθρωπότητας του παγκοσμίου πολίτη(σ.σ. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑΣ λυσσάει για κάθε τι το Εθνικό;).
γ. Σαφής απόσταση από θέματα θρησκείας, έχοντας ως βασικό στόχο τον διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η θρησκεία κατέχει εξουσία και μπορεί να στραφεί – αν το θελήσει – προς αυτούς (σ.σ.: Ώπα! Να και τα όμορφα! Τ’ ακούει ο Ιερώνυμος, ή τα ξέρει;).
δ. Οι απόψεις τους εκφράζονται πάντα με διφορούμενη έννοια και όχι με απόλυτο τρόπο. (σ.σ: Ώστε να μη καταλαβαίνει ουδείς ουδέν…).
ε. Υπερασπιστές διαφόρων νεωτεριστικών τάσεων, όχι κατ’ ανάγκη χρήσιμων.
στ. Υπερασπιστές μειοψηφικών ρευμάτων και ομάδων που καθίστανται υπεράνω των νόμων. (σ.σ.: Πω πω πω τι Ρουβίκωνες έχω σήμερα…).
ζ. Αναγνωρισιμότητα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (σ.σ.: Για να μην απορείτε για την συχνότητα εμφανίσεως των μαϊντανών στην τηλετύφλωση).
η. Φιλάνθρωπα αισθήματα για να καταδεικνύεται η αλληλεγγύη και να ενισχύεται η δύναμη της μειοψηφίας, μέσα από οργανώσεις ειδικού σκοπού (διάφορα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.) (σ.σ.: Τι να πούμε τι, τι να τραγουδήσουμε…).
θ. Μη πλήρης γνώση του γενεαλογικού του δέντρου(σ.σ.: Να μη ξέρουμε ότι μερικοί αναρχοάπλητοι π.χ., είναι γόνοι εφοπλιστών κ.λπ.)
ι. Ταύτιση με διάφορες προοδευτικές πολιτικές, ανεξάρτητα από όπου και αν προέρχονται, εφόσον ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παράγραφοι α, β, γ και στ.
Αυτά τα τρομερά αγαπητοί φίλοι διαβάζει κανείς όταν ψάχνει και ξαναθυμίζω ότι το βιβλίο γράφτηκε το 1923
Βεβαίως το φάρμακο για όλα τα παραπάνω υπάρχει και μάλιστα απλόχερα στην ίδια τη φύση, αλλά δεν το ξέρουμε. Σας το αποκαλύπτω λοιπόν σήμερα. Συνεχίζετε να διαβάζετε, μπας και ξεστραβωθούμε…
Χρήστος Μπολώσης

ΠΗΓΗ:https://www.dimokratianews.gr
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Οκτώβριος 1959: Ο Κ. Καραμανλής αναγνωρίζει τη σκέτη "Μακεδονία"- Δείτε τα έγγραφα

Για να μην ξεχνάμε και να ξέρουμε τους υποκριτές

Ημέρα με την ημέρα αποκαλύπτεται η υποκριτική στάση της Νέας Δημοκρατίας ως προς το «Μακεδονικό». Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία για το ονοματολογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαρρηγνύει τα ιμάτιά του εναντιωμένος σε αυτήν. Επιτίθεται φυσικά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση.
Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να επιλέγει τη λήθη όμως και όχι τη μνήμη ως προς το τι έχει πράξει μέχρι σήμερα η παράταξή του για το «Μακεδονικό».
Ένα από αυτά που έχει επιλέξει να αφήσει στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και το ότι πρώτη η δεξιά κυβέρνηση της ΕΡΕ και του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1959 είχε αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας».
Ολόκληρη η κυβέρνησή του μάλιστα είχε βάλει την υπογραφή της σε επίσημο έγγραφο.
Πρόκειται για ένα ΦΕΚ της 23ης Οκτωβρίου του 1959. Ειδικότερα είναι η συμφωνία «περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων» που υπέγραψε τότε η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (σ.σ του Τίτο).ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.