Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Η ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ 1ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ, (ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ)


ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6727
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµι- σµατικό Ταµείο».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε η ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή ύστερα από πρό- ταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76, παράγραφος 4, του Συντάγµατος και σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής. Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρ- θρων σε µία συνεδρίαση, η οποία διαρκεί, κατά ανώτατο όριο, δέκα ώρες. Με απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων χθες, 5 Μαΐου 2010, στη συζήτηση θα µετάσχουν οι εισηγητές και οι ει- δικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονοµικών κι ένας ακόµη Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµά- δων και από ένας εκπρόσωπός τους. Επίσης θα λάβουν το λόγο δύο οµιλητές από κάθε κόµµα. Εποµένως, στη συζήτηση επί της αρχής οι Εισηγητές και οι Ει- δικοί Αγορητές θα έχουν χρόνο οµιλίας δέκα λεπτά, οι Υπουργοί δώδεκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινο- βουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας δεκαπέντε λεπτά, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και ο Πρόεδρος της Κοινο- βουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστε- ράς δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων οκτώ λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλη- τές -δύο Βουλευτές από κάθε κόµµα- οκτώ λεπτά. Στο στάδιο αυτό δεν θα υπάρξουν δευτερολογίες. Στη συζήτηση επί των άρθρων, όπως ορίζεται στα άρθρα 109, παράγραφος 7 και άρθρο 103 του Κανονισµού της Βουλής, οι ει- σηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας δύο λεπτά, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί δύο λεπτά την πρώτη φορά και από ενάµισι λεπτό κάθε επόµενη φορά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δύο λεπτά την πρώτη φορά και ενάµισι λεπτό µέχρι δύο φορές ακόµη. Η διάρκεια οµι- λίας των ορισθέντων οµιλητών από τα κόµµατα είναι επίσης δύο λεπτά. Εφόσον τα άρθρα συζητηθούν σε ενότητες, οι χρόνοι αυτοί διπλασιάζονται. Θέλω να σας ενηµερώσω ότι το νοµοσχέ- διο έχει επτά άρθρα. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η Βουλή µπορεί µετά από πρόταση του Προέδρου της να καθορίσει το χρόνο που θα δια- τεθεί για την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρο συζήτηση. Αν δεν λη- φθεί αυτή η απόφαση, διατίθενται τέσσερις ώρες για την κατ’ αρχήν και έξι ώρες για την κατ’ άρθρο συζήτηση. Κύριοι συνάδελφοι, θα πρότεινα να ξεκινήσουµε µε τα περι- θώρια που θέτει ο Κανονισµός της Βουλής και στη συνέχεια να τα αναπροσαρµόσουµε, αν χρειαστεί, µε νεότερη απόφασή µας. Κατά τις εκτιµήσεις που έχω κάνει, αυτό σηµαίνει ότι περίπου στις 14.30’ -ίσως λίγο πιο πίσω- θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής. Θα πρότεινα να ακολουθήσουµε την εξής σειρά ως προς τους οµιλητές: Να ξεκινήσουµε µε τους πέντε εισηγητές των κοµµάτων, που έχουν από δέκα λεπτά. Να ακολουθήσει ο Υπουργός Οικονοµι- κών, να ακολουθήσουν µετά οι πέντε πρώτοι Βουλευτές, ένας από κάθε κόµµα. Μετά από τους πέντε πρώτους συναδέλφους να τοποθετηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων και µετά να αρχίσουν οι οµιλίες του Πρωθυπουργού και των Αρ- χηγών των κοµµάτων, ο κ. Παπανδρέου, µετά ο κ. Σαµαράς, µετά η κ. Παπαρήγα, µετά ο κ. Καρατζαφέρης και µετά ο κ. Τσίπρας. Μετά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των Αρχηγών των κοµµάτων να ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις του δευτέρου Υπουργού από την Κυβέρνηση και να κλείσουµε µε τις τοποθε- τήσουµε των άλλων πέντε συναδέλφων Βουλευτών, ενός από κάθε κόµµα. Το Σώµα συµφωνεί µε τη διαδικασία αυτή; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συµφώνησε. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, εγώ πότε θα µιλήσω; Το απόγευµα ή κατά τις 12.30’; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι το απόγευµα. Μι- λάµε για τη συζήτηση επί της αρχής. ∆εν µπορώ να σας πω από τώρα πότε θα έρθει η σειρά σας. Ανακοίνωσα τη σειρά, αλλά τον ακριβή χρόνο δεν µπορώ να τον προσδιορίσω αυτή τη στιγµή. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος ζητάει το λόγο. Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως σας ενηµερώ- σαµε και στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων και όπως έχουµε δηµο- σιοποιήσει, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος καταθέτει αίτηµα για την εφαρµογή του άρ- θρου 28, παράγραφος 2, του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία στη Βουλή για το συζητούµενο σχέδιο νόµου. Η συµφωνία Κυβέρνησης, ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί µια λαιµητόµο για τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Είναι προφανές –και ανεξάρτητα από τους ισχυρισµούς Κυβέρνησης και άλλων- ότι πρόκειται για παραχώ- ρηση επιπλέον αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών και συγκεκριµένα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρω- παϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά συνέ- πεια, θεωρούµε ότι πρέπει να εφαρµοστεί το άρθρο 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, που απαιτεί πλειοψηφία του- λάχιστον εκατόν ογδόντα Βουλευτών. Επιπλέον, θα ήθελα από την αρχή να σας ενηµερώσω ότι κα- ταθέτουµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει ζητή- σει το λόγο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και εµείς µε δηµόσια ανακοί- νωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε ενηµέρωση την οποία είχαµε στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων, τοποθετούµεθα υπέρ της ανάγκης να υπάρξει διευρυµένη πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής για την έγκριση αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο στην ουσία εκχωρεί πλήρως και απολύτως κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας, ιδιαίτερα στον τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, σε ξένους οργανισµούς, ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, οι οποίοι συµπυκνώνουν σήµερα την εξουσία του ευρωπαϊκού και του πα- γκόσµιου κεφαλαίου. Και αναφέροµαι στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων άσκησης και επιβολής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής στο ∆ιεθνές Νο- µισµατικό Ταµείο, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά, φαντάζο- µαι… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, εάν θέλετε να κάνετε καµµιά αγόρευση, τώρα, να την κάνετε, αλλά φαντάζοµαι επί διαδικαστικού θέµατος. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα πρέπει να εξηγήσω γιατί. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όπως και ο κ. Παφί- λης είπε πολύ συγκεκριµένα και σύντοµα. Θα σας παρακαλέσω να έρθετε στο διά ταύτα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωνα µε τη φράση αυτή. Έλεγα ότι είναι πρωτοφανές στην κοινοβουλευτική ιστορία αυτής της χώρας να τίθενται παραρτήµατα σ’ ένα νοµοσχέδιο, τα οποία συνιστούν, στην ουσία, ιδεολογικό µανιφέστο νεοφιλελεύ- θερης πολιτικής και τα οποία δεσµεύουν τη Βουλή και τον ελλη- νικό λαό για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν στα 6728 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) επόµενα χρόνια. Είµαστε υπέρ της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Τασσόµαστε κι εµείς υπέρ αυτού του αιτήµατος. Το θεωρούµε βασικό και θεµε- λιώδες, ιδιαίτερα σε τέτοια νοµοσχέδια, να πάρει κάθε Βουλευ- τής την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της χώρας και µε αυτήν την άποψη να εξηγήσω… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είστε υπέρ της ονο- µαστικής ψηφοφορίας, αλλά δεν καταθέτεται και δεν προσυπο- γράφεται την πρόταση της ονοµαστικής ψηφοφορίας που κατέθεσε το ΚΚΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ασφαλώς, δεν έχουµε τη δυνα- τότητα να καταθέσουµε αριθµητικά ως Κοινοβουλευτική Οµάδα και το γνωρίζετε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γι’ αυτό το λόγο ερωτώ, µήπως προσυπογράφετε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το θέµα της προσυπογραφής δεν είναι ένα θέµα που θα συζητήσουµε τώρα. Υποστηρίζουµε, όµως, πλήρως αυτό το αίτηµα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μάλιστα. Κύριε Παφίλη και κύριε Λαφαζάνη, πρέπει να σας θυµίσω, κατ’ αρχήν… ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τοπο- θετηθώ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν χρειάζεται άλλη το- ποθέτηση τώρα, κύριε Ροντούλη, και θα αντιληφθείτε γιατί. Θα µου επιτρέψετε να σας θυµίσω ότι κατά τον Κανονισµό της Βουλής για τέτοια διαδικαστικά θέµατα -γιατί είναι διαδικαστικό αυτό το θέµα- δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να ορίζει και την ακριβή διαδικασία –ας πούµε- της συζήτηση της πρότασης, την οποία θέτετε. Μπορεί να τεθεί ως παρεµπίπτον ζήτηµα ή να τεθεί ως θέµα αντισυνταγµατικότητας. Αλλά η αίτηση για αντισυνταγ- µατικότητα γίνεται όταν το περιεχόµενο ενός νοµοσχεδίου προ- σκρούει στο Σύνταγµα. Εδώ εσείς θέτετε ένα διαδικαστικό θέµα και οι δύο. Και αυτό το θέµα θα το συζητήσουµε και θα αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής, θα έλεγα κατ’ αναλογία των ισχυουσών διατάξεων, που αφορούν τα περί συνταγµατικότητας ή µη, όταν έρθει η ώρα. ∆η- λαδή, όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, µε τη σειρά µε την οποία συµφωνήσαµε, των κοινοβουλευτικών προσώπων όλων των κοµ- µάτων, µετά θα συζητήσουµε και αυτό το θέµα. Και βέβαια, η ονοµαστική ψηφοφορία, που προτείνετε να διε- ξαχθεί, εκτιµώ ότι θα µπορεί να διεξαχθεί περί τις 14:30’ περί- που, ίσως και λίγο πριν εάν είναι πολύ σύντοµοι οι οµιλητές, ίσως και λίγο µετά. Να αρχίσουµε τώρα µε τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κοµµάτων, που όπως είπα ο καθένας έχει δέκα λεπτά στη διά- θεσή του. Καλώ στο Βήµα τον κ. Γεώργιο Φλωρίση, εισηγητή από πλευ- ράς του ΠΑΣΟΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα ζει ιστορικές στιγµές και συνάµα δραµατικές στιγµές. Η δραµα- τικότητα της κατάστασης υπογραµµίστηκε µε το χειρότερο δυ- νατό τρόπο, µε τη δολοφονία τριών εργαζοµένων χθες από κάποιους που, αν µπορούσαν να τους ρωτήσουν «γιατί το έκαναν αυτό», πιθανόν να έλεγαν ότι το έκαναν στο όνοµα της προστα- σίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Όλος ο πολιτικός κόσµος εξέφρασε τη βαθύτατη οδύνη του για την εξέλιξη αυτή. Αλλά νοµίζω ότι και αυτό το τραγικό περι- στατικό είναι µια ευκαιρία ενός ακόµα σκληρού µαθήµατος για όλους µας και το πολιτικό σύστηµα και την κοινωνία. Ο Κέινς έχει πει: «Όταν εµφανίζεται η απόγνωση, τότε ακριβώς να δηµιουρ- γηθεί η ισχυρή προοπτική». Η Ελληνική Κυβέρνηση πήρε από τις σηµαντικότερες αποφά- σεις στη µεταπολεµική ιστορία της χώρας. Προσέφυγε στο µη- χανισµό που δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, για να διασωθεί η χώρα. Αντιµέ- τωπη µε το φάσµα χρεοκοπίας επέλεξε την εθνική επιβίωση, να διασώσει την οικονοµία ως πατριωτική διέξοδο, χωρίς να υπο- λογίσει το πολιτικό κόστος. Το κόστος διάσωσης όµως είναι βαρύ και επώδυνο για το λαό. Ξέρουµε ότι πολλά από αυτά τα µέτρα δεν θα µπορούσε εύκολα να τα υπερασπίσει κανένας, παρά µόνο αν τα εντάξει στο εθνικό σχέδιο σωτηρίας της χώρας. Η Κυβέρ- νηση πήρε αυτή την απόφαση. Όµως από την άλλη πλευρά, ενώ τους προηγούµενους µήνες παρακολουθούσαµε -πρέπει να σας πω- µε ανακούφιση και εµείς και ο ελληνικός λαός την κίνηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος συνοδευό- µενος από τον κ. Αβραµόπουλο διέτρεχε τις ευρωπαϊκές πρω- τεύουσες, έκανε επαφές µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθούσε µέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος να πείσει τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να υποστηρίξουν µία λύση διάσωσης της χώρας - και είπαµε επιτέλους µε αυτή τη συµπεριφορά, η οποία προπα- γανδίστηκε και από τη Νέα ∆ηµοκρατία ως συµπεριφορά υπεύθυνη, η οποία υπερβαίνει χρόνιες αδυναµίες του πολιτικού µας συστήµατος, του τρόπου δηλαδή µε τον οποίον διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση- ξαφνικά ακούσαµε προχθές το βράδυ µία ανακοίνωση, η οποία µας προκάλεσε οδυνηρή, δυσάρεστη έκπληξη. Ο κ. Σαµαράς είπε ρητά και κατηγορηµατικά: «∆εν ψη- φίζω τη συµφωνία της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσωση της χώρας»! Πρόσχηµα οι περικοπές, η µείωση του επι- πέδου ζωής των Ελλήνων, οι υπαρκτές περικοπές και η υπαρκτή µείωση του επιπέδου ζωής των Ελλήνων, χωρίς να παρουσιάσει καµµία εναλλακτική. Γιατί η εναλλακτική στην απόρριψη του σχε- δίου του µνηµονίου διάσωσης της Ελλάδας είναι ότι δεν θα πε- ρικοπούν απλώς µισθοί και συντάξεις, αλλά δεν θα καταβληθούν µισθοί και συντάξεις από αύριο. Χωρίς συναίσθηση ευθύνης πήραν αυτή την απόφαση. Ταυτόχρονα άκουσα και στις ειδήσεις ότι ο κ. Σαµαράς επικοινώνησε µε τον κ. Μπαρόζο και του υπο- σχέθηκε ότι αν γίνει κυβέρνηση, θα τηρήσει κατά γράµµα τη συµ- φωνία, εποµένως, η Ευρώπη δεν πρέπει να ανησυχεί. Αν είναι έτσι, αυτό είναι η επιτοµή της ανευθυνότητας. Και πραγµατικά θα περι- µένω να δω πώς ο τέως Υπουργός Υγείας, που παρέδωσε 6.500.000.000 χρέη στα νοσοκοµεία, τα οποία υπάρχουν ακόµα, σήµερα θα ψηφίσει εναντίον της δυνατότητας της Ελλάδας να πάρει τα χρήµατα να εξοφλήσει τα χρέη που άφησε αυτός. Να δω τον τέως Υπουργό Οικονοµίας, που άφησε ένα έλλειµµα 13,5%, να ψηφίσει εναντίον της δυνατότητας της χώρας να αντι- µετωπίσει τα επόµενα χρόνια το κόστος δανεισµού, καθώς και όλους τους τέως Υπουργούς που άφησαν αυτό το απίστευτο χάος και τα ελλείµµατα στα Υπουργεία. Ταυτόχρονα, κάποιοι άλλοι που υιοθετούν άκριτα τα σενάρια για τη χρεοκοπία και την έξοδο από την Ευρωζώνη πρέπει να µπουν στον κόπο να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό τι σηµαίνει αυτό. Ότι σηµαίνει εξαθλίωση του ελληνικού λαού, ότι σηµαίνει αποκλεισµό από κάθε δυνατότητα δανεισµού, ότι σηµαίνει πα- ρατεταµένη ύφεση και παρακµή, ότι σηµαίνει τη διεθνή περιθω- ριοποίηση της χώρας για πάρα πολλά χρόνια και αυτό λυπάµαι να το πω, αλλά είναι επένδυση στη διάλυση της κοινωνίας. ∆εν ξέρω πώς µπορούν να υπάρχουν δυνάµεις που επενδύουν στη διάλυση της κοινωνίας µε οποιοδήποτε πρόσχηµα. Το στοίχηµα της επιβίωσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κερδη- θεί. Το εγχείρηµα της ανασυγκρότησης πρέπει να ολοκληρωθεί. Υπάρχουν όµως τρία σηµεία-«κλειδιά» για την επιτυχία του κυ- βερνητικού προγράµµατος διάσωσης της χώρας. Το πρώτο είναι η εξισορρόπηση της µείωσης των µισθών µ’ ένα σύµφωνο στα- θεροποίησης και µείωσης των τιµών. Λυπάµαι που λέω προς την Κυβέρνηση ότι στο µέτωπο της σταθεροποίησης και της µείω- σης των τιµών -που συνιστά µία εξισορρόπηση στην απώλεια ει- σοδήµατος- δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και από δω και πέρα δεν πρέπει να χαθεί ούτε µία ώρα. ∆εν υπάρχουν δικαιολογίες. Η χώρα ή είναι σε πόλεµο και χρησιµοποιεί κανόνες πολέµου, ή αλ- λιώς δεν µπορεί να αισθάνονται κάποιοι ότι πηγαίνουν σε µία σχο- λική εκδροµή! Λυπάµαι που τα λέω αυτά, αλλά ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγµή αγωνιά για να δει πώς εµείς θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. Το δεύτερο σηµείο είναι το κοινωνικό «δίχτυ ασφαλείας». Υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποί µας που σήµερα υποφέρουν. Υπέφεραν και πριν και τώρα περισσότερο. ∆εν είναι µόνο καθή- κον των πολιτικών να αντιµετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Η ίδια η κοινωνία πρέπει να νιώσει ότι είναι ανάγκη να ανακαλέσει στη µνήµη της και να εφαρµόσει στην πράξη παλιές αξίες, ανθρώπι- νες αξίες αλληλεγγύης. Οι δήµοι που χαλάνε και φτιάχνουν κάθε µέρα πλατείες και ξοδεύουν εκατοµµύρια ευρώ πρέπει να κατα- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6729 λάβουν ότι στην περιοχή τους υπάρχουν άνεργοι που πεινάνε και πρέπει να γενικεύσουν τα πετυχηµένα προγράµµατα, ελαχίστων δήµων στην Ελλάδα που χρησιµοποιούν τα χρήµατα των φορο- λογουµένων για να χτυπήσουν την πόρτα του συνδηµότη που υποφέρει και να του πουν: «Μη φοβάσαι». Όλοι πρέπει να πούµε στο διπλανό µας: «Είµαστε εδώ, µη φοβάσαι». Την κοινωνία πρέ- πει να την κρατήσουµε και έτσι, όχι µόνο µε µέτρα και µ’ ένα πα- ραγωγικό πλαίσιο το οποίο αφήνει πίσω του την υπερχρέωση, τον παρασιτισµό και την υπερκατανάλωση µε δανεικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δηµοσιονοµική και οικονοµική κα- τάρρευση και η προοπτική µιας βίαιης και επώδυνης προσαρµο- γής έχουν προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινωνία. Τα αρχικά συναισθήµατα φόβου και ανασφάλειας εναλλάσσονται µε αγα- νάκτηση και αναζήτηση ευθυνών για τους υπαίτιους της βαθιάς κρίσης. Υπάρχει οργή και ταπείνωση για την εξέλιξη των πραγ- µάτων. Τα πυρά συγκεντρώνονται –και όχι άδικα- προς τον πολι- τικό κόσµο, γιατί εµείς φέρουµε την κύρια ευθύνη διαχρονικά για την πορεία της χώρας, όµως οι πολιτικοί δεν είναι όλοι ίδιοι. Ο ισοπεδωτισµός επωάζει το αυγό του φιδιού και ο συµψηφισµός είναι το καταφύγιο των ενόχων και η σπίλωση των αθώων. Η σηµερινή κρίση δεν είναι αµιγώς και αποκλειστικά πολιτική. Το υπόδειγµά µας πάσχει συνολικά, πάσχει πολιτικά, πάσχει οι- κονοµικά, πάσχει κοινωνικά, πάσχει αξιακά. Έτσι πρέπει να το κατανοήσουµε αν θέλουµε να το υπερβούµε. Χρειαζόµαστε ρι- ζική επανατοποθέτηση στη σχέση δικαιωµάτων και υποχρεώ- σεων, διεκδίκησης και ευθύνης. Υπήρξε καταστροφικός ο ρόλος των ανεδαφικών διεκδικήσεων σε όλα τα χρόνια της Μεταπολί- τευσης και µάλιστα επί δηµοσίων δανεικών. Η πολιτική έχει χρέος και πιστεύω ότι θα το εκπληρώσει όταν εγγυηθεί την αυστηρή εφαρµογή των νόµων για τους πάντες και κυρίως για τον εαυτό της, γεγονός που αµφισβητείται. Το παλλαϊκό αίτηµα όµως για τιµωρία των υπευθύνων σε µία δηµοκρατική και οργανωµένη κοινωνία πραγµατώνεται µε θε- σµικό και οργανωµένο τρόπο, πολιτικά µε τη λαϊκή αποδοκιµα- σία, ποινικά µέσω της δικαιοσύνης. Η τιµωρία και η κάθαρση είναι αναγκαίες αφετηρίες µίας νέας πορείας, όµως η ικανή συνθήκη είναι η αλλαγή αξιών και συνειδήσεων και η δηµιουργία συνθη- κών ευηµερίας για να υπάρξει ελπίδα στον ελληνικό λαό, αλλιώς ο πικρός στίχος του Ξυλούρη: «Βοήθα, Θεέ µου, µη φαγωθούµε µεταξύ µας», οι διχαστικές νοοτροπίες και οι πρακτικές και οι πό- λεµοι όλων εναντίον όλων που ελλοχεύουν σε περιόδους κρίσης και αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» της πολιτικής µας ιστορίας θα πρέπει να αποκρουστούν αποφασιστικά από τον ελληνικό λαό. Ο κάθε πολίτης µε αίσθηµα ευθύνης θα πρέπει να πρωτοστα- τήσει ως δηµιουργός και όχι ως αρνητής της νέας Ελλάδας. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πήρε επώδυνες αποφά- σεις για να απαντήσει στο πρώτο σηµαντικό δίληµµα της χώρας. Επώδυνη διάσωση ή χρεοκοπία; Τα τραγικά γεγονότα του χθες µας φέρνουν µπροστά στο δεύ- τερο µεγάλο δίληµµα. Θα προχωρήσουµε στην πορεία προς την Ιθάκη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, µε βάση τις κατακτήσεις της δηµοκρατίας µας, δηλαδή του οργανωµένου διαλόγου, της ορ- γανωµένης διαφωνίας, της καθαρής ανάληψης ευθύνης, της ορ- γανωµένης διαµαρτυρίας ή θα βαδίσουµε σε δρόµους ανοµίας που θα προκαλέσουν χάος; (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντι- πρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ) Η αποτυχία αυτού του εγχειρήµατος -µην αυταπατώµεθα όλοι!- θα οδηγήσει σε πολιτικό και κοινωνικό χάος. Και µη νοµί- ζουν κάποιοι ότι µπορούν να διασωθούν από αυτό το χάος. Και µη νοµίζουν, επίσης, κάποιοι άλλοι, οι οποίοι επιχειρούν να φορ- τώσουν όλες τις ευθύνες στο πολιτικό σύστηµα, ότι ο κόσµος δεν καταλαβαίνει, ότι ο κόσµος δεν γνωρίζει ποιοι ήταν οι κρατι- κοδίαιτοι επιχειρηµατίες, που έβαλαν και αυτοί το χεράκι τους να χρεοκοπήσει η χώρα και παριστάνουν τώρα τους εισαγγελείς και τους τιµητές. Όλα αυτά τα ξέρει. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι αυτό δεν είναι άλλοθι για εµάς. Εµείς έχουµε την ευθύνη για την πορεία της χώρας, εµείς έχουµε την ευθύνη για όσα καλά και άσχηµα συνέβησαν και κυρίως έχουµε την ευθύνη να δώσουµε ελπίδα στον ελληνικό λαό, για να οδηγήσουµε τη χώρα σε διέξοδο από αυτό το φοβερό αδιέ- ξοδο που έχουµε περιέλθει από άφρονες πολιτικές του πρό- σφατου παρελθόντος. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο εισηγη- τής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύ- ριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι ζούµε ασυνήθιστες στιγµές. Και είναι βέβαιο ότι θεωρούµαστε ως πολιτικό σύστηµα συνηθισµέ- νοι. Αυτό που δεν είναι βέβαιο είναι αν θα αναδειχθούµε µέσα από αυτές τις ασυνήθιστες στιγµές κι εµείς ασυνήθιστοι. Η πρό- κληση ανήκει σε όλες και όλους. Ήταν τραγικό το γεγονός της δολοφονίας των τριών αθώων νέων εργαζοµένων συµπολιτών, συνανθρώπων µας χθες. Μόνο που αυτή η στυγερή δολοφονία, η χθεσινή, δεν οφείλεται στο ότι η τράπεζα, όπως άκουσα, δεν είχε µέτρα πυρασφαλείας επαρκή. ∆εν οφείλεται, όπως άκουσα, στο ότι κάποιοι ήταν αγανακτισµέ- νοι µε τα µέτρα της Κυβέρνησης, της σηµερινής, της αυριανής ή της χθεσινής. ∆εν οφείλεται καν στη στάση της Αριστεράς, του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κάτω-κάτω ιδεολογικά, κοσµοθεωρητικά η Αριστερά κάνει τη δουλειά της. Η µη Αριστερά δεν κάνει τη δουλειά της εδώ και τριάντα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβληµα! Ο «Μινώταυρος» της Μεταπολιτεύσεως, ο οποίος έφερε το ση- µείο να θεωρείται η αντίσταση κατά της δικτατορίας, αντιπολί- τευση, αλλά επί δηµοκρατίας, αυτός ο Μινώταυρος σκότωσε τα τρία παιδιά χθες. Και η δειλία του λεγόµενου «αστικού πολιτικού κόσµου» έναντι της Αριστεράς στα χρόνια της Μεταπολίτευσης –η οποία Αριστερά, επαναλαµβάνω, κάνει τη δουλειά της- αυτή η δειλία είναι µία από τις αιτίες που κάθε φορά αυτός ο Μινώ- ταυρος βρυχάται και όλοι εµείς υποκλινόµαστε. Εάν θέλουµε από εδώ και πέρα να είµαστε συνηθισµένοι, αυτός ο Μινώταυρος θα κατασπαράξει και άλλους. Εάν θέλουµε να µην είµαστε συνηθισµένοι και να αναλάβουµε τις ευθύνες µας, µπορεί αυτός ο Μινώταυρος να εξοντωθεί. Μεταξύ µας, κυρίες και κύριοι του λεγόµενου «αστικού πολιτικού χώρου», αυτό είναι το πρόβληµα της χώρας. Επαναλαµβάνω και κλείνω. Η Αριστερά κάνει τη δουλειά της. Όσοι τρέµουν µη χαρακτηριστούν αντικοµµουνιστές, εµείς, δεν κάνουµε τη δουλειά µας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σε πόλεµο, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης. Μόνο που ο πρώτος που έπρεπε να καταλάβει ότι είµαστε σε πόλεµο είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. ∆ιότι όταν είσαι σε πόλεµο δεν καλείς αρχιτέκτονες να τους δείξεις το Φα- ληρικό ∆έλτα. Όταν είσαι σε πόλεµο δεν πας στον Άγιο ∆οµίνικο για θέµατα υβριδικών αυτοκινήτων ή για θέµατα περιβάλλοντος. Όταν είµαστε σε πόλεµο, δεν καταλαβαίνεις ότι είµαστε σε πό- λεµο επειδή σε ταρακούνησαν ξένοι παράγοντες στο Νταβός. Όταν είµαστε σε πόλεµο, δεν λες ότι έχουµε έλλειµµα 13% πριν πάρεις µέτρα. Όταν είµαστε σε πόλεµο, δεν κάνεις σχέδιο πολι- τικής εξόντωσης των πολιτικών σου αντιπάλων γιατί δεν υπάρ- χουν αντίπαλοι όταν είσαι σε πόλεµο, υπάρχουν εφεδρείες. Όταν είµαστε σε πόλεµο, δεν σπέρνεις Εξεταστικές Επιτρο- πές. Όταν είµαστε σε πόλεµο, δεν φέρνεις νοµοσχέδιο για να αντιµετωπιστεί η κρίση στο προοίµιο του οποίου λες ότι φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία για την κρίση. Όταν είµαστε σε πόλεµο, κύριε Παπανδρέου, δεν προκαλείς τη λύση του ∆ιεθνούς Νοµισµατι- κού Ταµείου µε δήθεν µπλόφες. Όταν είµαστε σε πόλεµο, τον κηρύσσεις και ζητάς συστρά- τευση, δεν κάνεις παιχνίδια. Γιατί ο πόλεµος είναι ευκαιρία νίκης επί του αντιπάλου και όχι επί των προσωπικών σου αντιπάλων, επί των προσωπικών σου ανασφαλειών ή επί του πολιτικού συ- στήµατος. ∆ιότι το πολιτικό σύστηµα, το οποίο βάλλεται σήµερα, το πολιτικό σύστηµα της Μεταπολιτεύσεως έχει και στοιχεία υγιή µέσα του. Ελληνικός λαός δεν είναι µόνο αυτοί οι οποίοι έκαιγαν χθες. Ελληνικός λαός δεν είναι αυτοί που έβριζαν χθες το Κοινοβούλιο. 6730 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Ελληνικός λαός είναι όλοι αυτοί που επί τριάντα χρόνια υποεκ- προσωπούνται από εµάς -οι οποίοι φοβόµαστε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας- και οι οποίοι εξακολουθούν να υποεκπροσω- πούνται. Και όταν µιλάµε για την ανάγκη της νέας Μεταπολιτεύ- σεως πρέπει εµπράκτως όµως και όχι µιλώντας, να τους πείσουµε. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι η αναγκαστική λύση εις την οποία η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και προσωπικώς ο Γεώργιος Παπαν- δρέου έφερε τη χώρα. Σε αυτήν την έκβαση, σε αυτήν την εκ- δοχή, η Νέα ∆ηµοκρατία δήλωσε, δια του Προέδρου της, ότι θα καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο, όχι διότι αρνείται ή αγνοεί ή στρουθοκαµηλίζει έναντι της ανάγκης χρηµατοδότησης της χώρας αύριο, σήµερα, χθες, αλλά διότι διαφωνεί πλήρως µε όλα όσο οδήγησαν την χώρα έως εδώ και διαφωνεί πλήρως και µε τις εξειδικεύσεις των µέτρων, τα οποία φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Εάν είχατε πόλεµο, κύριε Φλωρίδη, θα το είχατε αποδείξει, όχι εσείς, θα το είχε αποδείξει ο κύριος Παπανδρέου, πολύ νωρί- τερα. Εµείς σ’ αυτόν τον πόλεµο είχαµε συνεισφέρει µε προτά- σεις για ανάσες για την οικονοµία, είχαµε συνεισφέρει µε προτάσεις προς τον διεθνή παράγοντα για να µείνει το θέµα εντός των ευρωπαϊκών πεδίων. Συνεισφέρουµε, ψηφίζουµε νο- µοσχέδια, κάνουµε προτάσεις νόµων, τα οποία µπορεί τώρα µέσα στον ορυµαγδό των γεγονότων να φαντάζουν περιθωριακά γεγονότα και είναι περιθωριακά γεγονότα µέσα στον ορυµαγδό των γεγονότων και στην αµηχανία που προκαλούν τα γεγονότα, αλλά ως συµπεριφορά Αντιπολιτεύσεως δεν είναι ασήµαντη. Αυτή είναι η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας και ενώ εσείς ανα- γκαστικά πορεύεστε σε αυτή τη λύση, ζητάτε να συναινέσουµε σε αυτή τη λύση, όχι επειδή στην πραγµατικότητα έχετε ανάγκη την ψήφο µας, αλλά επειδή στο πλαίσιο µιας τακτικής που έρχε- ται από το παρελθόν θέλετε να δείξετε συνενόχους, κύριε Φλω- ρίδη, και όχι συµµαχητές στον πόλεµο που ο κ. Παπανδρέου, αµφιβάλω αν κατάλαβε ότι έχει κηρυχτεί ακόµα και τώρα. Αυτά είναι τα προβλήµατα. Αυτές είναι οι εκδοχές. Αυτή είναι η κατάσταση. Ζητούν από την Νέα ∆ηµοκρατία παράγοντες όχι µόνο του δηµοσίου βίου, αλλά και τµήµα του λεγοµένου σοβα- ρού Τύπου να ψηφίσει την συµφωνία. Ο ίδιος, όµως, αυτό Τύπος περιγράφει την συµφωνία και το νοµοσχέδιο µε τίτλους: «Καται- γίδα, Σοκ και δέος». Θέλω, να πω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία καταψηφίζει το νοµοσχέ- διο, όχι επειδή συνταράζετε από την αγωνία µην κακοχαρακτη- ριστεί επειδή συµπράττει σε καταιγίδες ή σε σοκ και δέος. Η Νέα ∆ηµοκρατία υπεύθυνα µέσα στον ορυµαγδό των γεγονότων θέλει να υποδηλώσει την ελπίδα και την ανάγκη να βγει η χώρα µία ώρα αρχύτερα από αυτή τη µέγγενη. Η περιγραφή που κάνετε στα παραρτήµατα και στα µνηµόνια που συνοδεύουν το νοµοσχέδιο έχει γενικές εκφράσεις, οι οποίες υποδηλώνουν ότι ενδεχοµένως αργότερα, για να υλοποιηθεί το σύνολο των µέτρων που πρέπει να ληφθεί και να ενεργοποιηθεί το σύνολο της δανειοδοτήσεως πρέπει να ληφθούν και άλλα µέτρα. Η Νέα ∆ηµοκρατία επιφυλάσσεται σε όλη αυτή την προσπά- θεια και σε όλη αυτή την ανηφορική πορεία µε προτάσεις συ- γκεκριµένες που έχει ήδη καταθέσει και που θα καταθέσει να διευκολύνει τη διαµόρφωση εξειδικευµένων µέτρων, τα οποία θα διευκολύνουν να βγει η χώρα από την κρίση. ∆εν κάνουµε αντί- σταση, αντιπολίτευση κάνουµε. Πρέπει να το καταλάβετε. Και στον πόλεµο αυτό δεν επιστρατεύονται οι γνώµες, επιστρατεύο- νται οι συνειδήσεις. Μην καταδέχεστε σε αυτό τον πόλεµο να ζη- τάτε επιστράτευση ψήφων. Να καταδέχεστε να ζητάτε επιστράτευση ευθύνης. Και σε αυτή την επιστράτευση η Νέα ∆η- µοκρατία έχει δηλώσει «παρών». Η Νέα ∆ηµοκρατία, συνεπώς, καταψηφίζει το νοµοσχέδιο, συµ- φωνεί µε συγκεκριµένες παραγράφους του νοµοσχεδίου, οι οποίες λαµβάνουν µέριµνα υπέρ της κοινωνικής συνοχής, υπέρ των ανέργων, υπέρ της ενίσχυσης της ρευστότητας του τραπε- ζικού συστήµατος, διότι αυτά περιλαµβάνονται σε προτάσεις και γνώµες που έχουµε κατά καιρούς και προ πολλού διατυπώσει και εµείς. Και περιµένουµε την Κυβέρνηση σε νέες εξειδικεύσεις αυτής της ανηφορικής και νοµοθετικής και κυβερνητικής και εθνι- κής και κοινωνικής πορείας, για να προτείνουµε ακόµα πιο συ- γκεκριµένες παραµέτρους, ακόµα πιο συγκεκριµένες προτάσεις, για να πάρει ανάσα το σύστηµα, για να εµπλουτιστεί µε αίσθηση ευθύνης και για να βγούµε –επαναλαµβάνω- µια ώρα αρχύτερα από τη µέγγενη. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε θα µου επιτρέψετε παραβιάζο- ντας τον Κανονισµό να διαβάσω µία επιστολή ενός αναγνώστη σε µία καθηµερινή εφηµερίδα προ ηµερών. Συγκεκριµένα στις 30.4.2010 έγραφε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Κύριε ∆ιευθυντά, να, λοιπόν, που έγινε κατορθωτό οι εκπαι- δευτικοί να είναι εναντίον των στρατιωτικών διότι οι τελευταίοι παίρνουν σύνταξη στα 45 τους, οι στρατιωτικοί εναντίον των δι- κηγόρων γιατί δεν αποδίδουν ΦΠΑ, οι δικηγόροι εναντίον των βενζινοπωλών διότι δεν εκδίδουν αποδείξεις, οι βενζινοπώλες εναντίον των λιµενεργατών διότι λειτουργούν συντεχνιακά, οι τε- λωνιακοί εναντίον των εκπαιδευτικών διότι δεν εργάζονται τους καλοκαιρινούς µήνες, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εναντίον των δηµο- σίων … κ.λπ.. Πέραν της αληθείας ή µη των παραπάνω, η ουσία είναι ότι σε µία απίστευτα κρίσιµη περίοδο έχουµε φτάσει στο σηµείο ο κα- θένας να κοιτάζει τον διπλανό του σαν το φταίχτη αυτής της κρί- σης. ∆εν ξέρω ποιος το δηµιουργεί ή το συντηρεί, αλλά είµαι σίγουρος ότι σε τέτοιες περιόδους οικονοµικής και κυρίως ηθι- κής, πνευµατικής χρεοκοπίας µία διχασµένη κοινωνία το µόνο που καταφέρνει είναι να βάζει µεγαλύτερο βαρίδι για να πέσει πιο γρήγορα στο πηγάδι και είναι καθήκον των πολιτικών ηγετών, ακριβώς σε τέτοιες περιόδους, να στρέφουν τη δυναµική της κοι- νωνίας σε στόχους που θα λειτουργήσουν συνεκτικά και εξελι- κτικά». Επιχειρούµε να στρέψουµε το δυναµισµό ή την απόγνωση της κοινωνίας σε στόχους πιο ελπιδοφόρους. Μέσα στο ζόφο της πο- ρείας που µας περιµένει, µέσα στη µέγγενη που περιµένει τη χώρα θα δώσουµε την απαραίτητη ελπίδα που χρειάζεται. Το πο- λιτικό σύστηµα και ο καθένας ξεχωριστά σε αυτές τις ασυνήθι- στες περιστάσεις πρέπει να αποδείξει ότι δεν είµαστε συνηθισµένοι. Ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρό- εδρε. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η καταδίκη του τραγικού θανά- του των τριών ανθρώπων είναι επιβεβληµένη. Αποτελεί έγκληµα µε στόχο την τροµοκράτηση του λαού, τη συκοφάντηση των λαϊ- κών αγώνων και της οργανωµένης πάλης. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος που έχουµε µέχρι τώρα παρακολουθήσει. ∆η- λαδή, της πρωτοφανούς επιχείρησης ενάντια στις λαϊκές συνει- δήσεις που µε το ψέµα και τηn τροµοκρατία επιδιώκει να υποτάξει το λαό καλλιεργώντας το ραγιαδισµό. ∆εν µπορούν, όµως, να καθυποτάξουν το εργατικό, το λαϊκό, το νεολαιίστικο κίνηµα. Είναι ποτάµι φουσκωµένο η οργή του λαού. Βγήκε µαζικά στους δρόµους η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα της πόλης και της υπαίθρου, η νεολαία της λαϊκής οι- κογένειας, για να αντιµετωπίσει µια βάρβαρη, συνολική επίθεση διαρκείας για τουλάχιστον µια εικοσαετία, όπως περιγράφεται στο Μνηµόνιο που φέρνεται προς κύρωση ανάµεσα στην Ελλάδα και στην τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι µια επίθεση σε βάρος του δικαιώµατος στη ζωή, στην αξιοπρεπή εργασία, η χειρότερη επίθεση από το 1974. Τα µέτρα αυτά που σήµερα ζητάτε να ψηφιστούν από τη Βουλή θυσιάζουν τη ζωή και το µέλλον της λαϊκής οικογένειας, του νέου ανθρώπου στο βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι προσχεδιασµένη η προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης της τρόικας. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ Άλλωστε, όχι τυχαία, η Κυβέρνηση συνειδητά εργάστηκε συστηµατικά πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Μέσω αυτής της προ- σφυγής παραχωρεί, µεταβιβάζει ακόµη περισσότερες αρµοδιό- τητες και δικαιώµατα στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις και οργανισµούς. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6731 Στόχος δεν είναι η σωτηρία της χώρας, όπως υποκριτικά ισχυ- ρίζεται η Κυβέρνηση ούτε η πληρωµή των µισθών και των συ- ντάξεων. Λέτε ψέµατα στο λαό, γιατί τουλάχιστον το ύψος των µισθών και των συντάξεων είναι πολύ λιγότερο ποσοστιαία από τα τακτικά έσοδα που προβλέπονταν, χωρίς τις αναθεωρήσεις του κρατικού προϋπολογισµού του 2010. Στόχος σας απλά και µόνο είναι η προστασία των συµφερόντων της αστικής τάξης - για να µπορούν να βρουν «ζεστό» χρήµα- των µεγάλων επιχει- ρηµατικών οµίλων, των διαφόρων εγχώριων και εξωχώριων πιστωτών που έχουν στα χέρια τους τα κρατικά οµόλογα, των διαφόρων, δηλαδή, χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Γι’ αυτούς επιδιώκετε τη στήριξη των ιµπεριαλιστικών οργανισµών και ενώ- σεων του µηχανισµού της Τρόικας. Και το βασικό ερώτηµα που προκύπτει, κυρίες και κύριοι Βου- λευτές, είναι ποιοι καλούνται να πληρώσουν, αλλά και ταυτό- χρονα, ποιοι θα βγουν ωφεληµένοι από την υλοποίηση του συγκεκριµένου Μνηµονίου. Και εδώ η απάντηση είναι πεντακά- θαρη. ∆εν χωράει καµµία αµφισβήτηση. Τρεις µεγάλες ενότητες έχει το συγκεκριµένο Μνηµόνιο. Η πρώτη ενότητα είναι η δηµοσιονοµική πειθαρχία, που ση- µαίνει τι; ∆ραστική µείωση, «σφαγιασµός» του λαϊκού εισοδήµα- τος και των συντάξεων, τουλάχιστον σε δηµόσιο, αλλά και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στο όνοµα της µείωσης των δηµοσιο- νοµικών δαπανών. Αύξηση, από την άλλη µεριά, της έµµεσης φο- ρολογίας, της κατ’ εξοχήν αντιλαϊκής έµµεσης φορολογίας. Νέα αύξηση του ΦΠΑ, 23%. Και όχι µόνο αυτό, αλλά θα µεταφέρετε και εµπορεύµατα και υπηρεσίες που είναι στο χαµηλό συντελε- στή -όπου στο χαµηλό συντελεστή είναι κατ’ εξοχήν εµπορεύ- µατα και υπηρεσίες που αφορούν την ικανοποίηση βασικότατων λαϊκών αναγκών, διατροφής, παιδείας, υγείας- στον υψηλότατο συντελεστή, στο 23%, που ενδεχόµενα θα αυξηθεί, θα πάει στο 25% µε τα νέα πακέτα µέτρων. Επίσης, στο όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και αξιο- ποιώντας το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», θα προχωρήσετε σε µαζι- κές απολύσεις από το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, σε µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση, αλλά και υποβάθµιση για τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά των υπηρεσιών στην παιδεία, στην υγεία, στην επέκταση της δράσης του επιχειρηµατικού κεφαλαίου και σε νέους τοµείς, όπως τη διαχείριση απορριµµάτων, αλλά και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η δεύτερη µεγάλη ενότητα αποτελεί αυτό το οποίο περιγρά- φεται σαφέστατα στο Μνηµόνιο, ότι η εισοδηµατική πολιτική, αλλά και η πολιτική κοινωνικής προστασίας -βλέπε ασφαλιστικά συστήµατα- πρέπει να αποτελέσουν στήριγµα της ανταγωνιστι- κότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, µέσω της προώ- θησης βασικών διαρθρωτικών, όπως τις ονοµάζετε, αλλαγών. Αυτό τι σηµαίνει; Στα εργασιακά «σφαγιασµός» δικαιωµάτων και κατακτήσεων, συλλογικών συµβάσεων, αύξηση των ορίων στις οµαδικές απολύσεις, χτύπηµα καταστρατήγησης του κατώ- τερου µισθού, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τους µακροχρό- νια άνεργους και τους νεοπροσλαµβανόµενους, αυτά δηλαδή που όλα τα προηγούµενα χρόνια οι ιµπεριαλιστικές ενώσεις και οι οργανισµοί τα ονόµαζαν «αγκυλώσεις» της αγοράς εργασίας, δηλαδή, τις κατακτήσεις και τη µικρή προστασία των εργαζόµε- νων στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι τυπική η διατήρηση του 13ου και του 14ου µισθού. Όταν υλοποιηθούν αυτά τα µέτρα, ελάχιστοι θα µπορούν να δικαιού- νται στον ιδιωτικό τοµέα τον 13ο και τον 14ο µισθό και ενδεχό- µενα, σ’ ένα επόµενο πακέτο από αυτό του Μνηµονίου να καταργηθεί και τυπικά και ο 13ος και το 14ος µισθός και στον ιδιωτικό τοµέα. Ασφαλιστικό, η σύνταξη ουσιαστικά θα µεταβληθεί σε ένα επί- δοµα φτώχειας και εξαθλίωσης. Η θεµελίωση της σύνταξης ανέρ- χεται στα σαράντα χρόνια εργασίας. Μείωση των αποδοχών των συντάξεων, µέσω του υπολογισµού της σύνταξης στο σύνολο του εργάσιµου βίου, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, σφα- γιασµός των βαρέων και ανθυγιεινών, µείωση έως και κατάργηση της κρατικής και εργοδοτικής συµµετοχής στα ασφαλιστικά τα- µεία. Αυτά περιγράφονται στο Μνηµόνιο. Επιδότηση κρατική του µεγάλου κεφαλαίου. Υποταγή του ΕΣΠΑ στις ανάγκες τους. Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφο- ρών των εργοδοτών στον ιδιωτικό τοµέα. Απελευθέρωση των αγορών, νέες ιδιωτικοποιήσεις µε πρόσχηµα την οικονοµική τους κατάσταση. Και είναι πρόσχηµα αυτό, γιατί ο ΟΤΕ όταν ιδιωτικο- ποιήθηκε, ήταν κερδοφόρος. Τη µια φορά, λοιπόν, ως κερδοφόρο τον ιδιωτικοποιείτε, για να έχετε έσοδα, την άλλη φορά τον ιδιωτικοποιείτε ως ζηµιογό- νες επιχειρήσεις, για να έχετε πάλι έσοδα. Όµως όλα αυτά συ- ντείνουν στην υποβάθµιση των υπηρεσιών, στην αφαίρεση εργασιακών δικαιωµάτων και κατακτήσεων των εργαζόµενων στους χώρους αυτούς. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού, λοιπόν, περιβάλλοντος ση- µαίνει αύξηση της εκµετάλλευσης, µείωση της τιµής της εργατι- κής δύναµης, στη λαιµητόµο τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Η τρίτη και µεγάλη ενότητα αποτελεί τη στήριξη άµεσα και έµ- µεσα των κεφαλαιοκρατών, αλλά και µε ειδικούς τρόπους, όπως για παράδειγµα τη στήριξη του χρηµατοπιστωτικού τους συστή- µατος. ∆ηµιουργείται ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Τουλάχιστον 10.000.000.000 από τα 110 που θα δανειστείτε, θα πάνε εκεί, για να είναι «ζεστό» χρήµα για τις τράπεζες, αν αντι- µετωπίσουν πρόβληµα. Να, λοιπόν, πώς συνεχίζεται η πολιτική και σήµερα και επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας. Είκοσι επτά δισεκατοµµύρια διέ- θεσε η Νέα ∆ηµοκρατία, τα 11 αξιοποίησαν οι τράπεζες και τα άλλα 17 τους τα δίνετε εσείς, συν τα 10 µέσω του Μνηµονίου. Συµπέρασµα, τα µέτρα αυτά ήταν προαποφασισµένα ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εντεύθεν. Εφαρµόζονται συνο- λικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα της δηµοσιονοµικής κατάστασης. ∆ηλαδή αποτελεί πρόσχηµα η δηµοσιονοµική εκτροπή. Και αυτήν τη δηµοσιονοµική εκτροπή θα την πληρώσουν αυτοί που δεν φταίνε, ενώ θα κερδίσουν αυτοί που κέρδιζαν τόσα χρό- νια, τόσες δεκαετίες από την ανάπτυξη, αυτοί οι οποίοι κερδί- ζουν ακόµη και από την κρίση, αυτοί που είναι οι πραγµατικοί υπεύθυνοι της κρίσης, δηλαδή οι κεφαλαιοκράτες, η αστική τάξη, οι κάτοχοι των βασικών και συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, που είναι υπεύθυνοι για την κρίση. Γιατί οι αιτίες της δηµοσιονο- µικής εκτροπής είναι ακριβώς η εξυπηρέτηση αυτών των συµ- φερόντων. Έτσι, επιβεβαιώνεται και ένα άλλο βασικό συµπέρασµα, κυ- ρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η ραγδαία αύξηση σε επίπεδο Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης είναι αποτέλεσµα των τεράστιων πακέτων στήριξης που δόθηκαν στους κεφαλαιοκράτες τα προηγούµενα χρόνια, το 2008 και το 2009, για να σωθούν οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι από την χρεοκοπία. Τι επιβεβαιώνει αυτό; Επιβεβαιώνει την αναποτελεσµατικότητα της αστικής διαχείρισης, η οποία πηγάζει από τις εγγενείς αντι- φάσεις του συστήµατος. Και από αυτή την άποψη, πάτε να σώ- σετε τις επιχειρήσεις και δηµιουργείται δηµοσιονοµικό χρέος. Το δηµοσιονοµικό χρέος δυσκολεύει την αναθέρµανση της καπιτα- λιστικής οικονοµίας. Να η αντίφαση της κατάστασης. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και εκφράζεται η αγωνία των εκπροσώπων της πλουτοκρατίας και των ιµπεριαλιστικών οργα- νισµών, για την αβέβαιη και ασταθή παγκόσµια ανάπτυξη, για τα τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, που µπορεί να εξελιχθούν σε ντόµινο, για την τεράστια ανεργία. Αυτή η κατάσταση οξύνει και τους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς, τους ανταγωνι- σµούς ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα. Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιβεβαιώνε- ται για µια ακόµη φορά το ΚΚΕ ως µόνη ρεαλιστική, ελπιδοφόρα και πραγµατική διέξοδος των λαϊκών στρωµάτων. Επιβεβαιώνε- ται ότι το ΚΚΕ είναι ικανό να προβλέπει τις εξελίξεις και να απα- ντά µε σαφήνεια στο λαό, αλλά και να αντιµετωπίζει τις προβοκάτσιες, όπως χθες οι φασίστες και οι γνωστοί άγνωστοι του 1994, που έκαψαν το Πολυτεχνείο, «χέρι-χέρι» µε τον Καρα- τζαφέρη προσπάθησαν να προβοκάρουν το ΚΚΕ. Η ιστορία, όµως, επαναλαµβάνεται είτε ως φάρσα στο Reichstag που κα- τηγόρησαν τους κοµµουνιστές ότι το έκαψαν -οι σύγχρονοι από- γονοι του Γκέµπελς αυτό επικαλέστηκαν χθες- είτε ως τραγωδία στο «Κ. Μαρούσης», στο «Μινιόν», ενάντια στο νόµο Κοντογιαν- 6732 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) νόπουλου της κυβέρνησης Μητσοτάκη µε τους καµµένους νε- κρούς εκείνη την εποχή και τη δολοφονία Τεµπονέρα. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ) Έτσι, λοιπόν, το ΚΚΕ επιβεβαίωσε ότι όχι µόνο µπορεί να ορ- γανώνει τους αγώνες, αλλά µπορεί να τους περιφρουρεί και απο- τελεί το εχέγγυο, την ελπίδα του λαού και σήµερα σαλπίζει τη µοναδική διέξοδο, την ανάπτυξη των αγώνων, της ταξικής ενό- τητας, του µετώπου της αντεπίθεσης των πλατιών λαϊκών στρω- µάτων, που αποτελούν την ελπίδα, την προοπτική, την απαντοχή του λαού. Με εµπιστοσύνη, λοιπόν, οι εργαζόµενοι και τα πλατιά λαϊκά νοικοκυριά πρέπει να στηρίξουν το ΚΚΕ, να συστρατευ- θούν µαζί του, για να καταλάβουν τη δύναµη την οποία έχουν, δύναµη που µπορεί να ανατρέπει βεβαιωµένους συσχετισµούς δύναµης, να ανατρέπει σε επίπεδο εξουσίας και να φέρνει ριζικές ανατροπές, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης της οικονοµίας. Σή- µερα, το πατριωτικό µήνυµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελ- λάδος είναι την κρίση να την πληρώσει η πλουτοκρατία, να µην χρεοκοπήσει ο λαός, να µην υλοποιηθούν οι συνολικοί σχεδια- σµοί των ιµπεριαλιστικών κέντρων και της πλουτοκρατίας στη χώρα µας. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς, σας ευχα- ριστούµε. Το λόγο έχει ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Βορίδης. ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε απέναντι σε πραγ- µατικότητες, όχι ευχάριστες, αλλά είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία –και η ηγεσία βρίσκεται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα- οφεί- λει να αντιµετωπίζει και δυσάρεστες πραγµατικότητες. Πραγµατικότητα πρώτη. Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει µέσα στις επόµενες ηµέρες 11.000.000.000 και ταυτόχρονα πρέπει να βρει τα χρήµατα µέσα στα επόµενα τρία χρόνια, για να αναχρη- µατοδοτήσει ένα τεράστιο δηµόσιο χρέος. Είναι µια πραγµατι- κότητα που δεν επιδέχεται ερµηνείες, δεν επιδέχεται αµφισβητήσεων. Πραγµατικότητα δεύτερη. Η Ελλάδα πλέον δεν έχει πρόσβαση στις χρηµαταγορές. Το γιατί συνέβη αυτό, θα το αναφέρω πα- ρακάτω, πλην όµως αυτή είναι µια δεύτερη πραγµατικότητα. Πραγµατικότητα Τρίτη. Εάν δεν καταβληθούν τα ποσά αυτά τη χρονική στιγµή που πρέπει να καταβληθούν, η χώρα θα κη- ρυχθεί σε κατάσταση αρνήσεως πληρωµών και από την επόµενη µέρα το πρωί δεν θα µπορεί να χρηµατοδοτήσει καµµία από τις ανάγκες της. Αυτό οφείλει να το ακούσει καθαρά ο ελληνικός λαός, για να ξέρει για τι πράγµα συζητάµε. Πραγµατικότητα τρίτη, λοιπόν, είναι ότι εάν µέσα σε δέκα ηµέρες τα χρήµατα αυτά δεν βρεθούν, τότε δεν θα πληρώνονται καθόλου οι µισθοί και οι συντάξεις, τότε θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα, τότε θα έχει δεσµευθεί το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων. Αυτό, όχι κάποτε, αλλά µέσα στο επόµενο δεκαήµερο και είναι πραγµατικότητα, επίσης, µη επιδεχόµενη αµφισβητήσεως. Πραγµατικότητα τέταρτη. Μία δυνατότητα δανεισµού εµφανί- ζεται, καµµία άλλη. Κανείς δεν έχει έρθει µε µια συγκεκριµένη πρόταση για δανεισµό από οποιαδήποτε διαφορετική πλευρά. Μόνο η συγκεκριµένη. Πραγµατικότητα πέµπτη. Αυτός ο δανεισµός είναι συνδεδεµέ- νος µε συγκεκριµένους όρους που είναι επαχθείς. Επίσης, αυτό είναι µια αλήθεια. Είναι επαχθείς στο πλαίσιο δηµοσιονοµικών προσαρµογών, στο πλαίσιο αναπτυξιακών πολιτικών, στο πλαί- σιο µιας οικονοµικής πειθαρχίας που επιβάλλεται στην κοινωνία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και υπάρχει ένα απλό ερώτηµα που θέτει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου: Ναι ή όχι; Τα παίρνουµε τα λεφτά ή δεν τα παίρνουµε τα λεφτά; Τόσο απλά! Κοινοβούλια σε ολόκληρη την Ευρώπη συνεδριάζουν, για να δώσουν Ευρωπαίοι φορολογούµενοι και εκπρόσωποί τους την έγκριση εκταµιεύσεως από τα λεφτά των ευρωπαίων φορολο- γουµένων, για να πληρωθούν οι δικές µας οφειλές. Εγώ, λοιπόν, στο ερώτηµα αυτό θεωρώ ότι µπορεί να απαντή- σει κανείς µε αυτούς τους δύο τρόπους. Ακούω την απάντηση της Αριστεράς. Η απάντηση της Αριστεράς είναι µία απάντηση δοµική. Να κάνουµε κοµµουνισµό, να γίνει επανάσταση, να έρθει ένα άλλο σύστηµα και µε αυτή την έννοια λύνουµε το θέµα µας. Εγώ ξεκαθαρίζω, εγώ δεν θέλω κοµµουνισµό. ∆εν θέλω να έρθει ένα τέτοιο σύστηµα στην Ελλάδα. Υποθέτω ότι και πάρα πολλοί συµπολίτες µας δεν θέλουν ένα τέτοιο σύστηµα. Αυτή η υπόθεση είναι βάσιµη, υπό την έννοια της εκλογικής καταγρα- φής, τουλάχιστον. Εκδοχή δεύτερη. Να πάρουµε τα χρήµατα αλλά –ακούστε τώρα εδώ, υπάρχει µία πονηριά- τα χρήµατα αυτά τα θέλουµε, µόνο για να τα χρησιµοποιήσουµε για τον κοινωνικό δίχτυ –τις τέσσερις, πέντε, έξι διατάξεις που ανέφερε ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας- δηλαδή, για να τα χρησιµοποιήσουµε για κοινωνι- κές δαπάνες. Το υπόλοιπο, όµως, κοµµάτι δεν το θέλουµε. Αυτό πόσο καλά και πόσο σοβαρά ακούγεται; Πόσο σοβαρό είναι να ακούγεται αυτό από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Υπάρχει και µία τρίτη λύση: «Ναι». Το «ναι» αυτό, δεν είναι «ναι» στην Κυβέρνηση. Το «ναι» αυτό δεν είναι «ναι» στον Παπανδρέου. Το «ναι» αυτό δεν είναι «ναι» στο πολιτικό σύστηµα που µας έφερε έως εδώ. Είναι «ναι» να πάρουµε τα λεφτά για να σωθεί η χώρα. Είναι αυτό το «ναι»! Ο πολίτης είναι θυµωµένος. ∆ικαίως! ∆ικαίως είναι οργισµέ- νος. Γιατί; Είναι οργισµένος και γιατί βεβαίως, θα κληθεί να υπο- στεί τις συνέπειες αυτές, αλλά είναι οργισµένος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω για τους σωστούς λόγους. Γιατί πρέπει να φθάσουµε στον καταλογισµό. Μήπως εµείς, όταν κάνουµε αυτό το συλλογισµό λέµε ότι δί- νουµε συγχωροχάρτι στον κ. Παπακωνσταντίνου ή στον κ. Πα- πανδρέου; Μήπως δίνουµε συγχωροχάρτι στον κ. Καραµανλή και στην κυβέρνησή του; ∆εν µπορούµε να το κάνουµε αυτό, γιατί υπάρχει µία αλληλουχία γεγονότων που µας οδήγησε εδώ. Γιατί οδηγηθήκαµε εδώ, στην κηδεµονία, στον περιορισµό της κυ- ριαρχίας, στις άµεσες, γρήγορες και επαχθείς πολιτικές για τον ελληνικό λαό, στην ανάγκη αυτής της προσαρµογής; Γιατί; Γιατί ένα ολόκληρο πολιτικό σύστηµα, τριάντα χρόνια τώρα λέει ψέ- µατα, είναι ευχάριστο και θωπεύει τα αυτιά του ελληνικού λαού, χωρίς να λέει τις αλήθειες που πρέπει να πει. Χωρίς να πει ότι «Μια χώρα δεν µπορεί να ζει για πάντα µε δανεικά». Γιατί ποτέ εδώ µέσα, σε όλες αυτές τις κοινωνικές οµάδες που έρχονται, κανείς δεν τόλµησε να πει «Όχι, δεν γίνεται αυτό γιατί δεν έχουµε τα λεφτά». Κανείς δεν τόλµησε. Γιατί; Γιατί δεν θέλουµε να κά- νουµε πραγµατικές πολιτικές. Πραγµατική πολιτική δεν είναι το «ναι» σε όλα. Πραγµατική πο- λιτική δεν είναι να παίρνεις τα λεφτά των φορολογουµένων και να τα σκορπίζεις δεξιά και αριστερά. Πραγµατική πολιτική δεν είναι τα ρουσφέτια και οι διορισµοί. Πραγµατική πολιτική είναι η µάχη των ιδεών. Πραγµατική πολιτική είναι η προγραµµατική επιχει- ρηµατολογία. Πραγµατική πολιτική είναι να πείθεις ακόµα όταν τα πράγµατα είναι δύσκολα και δυσάρεστα. Αυτό πολύ λίγοι το έχουν κάνει µέχρι σήµερα από το πολιτικό σύστηµα. Πέρασαν χρόνια διακυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας µε 4% ανάπτυξη. Γιατί δεν κάνατε την απαραίτητη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Γι’ αυτό είχατε εκλεγεί. Είχατε εκλεγεί για την επα- νίδρυση του κράτους. Είχατε εκλεγεί για το συµµάζεµα. Γι’ αυτά! Γιατί δεν τα κάνατε; Ναι, ανάπτυξη, τότε που θα ήταν εύκολα, τότε που δεν θα είχαν πολύ σηµαντικό κόστος. ∆εν το κάνατε, γιατί φοβηθήκατε. Φοβηθήκατε µπροστά στην πίεση της Αριστεράς. Γιατί ο εισηγητής σας οµολόγησε την ιδεολογική σας δειλία. Οµολόγησε ότι δεν θελήσατε να αντισταθείτε στις πιέσεις της Αριστεράς. Αυτό, λοιπόν, είναι η ευθύνη που σας βαραίνει και αυτό είναι που οδήγησε στον οικονοµικό εκτροχιασµό. ∆εν έχει ευθύνες το ΠΑΣΟΚ; Πώς δεν έχει; Αφού είπε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Ήξερε το έλλειµµα, ήξερε από πριν ποια είναι η πραγµατικότητα. «Να εκλεγούµε και βλέπουµε». Το «βλέ- πουµε», κόστισε τρεις µήνες. Αυτοί οι τρεις µήνες ήταν κρίσιµοι. Ακόµα και στον προϋπολογισµό ήρθε το ΠΑ.ΣΟ.Κ και µοίραζε λεφτά από τα µη υπάρχοντα: 1.000.000.000 στα κοινωνικά δικαι- ώµατα, 1.000.000.000 στην παιδεία. Τι καταλάβαιναν εκείνη την ώρα όλοι αυτοί που έβλεπαν το πρόβληµα; Ότι εµείς ως πολιτικό σύστηµα είµαστε εντελώς ανεύθυνοι, εντελώς αναξιόπιστοι. Την ώρα που το έλλειµµα ήταν 13,7% µοιράζονταν λεφτά σε κοινω- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6733 νικές πολιτικές. Πότε θυµηθήκανε; Στο Πρόγραµµα Σταθερότητας. Μα, τότε ήταν πολύ αργά, τότε είχαµε µπει στο µικροσκόπιο των αγορών. Τότε τα µέτρα δεν επαρκούσαν. Αλλά ακόµα και τότε, πόσο δειλά, πόσο φοβισµένα, πόσο περιορισµένα ήταν; Έχει τερά- στιες ευθύνες η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για το µηχανισµό αυτό. Οι ευθύνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα φάση δεν είναι πολυτέλεια. Οι ευθύνες είναι προϋπόθεση της κα- θάρσεως και της κοινωνικής συνοχής. ∆εν µπορεί πια να αρ- θρωθεί πειστικός λόγος προς οποιονδήποτε, εάν δεν υπάρξει η τιµωρία. Στην τραγωδία αυτή της Μεταπολιτεύσεως, σ’ αυτό το τραγικό τέλος, οφείλει να υπάρξει κάθαρση και η κάθαρση θα γίνει µε την τιµωρία. Εµείς, λοιπόν, ερχόµαστε και λέµε συγκεκριµένα πράγµατα: Ενεργοποιείστε τις εξεταστικές επιτροπές για την οικονοµία και αφήστε τώρα τα προσχηµατικά «πόθεν έσχες». Να γίνει βαθύς και ουσιαστικός έλεγχος σε όλους όσοι διαχειρίστηκαν δηµόσιο χρήµα, σε όλους όσοι έβαλαν υπογραφή. Όχι µόνο στη δήλωσή τους, αλλά και σε όλους τους λογαριασµούς στις τράπεζες, σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα πλοία, σε όλα τα καράβια και σε όλες τις µετοχές. Αυτός είναι ο έλεγχος του «πόθεν έσχες». Και πηγαί- νετε σε αυτόν, για να δούµε ποιοι φταίνε και ποιοι δεν φταίνε. Αλλά να υπάρξει και καταλογισµός των πολιτικών ευθυνών. Να συζητήσουµε για το µέλλον. Ξέρετε τι απαντάει ο ελληνικός λαός: Το αυτονόητο: «Εσείς που µε καταστρέψατε, θα ‘ρθείτε να µου πείτε για το µέλλον. Αφού το κλείσατε το µαγαζί, αφού µας οδηγήσατε σε αυτήν την καταστροφή, τώρα θα µας εκπονήσετε ένα πρόγραµµα για το µέλλον»; Προϋπόθεση για να συζητήσει πλέον το πολιτικό σύστηµα για το µέλλον, είναι να δεχθεί ουσιαστικά την αυτοκατάργησή του, να δεχθεί ότι χρειάζεται µια βαθιά πολιτική ανασύνθεση, να δεχθεί ότι πια ο δικοµµατισµός, τα παραδοσιακά κόµµατα έχουν τελει- ώσει. Αν δεν το δεχθείτε εσείς οι ίδιοι ως µία πράξη στοιχειώ- δους αυτοσυντήρησης, τότε αυτόν το δρόµο θα τον δείξει ο ελληνικός λαός. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Οι γονείς µου είναι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ, και η µητέρα µου και ο πατέρας µου. Γυρνώντας στο σπίτι θα µε ρωτήσουν: «Τι ψήφισες; Ψήφι- σες να µειωθεί η σύνταξή µας; Τα 800 και τα 650 ευρώ µας; Αυτό ψηφίζεις;» Έχω µία απάντηση, που δινόταν ιστορικά: «Μητρός τε και πατρός τε απάντων των προγόνων τιµιότερον και αγιότε- ρον εστίν η πατρίς». Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ολοµέλεια συζητά µε διαδικασίες εξπρές µέτρα που θα κα- θορίσουν, όχι µόνο την πορεία της χώρας για δεκαετίες, αλλά και άµεσα τη ζωή εκατοµµυρίων πολιτών, των κοινωνικά ασθενέ- στερων, των µισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων. Με αυτά τα µέτρα που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο τους καλεί να πληρώσουν µόνοι τους, το βαρύ λογαριασµό και τις µεγάλες αµαρτίες ενός πολιτικού συστήµατος, που έκανε για χρόνια, για δεκαετίες πάρτι στην πλάτη τους. Τώρα, το πολιτικό σύστηµα, µε την ουσιαστική συναίνεση της Κυβέρνησης και της εξ δεξιών Αντιπολίτευσης λέει σε αυτούς τους πολίτες, που εχθές γέµισαν τις πλατείες σε όλη τη χώρα: «Μην ρωτάτε τι έγινε η ισχυρή Ελλάδα. Μην ρωτάτε τι έγινε η θωρακισµένη οικονοµία, που σας λέγαµε. Μην ρωτάτε αν έπρεπε να ξοδέψουµε δισεκατοµµύρια ευρώ για τους Ολυµπιακούς Αγώ- νες. Μην ρωτάτε γιατί διορίζαµε η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ -από τις πόρτες και τα παράθυρα, δεκαετίες τώρα- για λόγους ψηφοθηρίας. Μην ζητάτε λογαριασµό από εµάς. Μόνο, εσείς κο- ρόιδα, πληρώστε τον λογαριασµό και τσιµουδιά». Να γιατί υπάρ- χει µεγάλος θυµός, µεγάλος φόβος και µεγάλη οργή για την αποτυχία µιας πολιτικής και ενός συστήµατος διακυβέρνησης για το οποίο είσαστε συνυπεύθυνοι, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συζητάµε, σήµερα, σε βαρύ κλίµα. Γιατί, αυτές, οι ώρες σφρα- γίζονται από το θάνατο τριών συµπολιτών µας, προϊόν ενός δο- λοφονικού εµπρησµού. Είπαµε και χθες: «Καθαρές κουβέντες»! Θα προσθέσω και εγώ µερικές ακόµη. Αυτή η δολοφονική ενέρ- γεια είναι εχθρική για τη δηµοκρατία. Είναι απολύτως ξένη, προς τις αξίες και τις αρχές της Αριστεράς, που έχω την τιµή να εκ- προσωπώ. Υπονοµεύει τον µαζικό, ενωτικό, ειρηνικό, υπερκοµ- µατικό αγώνα του ελληνικού λαού και των Ελλήνων εργαζοµένων που ξεχείλισαν χθες στους δρόµους και τις πλατείες, εναντίον µιας άγριας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που σφραγίζει το νο- µοσχέδιο που συζητούµε. Γι’ αυτό ακριβώς και απαιτούµε τη σύλ- ληψη και παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων. Γι’ αυτό ακριβώς και απαιτούµε από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, τον κ. Χρυσο- χοίδη, να βρει αυτά τα αστυνοµικά όργανα που ανωνύµως προ- σπαθούσαν να χρεώσουν στην Αριστερά και στον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστερά, τη δολοφονική ενέργεια. Να εξαντλή- σει σε βάρος τους –αν δεν µπορούν να τεκµηριώσουν αυτές τις συκοφαντίες- όλες τις προβλεπόµενες διοικητικές και πειθαρχι- κές κυρώσεις. Απαιτούµε, αυτοί, οι δηµοσιογράφοι –«παπαγα- λάκια» ενός ορισµένου ρεπορτάζ- ή να κατονοµάσουν τις πηγές τους ή να ζητήσουν συγγνώµη ή να σκίσουν την άδειά τους. Λυπήθηκα, χθες ως Έλληνας πολίτης, όταν είδα µια προσπά- θεια σκύλευση, αυτών των τριών νεκρών, προκειµένου κάποιοι να κερδίσουν κοµµατικούς πόντους σε βάρος της Αριστεράς. Είναι ντροπή γι’ αυτήν την Αίθουσα, να παίζονται τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Είναι και ντροπή να χρησιµοποιεί κάποιος τους νε- κρούς, για να προσπαθήσει να «καθαγιάσει» µια άγρια νεοφιλε- λεύθερη πολιτική. Σας µίλησα, πριν, για το λογαριασµό –το λογαριασµό που άλλοι έκαναν για δεκαετίες Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία- ένα λογαριασµό που γιγαντώθηκε στα έξι χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας, που «τίναξε την µπάνκα» του ελ- ληνικού δηµοσίου στον αέρα και που έρχεται µε τοκογλυφικούς όρους να τον πληρώσει ο ελληνικός λαός και κυρίως οι ασθενέ- στεροι, µετά από επτά µήνες παλινωδιών και λανθασµένων πολι- τικών χειρισµών και επιλογών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ζούµε µια σκληρή κηδεµονία. «Πάµε στον τοκογλύφο!» Αλλά το νοµοσχέδιο, δεν δίνει απλώς τα τοκογλυφικά επιτόκια! Υιοθε- τεί και την λογική του τοκογλύφου! Για να υιοθετήσει τη λογική του τοκογλύφου -στο βωµό της αντιµετώπισης των δηµοσιονο- µικών ελλειµµάτων- χαρακτηρίζεται από τέσσερα µεγάλα ελ- λείµµατα. Ένα έλλειµµα δικαιοσύνης. Οι µισθωτοί, που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαν Νέα ∆ηµοκρατία, που ψήφισαν Λαϊκό Ορ- θόδοξο Συναγερµό, λένε: «Ρε, παιδιά, γιατί να κόψουµε από τις συντάξεις, από τους µισθούς, γιατί να πληρώσουµε εµείς,-οι συ- νεπείς φορολογούµενοι, χιλιάδες φόρους, γιατί να γίνονται ευ- κολότερεςοιαπολύσεις,φτηνότερεςοιαπολύσεις,νακαταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις, να γίνονται φτηνότερες οι υπερωρίες και την ίδια ώρα, δεν παίρνετε ένα µέτρο για τον περιορισµό της δια- φθοράς»; Η διαφθορά δεν είναι µόνο ηθικό µέγεθος, είναι και οικονοµικό µέγεθος. Και στην Ελλάδα κοστίζει 20.000.000.000 ευρώ ετη- σίως. Η ατιµωρησία δεν είναι µόνο πολιτικό µέγεθος, είναι και οι- κονοµικό µέγεθος. Στην Ελλάδα έχουµε διαφθορά 20.000.000.000 ευρώ το χρόνο, γιατί µέχρι τώρα δεν µπήκε ποτέ ούτε ένας πο- λιτικός ούτε ένας ανώτερος δηµόσιος λειτουργός στη φυλακή, επειδή καταχράστηκε το δηµόσιο χρήµα. Και έτσι έχουµε ακριβά έργα, ακριβές προµήθειες, ακριβές µε- λέτες, µια κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, που δουλεύει µε συνθήκες πολιτικής δοσοληψίας µε το εκάστοτε κυβερνών κόµµα. ∆εν υπάρχει ούτε ένα µέτρο για τη φορολόγηση του πλούτου, για τον περιορισµό της πελατειακής σπατάλης, για τον περιορι- σµό της φοροδιαφυγής. Και ακόµη και αν µπούµε στη νεοφιλε- λεύθερη λογική του κ. Ντοµινίκ ΣτροςΚάν, που λέει για αποπληθωρισµό, ο αποπληθωρισµός δεν είναι µόνο γενναία µεί- ωση αµοιβών, µισθών, συντάξεων, µεροκάµατων, είναι και µεί- ωση τιµών. Και ερωτώ, µπορείτε να µου πείτε αν σε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχει µια πρόταση µε την οποία το κράτος να περιορίζει, να µειώνει τις τιµές που το ίδιο καθορίζει; Πού είναι οι µειώσεις στα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ; Πού είναι οι µειώσεις στις προκαθορισµέ- νες αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών -µηχανικοί, δικηγόροι, 6734 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) συµβολαιογράφοι, φαρµακοποιοί- οι οποίοι έχουν ορισµένες από το κράτος αµοιβές και περιθώρια κέρδους; Πού είναι αυτά τα µέτρα; Εδώ ο κ. Λοβέρδος είπε προχθές σ’ ένα κανάλι: «Σκεφτόµαστε να βάλουµε έκτακτη εισφορά και στους ελεύθερους επαγγελµα- τίες» και µε πήραν µισθωτοί και συνταξιούχοι και µου είπαν: «Α, αυτή η Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να κατανείµει δικαιότερα το κόστος». Και την άλλη µέρα ανασκολόπισε τον κ. Λοβέρδο ο Κυ- βερνητικός Εκπρόσωπος. Και δεν φτάνει αυτό. Υπάρχει και µια ταπεινωτική διάταξη µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι ταπεινωτική για εσάς, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ. Επί έξι µήνες, όπου πηγαίνατε, λέ- γατε «το καµάρι της νέας Κυβέρνησης του νέου ΠΑΣΟΚ, είναι ο νόµος περί κοινωνικής αλληλεγγύης, το επίδοµα αλληλεγγύης, η αναδιανοµή, το 1.000.000.000 ευρώ που πήραµε από τα υπερ- κέρδη και το δώσαµε στους φτωχούς». Καταργείτε αυτό το νόµο. Εσείς που τον ψηφίσατε και παινευόσασταν, τον καταργείτε και θα ξαναψηφίσετε την κατάργηση αυτού για το οποίο παινευό- σασταν. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις; Όχι µόνο µια άγρια αναδιανοµή σε βάρος των ασθενέστερων, όχι µόνο ένας άγριος νεοφιλελευ- θερισµός µε τη σφραγίδα ενός σοσιαλιστικού κόµµατος και µε την εκ δεξιών αβάντα, η οποία εκφράζεται είτε µε ανοικτό «ναι» είτε µε ένα «όχι, ναι µεν αλλά». Αυτό θα οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις και την ελληνική οικονοµία. Θα υπάρχει βαθύτερη ύφεση. Το µνηµόνιο λέει 4% ύφεση, όταν το Πρόγραµµα Σταθερότη- τας έλεγε 0,3%, είναι δώδεκα, δεκατρείς φορές µεγαλύτερη. Θα υπάρξει εκρηκτική άνοδος της ανεργίας, διεύρυνση και ένταση της φτώχειας. ∆ηλαδή, αυτά τα µέτρα που λέτε ότι είναι η σω- τηρία της χώρας, οδηγούν σε µια σισσύφεια προσπάθεια, να τα παίρνετε από το λαό, τους ασθενέστερους και να τα δίνετε στους κερδοσκόπους. Χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Αριστερά και ο επικεφαλής των Πρασίνων είπαν µια κουβέντα, που η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει τολµήσει να την πει, ότι τα επιτόκια είναι το- κογλυφικά και ότι ο χρόνος που δίνεται στην Ελλάδα για να βελ- τιώσει τα δηµόσια οικονοµικά της, να βάλει το έλλειµµα και το χρέος σε ένα λογαριασµό, δεν φτάνει. Το ζητήσατε; ∆εν το ζη- τήσατε. ∆εν το ζητήσατε, γιατί προσυπογράψατε τη λογική του τοκογλύφου. Εµείς διεκδικούµε µια αντίστροφη αναδιανοµή. ∆εν υπάρχει ένας µόνο τρόπος να µαζέψει κανείς έσοδα. Σκεφτείτε µια οικο- γένεια. Μπορεί να µαζέψει περισσότερα έσοδα, δουλεύοντας ο πατέρας ή η µάνα δεύτερη δουλειά ή βάζοντας το παιδί να µα- ζεύει λεφτά στα φανάρια. Εσείς διαλέγετε το δεύτερο δρόµο. ∆εν υπάρχει µόνο ένας τρόπος να κόψεις δαπάνες. Μπορείς να κόψεις δαπάνες, κόβοντας το κάπνισµα ή κόβοντας το σχολείο, τα αγγλικά, το κολατσιό του παιδιού. Εσείς διαλέγετε το δεύ- τερο. Και οι πολίτες σας λένε: «Πού είναι τα µέτρα για την ανάπτυξη, για την παραγωγική ανασυγκρότηση»; Εδώ κόβετε και το Πρό- γραµµα των ∆ηµοσίων Επενδύσεων. ∆εν παίρνετε κανένα µέτρο εναντίον των καρτέλ που κρατάνε τον πληθωρισµό δυόµισι και τρεις φορές παραπάνω από το µέσο όρο της Ευρωζώνης. Εµείς ζητάµε ονοµαστική ψηφοφορία και εκατόν ογδόντα. Και ζητάµε να προσχωρήσουν στην άποψη για τους εκατόν ογδόντα ακόµα κι αυτοί που δεν συµµερίζονται τις ενστάσεις µας για το θέµα της συνταγµατικότητας για λόγους πολιτικούς, διότι δεν µπορεί αυτά τα µέτρα να περάσουν µε µία απλή Πλειοψηφία και γιατί θέλουµε, επιτέλους, ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Οι νεοδηµοκράτες που θέλουν να ψηφίσουν, να ψηφίσουν κι ο ΛΑΟΣ να ζήσει τον έρωτά του µε τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ! Με την ευκαιρία –επειδή χαµογελάει ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- αγαπητοί συνάδελφοι του Λαϊκού Ορ- θόδοξου Συναγερµού, σήµερα είσαστε υπέρ ή κατά του ∆ιε- θνούς Νοµισµατικού Ταµείου; ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είµαστε υπέρ της Ελλάδας. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Γιατί µέχρι τώρα, παρακο- λουθώντας τις δηλώσεις του Προέδρου σας, βλέπω ότι ∆ευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή είναι εναντίον και Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο υπέρ. Θα σας διαβάσω δύο µόνο δηλώσεις: 17-3-2010 «Αν είναι να δανειστούµε µε επιτόκια της τάξης του 6,5%» λέει ο κ. Καρατζα- φέρης «γιατί να µην πάµε απευθείας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Έχουµε χάσει πολύτιµο χρόνο. Έπρεπε να έχουµε πάει από πέρσι. Εγώ το είπα στη Βουλή, πηγαίνετε στο ∆ιεθνές Νοµι- σµατικό Ταµείο να τελειώνουµε και να βάλουµε ένα πρόγραµµα να ξέρουµε». Ένα µήνα µετά, στις 19-4-2010 ο κ. Καρατζαφέρης είπε: «Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν είναι µονόδροµος». Εξέφρασε την αντίθεσή του µε το ενδεχόµενο να προσφύγει η χώρα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.50, ποια είναι η θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνα- γερµού για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδηµούλη. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελ- φοι, εµείς ως µία δύναµη συνέπειας, δικαιοσύνης, δηµοκρατίας, ηθικής, µαζικών και ειρηνικών αγώνων, στο όνοµα, όχι µόνο αυτών που µας έστειλαν στη Βουλή, αλλά και πολλών ανθρώπων που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ να έρθει στην Κυβέρνηση για να κάνει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό και αναδιανοµή υπέρ των ασθενεστέρων, θα καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο και υπο- στηρίζουµε –και ολοκληρώνω µε αυτό- ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόµος. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ! ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Μας λέτε «τι να κάνουµε µέχρι τις 19 Μαΐου»; Και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εάν εί- χατε εκδώσει ένα λαϊκό οµόλογο µε ένα επιτόκιο του 4% και ζη- τούσατε από τους Έλληνες πολίτες να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια για να χαλαρώσουν τη θηλιά των κερδοσκόπων, θα µπορούσατε να µαζέψετε πολύ περισσότερα από αυτά που απαι- τούνται στις 19 Μαΐου µε το οµόλογο που λήγει. Σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Οικονο- µικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω µε το αυτονόητο που είναι ότι όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα αντιλαµβανόµαστε, την κρισιµότητα των στιγµών. Και αν υπήρχαν κάποιοι που δεν το κα- ταλάβαιναν, νοµίζω πως οι χθεσινές κινητοποιήσεις, µε την ανη- συχία και την αγωνία του κόσµου για το µέλλον, αλλά και η χθεσινή, απροκάλυπτη προσπάθεια εκµετάλλευσης από περιθω- ριακές οµάδες και οι δολοφονίες, χθες, το έκαναν απολύτως σαφές σε όλους. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, θέλω κατ’ αρχάς να εξηγήσω, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο έχει έλθει µε τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος. Η εξήγηση είναι εξαιρετικά απλή. Γιατί σε λιγότερο από δύο εβδοµάδες, λήγει ένα οµολογιακό δάνειο εννιά δισ. ευρώ. Γιατί το ταµείο του κράτους δεν έχει αυτά τα χρήµατα. Γιατί, σήµερα που µιλάµε, η χώρα δεν µπορεί να τα δανειστεί από τις ξένες αγορές. Και γιατί ο µόνος τρόπος, για να αποφύγει η χώρα την πτώχευση και τη στάση πληρωµών, είναι να πάρει τα χρήµατα από τους Ευρωπαίους εταίρους µας και το ∆ιεθνές Νο- µισµατικό Ταµείο. Είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Και για να πάρουµε αυτά τα χρήµατα, πρέπει να συµφωνήσουµε σε ένα τριετές πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, το οποίο είναι και προαπαιτούµενο. Σε όλη την Ευρώπη, τα Κοινοβούλια διαφόρων χωρών ψηφίζουν αυτές τις µέρες, για να στηρίξουν την Ελλάδα. Το Ελληνικό Κοινοβού- λιο θα κάνει το δικό του καθήκον; Το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα δείξει ότι δεσµεύεται, για την υλοποίηση αυτού του προγράµµα- τος; Αυτό είναι το ερώτηµα, στο οποίο πρέπει να απαντήσουν όλες οι πολιτικές οµάδες στη Βουλή. Σήµερα, λοιπόν, ζητάµε αυτό το προαπαιτούµενο πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής. Επαναλαµβάνω, τα χρήµατα δεν έρχονται από µόνα τους. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6735 Αυτά τα 110 δισ. ευρώ, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι ενός προγράµµατος πολιτικής και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Αυτοί που µας δανείζουν, θέλουν τις εξασφαλίσεις τους. Θέλουν να είναι σίγουροι ότι η Ελλάδα, που είναι στο χείλος του γκρεµού, έχει πάρει στα σοβαρά τη διάσωσή της. Θέλουν να ξέ- ρουν ότι όλοι οι Έλληνες, όχι απλώς η Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά συνολικά η ελληνική κοινωνία, µε τις δυνατότητες του ο κα- θένας, θα συµβάλουν, για να σωθεί το κράτος από τη χρεοκοπία και για να ξαναχτιστεί η οικονοµία. Το πρόγραµµα το οποίο προτείνουµε, σήµερα, στους Έλλη- νες πολίτες, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο και για πολλούς πο- λίτες είναι οδυνηρό. Μπορούσαµε να το είχαµε αποφύγει; Θα µπορούσαµε να είχαµε επιχειρήσει να συνεχίσουµε µόνοι µας, να κηρύξουµε µόνοι µας πτώχευση και στάση πληρωµών. Μάλι- στα, είναι µια επιλογή που προτείνεται από διάφορες µερίδες. Να πούµε: ∆εν έχουµε να πληρώσουµε και να βάλουµε τη χώρα σε µια δεκαετία ύφεσης και απόλυτης εξαθλίωσης, ιδιαίτερα των πιο φτωχών στρωµάτων του πληθυσµού. Η Κυβέρνηση επέλεξε να µην βιώσει η χώρα αυτήν την εµπει- ρία. Επιλέξαµε τη δύσκολη λύση. Επιλέξαµε να κάνουµε αυτό που θα έκανε κάθε οικογένεια, αν έφθανε η χρεοκοπία στο κα- τώφλι της. Να περικόψουµε δαπάνες, έστω και οδυνηρά. Να επι- χειρήσουµε να αυξήσουµε τα έσοδα από όπου µπορούµε και έτσι να µην κηρύξουµε στάση πληρωµών. Επιλέξαµε να ζητήσουµε στήριξη, για να έχουµε το χρόνο να λύσουµε τα προβλήµατα µας. Για να αλλάξει αυτή η χώρα. Για να µπορέσουµε να διορθώσουµε τα προβλήµατα και να σταθούµε στα πόδια µας. Ναι, µε θυσίες, µε συνεισφορά απ’ όλους ακόµα και από τους αδύναµους πολίτες, που όλοι το ξέρουµε και το ξέρει πολύ καλά και η Κυβέρνηση, δεν φταίνε για τη σηµερινή κατάσταση της χώρας. Μπορούσαµε να έχουµε αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση; Όχι απλώς τη στάση πληρωµών τώρα, αλλά όλη αυτήν την κα- τάσταση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα; Ναι, αν εδώ και έξι χρό- νια, αυτή η χώρα παρήγαγε εισόδηµα. Αν, αντί να θεωρεί ανάπτυξη το δανεισµό, αντί να θεωρεί ανάσες ανάπτυξης την επι- δότηση των εισαγωγών αυτοκινήτων, είχε δώσει πραγµατική ανάσα στη δηµιουργικότητα και στην παραγωγικότητα του Έλ- ληνα. Αν είχε βασιστεί στους ρυθµούς ανάπτυξης που παρέλαβε το 2004 και αντί να αναδιανείµει τον πλούτου υπέρ των λίγων, είχε φροντίσει να δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης, µέσα από µία υγιή οικονοµία και όχι να κλείνει τα στόµατα των πολιτών µε ρουσφετολογικούς διορισµούς και µε «stage». Θα µπορούσαµε να έχουµε αποφύγει την κατάσταση, αν εδώ και έξι χρόνια, η χώρα αντί να αυξήσει τις δαπάνες στο δηµόσιο, είχε κάνει έστω και λίγη οικονοµία. Αν δεν είχε φτάσει τις δηµόσιες δαπάνες στα 120 δισ. ευρώ, το µισό ΑΕΠ της χώρας. Αν δεν είχε παραδώσει ένα έλλειµµα πάνω από 30 δισ. ευρώ και ένα χρέος 300 δισ. ευρώ. Αν δεν είχε κοροϊδέψει όλον τον κόσµο µε ψεύτικα στοι- χεία, αν δεν είχε επιχειρήσει να κρύψει τα προβλήµατα κάτω απ’ το χαλί. Αν είχε κάνει έστω και µία προσπάθεια να διορθώσει προ- βλήµατα, που όλοι ξέρουµε ότι µας ταλανίζουν εδώ και δεκαε- τίες. Αν δεν είχε γεµίσει το θεσµικό πλαίσιο της χώρας µε διατάξεις, που ευνοούν λίγους. Αν δεν είχε κάνει µία κρατικοδί- αιτη οικονοµία ακόµα πιο κρατικοδίαιτη, ακόµα πιο γραφειοκρα- τική, ακόµα πιο πελατειακή. Ακούµε σήµερα, την παράταξη της καταλληλότερης Κυβέρ- νησης των τελευταίων έξι ετών, να παραδίδει µαθήµατα οικονο- µίας. Την παράταξη που αρνείται ότι άφησε πίσω της το έλλειµµα, την παράταξη που εξευτέλισε τη χώρα και την αξιο- πρέπεια των Ελλήνων, λέγοντας ψέµατα σε όλο τον κόσµο για το ποια είναι η πραγµατική κατάσταση. Την παράταξη που πολ- λαπλασίασε τις δαπάνες, διπλασίασε τα χρέη, δηµιούργησε στα έξι χρόνια που διακυβέρνησε, όσο χρέος είχε η ελληνική πολι- τεία από συστάσεως του Ελληνικού κράτους. Αυτή η παράταξη, σήµερα δίνει µαθήµατα οικονοµίας. Η παράταξη που σήµερα «νί- πτει τας χείρας της». ∆εν απολογείται για τίποτα και δεν ανα- γνωρίζει καµµία ευθύνη. Ψάχνει να βρει ποιανού παιδί είναι το έλλειµµα και το χρέος και δεν ζητάει ούτε µία συγγνώµη για τα έξι χρόνια που πέρασαν. Αντιλαµβάνοµαι τη θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και του ΣΥΡΙΖΑ. ∆ιαφωνώ απολύτως µαζί τους. Αλλά αντιλαµβάνοµαι ότι, τελικά, αυτό που τους ενδιαφέρει, είναι να δηµιουργηθεί µια άλλη κατάσταση για τη χώρα. Το καταλαβαίνω, όταν ακούω το Κοµµουνιστικό Κόµµα να λέει ότι θέλει σήµερα το απόγευµα να περικυκλώσει τη Βουλή. Το καταλαβαίνω, όταν βλέπω το ΠΑΜΕ να κατεβάζει σηµαίες στην Ακρόπολη. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά ως µια συγκεκριµένη λογική, απολύτως καταστροφική για τη χώρα, απολύτως ανεύθυνη. Αλλά είναι µια λογική. Αυτό που δεν καταλαβαίνω από την πλευρά της Νέας ∆ηµο- κρατίας είναι τι νοµίζουν ακριβώς ότι κάνουν, µε τη σηµερινή θέση, την οποία έχουν πάρει. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν µπορείτε να είστε και µε τον «αστυφύ- λαξ και µε το χωροφύλαξ». ∆εν γίνεται να έρχεστε εδώ, σήµερα, και να λέτε: «Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, αλλά µπορεί να υπερψηφίσουµε µερικά άρθρα». Καταψήφιση του νοµοσχεδίου σηµαίνει, µε πολύ απλά λόγια, ότι λέτε, ναι, η χώρα να πάει στη χρεωκοπία. Να βγείτε και να το πείτε καθαρά στους πολίτες αυτό. Αυτό προτείνετε σήµερα στους πολίτες: Τίποτε άλλο. Και σταµατήστε να κρύβεστε πίσω από τα λόγια και αναγνωρίστε τις ευθύνες που έχετε. Λέτε ότι καθυστερήσαµε. Είναι καθυστέρηση να φτιάξουµε έναν προϋπολογισµό, που συντάχθηκε χωρίς να ξέρουµε ακόµα ποιο είναι το πραγµατικό έλλειµµα, αλλά ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, στην ιστορία του Ελληνικού κράτους να προβλέπει µείωση δαπανών και σοβαρή αύξηση των εσόδων; Είναι καθυστέρηση να φτιάχνεις ένα Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που επιχειρεί να βάλει τάξη στο κράτος και στην οικονοµία και το οποίο ψηφίζεται, απολύτως, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Είναι καθυστέρηση να έχεις ανοίξει όλα τα προβλήµατα, όλα τα µέ- τωπα; Είναι καθυστέρηση ο αγώνας που δίνουµε, εδώ και έξι µήνες, για να ξανακερδίσει η χώρα την έστω και ελάχιστη πολι- τική στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους της, τους ίδιους εταίρους που µέχρι πριν από µερικούς µήνες κοροϊδεύαµε µε ψεύτικα στοιχεία; Είναι καθυστέρηση να προσπαθήσουµε να προλάβουµε τα χειρότερα, εξασφαλίζοντας ότι στην έσχατη ώρα θα υπήρχε, όπως υπάρχει, σήµερα, ένας µηχανισµός να στηρίξει την οικονοµία και να µην µείνει η Ελλάδα απολύτως ξεκρέµαστη; Είναι καθυστέρηση το γεγονός ότι καταφέραµε να µην µείνουµε µόνοι στην Ευρώπη; Παλέψαµε, εδώ και έξι µήνες, να τα βάλουµε µε τα συµπτώ- µατα, να ξεκινήσουµε από τις ρίζες και τις αιτίες των προβληµά- των, µε ένα πρόγραµµα που πάνω απ’ όλα επιχειρούσε να αντιµετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα, την αδιαφάνεια, την πελατειακή διαχείριση των χρηµάτων των Ελλήνων, τη φοροδια- φυγή, την πελατειακή διαχείριση στο φορολογικό σύστηµα. Σε κάθε πρόβληµα που πηγαίναµε να λύσουµε, βρίσκαµε πίσω του δεκάδες «σκελετούς». Αναλάβαµε τη διακυβέρνηση µε µια δέσµευση. Να κάνουµε αλλαγές. Κυβερνάµε επτά µήνες, όχι έξι χρόνια. Και σε αυτούς τους επτά µήνες έχουµε ανοίξει το µέτωπο της αξιοπιστίας, το µέτωπο της φορολογίας, το µέτωπο της δηµοσιονοµικής διαχεί- ρισης, το µέτωπο του ασφαλιστικού, δεκάδες ζητήµατα που είχαν βαλτώσει. Έχουµε έναν προϋπολογισµό που εκτελείται καλύτερα από τις προβλέψεις. Έχουµε, σε περίοδο ύφεσης, αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ, διότι πλέον ο κόσµος ζητά αποδείξεις. Έχουµε µια βελτίωση στα δηµοσιονοµικά µας. Αλλά δεν έχουµε το χρόνο, δεν µας δίνεται ο χρόνος. Και γι’ αυτό βρισκόµαστε, εδώ, σή- µερα, µε αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο προτεί- νουµε στην Ελληνική Βουλή και στους Έλληνες πολίτες. Να θυµίσω ότι ζητάµε δανεικά από χώρες που, επίσης, έχουν ελλείµµατα, ζητάµε δανεικά από χώρες οι οποίες επίσης είναι αντικείµενο κερδοσκοπικών επιθέσεων. Και για να µπορέσουµε να τα έχουµε, θα πρέπει να τους πείσουµε ότι κι εµείς βάζουµε τάξη στο σπίτι µας. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν εύκολο, ούτε απλό, να κάνουµε αυτήν τη διαπραγµάτευση απέναντι σε θεσµούς, που έχουν απο- φασίσει να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους, σε µια χώρα που συστηµατικά δεν κάνει αυτά που λέει και λέει ψέµατα. Αυτή ήταν η αφετηρία µας. Ήταν µια αφετηρία, όπου έπρεπε να εξηγήσουµε, πώς είναι δυνατόν σε µία χρονιά, το 2009, που 6736 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) υποτίθεται πως είχαν «παγώσει» οι µισθοί των δηµοσίων υπαλ- λήλων, το µισθολόγιο στο δηµόσιο τοµέα να έχει αύξηση πάνω από 10%. Έπρεπε να εξηγήσουµε, πώς είναι δυνατόν αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα να είναι βιώσιµο, όταν τους τελευταίους τρεις µήνες του 2009, ο Υπουργός Οικονοµικών αναγκάστηκε κάθε µήνα να εκδίδει µία επιταγή 300 εκ. ευρώ, για να πληρω- θούν οι συντάξεις. Και απέναντι σ’ αυτά υπήρχε η απαίτηση: «Θα περικόψετε το 13ο και 14ο µισθό στο δηµόσιο τοµέα. Θα περι- κόψετε τη 13η και 14η σύνταξη στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα». Και καταφέραµε να τους πείσουµε, για να στηρίξουµε τους χαµηλόµισθους στο δηµόσιο τοµέα, για να στηρίξουµε τις χαµηλές συντάξεις στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναλαµβάνουµε την ευθύνη να εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα που αποτελεί το τελευταίο χαρτί της χώρας µας, για να µπορέσουµε, στα τρία χρόνια που έρχο- νται, να κάνουµε όσα δεν έγιναν σ’ αυτήν τη χώρα εδώ και δεκα- ετίες. Επιλέξαµε και ζητήσαµε να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα αυτό µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος, στον κρατικό προϋπολογισµό, στο φορολογικό σύστηµα, να είναι η προϋπόθεση για την εκταµίευση των κονδυλίων. Επιλέξαµε να κριθούµε από την προσπάθεια αντιµετώπισης της φοροδιαφυ- γής. Επιλέξαµε να κριθούµε από την προσπάθεια που θα κά- νουµε για το νοικοκύρεµα του κράτους, τις σπατάλες στο δηµόσιο. Επιλέξαµε να κριθούµε από το πόσο θα µπορέσουµε να ενεργοποιήσουµε τα διαρθρωτικά ταµεία, για να εισρεύσουν χρήµατα στη χώρα µας. Επιλέξαµε να κριθούµε από το πώς θα αλλάξουµε το περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα δηµιουργηθεί µια υγιής επιχειρηµατικότητα, πώς θα απελευθερωθεί η δηµιουργι- κότητα του Έλληνα. Επιλέξαµε να κριθούµε από την προσπάθεια που κάνουµε να αλλάξει αυτή η χώρα νοοτροπία. Αυτές είναι οι επιλογές που κάνουµε. Ζητάµε σήµερα τη συµβολή από όλους τους πολίτες. Ζητάµε από τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τη στήριξη, ώστε να έχουµε το χρόνο, να αποδείξουµε ότι αυτή η χώρα έχει πάρει τις αποφάσεις της για να αλλάξει. Σκοπεύουµε στο τέλος αυτής της τριετίας να αφή- σουµε πίσω µας µια χώρα πολύ καλύτερη από αυτή που παρα- λάβαµε, πολύ καλύτερη από αυτή που έχουµε σήµερα. Μία χώρα που δεν θα είναι έρµαιο των δανειστών της και των διαθέσεων των κερδοσκόπων. Ένα κράτος που θα µπορεί να λειτουργεί για όλους τους πολίτες, που θα εγγυάται δικαιώµατα και θα µπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις. Είναι πια στα χέρια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το αν θα προ- χωρήσουµε µε αυτό το πρόγραµµα ή αν θα αφήσουµε τη χώρα να καταρρεύσει. Είναι πλέον απόφαση του Ελληνικού Κοινοβου- λίου αν θα δώσουµε αυτή τη µάχη, µε αυτές τις θυσίες ή αν θα πειραµατιστούµε µε το επόµενο στάδιο. Είναι στα χέρια του Κοι- νοβουλίου αν θα δώσουµε όλοι µαζί τη µάχη για µια καλύτερη χώρα. Είναι επιλογή όλων των Βουλευτών σ’ αυτήν την Αίθουσα να αποποιηθούν κάθε ευθύνη, να καταψηφίσουν αυτή την προ- σπάθεια ή µαζί να παλέψουµε, για να µην ξαναβρεθούµε στο ίδιο σηµείο. Είναι επιλογή κάποιων κοµµάτων να αποφασίσουν, αν θα αφήσουν τη χώρα µόνη της σε αυτή την προσπάθεια, αν θα κρύ- ψουν βαθιά το κεφάλι τους µέσα στην άµµο ή αν θα αντιµετωπί- σουµε τα προβλήµατα. Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει, σήµερα, την ευθύνη και ξέρει πολύ καλά πως αναλαµβάνει κι ένα πολύ µεγάλο πολιτικό κόστος. Να είµαστε απολύτως ξεκάθαροι σε ένα πράγµα. Το κόστος αυτό το αναλαµβάνουµε µε απόλυτη συναίσθηση. Το αναλαµβάνουµε γιατί πιστεύουµε ότι η λύση για την ελληνική οικονοµία περνάει µέσα από αυτό το πρόγραµµα, από αυτές τις αλλαγές και από αυτή τη χρηµατοδότηση του δηµοσίου χρέους της χώρας. Η Κυ- βέρνηση αναλαµβάνει την ευθύνη και το κόστος να εφαρµόσει το δυσκολότερο πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, που έχει εφαρµοστεί ποτέ στη χώρα. Ένα πρόγραµµα που ζητά θυσίες και προσπάθειες. Ένα πρόγραµµα που µας δεσµεύει όλους ηθικά και πολιτικά να πετύχει, έστω και αν χρειαστεί να προχωρήσουµε µόνοι µας, χωρίς τη στήριξη από το υπόλοιπο πολιτικό σύστηµα που αρνεί- ται να αναλάβει τις ευθύνες τους, αλλά σίγουρα µε τη στήριξη των πολιτών, στους οποίους εγγυόµαστε ότι δεν θα αφήσουµε καµµία θυσία να πάει χαµένη. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ( Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου κατα- θέτει την έκθεσή της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Εκ- συγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλού- στευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων». Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι, µε απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων αύριο Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 δεν θα διεξαχθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος, αλλά νοµοθετική εργασία, λόγω συζήτησης µε τη διαδικασία του κα- τεπείγοντος του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου». Το λόγο έχει ο κ. Νάσος Αλευράς για οκτώ λεπτά. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ µέχρι σήµερα στη Μεταπολιτευτική περίοδο µία απόφαση της Βουλής, του Κοινοβουλίου, δεν συνδέθηκε και δεν συνδέεται τόσο άµεσα και στενά, όχι µόνο µε το συµφέρον της χώρας, αλλά µε τη σωτηρία της χώρας. Οφείλουµε όλοι µε ειλικρίνεια να πούµε στους πολίτες της πατρίδας µας ότι, αν σε λίγες ώρες, µε την απόφασή µας, εξασφαλιστεί η δανειοδότηση της χώρας, αυτό θα οφείλεται στη σθεναρή και υπεύθυνη στάση των εκατόν εξήντα συναδέλφων που ανήκουµε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, γιατί; Οι συνάδελφοί µου και εγώ έχουµε αποφασίσει ότι για λόγους ευθύνης απέναντι στη χώρα και στην ιστορία της, για λόγους ευθύνης απέναντι στο δηµόσιο συµφέ- ρον και στο συµφέρον των πολιτών, πρέπει να υποχωρήσουν πο- λιτικές και ιδεολογικές και προσωπικές ευαισθησίες, πρέπει να αγωνιστούµε για το συµφέρον της σωτηρίας της πατρίδας. Κα- ταλαβαίνει, όµως, κανένας ότι αν σήµερα και σε λίγες ώρες δεν υπήρχαν οι εκατόν εξήντα ψήφοι των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία που θα προσφέρει το ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο αυτό, η χώρα θα αντιµετώπιζε το κίνδυνο µιας ολοκληρωτικής οικονοµικής καταστροφής. Και δεν µπορεί, παρά να εκφράσει κανείς τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -η οποία θα όφειλε σήµερα να προσφέρει την κοι- νοβουλευτική της δύναµη ως ελάχιστη πολιτική υποστήριξη σε ένα σχέδιο σωτηρίας της χώρας από την κατάσταση στην οποία η ίδια οδήγησε τη χώρα- προτιµά να υπεκφεύγει ακόµη µία φορά επιδεικνύοντας στάση ανευθυνότητας, εξίσου επικίνδυνης ανευ- θυνότητας µε εκείνη την οποία επέδειξε παραδίδοντας την οικο- νοµία στην τραγική κατάσταση στην οποία βρεθήκαµε πριν από λίγους µήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να γνωρίζει κα- νένας πολλά οικονοµικά, για να καταλάβει ότι συζητάµε το σχέ- διο νόµου ακριβώς στο χείλος µιας ολοκληρωτικής οικονοµικής καταστροφής για τη χώρα και τους πολίτες της. Αν την αποφύ- γουµε την καταστροφή αυτή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τους τελευταίους µήνες η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυ- πουργός υπεδύθησαν σε έναν αγώνα διπλωµατικό και πολιτικό, προκειµένου να εξασφαλίσουν έναν πρωτόγνωρο µηχανισµό για τη δανειοδότηση της χώρας. Επειδή πολλά θεωρητικά ακούγονται, ενώ στην πράξη τα πράγµατα ήταν πολύ πιεστικά και συγκεκριµένα, για να έχουµε επίγνωση της κρισιµότητας της κατάστασης πρέπει να πούµε ότι το πρόγραµµα αυτό είναι οικονοµικά το µεγαλύτερο στην ιστορία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Η βοήθεια που θα δοθεί στην Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη στην ιστορία του ∆ιεθνούς Νο- µισµατικού Ταµείου και η βοήθεια που θα δοθεί από τις ευρω- παϊκές χώρες δεν υπήρχε θεσµικά ως µηχανισµός πριν από λίγους µήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να πω ότι για να απο- φύγουµε τη χρεοκοπία της χώρας δεν αρκεί να εξασφαλίσουµε τη δανειοδότησή της. Χρειάζεται ταυτόχρονα να εξασφαλίσουµε την πολιτική και ιδεολογική τροφοδότησή της µε καινούργιες αρχές και αξίες, διαφορετικά θα περιγράψουµε σήµερα στα λόγια ακόµα ένα τέλος της Μεταπολίτευσης, ενώ θα πρέπει να ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6737 αντιληφθούµε τώρα ότι δεν υπάρχει τέλος της Μεταπολίτευσης χωρίς το τέλος των µύθων που έχουν κυριαρχήσει σ’ αυτήν. Η σηµερινή µέρα που συζητάµε αποτελεί το καλύτερο παρά- δειγµα για να κατανοήσουµε ποιοι είναι οι κυρίαρχοι µύθοι στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή της χώρας. Ο θάνατος, η δολο- φονία τριών νέων εργαζοµένων αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της βίας και η αδιαφορία στη βία επέδρασαν αρνητικά σ’ ένα µεγάλο µέρος της κοινής γνώµης και της κοινωνίας. Αδιαφορούσαµε όλα αυτά τα χρόνια για τη βία που συνόδευε πολλές φορές κοινω- νικά ή πολιτικά αιτήµατα. ∆εν υπήρξε αυτά τα χρόνια και δεν υπάρχει ακόµα και σήµερα –είναι κλασικό παράδειγµα η σηµε- ρινή µέρα- η πολιτική κουλτούρα του διαλόγου, της συνεννόη- σης και του συµβιβασµού. Υπάρχουν συνδικάτα που αρνούνται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, πολιτικές δυνάµεις που αρνούνται να συζητήσουν. Η δυνατότητα αναζήτησης ενός συµ- βιβασµού και µιας συµφωνίας έχει ενοχοποιηθεί ως πολιτική στάση και συµπεριφορά και αυτό είναι ανεπίτρεπτο και αυτό είναι ακόµα ένας µύθος που πρέπει να τελειώσει. Λαϊκισµός παντού. Είναι ο τρίτος µύθος µε τον οποίο πρέπει να τελειώσουµε. Το βλέπουµε σήµερα σ’ αυτήν τη συζήτηση. Ακούµε πολιτικές δυνάµεις να µιλούν για τη σωτηρία της χώρας χωρίς να προσφέρουν συγκεκριµένες και πρακτικές λύ- σεις γι’ αυτήν, λύσεις που τις έχουµε ανάγκη σε λίγα εικοσιτε- τράωρα. Αυτό δεν είναι θεµιτό. ∆εν µπορεί στο όνοµα ιδεολογικών και θεωρητικών αναζητήσεων και στόχων να αποφεύγουµε να πούµε πώς συγκεκριµένα θα διασφαλίσουµε πολιτικές λύσεις για την οικονοµία σήµερα. Πώς θα βρεθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 55.000.000.000 ευρώ, όσα χρειάστηκε και χρειάζεται φέτος η χώρα για να δα- νειοδοτήσει τις ανάγκες της, για να πληρώσει µισθούς και συ- ντάξεις, χρεωµένες επιχειρήσεις; Πώς θα βρεθούν τα 55.000.000.000 ευρώ; Με τα 15.000.000.000 ευρώ που είναι τα κέρδη των µεγαλύτερων επιχειρήσεων; Και όλα τα κέρδη να τα εθνικοποιήσουµε, και όλα να τα κρατικοποιήσουµε, θα µας µένει ένα έλλειµµα 40.000.000.000 ευρώ. Πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα 40.000.000.000; Ο πολιτικός διάλογος όταν δεν γίνεται συγκε- κριµένος, είναι υπεκφυγή και αυτή την υπεκφυγή βιώνουµε σή- µερα σ’ αυτή τη συζήτηση. Ίσως να την καταλάβει κανείς από τα κόµµατα της Αριστεράς που για λόγους ιδεολογικής και θεωρη- τικής συνέπειας µπορεί να αρνηθούν να συζητήσουν λύσεις στο πλαίσιο του συστήµατος, αλλά δεν την καταλαβαίνουµε από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που θα όφειλε να είναι συγκεκριµένο και σαφές και να µην υποδεικνύει είκοσι τρία µέτρα για τη σωτηρία της χώρας τα οποία είναι ευχολόγια και από τα οποία δεν εξασφαλίζεται ούτε 1.000.000.000 ευρώ από τα 55.000.000.000. Μάλιστα ένα από τα είκοσι τρία µέτρα είναι να αγοράσει ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας απούλητα σπίτια. Αυτές είναι οι «συνταγές», αλλά αυτές οι «συνταγές» οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο δρόµοι για να προχωρή- σουµε από δω και πέρα. Ο ένας είναι να συνεχίσουµε να παιανί- ζουµε τους ευχάριστους µύθους της Μεταπολίτευσης και να κρυβόµαστε πίσω από θεωρητικούς βερµπαλισµούς και ο άλλος είναι να προσπαθήσουµε να γίνουµε συγκεκριµένοι, να γίνουµε λιγότερο αρεστοί και περισσότερο υπεύθυνοι. Καταλαβαίνω από- λυτα την οργή του κόσµου, αλλά οφείλουµε να αντισταθούµε στη λογική και στην πολιτική του “business as usual”. ∆εν είναι αυτή η συγκυρία της χώρας. Πρέπει να αντισταθούµε µε προσωπικό και πολιτικό κόστος, να κάνουµε τη χώρα µας σύγχρονη και ευ- ρωπαϊκή και για να γίνει αυτό χρειάζεται µεγάλη και σκληρή προ- σπάθεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο παρελθόν σε πολλές προσπά- θειες για να αλλάξουν τα πράγµατα, όλοι µας και η ελληνική κοι- νωνία και οι Έλληνες πολίτες δεν σταθήκαµε αλληλέγγυοι στην προσπάθεια. Όταν προσπαθήθηκε το 2001 να λυθεί το ασφαλι- στικό, θυµίζω ποια ήταν η αντίδραση πολλών στα µέσα ενηµέ- ρωσης, στο πολιτικό σύστηµα, στην κοινωνία. Θυµίζω ότι ο Αναστάσιος Πεπονής που έδωσε το παράδειγµα ενός νόµου για την αξιοκρατία, µε την ψήφο των πολιτών δεν επανεξελέγη. Πρέπει να έχουµε το θάρρος να πούµε αυτές τις αλήθειες και να µην είµαστε έτοιµοι να συνθηκολογήσουµε µε τη λογική που ορισµένα µέσα ενηµέρωσης προσπαθούν να αντιµετωπίσουν την κατάσταση. Ναι, «τα λαµόγια» οι πολιτικοί. Μάλιστα, υπάρχουν «λαµόγια» πολιτικοί. Αν το ζήτηµα, όµως, της ελληνικής κοινω- νίας και της ελληνικής οικονοµίας τούτη την κρίσιµη ώρα είναι δύο ή «τρία λαµόγια» πολιτικοί, τότε κοροϊδεύουµε τον κόσµο. Το πολιτικό και οικονοµικό πρόβληµα της χώρας δεν είναι εκεί. Το σύστηµα πάσχει και το πρόβληµα είναι πολύ βαθύτερο. Έχουµε πολλούς δηµόσιους υπαλλήλους, πολύ περισσότερους απ’ όσους µπορούµε να πληρώσουµε. Έχουµε µία οικονοµία ελά- χιστα ανταγωνιστική, πολύ λιγότερο ανταγωνιστική απ’ όσο µπο- ρεί για να σταθεί. Αυτά πρέπει να διορθώσουµε. Για να τα διορθώσουµε, λοιπόν, πρέπει να είµαστε σαφείς και συγκεκριµένοι. Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι τούτη την κρίσιµη ώρα υπάρχει µόνο µία ευθύνη. Η ευθύνη να σώσουµε την πατρίδα. Και είµαι σίγουρός ότι όλοι µας –τουλάχιστον οι συνά- δελφοι του ΠΑΣΟΚ, µε τους οποίους έχω την τιµή να ανήκω στην ίδια Κοινοβουλευτική Οµάδα- θα κάνουµε το χρέος µας. Ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγ- µατι η συγκυρία για τη χώρα µας είναι εξαιρετικά κρίσιµη. Η δύ- σκολη κατάσταση της οικονοµίας, λόγω των εγχώριων µακροοικονοµικών, διαρθρωτικών και διαχειριστικών αδυναµιών και των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, έχει επιδεινωθεί ρα- γδαία το τελευταίο χρονικό διάστηµα εξαιτίας των πράξεων και των παραλείψεων της Κυβέρνησης. Η ευθύνη της σηµερινής Κυβέρνησης είναι αντικειµενική, είναι ξεκάθαρη. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αφού επί επτά µήνες δια- χειρίστηκε µε επικοινωνιακή λογική το πρόβληµα ελλείµµατος και χρέους, το µετέτρεψε σε κρίση δανεισµού, πρόβληµα ελλείµµα- τος και χρέους που είχαν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Θα καταθέσω τους σχετικούς πίνακες, που αποδεικνύουν ότι από το 2007 µέχρι το 2009 το µέσο έλλειµµα στην Ευρώπη πήγε από το 0,8% του ΑΕΠ το 2007, στο 6,8% του ΑΕΠ το 2009. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ι- εύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Και επειδή ο κύριος Υπουργός είπε ότι είναι αλάθητος, ας θυ- µηθούµε µερικά από τα κατορθώµατα της Κυβέρνησης. Επέδειξε αβουλία, αναβλητικότητα, αναποφασιστικότητα. Πα- ρουσίασε έλλειψη σοβαρού σχεδίου για την αντιµετώπιση της κρίσης. Καθυστέρησε να πάρει µέτρα. Και όταν πήρε κάποια, το µείγµα τους απεδείχθη κατάλληλη θεραπεία για το προηγούµενο στάδιο της ασθένειας. Προχώρησε στην κατάθεση προγράµµατος σταθερότητας και ανάπτυξης, που σύµφωνα µε πρώην Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος, την αξιοπι- στία της, υπονοµεύοντας έτσι τη δανειοληπτική της ικανότητα. Έστελνε λανθασµένα µηνύµατα στις αγορές, µε τις παλινω- δίες, τις αντιφατικές δηλώσεις, τις ανεύθυνες διαρροές. ∆εν έµαθε ποτέ να διαβάζει τις αγορές. Μιλούσε για Τιτανικό, για απώλεια εθνικής κυριαρχίας, για προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµι- σµατικό Ταµείο και µετά έβγαινε στις αγορές να δανειστεί µε πολύ υψηλά επιτόκια. Το γεµάτο όπλο στο τραπέζι απεδείχθη αρχικά άσφαιρο και όταν γέµισε, στράφηκε, δυστυχώς, προς τη χώρα µας. Το αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών επιλογών, ήταν να κλεί- σουν οι αγορές για τη χώρα µας. Ο επίλογος της κυβερνητικής αποτυχίας γράφτηκε µε την αναπόφευκτη προσφυγή στο µηχα- νισµό στήριξης και την απαραίτητη χρηµατοδοτική στήριξη από αυτόν. Σε αυτή την αποτυχία ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν µπο- ρούµε να συναινέσουµε. ∆εν είµαστε άλλωστε συνένοχοι. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Είστε οι κυρίως ένοχοι! 6738 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κι επειδή ο κύριος Υπουργός θέτει λάθος διλήµµατα, τα άλλα Κοινοβούλια ψηφίζουν οικονοµική ενί- σχυση. Εµείς ψηφίζουµε πακέτα µέτρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισηγητική έκθεση του νοµο- σχεδίου αναφέρεται στην αναγκαιότητα επίδειξης υπευθυνότη- τας και ανάκτησης της χαµένης αξιοπιστίας της χώρας. Και δύο φορές ο κύριος Υπουργός χρησιµοποίησε τη λέξη «ψέµατα». Για να κάνουµε πέντε σύντοµες παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση: 16 Μαρτίου 2010. Ο κύριος Πρωθυ- πουργός σε οµιλία του είπε ότι η Ελλάδα έλαβε µέτρα κατ’ ου- σίαν όµοια µε αυτά που θα λάµβανε αν πήγαινε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Προφανώς πριν από ενάµιση µήνα ο κύριος Πρωθυπουργός δεν γνώριζε. Σήµερα έµαθε. ∆εύτερη παρατήρηση: Ο Υπουργός Οικονοµικών σε συνέ- ντευξή του στις 20 Απριλίου, πριν δέκα µέρες, ανέφερε ότι η ελ- ληνική Κυβέρνηση έχει πάρει πολλά, γενναία, δύσκολα δηµοσιονοµικά µέτρα για το 2010, ουδείς ζητάει κάτι παραπάνω. Προφανώς, πριν από δέκα µέρες ο κύριος Υπουργός δεν γνώ- ριζε ή γνώριζε, αλλά έλεγε ψέµατα. Και τα δύο είναι επικίνδυνα. Σήµερα έµαθε. Τρίτη παρατήρηση: µίλησε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για κοι- νωνικό δίκτυ ασφάλειας. Πριν από ένα µήνα ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας είπε ότι µάλλον δεν θα δοθεί το επίδοµα κοι- νωνικής αλληλεγγύης. Τότε ο κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε - στις 22 Μαρτίου- ότι το επίδοµα αλληλεγγύης σαφώς και θα δοθεί, αντίθετα µε αυτά που υποστηρίζει ο κ. Σαµαράς. Ο κ. Σα- µαράς δικαιώθηκε, ο κύριος Υπουργός µάλλον είπε ψέµατα. Τέταρτη παρατήρηση: το 2008 το ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντι- πολίτευση καταψήφιζε µε ακραίους χαρακτηρισµούς – χαρίζουµε χρήµατα στους τραπεζίτες – το σχέδιο νόµου της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για την παροχή ρευστότητας στην οικο- νοµία και τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος µε 28.000.000.000. Σήµερα, σωστά, προχωρά όχι µόνο στη χρονική, αλλά και στην ποσοτική επέκταση του πακέτου στήριξης. Αυτό κι αν είναι πολιτική κωλοτούµπα. Πέµπτη παρατήρηση: το 2009 το ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντι- πολίτευση µιλούσε για επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας του ελληνικού δηµοσίου µε την κινεζική εταιρεία «COSCO», µε δυσµενείς, µετέπειτα, όπως φάνηκε, πρωτογενείς και δευτερο- γενείς συνέπειες για τη χώρα. Εµείς, αντίθετα, ως Νέα ∆ηµο- κρατία, θα σεβαστούµε τις διεθνείς συµβάσεις που υπογράφει το ελληνικό ∆ηµόσιο. Γιατί πιστεύουµε ότι η ελληνική πολιτεία έχει συνέχεια. Επί του σχεδίου νόµου θα µιλήσω στα άρθρα. Μία µόνο πα- ρατήρηση: πιστεύουµε ακράδαντα ότι το µείγµα των µέτρων επι- τείνει την ύφεση. Η Κυβέρνηση οµολόγησε την εντυπωσιακή επιδείνωση της κατάστασης από τον Ιανουάριο στο Μάιο. Προέ- βλεπε στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης ύφεση 0,3%. Τέσσερις µήνες µετά το 0,3% µετατράπηκε σε 4% και κα- νείς δεν µπορεί να προεξοφλήσει ότι δεν θα επιδεινωθεί κι άλλο, επιβάλλοντας και νέα µέτρα. Για να δούµε δύο ποσοτικά στοιχεία. Τον Ιανουάριο το Πρό- γραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιλάµβανε µέτρα ύψους 11.000.000.000 ευρώ για το 2010. Το Μάρτιο το συµπληρωµα- τικό πακέτο µέτρων ανήλθε στα 5.000.000.000 ευρώ. Σήµερα, αρχές Μαΐου, τα νέα µέτρα ανέρχονται στα 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κάθε δύο µήνες και 5.000.000.000 ευρώ επιπλέον για µέτρα. Και είµαστε ακόµα στο Μάιο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και αναρωτιέµαι: αν, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, πή- γαιναν όλα τόσο καλά, γιατί αυτά τα καινούργια µέτρα; ∆ιότι ξέρει ότι η πραγµατικότητα που λέει δεν είναι αυτή. Και θα κα- ταθέσω στα Πρακτικά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογι- σµού, που αποδεικνύεται ότι αν αφαιρέσουµε την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων, που την πήρε η Κυβέρνηση τον Ια- νουάριο, τότε τα έσοδα το πρώτο τρίµηνο µηδενίστηκαν, καµµία αύξηση, ενώ ο στόχος ήταν για 10%. Και αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά οι αγορές. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατα- θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις συνθήκες της κρίσης δεν επιτρέπεται να κρυβόµαστε. Για την αποκόλληση από το τέλµα τα πολιτικά κόµµατα, οι παράγοντες της οικονοµικής, πνευµατικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και κάθε πολίτης οφείλει να αναλάβει το µερίδιο της ευθύνης του. Για το χθες, για το σήµερα, για το αύριο, χωρίς να αποφεύγουµε ή να µετακυλίουµε την ευθύνη, όπως έκανε σήµερα ο κύριος Υπουργός, όπως επιχειρείται στο µνηµόνιο που έστειλε η Κυβέρνηση στο εξωτερικό. Άλλωστε, όλοι µας εδώ γνωρίζουµε ποιοι δηµιούργησαν τα υποκείµενα νοσήµατα της οικονοµίας. Την ιστορία όµως της οι- κονοµίας θα τη γράψουµε όλοι µαζί. Ας αφήσει αυτά τα πολιτικά φληναφήµατα η Κυβέρνηση. Όταν εσείς θα γυρίζετε στο παρελ- θόν, εµείς θα µιλάµε για το µέλλον. Το ζητούµενο, συνεπώς, σήµερα είναι τι θα γίνει από δω και µπρος, έτσι ώστε να µετριαστούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονοµία, να εξέλθουµε από το µηχανισµό στή- ριξης και τους όρους του όσο γίνεται ταχύτερα και να σπάσουµε το φαύλο κύκλο της ύφεσης όσο γίνεται πιο γρήγορα, µε την εκ- πόνηση και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου, ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την οικονοµία, µε συγκεκριµένες, συνεκτικές, ποσο- τικοποιηµένες δράσεις, µε στρατηγικούς στόχους, τη διαρκή προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της έξυπνης, της εξω- στρεφούς ανάπτυξης, της ευηµερίας των πολιτών, της απασχό- λησης και της κοινωνικής συνοχής. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Νέα ∆ηµοκρατία επιµένει και προτείνει άµεσα µέτρα, τόνωση της οικονοµίας και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, µέτρα αντισταθµιστικά µηδενικού ή ελαχίστου δηµοσιονοµικού κόστους. Και επειδή ο κ. Αλευράς µίλησε γι’ αυτά τα είκοσι τρία µέτρα ότι είναι ευχολόγια, τότε γιατί η Κυβέρνηση πήρε τέσσερα από αυτά εκ των υστέρων; Μεσοµακροπρόθεσµα διαρθρωτικά µέτρα, µεγέθυνση της πα- ραγωγικής βάσης, ενίσχυση των ρυθµών ανάπτυξης, ανταγωνι- στικότητα της οικονοµίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ελπίδα για τη χώρα, υπάρχει προοπτική, µόνο που απαιτείται, εκτός από το στρατη- γικό σχέδιο, εκτός από τις επί µέρους ποσοτικοποιηµένες πολι- τικές ισχυρή πολιτική βούληση, αποτελεσµατική πολιτική διαχείριση. Η παρούσα Κυβέρνηση φαίνεται ελλειµµατική σε σχέση µε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Στη Νέα ∆ηµοκρατία εναπόκειται να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και να δώσει έµπρακτα και έγκαιρα σήµατα αυτής της προοπτικής και το πράτ- τουµε µε υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βου- λευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαυρίκος για οκτώ λεπτά. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, παρακολουθούµε τις ανεπιτυχείς προσπάθειες των στελεχών της Κυβέρνησης, της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού να πείσουν τους εργαζόµενους ότι η διέξοδος είναι να συσστρα- τευτούν µε τις πολιτικές που έχουν από κοινού χαράξει αυτές οι πολιτικές δυνάµεις µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τον ΣΕΒ. Θεωρούµε ότι οι ταχυδακτυ- λουργίες αυτές, αυτών των πολιτικών δυνάµεων, δεν θα πείσουν, ούτε θα εγκλωβίσουν τους εργαζόµενους και το λαό µας. Πρώτη ταχυδακτυλουργία που επιχειρούν να εµφανίσουν εδώ σαν µία αντικειµενική πραγµατικότητα, είναι το επιχείρηµα που λέει, ό,τι έγινε-έγινε, φτάσαµε ως εδώ, τώρα πρέπει η χώρα να µη χρεοκοπήσει. Η προσπάθεια να κρύψουν το πώς φτάσαµε εδώ, η προσπάθεια να κρύψουν τις ευθύνες των πολιτικών που φταίνε -πολιτικών που εφάρµοσαν όλες οι µέχρι τώρα Κυβερνή- σεις- δείχνει ακριβώς τον ταξικό χαρακτήρα του ίδιου του συ- στήµατος, τον ταξικό χαρακτήρα αυτών των πολιτικών δυνάµεων. Μία άλλη ταχυδακτυλουργία που µεθοδευµένα παρουσιάζεται και σήµερα εδώ είναι ότι όλο το πολιτικό σύστηµα, µας είπαν, τριάντα χρόνια τώρα εδώ µέσα λέει ψέµατα. Είναι και αυτό τα- χυδακτυλουργία. Τριάντα χρόνια και δεκαετίες τώρα οι πολιτι- κές δυνάµεις του κεφαλαίου χαράζουν στρατηγικές, ακολουθούν πολιτικές σε όφελος του κεφαλαίου, σε όφελος του καπιταλιστι- κού συστήµατος, σε όφελος των µονοπωλίων και των πολυεθνι- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6739 κών. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι ότι δήθεν όλο το σύστηµα εδώ µέσα λέει ψέµατα. Μία τρίτη ταχυδακτυλουργία είναι αυτή που προβάλλεται κυ- ρίως µέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και την ακούσαµε εδώ από τα στελέχη των κοµµάτων, ότι όλα τα κόµ- µατα ίδια είναι βρε αδελφέ, όλοι έχουν τις ίδιες ευθύνες. Είναι µεγάλο ψέµα. Το ΚΚΕ δεν έχει καµµία σχέση µε τη «SIEMENS», δεν έχει καµµία σχέση µε το Βατοπέδι, δεν έχει καµµία σχέση µε το δοµηµένο οµόλογο, δεν έχει καµµία σχέση µε το κόλπο του Χρηµατιστηρίου, δεν έχει καµµία σχέση µε τις πολιτικές του ∆ιε- θνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Άρα, λοιπόν, δεν είναι όλα τα κόµµατα ίδια και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Άλλη µεγάλη προσπάθεια που ακούσαµε σήµερα εδώ είναι η δήθεν επιχειρηµατολογία ότι φταίει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα- µείο, κυρίως από τον εκπρόσωπο και τους εκπροσώπους του ΣΥ- ΡΙΖΑ για να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο απυρόβλητο. Έχετε ευθύνες όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµο- κρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είστε συνέ- νοχοι γιατί συµφωνήσατε µε το Μάαστριχτ και σήµερα επιχειρείτε, κύριοι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, να κρύψετε τις ευ- θύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθείτε µε ταχυδακτυ- λουργικό τρόπο τάχα να µας πείτε, όπως ακούστηκε λίγο πριν, ότι φταίνε τοκογλύφοι, τραπεζίτες κ.λπ.. Την ώρα που σε πολλές χώρες -και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζετε- τα προβλήµατα για την εργατική τάξη και τους λαούς διογκώνονται, η προσπάθεια και οι ενδοκαπιταλιστι- κοί ανταγωνισµοί οδηγούν σε αυτήν την αντιπαράθεση ευρώ-δο- λαρίου µε συνέπειες αυτά που περιέχει το νοµοσχέδιο εδώ, τα βαθιά αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα. Λίγο πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µας είπε ότι πρόκειται για βοήθεια, λέει, αυτά τα χρήµατα που παίρνουµε από το ∆ιε- θνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λπ. και ότι µέσα από αυτήν τη βοήθεια θα προκύψει ανάπτυξη. Είναι µεγάλο παραµύθι. Και η όποια ανάπτυξη, αν προκύψει, θα είναι πάνω σε µατωµένους εργάτες, πάνω σε ερείπια κοινω- νικά, αυτά που διαµορφώνετε µέσα από το συγκεκριµένο νοµο- σχέδιο και αυτοί που θα καρπωθούν, αυτοί που θα κερδοσκοπήσουν, αυτοί που θα λεηλατήσουν και αυτά τα δάνεια είναι αυτοί που έφταιξαν και φταίνε µέχρι σήµερα µαζί µε τις πολιτικές σας και οδήγησαν τα πράγµατα εδώ που τα έχουν οδηγήσει. Κύριοι Βουλευτές, η χθεσινή µέρα πιστεύουµε ότι ήταν µία µέρα αποκάλυψης, ήταν µία µέρα που πραγµατικά βοήθησε να αποκαλυφθούν πάρα πολλά και να επιβεβαιωθεί για µια ακόµα φορά η πολιτική του ΚΚΕ. Έπεσαν φερετζέδες χθες. Μύθοι απο- καλύφθηκαν χθες. Όλη αυτή η λαοθάλασσα που χθες στις εξή- ντα οκτώ συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα συστρατεύτηκαν µε την πολιτική µας, µε τις επιδιώξεις µας, µε τους στόχους µας να µην πτωχεύσει ο λαός, αλλά να πτωχεύσει η πλουτοκρατία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έδειξαν; Όλη αυτή η οργή του λαού που εκφράστηκε µε τη συστράτευση µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα τι επιβεβαίωσε; Πρώτον, επιβεβαίωσε ότι η πολιτική τροµοκράτησης του λαού, η λογική «τα κεφάλια µέσα» που από τη Κυβέρνηση, τη Νέα ∆η- µοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης εδώ και µήνες τώρα σε µία µεθοδευµένη συστρά- τευση επιχειρείται, δεν απέδωσε και ο λαός βγήκε στους δρό- µους και έδειξε διάθεση να αγωνιστεί, να αντισταθεί, να παλέψει, να συγκρουστεί και να δείξει δυναµική και ανυπακοή απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Γιατί εµείς ακριβώς τον καλούµε να δείξει ανυπακοή, επειδή η ιστορία των λαών δεν γράφεται ούτε µε το ραγιαδισµό ούτε µε την ταξική συνεργασία, αλλά µε ανυπακοή απέναντι σε τέτοιες πολιτικές, απέναντι σε τέτοια κέντρα που χα- ράζουν πολιτικές µαζί µε σοσιαλδηµοκρατικές και νεοφιλελεύ- θερες κυβερνήσεις. Το δεύτερο πράγµα που φάνηκε χθες είναι ότι δεν πείθει η πο- λιτική των αστικών πολιτικών δυνάµεων ότι τα µέτρα τάχα είναι προσωρινά. Κατάλαβε ο εργαζόµενος, ανεξάρτητα τι θεό πι- στεύει, ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυ- ναικών, η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της σύνταξης, η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας είναι µόνιµες αντεργατικές πολιτικές, οι οποίες θα γεννούν και θα αναπαρά- γουν φτώχεια για τους εργαζόµενους, αβεβαιότητα για το αύριο, κέρδη και πλούσια τα ελέη για το µεγάλο κεφάλαιο. Ακόµα αποκαλύφθηκε µε τη χθεσινή λαοθάλασσα και την οργή του λαού ότι ο µύθος ότι δήθεν τα µέτρα αφορούν µόνο τους δη- µόσιους υπάλληλους, κατέρρευσε γιατί οι εργάτες από όλα τα εργοστάσια, από όλες τις εργατογειτονιές σε όλη την Ελλάδα, πραγµατικά µαζί εργάτες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, µε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αντιλαµβάνονται ότι τα µέτρα αφορούν όλους, όπως η απελευθέρωση των απολύσεων, η άρση της µονιµότητας, η αύξηση του ΦΠΑ, η επιβολή του ΛΑΦΚΑ, οι πολιτικές σε βάρος των αγροτών και των κτηνοτρό- φων που αυξάνουν ακόµα περισσότερο το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, όταν οι τιµές του παραγωγού στα προϊόντα παραµένουν εξευτελιστικές, όταν παραµένει απούλητη η παρα- γωγή σε πολλά αγροτικά και κτηνοτροφικά είδη και όταν οι κτη- νοτρόφοι ορεινών και µειονεκτικών περιοχών δεν έχουν πάρει ακόµα την εξισωτική αποζηµίωση του 2008 και του 2009. Κατα- λαβαίνουν όλοι, λοιπόν, ότι το επιχείρηµα «εσάς δεν σας αφορά και άρα, αφορά τους δηµόσιους», δεν είναι αλήθεια. Κύριοι Βουλευτές, έγινε προσπάθεια µετά το χθεσινό τραγικό θάνατο των τριών ανθρώπων µέσα στην τράπεζα της οδού Στα- δίου να πιαστεί η Κυβέρνηση από τα µαλλιά της. Θεώρησε ότι βρήκε σωσίβιο και επιχείρησε µαζί µε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συ- ναγερµό –όπως λίγο πριν ο Υπουργός Οικονοµίας κ. Παπακων- σταντίνου εδώ επανέλαβε- να πει ότι το ΚΚΕ έχει σχέση µε αυτά τα ζητήµατα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την Ακρόπολη που ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Υπουργός, εµείς, κύριε Παπακωνσταντίνου, στολίσαµε την Ακρόπολη προχθές. Τη στολίσαµε µε υπερηφάνεια, µε αξιο- πρέπεια δείχνοντας σε όλο τον κόσµο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και εργάτες που αγωνίζονται, που έχουν αξιοπρέπεια, που δεν συναινούν, που δεν σκύβουν το κεφάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στις αντεργατικές πολιτικές του κεφαλαίου. Αυτό κάναµε µε την παρέµβασή µας στην Ακρό- πολη. Και µε την περικύκλωση και απόψε της Βουλής, αλλά και µε άλλες αγωνιστικές δραστηριότητες αυτό ακριβώς κάνουµε. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Άρα, λοιπόν, µε την προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνει σαφές στους οργανωτές και σε αυτούς που έχουν βάλει σε εφαρµογή αυτά τα σχέδια ότι δεν ακουµπούν το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ. Εδώ εί- µαστε όλοι γνωστοί. Εµείς παλεύουµε χωρίς κουκούλες, παλεύ- ουµε χωρίς φιγούρες, χωρίς φόβο, µε πίστη στο λαϊκό κίνηµα, µε πίστη στη µαζική δράση, µε πίστη στην ταξική πάλη και κα- λούµε τους εργαζόµενους και το λαό µας συνολικά στο νέο µε- γάλο αγωνιστικό βήµα που οργανώνει το ΚΚΕ στις 15 του Μάη µε το πανελλαδικό συλλαλητήριο, το παλλαϊκό σάλπισµα, καλώντας να φτάσουν στη Αθήνα οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι επαγγελ- µατοβιοτέχνες, οι νέοι και οι γυναίκες µε κάθε τρόπο, µε αερο- πλάνα, µε τρένα, µε πλοία και κολυµπώντας πρέπει να φτάσουν στην Αθήνα, για να διαδηλώσουµε µε στεντόρεια και αγωνιστική τη φωνή, οργανωµένα και συγκροτηµένα, τα αιτήµατα, τους στό- χους και την πολιτική του ΚΚΕ για έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης… ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε Μαυρίκο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: …ενάντια σε αυτές τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν µέχρι τώρα. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι, είναι οργανωµένη η συζήτηση και υπάρχει πρόβληµα µε το χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουρ- γίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 32ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης. 6740 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Η Βουλή τους καλωσορίζει. (Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) Το λόγο έχει ο εν αναµονή οµιλητής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γε- ωργιάδης για οκτώ λεπτά. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας τη σηµερινή συζήτηση, θα ήθελα, εκ µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να κάνω µία έκκληση, µία έκ- κληση σε αυτές τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου που µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε την αξία της αστικής µας Κοινοβουλευ- τικής ∆ηµοκρατίας και της έννοιας που λέγεται Ελλάδα. ∆εν θα αναφερθώ καθόλου στην Αριστερά. Είναι πλέον προ- φανές για όποιον έχει µάτια και βλέπει ότι η Αριστερά βλέπει την παρούσα κρίση ως την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς, να ανατρέψει το πολίτευµα. Είναι µια ξεκάθαρη πολιτική θέση. Το ερώτηµα είναι: Εµείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι ανήκουµε στον αστικό χώρο, στο δηµοκρατικό χώρο, ποια θέση θα λάβουµε σε αυτή τη µείζονα κρίση που διανύει η πατρίδα; Και θα ξεκινήσω την έκκλησή µου, κύριε Υπουργέ, προς την Κυβέρνησή σας και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, γιατί η ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιµη. ∆ιαβάζω από την αιτιολογική έκθεση που καταθέτει η Κυβέρνησή σας τούτη την κρίσιµη ώρα: «Οι Έλ- ληνες και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν µπορούσαν να διανοη- θούν το µέγεθος του χρέους και του ελλείµµατος που διαµόρφωσε και έκρυβε κατά την αποχώρησή της η προηγού- µενη κυβέρνηση». Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος το ∆εκέµβριο του 2008, στην τότε συζήτηση του προϋ- πολογισµού, είχε προβλέψει µε ακρίβεια -µιλούσε ακριβώς για διετία ο Ανδρέας Λοβέρδος- ότι «σε δύο χρόνια µε τον τρόπο που πηγαίνει η ελληνική οικονοµία, θα αντιµετωπίσει η χώρα κρίση δανεισµού». Και θέλω να υπενθυµίσω στον αξιότιµο κύριο Υπουργό και στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ -γιατί αν δεν πούµε τις αλήθειες, κύριε Ευθυµίου, τώρα, είµαστε άξιοι της µοίρας µας- ότι από αυτό εδώ το έδρανο ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Σηµίτης είχε προβλέψει ενάµιση χρόνο πριν ότι η Ελ- λάδα θα φτάσει στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Από το ίδιο έδρανο, ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αλέκος Παπαδό- πουλος είχε προβλέψει το ίδιο πράγµα. Και ερωτώ: Το ήξερε ο κ. Λοβέρδος, το ήξερε ο κ. Σηµίτης, το ήξερε ο κ. Παπαδόπουλος και δεν το ήξερε ο κ. Παπανδρέου; Αν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται το ΠΑΣΟΚ ακόµα και σήµερα, σε τούτη την κρίσιµη ώρα και γράφει εδώ ψέµατα, δεν θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε ποτέ από αυτό που ζούµε. Όλοι το ξέραµε. Το ξέραµε εµείς του ΛΑΟΣ, όταν µας κάλεσε πέ- ρυσι το Φεβρουάριο ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραµαν- λής και µας είπε ότι αν δεν πάρουµε έκτακτα και γρήγορα µέτρα, η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Το ίδιο είχε πει και στον κ. Παπαν- δρέου. Και βγήκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης από το Μέγαρο Μα- ξίµου τότε και είπε: «Εµείς θα στηρίξουµε την Κυβέρνηση για να πάρει µέτρα» και έρχονταν οι τότε συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και µας κατηγορούσαν ότι είµαστε υποπόδια της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆ιότι εµείς είπαµε: βάζουµε πρώτα την Ελλάδα και πίσω το κόµµα. O κ. Καραµανλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆η- µοκρατίας -επειδή ήταν µικρός τελικά για την ιστορία- από πολι- τική δειλία, αντί να λάβει µέτρα, σκεφτόταν πρώτα τις ευρωεκλογές. Σκεφτόταν πρώτα, αν µπορεί να κάνει συνεργα- σία µε τον Καρατζαφέρη. Σκεφτόταν, πώς θα γλιτώσει και εγκα- τέλειψε το καράβι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ήρθε ο κ. Παπανδρέου στην εξουσία, ο οποίος όµως είχε εγκλωβιστεί στο ψευδές σύνθηµα «Λεφτά υπάρχουν» χάνοντας πολύτιµο χρόνο για την πατρίδα. Αντί να πάρει µέτρα από την πρώτη µέρα της εκλογής του -από τις 5 Οκτωβρίου έπρεπε να είχε πάρει τα µέτρα- αντί να κάνει αυτό, έχασε πολύτιµο χρόνο, έχασε πολύτιµους µήνες. Και σίγουρα αυτό που ζούµε σήµερα είναι προσωπική αποτυχία του κ. Παπανδρέου, κύριε Υπουργέ. Ο κ. Παπανδρέου ήρθε εδώ και µας είπε ότι θα αποφύγει να φτάσει η Ελλάδα εδώ. Γύρισε το µισό πλανήτη λέγοντας «Θα αποφύγω να φτάσει η Ελλάδα εδώ». Κι αυτό που µας υποσχέ- θηκε εδώ, δεν το τήρησε. Όµως αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν έχουν πια καµµία σηµασία. Αυτά είναι όλα ζητήµατα που αφο- ρούν τον ιστορικό του παρελθόντος και θα έχουµε πολύ χρόνο, αν γλιτώσουµε τη χρεοκοπία, να τα συζητάµε. Άκουσα το συνάδελφο τον κ. Σταϊκούρα που έκανε µία οµιλία αφιερωµένη όλη στα λάθη του ΠΑΣΟΚ. Ερωτώ µε το χέρι στην καρδιά, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας: Τι σηµασία έχουν αυτά σήµερα; Τι µας είπε εδώ ο εισηγητής σας; Ότι έκανε λάθη το ΠΑΣΟΚ; Ναι, έκανε. Και εσείς κάνατε. Και εσείς και οι µεν και οι δε. Γιατί αν δεν κάνατε λάθη και οι δύο, δεν θα ήµασταν εδώ σήµερα. Αυτό όµως τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι η Νέα ∆ηµοκρατία, η Αξιω- µατική Αντιπολίτευση της χώρας, να βγει προς τους ξένους φί- λους, εταίρους, συµµάχους και να πει, ότι ψηφίζει «όχι» στο µηχανισµό. Εµείς σκεφτόµαστε να αναλάβουµε ευθύνες σήµερα, που κα- νονικά θα έπρεπε να τις αναλάβει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση της χώρας. Και έρχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, παραιτού- µενη του φυσικού της ρόλου και λέει στον ελληνικό λαό τι; Να µην πάρουµε τα χρήµατα; Έχουµε αναλογιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τι θα πει αυτή η θέση; Τι θα πάτε να πείτε στο Λαϊκό Κόµµα στο οποίο συµµετέχετε; Το µηχανισµό αυτόν και τους όρους τους έφτιαξε ο κ. Σαρκοζί, µέλος του Λαϊκού Κόµµατος, ο κ. Μπερλουσκόνι, µέλος του Λαϊ- κού Κόµµατος, µε την κ. Μέρκελ, µέλος του Λαϊκού Κόµµατος. Τι µας λέει η Νέα ∆ηµοκρατία εδώ σήµερα; Ότι ο κ. Σαρκοζί, η κ. Μέρκελ και ο κ. Μπερλουσκόνι είναι άνθρωποι που είναι εναντίον του ελληνικού λαού και πρέπει να τους πούµε όχι; Να πάτε να τους πείτε εκεί στην Ευρώπη κατάµουτρα. ∆εν είναι σοβαρή θέση αυτή που ακολουθείτε. Προδίδετε τον αστικό χώρο σήµερα. Παραιτείστε του φυσικού σας ρόλου και αναθέτετε σε εµάς να παίξουµε ένα ρόλο που ακόµα και για εµάς είναι δύσκολο να ανα- λάβουµε. Ο κ. Σαµαράς έχει εγκλωβιστεί σε µια στρατηγική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία είναι αξιο- θρήνητη. Τη ∆ευτέρα αρνήθηκε να πάει στον Πρόεδρο της ∆η- µοκρατίας. Είπε «∆εν πάω» ακολουθώντας τον κ. Τσίπρα και την κ. Παπαρήγα, για να πει χθες ότι πηγαίνει, µετά το αίµα. Εµείς φωνάζαµε εδώ και µήνες «Ελάτε να συνεννοηθούµε, γιατί θα έρθει η ώρα του αίµατος». Βλέπαµε που πηγαίνει το πράγµα. Και φυσικά όλοι µπορούµε να καταλάβουµε, τι θα ση- µαίνει για την πατρίδα, εάν η Ελλάδα χρεοκοπήσει. Εάν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και φαντάζοµαι, όσοι έχουµε σώας τα φρένας καλώς καταλαβαί- νουµε όλοι- αν δεν πάρουµε αυτά τα λεφτά, θα χρεοκοπήσουµε και σε λίγες µέρες δεν θα έχουµε να φάµε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχει έρθει η ώρα να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Φτάσαµε εδώ που φτάσαµε –και είχε δίκιο ο κ. Τασούλας- γιατί είχαµε αναξίους πολιτικούς, οι οποίοι φοβόντουσαν να πούνε στο λαό την αλήθεια. Εµένα πολλοί µε έχουν πάρει στο γραφείο µου –φαντάζοµαι και εσάς- και µου έχουν πει «Αν ψηφίσεις δεν θα ξαναβγείς Βου- λευτής». Ξέρετε ποια είναι η απάντησή µου; Η Ελλάδα θα υπάρ- χει είτε είµαι εγώ Βουλευτής είτε δεν είµαι. Εάν η Ελλάδα χρεοκοπήσει όµως, το αν θα είµαι ή δεν θα είµαι Βουλευτής, έχει πολύ µικρή σηµασία, γιατί θα έχουν πέσει όλα στο χάος. Και τι θα πω εγώ στα παιδιά µου; Τι θα λέω στους «αγέννητους νεκρούς», που λέει ο εθνικός µας ποιητής; Ότι αποφάσισα για µικροκοµ- µατικούς λόγους, για να ανεβεί ο ΛΑΟΣ στις δηµοσκοπήσεις, για να µην εισπράξει πολιτικό κόστος, να χρεοκοπήσει η χώρα, να πεινάνε οι πολίτες και να τρώνε αύριο στα σκουπίδια; Σας καλώ να πάτε ένα ταξίδι στη Μαριούπολη. Ας ακούσουν και οι φίλοι της Αριστεράς. Εµείς είχαµε πάει στο πλαίσιο της Επιτροπής Αποδήµου Ελληνισµού και µας έδειχναν εκεί οι Ου- κρανοί πώς ήταν στα αεροδρόµια τα τσάρτερ, όταν χρεοκόπησε η Ουκρανία µε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως και είχαν πάει οι δουλέµποροι –Κώστα Κιλτίδη- και ξεχώριζαν τις Ου- κρανές αναλόγως οµορφιάς. Είχαν –λέει- µια σειρά στο αερο- δρόµιο γι’ αυτές που θα πήγαιναν να γίνουν ιερόδουλες και για τις άλλες που θα πήγαιναν να γίνουν παραδουλεύτρες. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6741 Αυτό θέλετε να γίνει στην Ελλάδα, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρα- τίας; Αυτό το νόηµα έχει το «όχι»; Είναι πραγµατικά πολύ αξιο- θρήνητη η στάση του κ. Σαµαρά, ο οποίος είπε «θα ψηφίσουµε όχι, αλλά θα τηρήσουµε τη συµφωνία». ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Χθες βράδυ στην τηλεόραση… ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε συνάδελφε, πα- ρακαλώ πολύ! ∆εν δέχοµαι διακοπές. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Χθες βράδυ στην τηλεόραση τι εί- πατε; ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θα πω τη γνώµη µου, χωρίς διακοπή. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Σταµάτη, σας παρακαλώ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αφού τα είπατε. Σήµερα πήρατε απόφαση; ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θεωρώ απαράδεκτο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως να βγαίνει και να λέει σε διάγγελµα «θα ψηφίσουµε όχι, αλλά θα τηρήσουµε τη συµ- φωνία, εάν και τυχόν κληθούµε να κυβερνήσουµε». Κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστηµα έχει φθάσει στα όριά του. Χθες πέντε χιλιάδες άνθρωποι φώναζαν απ’ έξω «να καει, να καει η Βουλή». Και ερωτώ: Να καει, αλλά µε τι να την αντικατα- στήσουµε; Με τα τανκς, µε τα γκούλαγκ, µε τη σβάστικα του Χίτ- λερ; Σ’ αυτούς τους πολίτες πρέπει να πάµε και να πούµε αλήθεια και πρέπει το πολιτικό σύστηµα, επιτέλους, να µπορέσει να αντιµετωπίσει τους πολίτες, κοιτώντας τους στα µάτια και να τους πει την αλήθεια: «Ναι, το πολιτικό σύστηµα απέτυχε, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να δουλέψουµε, για να βγάλουµε την Ελ- λάδα από τη κρίση». (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Κλείνω, λέγοντας το εξής: Ο κ. Ευθυµίου είναι συνάδελφος και ξέρει ως ιστορικός πόσες φορές η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός πλήρωσε τους λεγοµένους «αστικούς µύθους», πόσες επανα- στάσεις έγιναν επί Τουρκοκρατίας, όπου εξεγείρονταν οι Έλλη- νες και έλεγαν «θα µας σώσουν οι Ρώσοι» και πνίγονταν στο αίµα, πόσες φορές έλεγαν «θα µας σώσουν οι Φράγκοι» και πνίγονταν στο αίµα. Σήµερα µου ήρθε ένα mail για πολλοστή φορά, ότι δήθεν µας έδιναν λεφτά οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι και δεν τα πήραµε. Αυτά λένε διάφοροι στον κόσµο, για να τον πείσουν ότι υπάρχει εύκολος δρόµος. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Καρατζαφέρης τα είπε. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Παπαδηµούλη, αφήστε τι είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Άλλα είπε ο κ. Καρατζαφέ- ρης, αλλά εσείς δεν µπορείτε να τον πιάσετε τον κ. Καρατζαφέρη εύκολα. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτά είπε. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να µη γί- νονται διακοπές. Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι η εύ- κολη λύση δεν υπάρχει. Εµείς, η πολιτική ηγεσία της χώρας, σή- µερα έχουµε µια ευθύνη, να πούµε στον κόσµο την αλήθεια, ότι έχει έρθει η ώρα να δουλέψουµε όλοι µαζί µε οµόνοια, για να βγάλουµε την Ελλάδα από την κρίση. Αυτό είναι το στοίχηµα της «νέας Μεταπολίτευσης». Το παλιό πολιτικό σύστηµα έχει τελει- ώσει. Εµείς, όµως, θα κληθούµε σήµερα να αποδείξουµε εάν εί- µαστε ικανοί να συµµετάσχουµε στο νέο πολιτικό σύστηµα, µε µια καλύτερη δηµοκρατία, µε µια λαµπρότερη Ελλάδα, όπως την ονειρευόµαστε και της αξίζει. Τούτες είναι ώρες ευθύνης και εύ- χοµαι και ελπίζω έως την τελευταία στιγµή ότι το κόµµα της Αξιω- µατικής Αντιπολιτεύσεως θα αρθεί εις το ύψος των περιστάσεων, για να στείλουµε ένα ισχυρό µήνυµα σε όλο τον κόσµο, ότι την ώρα της κρίσης µπορούν οι Έλληνες να είναι ενωµένοι και να δουλέψουµε, για να κάνουµε την πατρίδα που ονειρευόµαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βου- λευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γρηγόρης Ψαριανός για οκτώ λεπτά. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, έχετε συνει- δητοποιήσει όλοι πάρα πολύ καλά, είτε έχετε πολύ µυαλό είτε λι- γότερο, είτε είσαστε ευφυείς είτε ιδιοφυείς ή ανόητοι, ότι έχουµε φθάσει σε ένα όριο, ότι έχουµε περάσει πέρα από το όριο. Τι πρέπει να γίνει τώρα; Άκουσα µαθήµατα περί δηµοκρατίας, για περισσότερη δηµοκρατία, για περισσότερη συµµετοχή –δεν ξέρω εάν ειπώθηκε ακριβώς έτσι- και για πιο καλή Μεταπολί- τευση, πράγµατα που τα λέµε από τότε που έγινε κάποια Μετα- πολίτευση, αλλά όχι ακριβώς αυτή η Μεταπολίτευση, που περίµενε ο κόσµος. Η Μεταπολίτευση δεν έγινε ποτέ. Περάσαµε από τη χούντα σε µια Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία κουτσουρεµένη. «∆ηµοκρατία και ελευθερία σου τάζαµε λειψή», ουρλιάζουν οι ποιητές από τους τάφους τους και εµείς καθόµαστε σε µια δηµοκρατία-µα- ριονέτα µε τα εκλογοµαγειρέµατα και τα εκλογοκαλπονοθευτικά συστήµατα, που το 38% το κάνει 65% στη Βουλή, που κυβερνά µε τον τσαµπουκά εδώ όποιος γουστάρει και κάνει ό,τι θέλει, που ψηφίζουµε «ναι, όχι, πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια», ακόµη και αν διαφωνούµε, που µπαίνουν θέµατα κοµµατικής πειθαρχίας και δεν ντρεπόµαστε να βάζουµε θέµατα κοµµατικής πειθαρχίας και δεν ντρεπόµαστε να βάζουµε θέµατα κοµµατικής πειθαρχίας! Γιατί καθένας εδώ πέρα είναι µόνος του, αυτός εκλέχθηκε. Εκλέχθηκε µε ένα κόµµα, αλλά όταν ένα κόµµα λέει άλλα πριν τις εκλογές και άλλα κάνει µετά, οι Βουλευτές του οφείλουν να σηκωθούν όρθιοι. Όσοι έχουν φιλότιµο να πουν: «Αυτά λέγαµε στον κόσµο πριν; ∆εν λέγαµε αυτά γιατί δεν τα ξέραµε το Νοέµ- βριο, τα µάθαµε το Γενάρη». Ωραία, τώρα που τα µάθατε, ρωτή- σατε αν τα ήξεραν άλλοι πιο πριν; Αυτούς τους αναλυτές, τους βαθυστόχαστους και τους περι- σπούδαστους, που έχετε ξαµολήσει εσείς, τα δύο κόµµατα που κυβερνούν, τα κόµµατα του δικοµµατισµού, γιατί εσείς τους έχετε ξαµολήσει και αλυχτάνε στα κανάλια, ότι για όλα φταίνε οι «τριακόσιοι», θα τους µαζέψετε; Γιατί δεν φταίνε οι «τριακόσιοι», δεν φταίνε άνθρωποι που εκλέχτηκαν προχθές, δεν φταίνε άν- θρωποι που εκλέχτηκαν για ένα χρόνο πριν από δέκα χρόνια, να τους απειλούν ακόµα και φίλοι τους και να λένε: «εσείς τα τρώτε τα λεφτά και έχετε γονατίσει το λαό». Εσείς, τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε σε αυτό το χάλι, θα έπρεπε να ντρέπεστε και να µαζέψετε τα σκυλιά που αλυχτάνε. Βγαίνει ο κόσµος στο δρόµο και λέει: «Να καεί το … η Βουλή!» Ξέρετε πώς τη λέει τη Βουλή. Χρησιµοποιεί µια φράση που είχα πει κι εγώ σε µια τηλε- οπτική εκποµπή, όταν εκλέχτηκα, όπως είπα και άλλα περί διαι- τησίας και ποδοσφαίρου. Ο φίλος µου ο δηµοσιογράφος, για να κάνει θόρυβο και να ανεβάζει τη θεαµατικότητα, έκοψε το από- σπασµα αυτό και το έβαλε στην κανονική εκποµπή. Τον είχα κα- ταγγείλει και είχαµε τσακωθεί. Τώρα χιλιάδες κόσµου βγήκαν και φώναζαν: «Να καεί, να καεί….». Αλλά φοβάστε να το πείτε, θέλετε να το πω εγώ; (Θόρυβος στην Αίθουσα) Ξέρετε πώς τη λέει τη Βουλή ο κόσµος; Χάθηκαν άνθρωποι για να λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Χάθηκαν ζωές, µπήκαν άνθρωποι κάτω από ερπύστριες, κρεµάστηκαν, κάηκαν, αυτοπυρπολήθη- καν. Πήγαν άνθρωποι στα νησιά, εξορία και στις φυλακές για να λειτουργεί η Βουλή, έστω και µε αυτή την κουτσουρεµένη δηµο- κρατία. Θα έπρεπε να ντρέπεστε! Έχετε οδηγήσει τη χώρα σε αυτό το χάλι, την έχετε γονατίσει και αφήνετε να διαχέονται οι ευθύνες σε όλο το πολιτικό σύστηµα. Το παιχνιδάκι αυτό, το έργο, είναι και ανατριχιαστικό και είναι και παλιό. Ξαναπαίχτηκε το 1965-1966. Εκεί που κάηκαν τα τρία παιδιά της «MARFIN» χθες στην άλλη γωνία σκοτώθηκε ο Σωτήρης Πέτρουλας το 1965. Αυτή η αναταραχή, αυτές οι προβοκάτσιες, αυτοί οι ταγµατα- σφαλίτες, οι χίτες, οι κουκουλοφόροι, οι φασίστες, αυτά τα ρε- µάλια της κοινωνίας, οι µαύροι και οι κόκκινοι φασίστες –γιατί τώρα έχουµε και κόκκινους φασίστες- αυτοί όλοι ως ενεργούµε- νοι µιας εξουσίας ή ως ανόητοι και παράφρονες, οδηγούν την τηλοψία και την κοινή γνώµη σε θέσεις άκρως συντηρητικές και ανατριχιαστικές. Βγαίνουν άνθρωποι και µας κάνουν µαθήµατα περί δηµοκρα- τίας. Άνθρωποι που τσαλαπάτησαν τη δηµοκρατία, άνθρωποι που οδηγούσαν τα τανκς, άνθρωποι που έδειχναν το δρόµο 6742 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) στους ντερτιλήδες και στους τάνκερς, µας κάνουν µαθήµατα περί δηµοκρατίας. Και εσείς οι δύο που κυβερνάτε τη χώρα από τη δήθεν Μετα- πολίτευση µέχρι σήµερα, δεν είχατε το φιλότιµο να βγείτε να πείτε πέντε πράγµατα καθαρά: «∆ανειστήκαµε µία, τα φάγαµε. ∆ανειστήκαµε δύο, τα φάγαµε. ∆ανειστήκαµε τρεις, τα φάγαµε. Μας λαδώσανε οι «SIEMENS» και οι δεκαπέντε εταιρείες. Πήγαν σε µαύρες σακούλες και τρύπιες τσέπες. Λυπούµαστε πολύ. Κά- νουµε την αυτοκριτική µας, πέντε παραιτήθηκαν, ένας έκανε χα- ρακίρι, ένας πήδηξε απ’ το µπαλκόνι.» (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντι- πρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ) Κανείς δεν λέει τίποτα; Και φταίνε µετά οι «τριακόσιοι» που κα- τασπαταλήθηκαν δισεκατοµµύρια απ’ το 1974 µέχρι σήµερα; Που πλήρωνε η Ευρωπαϊκή ένωση να ενισχύσει την ελληνική οικονο- µία και µας λέει κάποια Αριστερά ότι φταίει για όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι τα συµφέροντα και τα µονοπώλια; Γιατί η Ελλάδα τι είναι; Λαϊκή ∆ηµοκρατία; Τα συµφέροντα και τα µονο- πώλια δεν είναι και η Ελλάδα; Να φύγουµε, λοιπόν, και από δω, να πάρουµε το βαρκάκι και να πάµε στη Μαδαγασκάρη και στη Σιέρα Λεόνε, που είναι Λαϊκή ∆ηµοκρατία. Να φύγουµε, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µας γονάτισε; Ή οι κυβερνήσεις, εδώ πέρα, οι οποίες είναι µαριονέτες; Τρώγανε τα φράγκα -οι Υπουρ- γοί και οι Υφυπουργοί- σε ένα τεράστιο δηµόσιο τοµέα µε Γραµ- µατείς Υπουργείων, µε ∆ΕΚΟ, µε ιστορίες, -έχουµε διαβάσει, έχουµε φρίξει- επί δεκαετίες. ∆εν θα βγει κάποιος από εσάς να τα πει; Ένας από τη Νέα ∆ηµοκρατία και ένας από το ΠΑΣΟΚ. Να ανέβουνε, µαζί εδώ πάνω, και να πούνε: «Παιδιά, θέλουµε να σας πούµε κάτι. Τόσο καιρό παίζαµε ένα παιδικό παιχνιδάκι, έτσι, έτσι και έτσι, αλλά φτάσαµε εδώ που φτάσαµε και ζητάµε συγγνώµη». Και τότε να βάλουµε, όλοι, πλάτη. Αλλά, δεν βάζει πλάτη. Βλέπω φουκαράδες των 400 ευρώ, που τους τα κάνουν 200 και βγαίνουν στο δρόµο και κλαίνε. Και µε τραβάνε στο δρόµο και µου λένε: «Κουφάλα, παίρνεις τα λεφτά εσύ. Πόσα παίρνετε; ∆ε- καπέντε χιλιάρικα παίρνετε στη Βουλή». ∆εν παίρνουµε τόσα. «Παίρνετε κοµπιούτερ εν µέσω κρίσης». Τα λένε κανάλια και blog. Xίτες, Ταγµατασφαλίτες. Εσείς τους έχετε ξαµολήσει και τα λένε αυτά. ∆εν πήραµε µέσω κρίσης κοµπιούτερ στη Βουλή. Όταν έγι- ναν οι εκλογές πήραν οι νεοεκλεγέντες Βουλευτές. Γιατί δεν τα λέτε αυτά; Γιατί αφήνετε τον κόσµο και εξαγριώνεται ή εξανί- σταται και θα µας φάει όλους ζωντανούς; Να φάει εσάς τους δύο. Γιατί να µας φάει, όλους; Και από αυτούς του δύο, να φάει αυτούς που τα έφαγαν. Όχι, όλους! ∆εν είναι όλο το ΠΑΣΟΚ ίδιοι. ∆εν είναι όλη η Νέα ∆ηµοκρατία ίδιοι. Αλλά υπάρχουν εκατό άτοµα, που τα φάγανε. Τα φάγαµε! (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Έχουµε ονόµατα, διευθύνσεις, περιουσίες, ιδιοκτησίες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, παντού. Τα φάγανε! Πολε- οδοµίες, εφορίες, Σ∆ΟΕ, τα φάγανε. Θα τα πείτε τα ονόµατα; ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καταλήγετε, κύριε Ψα- ριανέ; ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Να επιστρέψουν τα λεφτά. Είπε, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας: «να πάνε φυλακή. Το κοινό αίσθηµα να ικανοποιηθεί, να πάνε κάποιοι φυλακή». Ο κ. Πρεντεντέρης, οργίστηκε. «Λάθος, του Προέδρου της ∆ηµοκρα- τίας. ∆εν πρέπει να πάνε φυλακή, να τους πληρώνει, πάλι, το κρά- τος. Πρέπει να γίνει δήµευση της περιουσίας τους». (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Αλλά, είπε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αυτό και ο κ. Πρε- ντεντέρης είπε: «Ο κύριος Πρόεδρος, δεν σκέφτηκε τα γεροντά- κια που δεν απολαµβάνουν προεδρικής συντάξεως;». Ακούτε τι είπε. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ ολοκληρώ- στε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Το διαβάσατε το «ΒΗΜΑ» προχθές; Θα µας τρελάνουνε; Τι παρακαλούµε, κύριε Πρόεδρε; ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Λήξης, χρόνου. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Έχετε, αφήσει δεκάλεπτα χρόνου, να µιλάνε! ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν έχει γίνει. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι, εσείς προσωπικώς. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, η σηµερινή συνε- δρίαση δεν έχει µεγάλη ανοχή. Λάβετέ το, υπόψιν σας. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: ∆εν θα ψηφίσουµε, αυτά τα µέτρα. Κανείς νοήµων άνθρωπος, δεν πρέπει να ψηφίσει αυτά τα µέτρα. Όχι γιατί δεν πρέπει να παρθούν αυτά τα µέτρα. Πρώτα να πλη- ρώσουν αυτοί, να καταθέσουν τα φράγκα που φάγανε, το πρώ- τον. ∆εύτερον, να δούµε τι πουλάµε στην Ευρώπη εκτός από τρέλα. Γιατί η Ιρλανδία, που είναι µικρότερη από την Αθήνα, που- λάει τυριά, ουίσκι, µπίρες. Έχει πενήντα προϊόντα τοποθετηµένα στα µαγαζιά. Εµείς, κλείσαµε την αγροτική παραγωγή, καταργή- σαµε το βαµβάκι, τα στάρια, όλα, γιατί υπάρχουν αλλού φθηνό- τερα. Αλλά, δεν είπαµε ποτέ σε κανέναν κερατά στην Ευρώπη: «Τι θα βάλουµε, εµείς, αντί για το βαµβάκι µάγκα µου, Fast food, burger;». (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Έχουµε φτάσει, λοιπόν, στο µη περαιτέρω. Η Τουρκία έχει δε- καπέντε αυτοκινητοβιοµηχανίες. Εµείς είχαµε ανοίξει δύο, τις κλείσαµε. ∆εν έχουµε ενεργειακά κέντρα. Καίµε ακόµα λιγνίτες και πετρέλαια. Έτσι, όταν η µισή Βόρεια Ευρώπη -χωρίς αέρα και χωρίς φως και ήλιο- έχει 30% από ΑΠΕ, από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είµαστε, εκατό χρόνια πίσω. Λέµε στον κόσµο ψέµατα. Ο κόσµος θα µπει µέσα, θα µας φάει ζωντανούς. Αυτό το έργο έχει ξαναπαιχτεί, αλλά το 1965, µε το θάνατο του Πέ- τρουλα, στη γωνία πέρα από τη «MARFIN» που καήκανε τρεις εχθές. Ακριβώς, οι ίδιοι συµβολισµοί. Ακριβώς στο ίδιο σηµείο. Τότε, µε τις προβοκάτσιες αυτές και µε τις δολοφονίες και µε τη διάχυση των ευθυνών σε όλο το πολιτικό σύστηµα, πείστηκε ο ελληνικός λαός από πρωτοσέλιδα εφηµερίδων ότι φταίνε όλοι και ήρθαν οι Συνταγµατάρχες. Τώρα, φταίνε όλοι, αλλά έρχονται οι επιχειρηµατίες! Καλή σας νύχτα. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Ψαριανό. ∆εν θα έχουµε ανοχή στο χρόνο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι περιορισµένος ο χρόνος στην οργανωµένη συζήτηση. Εισερχόµεθα, στον κύκλο οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκ- προσώπων. Ο κ. Πέτρος Ευθυµίου Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω- πος του ΠΑΣΟΚ, παρακαλείτε να λάβει το λόγο, για οκτώ λεπτά. ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρ- χει έννοια: «ιστορική στιγµή», είναι αυτή. Και αν υπάρχει τέτοιο βάθος κρίσης, όσο πιο βαθιά είναι η κρίση, τόσο πιο µεγάλες είναι οι απαιτήσεις του λαού από τις ηγεσίες του. Και σήµερα είναι η στιγµή που κρίνονται οι ποιότητες, τα µέ- ταλλα των πολιτικών ηγεσιών αυτής της χώρας. Αλλά και οι επι- λογές βρίσκονται στα χέρια του ελληνικού λαού. Είναι οι ταγοί που κατευθύνουν, αλλά είναι και ο ελληνικός λαός που κρίνει, αξιολογεί γιατί αφορά την ίδια την υπόστασή του. Και θα αρχίσω όπως πρέπει να αρχίσω, όχι για την κατανοµή ευθυνών αλλά για τη σηµερινή πραγµατικότητα, το δίληµµα που έχει η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός για το µέλλον του. Γιατί αυτό είναι το επιτακτικό και η απάντηση αυτή συνδέεται απόλυτα µε τον τρόπο που ο ελληνικός λαός θα κατανείµει και τις ευθύνες. Φθάσαµε -κατά τη γνώµη µας- µετά από έξι χρόνια άφρονης και εγκληµατικής διαχείρισης και µακρά χρόνια θεµελιακής κα- κοδαιµονίας της χώρας στις πηγές της, στους τρόπους και στις συµπεριφορές της… ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Αµετανόητοι. Το ίδιο παραµύθι ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: …σε ένα σηµείο όπου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα, αν η χώρα δεν ενεργοποιήσει το µηχανισµό συν- δροµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατι- κού Ταµείου, να ξαναµιλήσουµε κατά τη γνώµη µου σ’ αυτήν την Αίθουσα όχι µόνο οι παρόντες, αλλά και τα πολιτικά σχήµατα όπως υπάρχουν. Το νόηµα της καταψήφισης, ότι πρέπει να αρνηθούµε τη συν- δροµή, είναι ότι υπάρχει άλλος δρόµος, αυτή είναι η πρόταση ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6743 που κατατίθεται από τη Νέα ∆ηµοκρατία, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αν το ελληνικό Κοινοβούλιο αποφασίσει «όχι», αυτό λέει η Νέα ∆ηµοκρατία, αυτό λέει το ΚΚΕ, αυτό λέει το ΣΥΡΙΖΑ, σηµαίνει ότι πρέπει να εξηγηθούν στον ελληνικό λαό τα επόµενα βήµατα. Τα επόµενα βήµατα είναι η ανοικτή στάση πληρωµών, που θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου όταν το ελληνικό δηµόσιο πρέπει να προ- σφύγει στις αγορές, στους διεθνείς δανειστές -όποιοι και αν είναι αυτοί- οι οποίοι πρέπει να αγοράσουν τα ελληνικά οµόλογα. Εµείς εκτιµούµε ότι η κατάσταση της χώρας και η διεθνής συ- γκυρία, που είναι φανερό ότι έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά, δεν θα επιτρέψει το δανεισµό της χώρας από τις διεθνείς αγο- ρές, σχεδόν πια ούτε και µε τα ληστρικά επιτόκια του 10%. Εποµένως, όσοι σήµερα ψηφίζουν «όχι» λένε στον ελληνικό λαό ότι χρεοκοπούµε επισήµως. Και, προφανώς, επειδή έχουµε αρνηθεί και την ευρωπαϊκή συνδροµή, θα πρέπει να δροµολογή- σουµε µία άλλη πορεία στηριγµένη σε ένα εθνικό νόµισµα και στην αναδοχή των συνεπειών αυτής της πορείας. Λέω, µε όλη µου την καρδιά ότι πρέπει να σκεφθούµε αν όντως µε εθνικό νόµισµα, µε επιστροφή σε µια ελληνική οικονοµία χωρίς συµµετοχή στους διεθνείς οργανισµούς, θα ήταν καλύτερη η πο- ρεία µας. Και σήµερα µπορούµε να φανταστούµε ποιος θα ήταν ο διαφοροποιός παράγοντας στην Ελλάδα από τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, όπου αυτή ακριβώς η λογική ενός εθνι- κού νοµίσµατος -µέσα στην περιφερειακή λογική της ζώνης της Ευρώπης- έχει µισθούς 280 ευρώ και συντάξεις στα 150 ευρώ. Αν υπάρχει άλλη πρόταση πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή, να οργανωθεί επ’ αυτής η συζήτηση για να µπορεί να κρίνει ο ελ- ληνικός λαός. Εµείς λέµε ότι αυτή η πρόταση δεν υπάρχει, δεν είναι σκόπιµη, δεν είναι χρήσιµη, οδηγεί την Ελλάδα σε µια συν- θήκη που κανείς δεν θέλει για κανέναν Έλληνα και για τα παιδιά µας. Λέµε, λοιπόν, ότι αυτό που σήµερα πετύχαµε, γιατί δεν υπήρχε ο µηχανισµός στήριξης και αρωγής, έχει δύο χαρακτηριστικά: Έχει πρώτον σκληρά µέτρα, που θα κρατήσουν τουλάχιστον τρία χρόνια. Αυτά τα σκληρά µέτρα περιλαµβάνουν και µεγάλες ζώνες αδυ- νάµων και σίγουρα, περιλαµβάνουν ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι των Ελλήνων που δεν είχε καµµία ευθύνη και καµµία συµµετοχή σε ό,τι οδήγησε σ’ αυτό. Αλλά, αυτά τα µέτρα τα σκληρά είναι, επί- σης, η δοκιµασία και η ώρα της αλήθειας των πολιτικών απένα- ντι στους πολίτες. Θα µπορέσουµε να κτίσουµε µια Ελλάδα που την οργή των Ελλήνων θα την µετατρέψει σε πράξη στους θε- σµούς, στις συµπεριφορές µας και στις κατευθύνσεις αυτής της χώρας; Γιατί είναι βαθιά υποκρισία, την ίδια στιγµή που το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ µας λένε κάθε µέρα ότι πρέπει να προσλάβουµε τους σταζιέρ, τους συµβασιούχους, όλους -εκατό χιλιάδες έχουν κα- ταµετρηθεί- την ίδια στιγµή που η επίσηµη πρόταση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκατό χιλιάδες µόνιµοι νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να προσληφθούν, να λένε ταυτόχρονα ότι έχει ευ- θύνη το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, γιατί φόρτωσε το δηµόσιο µε υπαλλή- λους και το γονάτισε ρουσφετολογικά. Αν δηλαδή θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, πρέπει να τελειώσει αυτό. Και πρέπει οι πολιτικές δυνάµεις να κριθούν στη στάση τους για το πώς τελειώνουν τις ρίζες του προβλήµατος. Και εδώ ψη- φίσαµε νόµους που δεν ψήφισε ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία, ούτε το ΚΚΕ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ για να τελειώσει αυτή η ντροπή του δηµο- σίου που είναι και ντροπή των δύο κοµµάτων εξουσίας και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να τελειώσει το ρουσφέτι, να τελειώσει το φόρτωµα του δηµοσίου µε «ηµετέρους». Και το ψη- φίσαµε χωρίς «ούτε παράθυρο ούτε φεγγίτη». Και ψηφίσαµε ένα φορολογικό νόµο που τελειώνει τη µεταχεί- ριση των ισχυρών ως προνοµιούχων και των ανίσχυρων ως των ανθρώπων που κουβαλάνε τα βάρη. Και για πρώτη φορά υπάρ- χει φορολογικό νοµοσχέδιο που κατευθύνεται στους ισχυρούς για να αντλήσει από εκεί αναλογικά περισσότερο. Και κανείς δεν σηµείωσε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι µπαίνει σταθερά νέα φορο- λόγηση των κερδοφόρων επιχειρήσεων και φόρος στα κανάλια. Κανείς δεν το σηµείωσε, που είναι και αυτό µια αλήθεια των µέ- τρων. Την οργή του ελληνικού λαού το πολιτικό σύστηµα µπορεί να την απαντήσει µε έναν µόνο τρόπο που είναι αυτή την οργή να τη µετατρέψει σε πράξη αναίρεσης των εγκληµάτων και της παθο- γένειας. Ο νόµος για όποιον κλέβει στο δηµόσιο –υπουργό, διοι- κητήοργανισµού,δηµόσιουπάλληλο- πουφέρνειοκ.Καστανίδης στη Βουλή δεν προβλέπει µόνο την ποινική τιµωρία, αλλά και τη δή- µευση της περιουσίας του, για επιστροφή των κλεµµένων στο ∆ηµόσιο. Και σήµερα η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι απάντηση ιστορικής ευθύνης. Πρώτον, πού θα πάει η χώρα και, δεύτερον, πώς θα πάει. Και θα πάει η χώρα µπροστά, αν εµείς, το πολιτικό σύστηµα, δεχθούµε την οργή των Ελλήνων ως πράξη κάθαρσης των πολιτικών µας, ως αναίρεση όλων όσων σήµερα µας έχουν οδηγήσει εδώ. Και εµείς λέµε, χωρίς να νοιάζει κανέναν µας αν θα υπάρξει ξανά Βουλευτής, Υπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ παίρνει αυτό το βάρος και θα δράσει, όπως ήδη έδωσε δείγµατα γρα- φής, για να ξαναχτίσουµε µία χώρα αξιοπρέπειας, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, περηφάνιας των Ελλήνων, µε ένα πολιτικό σύ- στηµα που δεν θα ντρέπεται γι’ αυτό που πραγµατώνει, αλλά θα µπορεί να σταθεί απέναντι στον ελληνικό λαό και να πει «υπηρέ- τησα µόνο εσένα, χωρίς να µετρήσω πολιτικό κόστος». Αυτό πρέ- πει να είναι σήµερα κοινή απάντηση και όχι µόνο όσων διάλεξαν να πουν το «ναι». Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει όχι µόνο για να σωθεί η πατρίδα, αύριο, 19 Μαΐου, αλλά για να µην ξαναφτάσει εδώ ποτέ η πατρίδα, µε τις αλλαγές παντού στη διοίκηση, στη φορολογία, στο κοινωνικό κράτος που θα κάνουν αυτό το κράτος, κράτος των Ελλήνων πο- λιτών που δέχονται ίση µεταχείριση, µε όρους δικαιοσύνης και όχι ανισότητα που επιβάλλει ένας καταναγκασµός που κουβα- λούσαµε από το παρελθόν. Ψηφίζουµε σήµερα και ιστορικά για την πατρίδα και κοινωνικά και ατοµικά για κάθε Έλληνα πολίτη και πρέπει να ψηφίσουµε µόνο θετικά χωρίς παρωπίδες, χωρίς κοµµατικές στρατηγικές αλλά για ανασύνταξη και αναγέννηση της πατρίδας, γιατί µόνο τότε η οργή θα γίνει δηµιουργία, κάθαρση για όλους. Σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Ευθυµίου και παρακαλείται ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Κοι- νοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, να λάβει το λόγο για οκτώ λεπτά. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµµερί- ζοµαι πολλές από τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες των συνα- δέλφων Βουλευτών. Επιτέλους, συζητούµε στην Αίθουσα αυτήν για πολιτική -αυτό είναι πολύ σηµαντικό και πρέπει να το συνεχίσουµε- και όχι για τη µίζερη διαχείριση µιας χρεοκοπηµένης κατάστασης, κυρίως στον τοµέα της οικονοµίας. Ακούστηκαν πολλά ως κριτική, ως αυτοκριτική, αν θέλετε και ως αυτοµαστίγωση -αν µου επιτρέπεται αυτή η έκφραση- για το πολιτικό σύστηµα. Όµως οφείλουµε σήµερα, στην κρίσιµη αυτή στιγµή, να πούµε ότι µετά τη Μεταπολίτευση του 1974, η Ελλάδα, χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού, χάρη στην προ- σπάθεια και τον οραµατισµό του αείµνηστου Κωνσταντίνου Κα- ραµανλή θεµελίωσε το καλύτερο δηµοκρατικό σύστηµα που είχε ποτέ από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Λύθηκαν τεράστια θεσµικά προβλήµατα και σήµερα έχουµε µία καλή βάση για να συζητήσουµε το µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Ζούµε λοιπόν, το τέλος της Μεταπολίτευσης και ασφαλώς υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό, υπάρχουν ευθύνες στα πολιτικά κόµµατα, υπάρχουν ευθύνες στους πνευµατικούς ανθρώπους, υπάρχουν ευθύνες στην Ακα- δηµία Αθηνών, υπάρχουν ευθύνες στους καθηγητές πανεπιστη- µίου, υπάρχουν ευθύνες στους οικονοµικούς παράγοντες που κατάντησαν στο τέλος να είναι κρατικοδίαιτοι. ∆ιότι, έχουµε και οικονοµικούς παράγοντες στο διάβα της ιστορίας και πριν από τους βαλκανικούς πολέµους και στους βαλκανικούς πολέµους και µετά, που ακολούθησαν µια πολιτική που βοήθησε την πα- τρίδα να πάει µπροστά. Άρα ζούµε όλοι µαζί σήµερα µία, αν θέλετε, παρακµιακή τρο- χιά του πολιτικού µας συστήµατος. Εδώ δεν µπορώ να µη ση- 6744 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) µειώσω δύο αρνητικές συνεισφορές του σηµερινού κυβερνητι- κού κόµµατος. Η πρώτη είναι ότι χάλασε τη νοοτροπία των Ελ- λήνων, τη χαµένη, για την οικονοµία, δεκαετία του 1980. Το δεύτερο, έγινε πρόσφατα, µε Αρχηγό της Αξιωµατικής αντιπολί- τευσης τότε, τον κ. Γεώργιο Παπανδρέου, που ναρκοθέτησε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, που ήταν η µοναδική ευκαιρία. Γιατί, το πολιτικό µας προσωπικό δεν εµπνεύστηκε τις προηγού- µενες αναθεωρήσεις, που αναθεώρησε το 2000, εβδοµήντα εννέα διατάξεις, δηλαδή, θέµατα που αφορούν την οικονοµία. Και υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις µέσα στο Σύνταγµα που είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό, λοιπόν, το έκανε η αντιπολίτευση τότε, παρά τις προτά- σεις της κυβέρνησης, παρά την υιοθέτηση πολλών από τις προ- τάσεις που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή, όπως το νέο τρόπο σύνταξης του προϋπολογισµού, κάτι για το οποίο έχουµε µιλήσει πολύ. Έχει µιλήσει ο σηµερινός Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Σαµαράς από το 1987, έχει µι- λήσει η κ. Βάσω Παπανδρέου που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, έχει µιλήσει η ταπεινότητα µου, έχουν µιλήσει πάρα πολλοί γι’ αυτό. Το έφερε επισήµως το ΠΑΣΟΚ και το υιοθετήσαµε. Και αυτό, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν µπορούσε να αντέξει την εσωτερική του αντιπαράθεση για τα µη κρατικά, µη κερδοσκοπικά πανεπιστήµια. Και σήµερα, δεν έχει ανάγκη το πολιτικό σύστηµα να βάλει στο κρεβάτι του Προκρούστη τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζο- µένων και να σπάσει τη µεγάλη µεσαία τάξη, που δηµιουργήθηκε µετά τον Παγκόσµιο Πόλεµο χάρη στη βοήθεια, τον αγώνα και τον ιδρώτα των πατεράδων και των παππούδων µας. Και ιδρύ- σαµε τη µεγάλη µεσαία τάξη, στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της Ελλάδας, για να γίνει µία χώρα ανάµεσα στις είκοσι πέντε πιο µεγάλες οικονοµικά χώρες του κόσµου και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σήµερα οδηγούµαστε στο να έχουµε την ανάγκη να πάµε σε επαναστατικές δηµοκρατικές διαδικασίες, -κοινοβουλευτική, θε- σµική επανάσταση ήθελα να την ονοµάσω στη διάρκεια της συ- ζήτησης του προϋπολογισµού- και να µιλάµε όχι για Αναθεώρηση του Συντάγµατος, η οποία θα γίνει το 2017, αλλά µέσα από δια- δικασίες προσφυγής στη λαϊκή ετυµηγορία -δηλαδή µέσα από το άρθρο που δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής στον Πρό- εδρο της ∆ηµοκρατίας και µετά µε απόφαση της Βουλής να προ- σφύγουµε στη λαϊκή ετυµηγορία- να αλλάξουµε συγκεκριµένα πράγµατα. Πώς θα πάει η οικονοµία µπροστά, κύριοι συνάδελφοι και κύ- ριοι της Κυβέρνησης, όταν µόνο τα µέτρα πέφτουν ως δαµό- κλειος σπάθη στα κεφάλια της µεσαίας τάξης; Όταν ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας οδηγείται σε εξαθλίωση; Όταν δεν υπάρ- χει αναπτυξιακή προοπτική στα µέτρα, τα οποία προτείνει η Κυ- βέρνηση; Όταν δεν αλλάζουµε µε αρτηριοσκληρώσεις και δοµές ενός πολιτικού συστήµατος που καταρρέει; Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν µε 200 ευρώ, κύριε Λοβέρδο, που είστε Συνταγµατολόγος. Για εσάς κάνω τη συζήτηση, για να αντιπαλέψετε αυτό που λέγεται Συντακτική Βουλή. Κάποτε στο παρελθόν ο Βενιζέλος την ονόµασε Αναθεωρητική, αλλά στην πραγµατικότητα ήταν Συντακτική. Και ο Ντε Γκολ στη Γαλλία την ονόµασε Αναθεωρητική, πήγε στη λαϊκή ετυµηγορία, ουσιαστικά όµως ήταν Συντακτική. Κι εσείς ως συνταγµατολόγος διδάσκετε στα πανεπιστήµια πώς το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας δέ- χθηκε τη λαϊκή ετυµηγορία για την αλλαγή βασικών άρθρων του Συντάγµατος της Γαλλίας, για να προχωρήσει το πολιτικό σύ- στηµα µετά το Μάη του 1968. Μα, εδώ είµαστε κι εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. ∆εν ξέ- ραµε πού πήγαινε η κατάσταση; ∆εν το ξέραµε τότε ότι το ανώ- ριµο ΠΑΣΟΚ αντιλαµβάνεται µε χρονική υστέρηση δεκαετίας τα γεγονότα, όπως το 1980, που ξεκίνησε από το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»; Τότε που κατέβαζε τους διακόπτες στη ∆ΕΗ µε τους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ; Τότε που έκλεινε τις τράπεζες, που ήταν όλες κρατικές; Τότε που µας έλεγε «πωλείται η Ελλάς µε τον ΟΤΕ»; Τότε που «ξεβράκωναν» -αν µου επιτρέπεται αυτή η έκφραση- οι «Κολλάδες» και οι «Σταµούλοι» εκείνης της εποχής τους πολύτεκνους, στους οποίους παραχωρούσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τις αστικές συγκοινωνίες; Και πού είµαστε σήµερα; Έφτασαν στα 2.000.000.000 ευρώ τα χρέη των αστικών συγκοινωνιών και 8.000.000.000 ευρώ τα χρέη του ΟΣΕ. Είναι δυνατόν να υπάρχουν για είκοσι χρόνια σε µια χώρα οργα- νισµοί, όπως ο ΟΣΕ, που έχουν 80.000.000 ευρώ έσοδα, 400.000.000 ευρώ µισθοδοσία και 800.000.000 ευρώ δαπάνες; Και γίνεται τώρα απελευθέρωση και θα φορτώσουµε στην πλάτη του ελληνικού λαού 10.000.000.000 ευρώ; Αυτή η χρονική υστέ- ρηση του να αντιληφθεί τα πράγµατα το ΠΑΣΟΚ οδήγησαν σή- µερα εδώ. Μας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Και άκουσα τον εισηγητή του, τον κ. Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι είµαστε η αποθέωση της ανευθυ- νότητας. Άκουσα τον Υπουργό να οµιλεί και να λέει ότι βρήκε σκελετούς. Ποιους σκελετούς βρήκατε, κύριοι συνάδελφοι; Να σας πω εγώ ποιους σκελετούς βρήκατε: Βρήκατε το σκελετό για τα προ- µέτοχα και τα προέσοδα. Γιατί µε το άρθρο 14 του ν. 2801 του 2000 δώσατε τη δυνατότητα να προεισπράξει το κράτος χρήµατα για να µπούµε µε «ξύλινα» πόδια στην ΟΝΕ, 4.000.000.000 ευρώ. Κύριε Φλωρίδη, ξέρετε ότι µου είστε ιδιαίτερα συµπαθής και σας θεωρώ από τους άξιους κοινοβουλευτικούς. Μπορείτε όµως να µου πείτε, στις 13 ∆εκεµβρίου 2001, ποιος εκχώρησε από το δηµόσιο στην εταιρεία «ΑΙΟΛΟΣ» 355.000.000 ευρώ και τα εισέ- πραξε τότε για το 2004 έως 2019; Αυτός είναι ο Γεώργιος Φλω- ρίδης. Ποιος παρέδωσε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην εταιρεία «HELLENIC SECURITIES»; Ποιος έδωσε το 2000 τα έσοδα των κρατι- κών λαχείων, που ήταν 650.000.000 ευρώ, στην εταιρεία «REALITY»; Ποιος έδωσε µελλοντικά έσοδα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 2.000.000.000 ευρώ, να εισπραχθούν; Εάν, λοιπόν, θέλει ο κ. Παπακωνσταντίνου να δει τι είναι τα 100.000.000.000 ευρώ, που αυξήθηκε το χρέος από το 2004 έως το 2009, να του πω εγώ. Και πάλι τον προκαλώ, µιας και είµαστε διακόσιοι Βουλευτές. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Κατέθεσα στον προϋπολογισµό έναν πίνακα για το χρέος που βγάζει ότι το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για τα 278.000.000.000 ευρώ του χρέους και η Νέα ∆ηµοκρατία και όλες οι κυβερνήσεις, συµπε- ριλαµβανοµένης και της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου και µετά την Κατοχή και το 1964, στα 13.000.000.000 ευρώ. Εάν βρει 1 ευρώ λάθος από εκεί, γιατί είναι προϋπολογισµοί των δικών τους κυβερνήσεων, εγώ παραιτούµαι. Σας το λέω επισή- µως στην Ολοµέλεια, παραιτούµαι από Βουλευτής. Αναλαµβάνει ο ίδιος την ευθύνη, εάν είναι σωστά, να παραιτηθεί ο ίδιος; ∆ιότι, κύριε Πρόεδρε, από τα 100.000.000.000 ευρώ του χρέ- ους, του οποίου καταλογίζει η σηµερινή Κυβέρνηση στη Νέα ∆η- µοκρατία, τα 62.000.000.000 είναι τόκοι. Από το 2004 έως το 2009 πληρώσαµε 62.000.000.000 ευρώ για τόκους, πληρώσαµε 10.000.000.000 ευρώ, τα οποία µας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είχε γράψει στους προϋπολογισµούς το ΠΑΣΟΚ από το 1996 έως το 2004, για τα 15.000.000.000 ευρώ των προµηθειών των ενόπλων δυνάµεων. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συµπεραίνετε, παρα- καλώ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εάν θέλετε να σας το πω και παραστατικά, για τα υποβρύχια τα οποία γέρνουν. Και 6.000.000.000 ευρώ για τους ισολογισµούς των νοσοκοµείων, που αναφέρθηκε ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Φλωρίδης, τα οποία µας υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και φέραµε νόµο µετά το 2004 για να νοµιµοποιήσουµε τους ισολογισµούς των νο- σοκοµείων και να πληρωθούν αυτά τα 6.000.000.000. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Κε- φαλογιάννη. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για µετρήστε τα όλα αυτά. Μετρήστε τα και θα τα βγάλετε 93.000.000.000 και 7 το πρωτο- γενές έλλειµµα που δηµιουργήθηκε λόγω της µεγάλης οικονοµι- κής κρίσης διεθνώς, που είναι το έλλειµµα που είχε κάθε χώρα. Εµείς, κύριε Πρόεδρε, είχαµε έλλειµµα 8,2% πραγµατικό, η Αγ- γλία είχε 11,5%, η Ισπανία 11,5%, η Γαλλία 8%, η Ιταλία 6%. ∆ιε- θνής οικονοµική κρίση ήταν. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6745 (Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, συνάδελφε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατηγορήστε µας ότι δεν δείξαµε τσαγανό, κατηγορήστε µας ότι, ενδεχοµένως, κάποιοι από εµάς που ήµασταν στα υπουργικά έδρανα κάναµε δηµόσιες σχέσεις και επικοινωνία µε το αµαρτωλό τρίγωνο του Συντάγµα- τος, που δεν είναι πολιτικοί, αλλά είναι πολιτικολογούντες εκεί, είναι δηµοσιογριοφαντούντες, είναι δηµοσιοσχεσίτες και είναι και αργόσχολοι. ∆εν µπορεί να κυβερνά τη Βουλή και το ελληνικό πολιτικό σύστηµα το αµαρτωλό τρίγωνο του Συντάγµατος. ∆εν µπορεί να συνεχίζουν κρατικές προµήθειες, δηµόσια έργα, ιδιο- κτησία Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, χρηµατοδότηση κοµµάτων και πολιτικών να γίνονται µε αδιαφανείς διαδικασίες. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτά είναι θέµατα που πρέπει να ανοίξουµε, µαζί µε την ανάπτυξη και τα µέτρα που λέει η Κυβέρνηση σήµερα, που οδηγούν σε αδιέξοδο. Και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε συνάδελφε, καταλήξτε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας καταθέτω έναν πίνακα, µε βάση τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, ο όποιος λέει ότι ακόµα και αν η Κυβέρνηση µειώσει τις υπερωρίες και τις επιτροπές κατά 13%, τα εξοπλιστικά προγράµµατα κατά 23%, αυξήσει τα µη φο- ρολογικά έσοδα κατά 26%, µε µείωση του ΑΕΠ –όπως γράφει σήµερα στην εισηγητική της έκθεση- κατά 4% φέτος και 1,5% τα επόµενα χρόνια, το έλλειµµα, παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού, παρά το πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί µε την ελληνική κοινωνία, δεν θα πέσει κάτω από 8%. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε Κεφαλογιάννη. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το καταθέτω στα Πρακτικά για την ιστορία και σας λέω. Ελάτε µε συναίνεση, ελάτε µε συ- νεργασία, ελάτε µε υπευθυνότητα, που είναι αρετές που, δυ- στυχώς, η Κυβέρνησή σας δεν έχει και είναι κατώτερη των περιστάσεων, να ανοίξουµε όλα τα θέµατα, όλα τα απολέµµατα της οικονοµίας και του πολιτικού συστήµατος. Και η περήφανη νεολαία της Ελλάδας, που έχει τα περισσότερα πτυχία, σε ανα- λογία πληθυσµού στην Ευρώπη, µια λαµπρή νεολαία, µπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα µπροστά. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καταλήγετε, κύριε Κε- φαλογιάννη. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον, αρκεί σήµερα να κάνουµε αυτό που µας ζητάει ο λαός, να αναλάβουµε ιστορικές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να επωµι- σθούµε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό- εδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινο- βουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά- δος κ. Αθανάσιος Παφίλης. Περιττό να σας πω, κύριε Παφίλη, ότι δεν χρειάζεται να φτάσετε τα δεκατρία και πλέον λεπτά, όπως έκανε ο κ. Κεφαλογιάννης. Είµαι σίγουρος ότι θα είστε πιο πε- ριεκτικός. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Κοµ- µουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όπως θα θυµάστε εσείς και όπως γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, προεκλογικά είχε το σύνθηµα «Έρχεται θύελλα». Επαναλάβαµε το ίδιο σύνθηµα και το εξηγή- σαµε µε στοιχεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προ- γραµµατικών δηλώσεων, όταν Κυβέρνηση, Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης και η πραγµατική εξουσία αυτού του τόπου καλ- λιεργούσε ψευδαισθήσεις στον ελληνικό λαό και µας κατηγο- ρούσε ότι δεν δίνουµε ούτε µία µέρα ανοχή. Ναι, είπαµε «Καµµία µέρα ανοχή, έρχεται θύελλα». Σήµερα υπάρχει η ωµή και άγρια πραγµατικότητα των µέτρων που παίρνει η Κυβέρνηση, προσπαθώντας να χρησιµοποιήσει και κάποιους µύθους. Μύθος πρώτος, τα µέτρα στο όνοµα της κρίσης. Έχουµε κρίση γι’ αυτό πρέπει να πάρουµε αυτά τα µέτρα, να σώσουµε την πα- τρίδα, να σώσουµε τη χώρα. Ψέµα µεγάλο. Τα µέτρα δεν παίρ- νονται για την κρίση. Είναι µόνιµα, είναι σταθερά και έχουν αποφασιστεί πολλά χρόνια πριν, έχουν αποφασιστεί και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα ∆ηµοκρατία, έχουν αποφασιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν ξεσπάσει καν η κρίση, και έχουν εφαρµοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν τέτοια είτε διαφορετική κρίση και έχουν την υπογραφή και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθό- δοξου Συναγερµού, που τα στηρίζει σήµερα και µάλιστα κάνει και διάφορες άλλες προτάσεις. Τα µέτρα αυτά είναι βίαια, µιας και µιλάµε για βία, είναι απάν- θρωπα, είναι βάρβαρα, κυριολεκτικά βάρβαρα, στέλνουν στην κόλαση τον κόσµο που παράγει τον πλούτο. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, εξήντα επτά χρονών οικοδόµος θα ανέβει στη σκαλωσιά να καλουπώσει; Είναι βάρβαρο, ή όχι ερ- γάτης στο τρίτο αµπάρι µε την οξυγονοκόλληση να καίγεται ζω- ντανός; Είναι και αυτή σύγχρονη πολιτική; Είναι βάρβαρα. Γιατί σε ένα νέο άνθρωπο τι του λες; Ένα εκατοµµύριο είναι στην ουρά, δούλεψε µε 400 και µε 500 ευρώ, το 2010. Είναι βάρβαρα για τους αυτοαπασχολούµενους και µην τους επικαλείστε. Ποιος έκλεισε τα µικροµάγαζα όλα αυτά τα χρόνια; ∆εν τα έκλεισαν οι πολυεθνικές και τα µεγάλα σούπερ µάρκετ; Οι διαδηλώσεις τα έκλεισαν; Ποιος σακατεύει τον τουρισµό και τους µικρούς; ∆εν είναι οι µεγάλοι, οι εφοπλιστές, αυτοί που κατέχουν τον έλεγχο του τουρισµού και τους στέλνουν πακέτο, τους ταΐζουν, τους ποτίζουν στα µεγάλα ξενοδοχεία και πάνε τα λεφτά στην τσέπη τους; Είναι βάρβαρα για τους φτωχούς και µεσαίους αγρότες. Σε µία χώρα που µπορούσε να παράγει φθηνά, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, να ταΐσει τον κόσµο της έχεις αγρότες να καταστρέ- φονται συνεχώς, να εγκαταλείπεται η γη, για να έλθουν οι νέοι τσιφλικάδες. Είναι βάρβαρα, λοιπόν, σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Και δεν έχουν, ούτε είχαν, τη λαϊκή συναίνεση. Και αυτό αποδείχθηκε και αποδεικνύεται συνεχώς. Έχουν αυταπά- τες ορισµένοι που ονειρεύονται ότι ο λαός θα γονατίσει και θα σκύψει το κεφάλι. Προσωρινά µπορεί να υποχωρεί, αλλά έχετε αυταπάτες για αυτό. Για αυτό, λοιπόν, γίνεται ένας εκβιασµός, αισχρός εκβιασµός, κατά τη γνώµη µας, για να τροµοκρατηθεί ο κόσµος και να υποκύψει. Στη δεκαετία του 1990 -και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- ο ίδιος εκβιασµός έγινε στο όνοµα του εθνικού συµφέροντος. Το ερώτηµα που θέτατε τότε -εσείς ήσασταν κυβέρνηση και η Νέα ∆ηµοκρατία το ίδιο αργότερα- ήταν «ανάπτυξη ή οπισθοδρό- µηση»; ∆εν ήταν «χρεοκοπία ή σωτηρία». Αυτό το αίτηµα θέσατε, µε την ίδια επιχειρηµατολογία, στο όνοµα του εθνικού συµφέ- ροντος. Για να δούµε, λοιπόν, τι έγινε: Αυξήθηκε ο πλούτος αυτά τα χρόνια; Αυξήθηκε. Αυξήθηκαν οι δείκτες ανάπτυξης; Αυξήθηκαν. Πεντέµισι φορές αυξήθηκε το ΑΕΠ από το 1990 µέχρι το 2007. Τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν είκοσι οκτώ φορές σε αυτά τα χρόνια και το µεροκάµατο µία φορά. Πού πήγαν λοιπόν οι θυ- σίες, αυτές που ζητάτε και σήµερα, του εργαζόµενου; Στην ανά- πτυξη; Πήγαν χαµένες; Όχι βέβαια, πήγαν στο µινώταυρο, κύριε Τασούλα, επειδή θέσατε το θέµα ότι υπάρχει ο Μινώταυρος που βρυχάται. Πράγµατι υπάρχει ο Μινώταυρος που βρυχάται. Είναι η ολιγαρχία αυτή που κατέχει τον πλούτο. Βρυχάται και θέλει να τα πάρει όλα πίσω, ό,τι υποχρεώθηκε να δώσει όλα αυτά τα χρό- νια. Αυτός είναι ο πραγµατικός Μινώταυρος. Πήγαν στα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων, που έφθασαν σε πρωτοφανή ύψη, πήγαν στο Μινώταυρο, το ευρωπαϊκό και ελληνικό κεφάλαιο, αυ- τούς που έχετε συµµάχους, κύριε Υπουργέ, και υπογράφετε συµφωνίες σήµερα. Πού πάει το χρέος της Ελλάδας; Ποιος το έχει; Οι τράπεζες, δηλαδή το κεφάλαιο, οι ελληνικές, οι γερµανικές, οι γαλλικές τράπεζες. Ποιοι είναι οι τοκογλύφοι και οι κερδοσκόποι που λέτε στο λαό; Αυτοί δεν είναι; Οι ίδιοι δεν είναι που κάνουν τους εκβια- 6746 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) σµούς, που αποταµιεύουν, επενδύουν και επανεπενδύουν το µόχθο και τον ιδρώτα του εργαζόµενου λαού και τον εκµεταλ- λεύονται διπλά και τριπλά; Ποιοι είναι οι εκβιαστές; Ποιες είναι οι αγορές; Αυτές που ορκιζόσασταν ότι θα δώσουν νέα ώθηση στην ανθρωπότητα όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος είναι ο «Μινώταυρος»; Επειδή έθεσε το θέµα του «Μινώταυρου» ο κ. Τασούλας, 2.033.000.000 έδωσε ο ελληνικός λαός… ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ρωτήσετε τις οικογένειες των τριών νεκρών. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μάθατε πολλά από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και τον κ. Αλαφούζο! ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Τασούλα, αυτά έδωσε ο ελλη- νικός λαός από το 2000. Στην «THYSSEN» τα πλήρωσε. Για υπο- βρύχια -που δεν σχολιάζω αν χρειάζονται ή όχι- που δεν τα πήραµε ακόµα. Εκατόν τριάντα εκατοµµύρια έδωσε ο ελληνικός λαός για το σύστηµα TETRA, το οποίο θα µπορούσε να αγορά- σει µε δώδεκα εκατοµµύρια. Το θέµα δεν είναι µόνο οι µίζες. Βεβαίως να πληρώσουν όσοι είναι ένοχοι, αλλά το θέµα είναι ο µεγάλος πλούτος, η µεγάλη ληστεία που έγινε και που γίνεται. Αυτών τα συµφέροντα εξυπη- ρετείτε τώρα. Αλήθεια, πώς τολµάτε να βάζετε συνυπεύθυνο έναν εργαζό- µενο που «φτύνει αίµα», που ιδρώνει από το άγχος να τα βγάλει πέρα µ’ αυτούς που έχουν καταθέσεις στην Ελβετία και offshore; Ο τζίρος των offshore είναι 500.000.000.000. Ποιος συµµετέχει σ’ αυτές τις offshore εταιρείες; Ο εργάτης, ο αγρότης, ο υπάλ- ληλος; Ποιος απ’ όλους; Ο κόσµος λοιπόν σήµερα γνωρίζει και αντιλαµβάνεται και την ανάσα του φοβάστε σήµερα και όσες προβοκάτσιες και να γί- νουν δεν φοβόµαστε και δεν θα φοβηθεί ο κόσµος. Θα βγει στο δρόµο, όπως έκανε σ’ όλη την ιστορία, για να υπερασπίσει τα δι- καιώµατά του και να ανοίξει καινούργιους δρόµους. Όταν λέτε ότι έχουµε καταστροφική πολιτική, κύριε Παπα- κωνσταντίνου, να κοιτάξετε στον καθρέφτη τον εαυτό σας. Ποιος έφτασε εδώ τη χώρα; Εµείς κυβερνάµε; Εσείς δεν τη φτάσατε; Καταστροφική πολιτική για ποιον; Η δική σας πολιτική είναι δη- µιουργική για ποιον; Γι’ αυτούς που θα θησαυρίζουν και πάλι. Η δική µας πολιτική είναι καταστροφική γι’ αυτούς γιατί αυτοί λυ- µαίνονται τον πλούτο και είναι ωφέλιµη γι’ αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Έτσι λοιπόν τα εκατοµµύρια του λαού που κατεβαίνει και που θα κατέβει στο δρόµο αρχίζουν πλέον να σκέφτονται άλλη λύση. Αρχίζουν να σκέφτονται ότι ο καπιταλισµός και το σύστηµά σας -όσο και αν ανησυχείτε- δεν πάει άλλο και οδηγεί στη βαρβαρό- τητα και αυτοί που παράγουν τον πλούτο, η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας, θα τον διεκδικήσουν κάποτε. Είναι ιστορικός νόµος. ∆εν µπορείτε να αλλάξετε αυτή την ιστορία. Όσες συκοφαντίες και αν εξαπολύσετε για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει καθαρό πρόσωπο και λέει στα ίσια και στη Βουλή και παντού ότι παλεύει να πείσει την πλειοψηφία του κόσµου. Όσες προβοκάτσιες και αν στήσουν φασιστοειδή και υπηρεσίες, θα τις αντιµετωπίσει ο ίδιος ο κόσµος. ∆εν φοβόµαστε γι’ αυτό. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να ανα- πτυχθεί το οργανωµένο λαϊκό κίνηµα. Θα υπερασπίσει τα συµ- φέροντά του λαού και οι εργαζόµενοι θα προσπαθήσουν να µπλοκάρουν αυτήν την πολιτική. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλά- δας σήµερα είναι πιο πεπειραµένο και έχει ανοίξει ήδη τη συζή- τηση για την εναλλακτική πρόταση του σοσιαλισµού. Έχουµε εµπιστοσύνη στην ιδεολογία µας, στις δικές µας δυνάµεις και κυ- ρίως στις αστείρευτες λαϊκές δυνάµεις. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παφίλη, ολοκλη- ρώστε, σας παρακαλώ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι, λοιπόν, θα προχωρήσουµε και δεν κάνουµε πόντο πίσω. «Λαϊκή αντεπίθεση», αυτό είναι το σύν- θηµά µας. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινο- βουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, ήρθε η ώρα της αυτοκριτικής και των θεµελιωδών παραδοχών, που πρέπει να γίνουν. Το δίπολο ΠΑΣΟΚ – Νέα ∆ηµοκρατία, το σύστηµα αυτό το κυ- βερνητικό, οργάνωσε ένα κράτος κοµµατικό, σπάταλο, γραφειο- κρατικό, οικογενειοκρατικό, το οποίο κάποιοι ήθελαν να εκσυγχρονίσουν, το οποίο κάποιοι ήθελαν να επανιδρύσουν. Και πού κατέληξαν οι προσπάθειες αυτές; Σε µία τρύπα στο νερό. Στο απόλυτο κενό. Το ελληνικό κράτος οδηγείται στον γκρεµό και κατά την παραδοχή του ιδίου του Πρωθυπουργού της χώρας, έχει απωλέσει τµήµα της εθνικής του κυριαρχίας. Άρα, λοιπόν, να παραδεχθείτε µέσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα την ευθύνη σας, για να κοιτάτε από εδώ και πέρα στα µάτια τον ελληνικό λαό. Το ερώτηµα, όµως, που τίθεται είναι το εξής: Γιατί οδηγηθή- καµε σε αυτή την κατάσταση; Υπάρχουν εγγενείς αδυναµίες στο πολιτικό σύστηµα, θα αντιτείνει κάποιος. Σωστά. Η µείζων, όµως, αδυναµία είναι το περιλάλητο και διαβόητο πολιτικό κόστος, το συνώνυµο του ακραίου λαϊκισµού, δηλαδή. Και για να δούµε, αυτό το πολιτικό κόστος που µας οδήγησε εδώ που µας οδήγησε και το οποίο κανένας δεν θέλει να αναλάβει, συνεχίζει να υπάρ- χει ακόµα και σήµερα; Ακόµα και σήµερα, σε αυτή την τραγική συγκυρία του Ελληνισµού, συνεχίζει να υπάρχει αυτό το µικρόβιο του πολιτικού κόστους; Για να δούµε, λοιπόν, τις κοµµατικές τοποθετήσεις. Στην το- ποθέτηση, βεβαίως, της κυβερνώσας παράταξης, του ΠΑΣΟΚ, υφίσταται η αντίληψη του πολιτικού κόστους; Βεβαίως. Συνεχίζει να υφίσταται ακόµα και τώρα, την κρίσιµη, την υστάτη ώρα. Να σας το αποδείξω: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο καθόλα αξιότιµος κ. Παπανδρέου και λέει: Τι να κάνω; Αυτά τα µέτρα που παίρνω, δεν τα πιστεύω. ∆εν ανταποκρίνονται στην ψυχή του ΠΑΣΟΚ. ∆εν θέλω να τα πάρω. Εξαναγκάζοµαι. Και το ερώτηµα το λογικό, το συνεπές είναι: Κύριε Πρωθυπουργέ, πώς λέτε τέτοιο πράγµα στον ελληνικό λαό, τη στιγµή που αναφύεται το εξής ερώτηµα; Κάποιος πολιτικός ο οποίος εφαρµόζει µία πο- λιτική, κάποια µέτρα και δεν τα πιστεύει, πώς θα τα εφαρµόσει; Και γνωρίζετε πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο ελληνι- κός λαός αυτή τη στιγµή θέλει µία πολιτική ηγεσία, η οποία θα δείξει στιβαρότητα και αποφασιστικότητα, για να διατηρήσει ο ελληνικός λαός τα ψήγµατα αισιοδοξίας τουλάχιστον, που πρέ- πει να έχει για πιθανή έξοδο από την κρίση που χρόνια τώρα τα- λαιπωρεί τη χώρα. Έρχοµαι τώρα στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εδώ τώρα µία λέξη χαρακτηρίζει: Θυµηδία. Η θέση του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας προκαλεί στον ελληνικό λαό τη θυµηδία. Και να σας πω γιατί. Θέλουν, δεν θέλουν οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι συνυπεύθυνοι, είναι συνένοχοι της κατάστασης αυτής. Άρα, ο συνυπεύθυνος, ο συνένοχος ούτε την υστάτη ώρα δεν δείχνει ότι έχει συναίσθηση των ευθυνών του. Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, απευ- θύνουµε µία υστάτη έκκληση: Μεταβάλλετε θέση, µεταβάλλετε άποψη, για να συνεισφέρετε κι εσείς, έστω και τώρα, στο τέλος των κρισίµων αποφάσεων, στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Και µέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής ευελπιστούµε ότι η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας θα έχει τροποποιηθεί. Έρχοµαι τώρα στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα µείγµα πολιτικής πλήρους άρνησης, «ονειρώξεων» και ιδεο- ληψιών. Κάποιοι ονειρεύονται ότι θα υπάρξει µία λαϊκή εξέγερση στην Ελλάδα, η οποία, µε τη βοήθεια των διεθνών Μέσων Μαζι- κής Ενηµέρωσης –κατά τα δικά τους λεγόµενα- θα αποκτήσει πα- γκόσµιες διαστάσεις, θα απλωθεί σε όλη την υφήλιο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πρόκειται για όνειρα θερινής νυ- κτός. Και επειδή κάποιοι κάνουν λόγο από την πλευρά του Κοµµου- νιστικού Κόµµατος για έναν προπαγανδιστικό µηχανισµό που κι- νείται εναντίον τους και τους προβοκάρει, θέλω να τους πω το εξής: Όταν από υπεύθυνα κοµµατικά χείλη ακούγεται ότι η ση- µερινή Κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι µια Κυβέρνηση «γερµανο- τσολιάδων», δεύτερον, ότι «εµείς δεν πιστεύουµε στο Σύνταγµα», ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6747 µολονότι έχουν ορκιστεί σε αυτό το Σύνταγµα, τρίτον ότι το Σύ- νταγµα θα αλλάξει στο δρόµο. Όταν στήνουµε πανό στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, για να εκµεταλλευτούµε σύµβολα που έχουν απήχηση στην ψυχή του Έλληνα. Όταν γίνονται όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δηµιουργείται το υπόστρωµα, δεν δη- µιουργείται το υπόβαθρο, δεν καλλιεργείται το έδαφος, για να έχουµε ακραίες συµπεριφορές; Εγώ να δεχθώ το επιχείρηµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ότι εµείς είµαστε αµέτοχοι αυτών των πραγµάτων, ότι δεν εκπο- ρεύεται από µας αυτή η ακραία συµπεριφορά κάποιων οµάδων. Ναι, έχετε διερωτηθεί όµως εάν η, εν γένει, πολιτική σας συµπε- ριφορά πυροδοτεί τέτοιου είδους συµπεριφορές, υποδαυλίζει τέτοιου είδους συµπεριφορές; Αυτή είναι η ευθύνη που πρέπει να αναλογιστείτε. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, που φτάσαµε, τα ερωτήµατα είναι ξεκάθαρα και είναι δύο: πρώτο ερώτηµα, θα αφήσουµε τον ελ- ληνικό λαό να πεινάσει -ξεκάθαρα πράγµατα- ή θα προστατεύ- σουµε το εισόδηµα του ελληνικού λαού; Για να έχει χρήµατα, κύριε Παφίλη, ο αγρότης, ο κτηνοτρό- φος, ο οικοδόµος, ο φοιτητής για να πάει να σπουδάσει, θα πρέ- πει από πίσω να υπάρχει ένα µίνιµουµ εισοδήµατος. Ο πατέρας πρέπει να έχει το µισθό του, για να πάει ο φοιτητής να παρακο- λουθήσει τα µαθήµατά του στο πανεπιστήµιο. Ο συνταξιούχος πρέπει να έχει τη σύνταξή του, για να πάει να αγοράσει από τον αγρότη τα αγροτικά προϊόντα. Αυτή είναι η ευθύνη. Όταν δεν υπάρχει αυτό το µίνιµουµ, τότε λοιπόν µη ζητάτε. Ενδιαφέρεστε για τον οικοδόµο δήθεν. Μα, όταν εγώ δεν έχω να πληρώσω το µεροκάµατο του οικοδόµου, τι θα φάει ο οικο- δόµος, κύριε Παφίλη; Πέτρες θα φάει; Να τα πείτε αυτά στον κόσµο, να ξέρουν. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Και το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: θα κρυφτούµε πίσω από µια κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ – και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε – των 160 ψήφων; Θα κρυφτούµε από πίσω; Όχι. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός τουλάχιστον δεν θα κρυ- φτεί πίσω και δεν θα κρύβεται πίσω από καµία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εµείς θα βγούµε µπροστά ως δύναµη πατριωτικής ευθύνης, προκειµένου να δώσουµε τον αγώνα της υπευθυνότη- τας, τον αγώνα για την Ελλάδα, τον αγώνα για τον εργαζόµενο, για τη νεολαία, για τον αγρότη. Γιατί εµείς εδώ δίνουµε το δικό µας αγώνα, τον αγώνα της υπευθυνότητας. Η νεολαία και οι εργαζόµενοι δίνουν – και καλά κάνουν – το δικό τους αγώνα έξω. Αλλά εµείς δεν είµαστε άµοι- ροι των ευθυνών που θα προκύψουν από εδώ και πέρα για την πορεία της χώρας. Αυτή τη στιγµή κρίνεται το µέλλον του Ελλη- νισµού, το µέλλον της νέας γενιάς των Ελλήνων. Πρέπει να δώ- σουµε «παρών» ευθύνης. Και αυτό κάνουµε. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινο- βουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτης Λαφαζά- νης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήµερα είναι µια αποφράδα µέρα για την Ελλάδα, τον ελλη- νικό λαό και ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους της χώρας µας. ∆ιότι µια Κυβέρνηση παραδοµένη στις αγορές, φέρνει µε λογικές εξπρές, µε λογικές στην ουσία πολιτικού πραξικοπήµατος να ψη- φίσει ένα νοµοσχέδιο, που κατεδαφίζει κυριολεκτικά κοινωνικές και εργασιακές κατακτήσεις ενός αιώνα. Και όχι µόνο αυτό. Κα- τεδαφίζοντας αυτές τις εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις, οδηγεί τη χώρα στην οικονοµική άβυσσο. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα ξεκινήσω τα λίγα λεπτά που έχω από το πιο, υποτίθεται, ισχυρό σηµείο που έχει η Κυβέρνηση, η οποία µε κοµπορρηµοσύνη µας λέει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόµος από αυτόν που προτείνει, δη- λαδή τον µονόδροµο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το µονόδροµο του κοινωνικού και εργα- σιακού µεσαίωνα. Κύριοι της Κυβέρνησης, οφείλετε να γνωρίζετε ότι όλη η αν- θρώπινη ιστορία, ευτυχώς, είναι γεµάτη από κατεστραµµένους και ανατιναγµένους µονόδροµους σαν και αυτούς που προτεί- νετε και ευτυχώς, λέω, διότι έτσι έχει προχωρήσει η ανθρωπό- τητα. Αυτή την ώρα είχατε πλήθος εναλλακτικών λύσεων, προκειµένου να αποφεύγετε αυτές τις µεσαιωνικές καταστάσεις. Αυτή την ώρα που µιλάµε, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι συνάδελφοι, το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανειοδοτεί µε ενέχυρο τα δήθεν αφερέγγυα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, τις εµπορικές τρά- πεζες της Ελλάδας µε το χαριστικό και προνοµιακό επιτόκιο του 1%. Μιλάµε για αθρόα χρηµατοδότηση, βραχυπρόθεσµη, η οποία αρπάζεται από τις τράπεζες και αυτή τη στιγµή οι τράπεζες έχουν πάνω από 50.000.000.000 ευρώ, τέτοιες οφειλές δανειο- δότησης. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Ερχόσαστε επιπλέον µε αυτή τη χρηµατοδότηση της Ευρω- παϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και το πρώτο που κάνετε είναι να φτιάξετε ένα ταµείο για τη δήθεν ασφάλεια των τραπεζών και να πηγαίνουν από αυτή τη χρηµα- τοδότηση τα 10.000.000.000 ευρώ για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Σας ρωτώ: Γιατί κάνετε αυτά τα αίσχη; Γιατί δεν τα καταγγέλ- λετε; Γιατί δεν έχετε διεκδικήσει µέχρι τώρα κάτι που είναι από- λυτα δίκαιο, ανθρώπινο, λογικό, ρεαλιστικό, να υπάρχει χρηµατοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά- πεζα µε επιτόκιο ανάλογο, τουλάχιστον, µε αυτό που χρηµατο- δοτεί τις Εµπορικές Τράπεζες; Γιατί δεν το προτείνετε; ∆εν είναι δίκαιο; Εκτός και αν συµφωνείτε µε τον άγριο αυτό µονεταρισµό µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δουλεύει για τις τράπεζες και µόνο για τις τράπεζες, αποκλειστικά για τις κεφαλαιαγορές και το χρη- µατιστικό κεφάλαιο. Μάλλον, όµως, συµφωνείτε µε αυτή την λο- γική, γι’ αυτό κιόλας και δεν το προτείνατε, δεν το έχετε διεκδικήσει. Είναι µια άλλη πρόταση, µια εναλλακτική λύση που θα µπο- ρούσε τώρα να γίνει. Να σας πω και κάτι; Αυτή η πρόταση δεν αφορούσε µόνο την Ελλάδα, αλλά και όλη την Ευρωζώνη και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως πάνε τα πράγµατα το µπού- µερανγκ αυτό που ξεκίνησε θα εξελιχθεί και θα κατεδαφίζει και άλλες χώρες και θα βάλει σε κρίση και σε αποσυνθετικές διαδι- κασίες την ίδια την Ευρωζώνη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαία αυτή είναι πια η κατάληξη, µόνο άνθρωποι που έχουν κλείσει τα µάτια τους και τα αυτιά τους, όπως το είχατε κάνει µε την κρίση που ερχότανε και µε άλλα γεγονότα, δεν µπορούν να δουν αυτές τις εξελίξεις και εποµένως να σηκώσουν το ανά- στηµα τους. ∆εύτερη πρόταση, επαναδιαπραγµάτευση για τη νέα ρύθµιση του χρέους. Γιατί δεν την διεκδικείτε; Το χρέος αυτό είναι παρά- λογο. ∆εν το οφείλει ο ελληνικός λαός και δεν είναι υπόλογος ο ελληνικός λαός για αυτό το χρέος. Το χρέος αυτό δεν µπορεί να αποπληρωθεί πλέον, εκτός και αν εξοντωθεί ο ελληνικός λαός, όπως εξοντώθηκαν οι γηγενείς αυτόχθονες της Λατινικής Αµερι- κής από τους Ισπανούς κατακτητές. Εποµένως, η επαναδιαπραγµάτευση για τη νέα ρύθµιση του, µε όρους ευνοϊκούς για να δοθεί ανάσα στην χώρα, ήταν το από- λυτα λογικό αίτηµα, η απόλυτα λογική διεκδίκηση. Γιατί δεν το επιχειρήσατε; Θα ήσασταν οι µόνοι που θα το κάνατε; ∆εκάδες χώρες στον πλανήτη, επιτυχώς, έχουν ανοίξει τέτοιες διαδικα- σίες, προκειµένου να πάρουν ανάσα, αντί να µπουν στο σφαγείο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Εναλλακτικές λύσεις υπήρχαν πάρα πολλές. Έπρεπε να είχε µια κυβέρνηση, όµως, ο τόπος που στοιχειωδώς θα ήθελε να υπερασπίσει τα συµφέροντα και της χώρας και του ελληνικού λαού. Εσείς είσαστε µια Κυβέρνηση απολύτως παραδοµένη στις κεφαλαιαγορές και στα διευθυντήρια και της Ευρωπαϊκής Ένω- σης και της παγκοσµιοποίησης. Φτάσαµε σε αυτό το έκτρωµα, µε αυτόν τον, δήθεν, µονό- δροµο. Σε αυτό το έκτρωµα, το οποίο τι κάνει, κυρίες και κύριοι; Καταλύει το Σύνταγµα. ∆ιαβάστε την έκθεση –και µου κάνει εντύ- πωση που δεν είπε κανείς τίποτα- της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής για τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, καταπέλτης για 6748 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) την αντισυνταγµατικότητα τους. Με ποιο δικαίωµα ερχόσαστε σε µία νύκτα και καταστρατη- γείτε τις συλλογικές συµβάσεις, καταστρατηγείτε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση, το κατώτατο ηµεροµίσθιο; Με ποιο δικαί- ωµα εισάγετε τις επιχειρησιακές συµβάσεις κάτω από τις κλαδι- κές και κάτω από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση; Με ποια δυνατότητα νοµοθετική το κάνετε; Επειδή έχετε µία περιστα- σιακή πλειοψηφία; Και µε την απειλή –ακούγοντας και τη χθεσινή επιτροπή- ότι βάζετε θέµα πειθαρχίας αναγκάζετε ορισµένους Βουλευτές τουλάχιστον, που από τις οµιλίες τους φαίνεται ότι διαφωνούν, να πειθαρχήσουν σε τέτοια εκτρώµατα. ∆εν έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε αυτό. ∆εν έχετε κα- νένα δικαίωµα να καταργείτε το οκτάωρο, να καταργείτε το πεν- θήµερο. Αυτό εισάγεται µε εξουσιοδότηση µάλιστα σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα. Και γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί καταργείτε το πενθήµερο; ∆ιότι, όταν η πλη- ρωµή για το Σάββατο είναι 30% µόνο, καταλαβαίνετε πού πάµε. Όταν η υπερωρία δεν πληρώνεται στην ουσία, πάει το οκτάωρο, εξαφανίστηκε. Βασική διεκδίκηση, η εξυπηρέτηση των πιο µύ- χιων ονείρων των βιοµηχάνων. Και όχι µόνο αυτό: Κάνετε και την ελευθερία των απολύσεων στην ουσία χωρίς αποζηµίωση, που το ύψος και ο τρόπος που θα δίδεται, θα καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα. ∆ηλαδή, από τον εκάστοτε Υπουργό, εσαεί εξουσιοδότηση. Αυτά είναι εργα- σιακά εγκλήµατα. Αυτός είναι πραγµατικός εργασιακός µεσαίω- νας. Και βεβαίως, τελειώνω λέγοντας ότι δεν είναι µόνο αυτά, τα οποία κάνετε στο δηµόσιο, τα οποία είναι στην ουσία λεηλασία, πλήρης απαξίωση και του δηµόσιου τοµέα και του δηµοσίου υπαλλήλου, τον οποίο οδηγείτε πλέον στην πενία και, εποµένως έτσι, ανοίγετε το δρόµο για τη γενική εκποίηση της χώρας, τη γενική εκποίηση όλου του δηµόσιου και τη µετατροπή της σε µπανανία και προτεκτοράτο. Αλλά ερχόσαστε να µας πείτε µε το άρθρο πρώτο, κύριε Υπουργέ, πράγµατα τα οποία δεν έχετε δι- καίωµα και είναι ντροπή να τα κάνετε σε αυτή την Αίθουσα. Ερ- χόσαστε να µας πείτε να κυρώσουµε, µε το άρθρο πρώτο, συµφωνίες και µνηµόνια, τα οποία τα βάζετε ως παραρτήµατα 1, 2, 3, 4 και τα οποία θα τα συναποφασίσουµε σήµερα. Βάζετε την Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τα ακραία ιδεολογικά µανιφέστα των υπαλλήλων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπως είναι κα- ταχωρηµένα. Αλλά και όχι µόνο αυτά. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ψηφίζουµε σήµερα; Γνωρίζετε; Γνωρίζετε ότι ψηφίζουµε το συνταξιοδοτικό µε δια- τάξεις οι οποίες είναι απαράδεκτες; Πότε συζητήσαµε συνταξιο- δοτικό θέµα, γιατί αυτά περιέχονται στο µνηµόνιο. Πότε συζητήσαµε ότι από το 2020 θα ισχύει αυτόµατη τιµαριθµική ανα- προσαρµογή των γενικών ορίων συνταξιοδότησης και του προσ- δόκιµου ορίου ζωής, το οποίο θα το κρίνει ο εκάστοτε Υπουργός και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός; Πότε το συζητήσαµε αυτό και µας βάζετε να το ψηφίσουµε; Πότε συζητήσαµε ότι θα πάµε σε συντάξεις για όλο τον εργάσιµο βίο, πράγµα που σηµαίνει συ- ντάξεις πείνας και εξευτελισµού για όλους τους Έλληνες; Πότε συζητήσαµε ότι θα κάνουµε ιδιωτικοποιήσεις 1.000.000.000 ευρώ το χρόνο από το 2011 έως το 2013; Αυτά περιέχονται στο µνηµόνιο. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Ότι θα πουληθούν και τα µαχαίρια και τα πηρούνια και τα κουτάλια του δηµοσίου στην Ελλάδα για να βγουν αυτά τα λεφτά, τα οποία δίδονται επί ποινή ότι κάθε τρίµηνο θα γίνεται έλεγχος αν προ- χωράει αυτό το πρόγραµµα… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Πότε συζητήσαµε ότι θα γίνει πάγωµα των µισθών στα κατώ- τερα ηµεροµίσθια; Πάγωµα στα κατώτερα ηµεροµίσθια των 750 ευρώ, ξέρετε τι σηµαίνει; Ότι στο τέλος της τριετίας θα είναι κάτω από 500 ευρώ και οι νεοπροσλαµβανόµενοι, που θα είναι κάτω από το κατώτατο θα δουλεύουν για το τίποτα. Πάµε σε µι- σθούς –και δεν είναι υπερβολή, δεν είναι επικοινωνιακό τέχνα- σµα- Βουλγαρίας και Κίνας στην Ελλάδα µε αυτά που εισάγετε στο νοµοσχέδιο σας. Αυτά τα πράγµατα τα απαράδεκτα, τα εγκληµατικά, δεν πρόκειται να περάσουν… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και να τα ψηφίσει σήµερα η Βουλή, δεν πρόκειται να εφαρµοστούν. Και το χειρότερο: Με την εφαρµογή τους θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε οικονοµική άβυσσο… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τελειώστε την τοποθέ- τησή σας, σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …και εποµένως, πιο γρήγορα στο δίληµµα που µας θέτατε: Και εργασιακός και κοινωνικός Με- σαίωνας και πτώχευση. Εκεί οδηγείτε τη χώρα. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, το πρωί µε την έναρξη της συνεδρίασης ετέθη ένα θέµα διαδικαστικό, όπως είχαµε πει και συµφωνήσαµε µετά την τοποθέτηση και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να το συ- ζητήσουµε. Ετέθη από τον κ. Παφίλη, τον Κοινοβουλευτικό Εκ- πρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και από τον κ. Λαφαζάνη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα µου επιτρέψετε να επαναλάβω όσα είπα και το πρωί ότι για τέτοια διαδικαστικά θέµατα, δηλαδή, σύµφωνα µε ποιο άρθρο ή µε ποια παράγραφο του Συντάγµατος θα πρέπει να εγκριθεί το νοµοσχέδιο αυτό, δεν υπάρχει διάταξη ούτε στο Σύνταγµα ούτε στον Κανονισµό που να ορίζει και την ακριβή διαδικασία της συ- ζήτησης. Οποιοδήποτε θέµα, βέβαια, µπορεί να τεθεί ως παρε- µπίπτον ζήτηµα. ∆εν ακολουθήθηκε, όµως, από τους προτείνοντες αυτή η διαδικασία, γιατί θα έπρεπε να έρθει ως παρεµπίπτον µε δύο υπογραφές και γι’ αυτό είπαµε ότι θα µπορούσαµε να κά- νουµε τη συζήτηση αυτή και να πάρει την απόφαση η Βουλή, εφαρµόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 100 παρά- γραφος 2, που αφορούν την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Βέβαια, θυµίζω και πάλι ότι το συγκεκριµένο άρθρο, όταν µιλά για ένσταση αντισυνταγµατικότητας, εννοεί εάν το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου προσκρούει στο Σύνταγµα. Εδώ δεν έχουµε τέ- τοια περίπτωση. Έχουµε θέµα καθαρά διαδικαστικό, αλλά προ- κειµένου να γίνει συζήτηση και να αποφασίσει η Βουλή, αποδεχθήκαµε όλοι το πρωί την πρότασή µου, να γίνει µε την αναλογική χρήση, τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 100 παράγραφος 2. Τι σηµαίνει αυτό; Σας θυµίζω ότι σηµαίνει στην πράξη ότι θα έχουν δικαίωµα να µιλήσουν οι λέγοντες, δηλαδή, εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Υποθέτω ότι, εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο λέγων θα είναι ο κ. Παφίλης και εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο λέγων θα είναι ο κ. Λαφαζάνης. Ακολουθεί µετά η τοποθέτηση του αντι- λέγοντος. Εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ έχει ορισθεί ο κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας και θα ακολουθήσουν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτι- κών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, καθώς επίσης και ο αρµόδιος Υπουργός. Ο καθένας από όλους τους παραπάνω θυµίζω ότι έχει πέντε λεπτά της ώρας το πολύ στη διάθεσή του. Ξεκινούµε, λοιπόν, µε την διατύπωση των απόψεων εκ µέρους του κ. Παφίλη. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και στην έναρξη της συνεδρίασης θέσαµε µε έναν απλό, λιτό -θεωρούµε- και ουσια- στικό τρόπο το θέµα της εφαρµογής του άρθρου 28 παράγρα- φος 2 του Συντάγµατος. Είναι προφανές και έχει οµολογηθεί, ανεξάρτητα από τους ισχυρισµούς που θα προβληθούν εδώ, ότι έχουµε µπροστά µας µε αυτό το νοµοσχέδιο, στην πραγµατικότητα, µία διεθνή συµ- φωνία ανάµεσα στην Κυβέρνηση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα- µείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου παραχωρούνται επιπλέον αρµοδιότητες. ∆ιότι - ανοίγω µια µικρή παρένθεση- έχουν εκχωρηθεί µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ παλιότερα τέτοιου είδους αρµοδιότητες, αλλά για τη συγκεκριµένη περίπτωση εκχωρούνται επιπλέον αρµοδιό- τητες σε όργανα διεθνών ιµπεριαλιστικών οργανισµών. Κατά συνέπεια, εµείς µε αυτό το απλό σκεπτικό θεωρούµε ότι πρέπει να εφαρµοστεί το άρθρο 28 παράγραφος 2, που απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον εκατόν ογδόντα Βουλευτών. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκλήρωσε ο κ. Πα- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6749 φίλης. Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύουµε ότι, µε βάση το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συ- ντάγµατος, αυτό το νοµοσχέδιο, επειδή εκχωρεί ουσιώδεις πλευ- ρές της εθνικής µας κυριαρχίας σε ξένους οργανισµούς, θα έπρεπε να ψηφιστεί µε ενισχυµένη πλειοψηφία από τη Βουλή και συγκεκριµένα, από την πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής, όπως ορίζει ακριβώς το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Συγκεκριµένα, λέει το άρθρο αυτό: «Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπο- νται από το Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέ- µπτων του όλου αριθµού των Βουλευτών». Ότι έχουµε κύρωση µιας τέτοιας συµφωνίας, κύριε Πρόεδρε, είναι απολύτως αναµφισβήτητο. Στο πρώτο άρθρο του συγκε- κριµένου νοµοσχεδίου λέει επί λέξει ότι «τα µνηµόνια, οι συµ- φωνίες και οι συµβάσεις του προηγουµένου εδαφίου, τα οποία θα σας αναφέρω κιόλας, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση». Ποια είναι αυτά τα µνηµόνια, οι συµφωνίες και οι συµβάσεις που λέει το άρθρο 1; Είναι η δήλωση των Αρχηγών κρατών των κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ, η δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης και το Μνηµόνιο Οι- κονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνηµόνιο Συ- νεννόησης στις συγκεκριµένες περικοπές της οικονοµικής πολιτικής, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήµατα 1,2,3 και 4 που συνοδεύουν το νοµοσχέδιο. Εποµένως, η ελληνική Βουλή σήµερα δεν ψηφίζει απλώς ένα νοµοσχέδιο, κυρώνει ταυτόχρονα µε το νοµοσχέδιο και τις συµ- φωνίες, όπως γράφονται και καταγράφονται στα τέσσερα πα- ραρτήµατα. Τι είναι αυτές ακριβώς οι συµφωνίες, κύριε Πρόεδρε; Παρα- καλώ την προσοχή των κυρίων συναδέλφων. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, σας παρακολου- θούν µε πολύ προσοχή, κύριε Λαφαζάνη. Αυτή τη στιγµή δεν θο- ρυβούν. Σας παρακολουθούν µε προσοχή. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως. Το φαντάζοµαι. Τα µνηµόνια και οι συµφωνίες αυτές, περιέχουν στην ουσία τη διαµόρφωση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της χώρας µας, τουλάχιστον για τα επόµενα τρία –για να µην πω πέντε- χρόνια και τα οποία, πολλά από αυτά που θα θεσµοθετη- θούν, θα έχουν πάγια εφαρµογή για δεκαετίες πλέον στη χώρα µας, εκτός αν ανατραπούν βεβαίως, από τη συνολικότερη ανα- τροπή του πολιτικού σκηνικού, όπως εµείς παλεύουµε. Και ποιες είναι αυτές οι διατάξεις; Οι διατάξεις αυτές είναι ένα ολόκληρο συνταξιοδοτικό νοµο- σχέδιο, που στην ουσία κατεδαφίζει το δηµόσιο και κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας. Αυτό περιλαµβάνεται στο Μνηµόνιο 3, επί λέξει, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, τις οποίες υποχρεώνεται η Κυβέρνηση να φέρει συγκεκριµένα για να ψηφι- σθούν στις επόµενες συνεδριάσεις αυτής της Βουλής και στο επόµενο διάστηµα. Μιλάµε για το πάγωµα των κατώτατων µισθών για τα επόµενα τρία χρόνια. Μιλάµε για πράσινους φόρους, που υποχρεούται να βάλει η ελληνική πολιτεία τα επόµενα χρόνια, αρχής γενοµένης από το 2011 µε τροµακτική επιβάρυνση των καταναλωτών, ανά- µεσα στους οποίους είναι τα πράσινα τέλη. Μιλάµε ακόµα, ότι προβλέπεται και η αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ και η αύξηση των τιµολογίων του ΟΣΕ µέσα από τα συγκεκριµένα µνηµόνια. Προβλέπεται επίσης, πάγωµα των επιχορηγήσεων στην Αυτοδι- οίκηση, αλλά και απολύσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσα από το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Έχουµε δηλαδή, µε δυο λόγια, ένα πρόγραµµα συνεκτικό που επιβάλλει κοινωνική και οικονοµική πολιτική, στρατηγικές οικο- νοµικές και κοινωνικές επιλογές στη χώρα µας, ερήµην της λαϊ- κής κυριαρχίας, χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, µε µια απλή συµφωνία, που ούτε καν συζητήθηκε και µε διαδικασίες εξ- πρές -κατεπείγοντος περνάει στη Βουλή. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Ακόµα πιο απαράδεκτο είναι ότι στην ουσία ψηφί- ζουµε και κυρώνουµε ένα ιδεολογικό µανιφέστο που παραβιάζει το Σύνταγµα. Το Σύνταγµα δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπει να ψηφίζονται από τη Βουλή νοµοθετήµατα, τα οποία έχουν ιδεολογική κατεύ- θυνση και δείχνουν µονοµερείς επιλογές και µονόδροµους για τα επόµενα χρόνια, αν όχι για τις επόµενες δεκαετίες. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτό το νοµοσχέδιο δεν έπρεπε να έρθει µε αυτές τις διαδικασίες, όπως είπαµε, καθόλου µε αυτές τις διαδικασίες και οπωσδήποτε, δεν είναι δυνατόν να ψηφισθεί µε µια απλή πλειοψηφία από αυτήν τη Βουλή. Χρειάζε- ται, κατά το Σύνταγµα, ενισχυµένη πλειοψηφία. ∆εν είναι δυνατόν να παραβιαστεί και να κουρελιαστεί το Σύνταγµα, όπως κουρε- λιάζεται µε τις διατάξεις του και µε τη διαδικασία ψήφισης αυτού του νόµου. Σας ευχαριστώ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, κύριε Ροντούλη. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δυο λεπτά. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε ένα πεντάλεπτο, αν θέλετε. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν θα µου χρειαστεί. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, όµως. Κύριε Κεφαλογιάννη, να προηγηθεί ο κ. Ροντούλης; ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα µιλήσει ο κ. Τζαβάρας από εµάς. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ας προηγηθεί ο κ. Κεφαλογιάννης. ∆εν έχω πρόβληµα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Α, ο κ. Τζαβάρας θα µι- λήσει από εσάς. Εντάξει. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν υπάρχει πρόβληµα, κύριε Πρό- εδρε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είστε ευγενέστατοι, αλλά να αποφασίσουµε, ποιος θα πάρει το λόγο. Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι διαφεύγει της προσοχής των εξαίρετων συναδέλ- φων της Αριστεράς ότι η λέξη-κλειδί στο άρθρο 28 παράγραφος 2 είναι η λέξη «αρµοδιότητες», η φράση «αναγνώριση αρµοδιο- τήτων». ∆ηλαδή, λέει «να αναγνωριστούν αρµοδιότητες που προ- βλέπονται από το Σύνταγµα». Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για να διαβάζουµε σωστά, δεν υπάρχει καµµία αναγνώριση αρµοδιοτήτων σε κάποιον τρίτο, δεν υπάρχει καµµία εκχώρηση αρµοδιοτήτων, κατά το Σύνταγµα, σε κάποιον τρίτο. Έγινε µία συµφωνία της ελληνικής Κυβέρνησης µε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης και αυτή η συµφωνία έρ- χεται στην ελληνική Βουλή υπό τη µορφή νοµοσχεδίου. Επι- τρέψτε, όµως, να θέσω το εξής ερώτηµα: Κάθε φορά που η ελληνική Κυβέρνηση κατά το παρελθόν πήγαινε στις διεθνείς αγορές και δανειζόταν, έπρεπε να έρχεται εδώ, στην ελληνική Βουλή, µε το άρθρο 28 παράγραφος 2 ; Γιατί στο παρελθόν δεν χρησιµοποιούσατε τέτοιου είδους επιχειρήµατα; Επειδή ακούω και τον κ. Λαφαζάνη και άλλους εκλεκτούς συ- ναδέλφους να κάνουν λόγο για την οργή των πολιτών που εκδη- λώνεται στις πλατείες, στα πεζοδρόµια, στους δρόµους κ.λπ., θα ήθελα να πω ότι: ναι, ένα τµήµα των πολιτών είναι οργισµένο και εκδηλώνει παντοιοτρόπως αυτήν του την αντίδραση. ∆εν προ- βληµατίζεστε, όµως, για την ύπαρξη και ενός άλλου τµήµατος πολιτών, µιας βουβής πλειοψηφίας, η οποία και αυτή είναι οργι- σµένη; Γιατί είναι οργισµένη; Για την κατάσταση που βλέπει εδώ µέσα, την κατάσταση της ανευθυνότητας από κάποιους. Τώρα είναι η ώρα να δείξουµε σ’ αυτήν τη σιωπηλή πλειοψηφία των πο- λιτών, που είναι νουνεχείς, ψύχραιµοι, που αντιµετωπίζουν τα πράγµατα µε περίσκεψη, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις που µπορούν να αντιληφθούν την κρισιµότητα της περίστασης και της κατάστασης. Άρα µην υποτιµάτε το πολιτικό βάρος αυτής της σιωπηλής πλειοψηφίας, θα τολµήσω εγώ να πω, του ελληνι- κού λαού, που βλέπει το οικογενειακό και ατοµικό µέλλον να κλυ- δωνίζεται. Εδώ τώρα θα πέσουν οι µάσκες, τα προσχήµατα. Εξάλλου, αγαπητοί συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού Κόµµα- τος, έχετε φέρει µία πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία. Μην 6750 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) άγχεστε, λοιπόν. Οι θέσεις όλων θα καταγραφούν και όχι µόνο οι κοµµατικές θέσεις, αλλά και η ατοµική θέση και ευθύνη του Βου- λευτή, διότι θα σηκώσουµε τα χέρια και θα πούµε «ναι», «όχι», «παρών», ό,τι επιλέξει ο καθένας. Άρα, λοιπόν, είτε δείχνουµε στάση υπεύθυνης συµπεριφοράς είτε επικαλούµαστε διάφορα άλλα, προκειµένου να αποφύγουµε τις ευθύνες µας, που οι πο- λίτες περιµένουν από εµάς να αναλάβουµε. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα, εκ µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο Υπουργός… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός θα µιλή- σει. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο κ. Ρόβλιας δεν θα µιλήσει; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν είναι αυτήν τη στιγµή ο κ. Ρόβλιας στην Αίθουσα. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επι- τρέπετε; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆ιαπιστώνουµε ότι γίνεται κάποιο παιχνίδι εδώ. Ας έρθει να τοποθετηθεί ο κ. Ρόβλιας ή ο κ. Βενιζέλος… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη, µε συγχωρείτε… ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …γιατί νοµίζω ότι η Κυ- βέρνηση έχει αλλάξει άποψη και προσπαθεί να εγκλωβίσει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Τοποθετηθείτε, λοιπόν, επί του θέµα- τος… ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Τι εκ- φράσεις είναι αυτές; Ποιος προσπαθεί… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη, κατ’ αρχάς δεν γίνεται κανένα παιχνίδι σ’ αυτήν την Αίθουσα. ∆εν είναι δυνατόν να γίνει κανένα παιχνίδι στην Αίθουσα αυτή. Ο κ. Τζαβάρας θα οµιλήσει εκ µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι ανα- τρέπεται η κοινοβουλευτική τάξη, έτσι όπως ακριβώς την ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής στο άρθρο 100, όπου θέλει -και αυτό όχι για λόγους που δεν έχουν σηµασία και αξία- να τοποθετού- νται κατά τη σχέση λέγων–αντιλέγων αυτοί που κατά κύριο λόγο είναι και οι υπεύθυνοι για τον τρόπο που φέρεται και εισάγεται ένα νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια της Βουλής. Θεωρώ, λοιπόν, εξόχως σηµαντική, και όχι τυχαία, αυτή η συγκεκριµένη ρύθµιση, ότι προτού µιλήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα πρέπει να το- ποθετηθεί ως αντιλέγων αυτός ο Εκπρόσωπος που στη συγκε- κριµένη περίπτωση έχει ορίσει η Κυβέρνηση. Πώς θα τοποθετηθούµε, αν δεν ακούσουµε ποια είναι η τοπο- θέτηση του αντιλέγοντος, υπό την έννοια, ότι αυτός ο αντιλέγων στην Ολοµέλεια εισάγει τη θέση της κυβέρνησης; Θέση η οποία, βεβαίως είναι δεδοµένη, αφού η επιλογή που έχει κάνει ήδη η Κυβέρνηση σηµαίνει ότι εδώ δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρ- θρου 28 παράγραφος 2. Όµως, θέλουµε να την ακούσουµε και θα µας επιτρέψετε, προτού ακουστεί ο αντιλέγων, να µην εκφέ- ρουµε την άποψή µας. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Αυτήν την στιγµή δεν είναι εδώ ο κ. Ρόβλιας, γι’ αυτό έδωσα το λόγο σε εσάς, αλλά σας θυµίζω ότι ο κατ’ εξοχήν αρ- µόδιος για να απαντήσει, είναι η Κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι δεδοµένη η θέση της Κυ- βέρνησης. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εποµένως, είχα πει νω- ρίτερα ότι θα τοποθετείτο και εκ µέρους της Κυβέρνησης ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Υποθέτω κύριε Υπουργέ, ότι θα τοποθετηθείτε επί αυτού, για να διατυπώσετε τις απόψεις της Κυβέρνησης. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, οφείλω κατ’ αρχάς να διευκρινίσω, επί του Κα- νονισµού της Βουλής, ότι εδώ δεν τίθεται ζήτηµα αντισυνταγµα- τικότητας κατά το άρθρο 100, αλλά παρεµπίπτον ζήτηµα ως προς τη διαδικασία ψήφισης του νοµοσχεδίου. Άρα πρέπει να εφαρµόσουµε κανόνες συζήτησης προσαρµοσµένους στο αντι- κείµενο της συζήτησης. Ετέθη και από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας και από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτηµα της συνταγµατικής βάσης αυτής της κρίσιµης, ιστορικής, νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Χαίροµαι κατ’ αρχάς, γιατί η επίκληση του Συντάγµατος και µάλιστα η επίκληση της εφαρµογής αυστηρών διατάξεων του Συ- ντάγµατος, που επιβάλλουν αυξηµένες πλειοψηφίες, προϋποθέ- τει την αποδοχή και το σεβασµό του Συντάγµατος, που είναι το κοινό πλαίσιο αναφοράς της πολιτείας, του λαού και της κοινω- νίας. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Και χαίροµαι γιατί διαπιστώνουν, και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι χωρίς Σύνταγµα και χωρίς συ- νταγµατική νοµιµότητα δεν µπορούν να δοθούν λύσεις δηµο- κρατικά νοµιµοποιηµένες, λύσεις που να λαµβάνονται και να εφαρµόζονται στο όνοµα του ελληνικού λαού. Ήδη αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό συνταγµατικό, πολιτικό, κοινωνικό και εθνικό κεκτηµένο, το οποίο καταγράφεται στα θετικά της Αίθουσας αυτής, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η αρχική πρόθεση των ενι- σταµένων. Σηµασία έχει το αποτέλεσµα που παράγεται. Το Σύνταγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ένα κεί- µενο, δεν είναι ένας κώδικας πολιτικής ή ποινικής δικονοµίας. Είναι µία µεγάλη, ιστορική, εθνική συµφωνία. Είναι ουσιαστικά το πλαίσιο της συναίνεσης, που διέπει το έθνος µας µέσα στο µακρύ ιστορικό χρόνο. Όταν, λοιπόν, τίθενται τέτοια ζητήµατα στην πραγµατικότητα τίθενται ζητήµατα της νοµιµοποίησης της Βουλής και της Κυ- βέρνησης, νοµιµοποίησης του πολιτικού και πολιτειακού συστή- µατος της χώρας. ∆εν µπορούµε να απαντήσουµε τεχνικά στα θέµατα αυτά. Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι ζητήµατα θεµελιώδη, πολιτικά, αφορούν τη µοίρα του τόπου και αφορούν και τη σχέση µας µε τον πολίτη, που οργίζεται, αγωνιά, που δικαιούται να ελπίζει και πρέπει να του δώσουµε ελπίδα και αισιοδοξία. Γιατί η απαισιο- δοξία λειτουργεί αντιαναπτυξιακά, καταστρέφει τους αρµούς και τις προοπτικές της κοινωνίας. ‘Αρα πρέπει να πείσουµε τους πολίτες ότι εδώ ξέρουµε τι κά- νουµε, όχι κρυµµένοι πίσω από διατάξεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής, αλλά ενώπιον των ιστορικών µας ευθυνών. Και αυτές οι ευθύνες δεν είναι ίδιες για όλους, αλλά πάντως ανήκουν σε όλους. Γι’ αυτό θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, το ζήτηµα αυτό να κριθεί και να αποφασιστεί από το Σώµα µετά τον κύκλο των οµι- λιών του Πρωθυπουργού και των Αρχηγών των κοµµάτων. ∆ιότι πρέπει οι Αρχηγοί των κοµµάτων, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και οι άλλοι πολιτικοί Αρχηγοί, να τοποθετηθούν εδώ επί της ουσίας. Το θέµα δεν είναι πόσες ψήφοι αριθµητικά χρειάζονται, αλλά τι βαθµό ευθύνης έχουµε όλοι στην Αίθουσα αυτή ενώπιον του συνταξιούχου που βλέπει να του κόβουν τη σύνταξη, του νέου που βλέπει να µην έχει προοπτικές εργασίας, του µισθωτού στο δηµόσιο που βλέπει να του κόβονται οι αποδοχές, για να στηρί- ξουµε τη χώρα απέναντι στον άµεσο κίνδυνο πτώχευσης και κα- ταρράκωσης. Άρα, λοιπόν, θα παρακαλούσα στη φάση αυτή να ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας. Να λάβει το λόγο ο συνάδελφος, κύ- ριος Λοβέρδος, ως δεύτερος Υπουργός, επί της ουσίας του νο- µοσχεδίου. Και µετά τον κύκλο των οµιλιών, των πολιτικών Αρχηγών, να επανέλθουµε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύρια Πα- παρήγα, έχετε το λόγο. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6751 κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όπως, θα προσέξατε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµ- µατος, µίλησε για ενάµισι λεπτό. ∆εν θελήσαµε να µπούµε στην ουσία. Στα πολιτικά ζητήµατα που συνδέονται µε αυτό το περί- φηµο µνηµόνιο. Θέσαµε το ζήτηµα νοµικά, βεβαίως, από µια ορι- σµένη πολιτική σκοπιά. Όχι στενά νοµικά. ∆εν καταλαβαίνω την απάντησή σας. Από την πόλη έρχοµαι και στην κορφή κανέλα, ήταν η απάντησή σας. Να απαντήσετε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω, στην κυρία Παπαρήγα. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Στέ- κει, αυτό που ζητάµε εµείς; Νοµικά, τυπικά; Και αφήστε τώρα τις δηλώσεις πειθούς στην Κυβέρνηση, στο Σύνταγµα, στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κ.λπ.. Απαντήστε. Εµείς, δεν κάναµε πολι- τική τοποθέτηση επί της ουσίας. Και δεύτερον, τόση ώρα που µίλαγαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκ- πρόσωποι –δεν καταλάβαµε, δηλαδή- τι έλεγαν; ∆εν εκπροσω- πούσαν τις απόψεις των κοµµάτων; Περιµένουµε τους πολιτικούς Αρχηγούς; Σας παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Μπορεί να έχουµε κάνει –που λέει ο λόγος- λάθος. ∆εν θέλουµε όλα αυτά τα άνθη, που µας εί- πατε, εδώ πέρα. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω; ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Απα- ντήστε. Στέκει νοµικά ή δεν στέκει; Αυτό δεν είναι κατάσταση, εδώ πέρα. Γιατί, έφυγε ο κ. Ρό- βλιας; Τι έπαθε, έκτακτο, πρόβληµα υγείας; Να το σεβαστούµε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θα σας απαντήσω γι’ αυτό. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αν εµείς φεύγαµε -και δηµιουργούσαµε µια τέτοια αλλαγή της δια- δικασίας- τι θα γινόταν εδώ; Το λέει κανένας κοινοβουλευτικός Κανονισµός; Να έρθει ο κ. Ρόβλιας. Εγώ, λέω, ότι εσείς εκφράζετε την Κυ- βέρνηση. Πείτε τη θέση της Κυβέρνησης! Κάποια παιχνίδια παί- ζονται! ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να απαντήσω. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ε, βέβαια! ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Βε- νιζέλο. Ήταν, σαφής, η θέση της κ. Παπαρήγα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μπορούµε να µιλήσουµε και εµείς, κύριε Πρόεδρε; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τασούλα, θα µι- λήσετε βεβαίως. Ο κ. Βενιζέλος θέλει να κάνει µια σύντοµη τοποθέτηση απα- ντώντας. Κύριε Τασούλα, θα έχετε και εσείς το λόγο. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Χαί- ροµαι, για το ερώτηµα της κ. Παπαρήγα. Βλέπετε η πολιτική και η ιστορία έχουν πολλά γυρίσµατα. Λέει η κ. Παπαρήγα: «Απαντήστε µου στο όνοµα της τυπικής δηµοκρατίας». Ε, όχι, κ. Παπαρήγα. Τώρα θα σας απαντήσουµε στο όνοµα της ουσιαστικής δηµοκρατίας. Της δηµοκρατίας της ευθύνης. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Σας ευχαριστώ, κύριε Βενιζέλο, µας δικαιώνετε όταν λέµε, «δίκαιο είναι το δίκιο του εργαζόµενου λαού». ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εµείς, πότε θα µιλήσουµε; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τα- σούλα. Είµαι σίγουρος ότι µερικά δευτερόλεπτα θέλει µόνο η κ. Παπαρήγα και θα έχετε εσείς το λόγο, κύριε Τασούλα. Κυρία Παπαρήγα, βιάζεστε γι’ αυτό και δεν ακούγεστε. Κυρία Παπαρήγα, κύριε Τασούλα και όλοι, εάν µε ακούτε λίγο, θα µπορείτε να ακούγεστε και εσείς καλύτερα. Γιατί, όταν µιλάµε και οι δύο ταυτόχρονα, κανείς δεν ακούγετε και κυρίως πρέπει να ακούσουµε εσάς, όχι το Προεδρείο. Λοιπόν, επαναλάβετε παρακαλώ αν θέλετε γιατί δεν ακουστή- κατε, πράγµατι, σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ικα- νοποιήθηκα από την απάντηση. Σας λέω: «γιατί σας κάνει εντύπωση όταν εµείς λέµε στο δί- καιο που εµείς υπακούµε είναι το δίκαιο του εργαζόµενου λαού; Βλέπετε αυτά τα περί τυπικών και ουσιαστικών. Μόνο, που εµείς τα λέµε πάντα, και όχι όταν θέλουµε να βάλουµε τρικλοποδιές κάπου. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε µε συγχωρείτε, µια φράση θα πω. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Βενιζέλο, για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ο συνάδελφος κ. Τασούλας, πρέπει να πάρει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θέλω, να πω µια φράση στην κ. Παπαρήγα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μια φράση, όµως, σας παρακαλώ µόνο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ήθελα να πω στην κ. Παπαρήγα –γιατί είναι µια εποικοδοµητική συζήτηση αυτή που κάνουµε- ότι, πράγµατι, το Σύνταγµα και η δηµοκρατία είναι όλου του ελληνικού λαού. Και στο όνοµα του ελληνικού λαού και της νοµιµοποίησης που µας παρέχει, ενσυ- νείδητα, κάνουµε ό,τι κάνουµε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και αυτός θα το αλλάξει, κύριε Βενι- ζέλο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τασούλα, χρειά- ζεστε τρία ή πέντε λεπτά; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χρειάζοµαι τρία λεπτά και αν δεν προλάβω πέντε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει, θα σας δώσω τρία και να δούµε αν θα προλάβετε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόλις τώρα ήµασταν ακροατές µιας αντεγκλήσεως γύρω από θέµατα Συ- ντάγµατος και Συνταγµατικού ∆ικαίου εις τα οποία, οµολογου- µένως εκ πρώτης όψεως, ο κ. Βενιζέλος είναι ακαταµάχητος. Αυτή τη στιγµή, όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το θέµα κατά πόσο το Κοµµουνιστικό Κόµµα αντιλαµβάνεται την τήρηση του Συντάγµατος, διότι θα µπορούσαµε να πούµε ότι το Κοµµουνι- στικό Κόµµα οµιλεί περί αλλαγής του Συντάγµατος, οµιλεί περί θεµελιωδών ή και περί µη θεµελιωδών διατάξεων. ∆εν είναι αυτή τη στιγµή προς έρευνα κατά πόσο το Κοµµουνιστικό Κόµµα τηρεί το Σύνταγµα. ∆εν θα µετατραπούµε, εν παρενθέσει, σε εξεταστές αυτής της απορίας. Αυτό, ενδεχοµένως, θα το λύσουµε άλλη φορά. Αυτή τη στιγµή είµαστε ενώπιον µίας πολύ σοβαρής συζητήσεως για ένα από τα πιο σοβαρά, ίσως το πιο σοβαρό, νοµοσχέδιο της Μετα- πολιτεύσεως. Ετέθη θέµα, αν πρέπει να έρθει µε αυτή την πλειοψηφία. Ως αντιλέγων, εκ µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας, σας λέω και σας θυµίζω ότι το Σύνταγµα και ο Κανονισµός προβλέπει ότι αυτά τα θέµατα, τα καθορίζει η Κυβέρνηση που εισάγει το νοµοσχέδιο. Η Κυβέρνηση εισήγαγε ένα νοµοσχέδιο όχι συνηθισµένο ως προς το περιεχόµενο, αλλά ως προς τη µορφή και το είδος του, µε βάση την απλή πλειοψηφία. Αυτή είναι η απάντηση. Η Κυβέρνηση εισήγαγε ένα νοµοσχέδιο µε απλή πλειοψηφία. Έτσι το εισήγαγε, έτσι το αντιλαµβανόµαστε, έτσι το αντιµετωπίζουµε. Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν µπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγµή ο κ. Βενιζέλος και η κ. Παπαρρήγα έχουν µια υπό- θεση Συνταγµατικού ∆ικαίου η οποία ανεφύη ξαφνικά και προς χάριν του επιστηµονικού ενδιαφέροντος πρέπει να λυθεί, θα επα- ναλάβω, κύριε Πρόεδρε, ότι οι ευθύνες έναντι αυτού του νοµο- σχεδίου είναι υπαρκτές ασχέτως πλειοψηφίας. Εµείς τις ευθύνες µας τις αναλάβαµε. Είπαµε τις θέσεις µας για το νοµοσχέδιο. Είπαµε την άποψή µας. Έτσι αντιλαµβανό- µαστε το ρόλο µας. Και εµείς την ευθύνη µας δεν την αποποιού- 6752 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) µεθα. Εάν κάποιοι αισθάνονται την ανάγκη, αυτή την ευθύνη να την µετακυλήσουν ή να την µεταθέσουν, εµείς πάντα αποδεικνύ- ουµε ότι την ευθύνη µας δεν την αποποιούµεθα. Ωστόσο, η απάντηση στο ερώτηµα του Κοµµουνιστικού Κόµ- µατος και των συναδέλφων έρχεται µέσα από την ίδια τη διαδι- κασία, που εισήχθη από την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, ορίζει αυτά τα πράγµατα. Όρισε πλειοψηφία 151. Έτσι συζητείται το νοµοσχέδιο, έτσι αντιµετωπίζεται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και όλα τα άλλα θα τα δούµε πολύ σύντοµα. Θα τα δούµε προσεχώς. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, ο κ. Βενιζέλος διετύπωσε την πρόταση της Κυβέρνη- σης. Όπως είπαµε νωρίτερα, εδώ δεν έχουµε συγκεκριµένο άρθρο. Επισπεύδουσα είναι πάντα η Κυβέρνηση, όπως γνωρί- ζετε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εκχωρεί αρµοδιότητες η Κυ- βέρνηση; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Λέω, ότι επισπεύδουσα είναι πάντα η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση φέρνει τα νοµοσχέδια σ’ αυτήν την Αίθουσα. Ο κ. Βενιζέλος διατύπωσε τη συγκεκριµένη πρόταση, να µην λάβουµε τώρα απόφαση µε την κατ’ αναλογία εφαρµογή του άρ- θρου 100, παράγραφος 2 γιατί κατά ευρεία αναλογία κάνουµε αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τα- σούλα. Και θεωρώ ότι θα είναι προτιµότερο για την Ολοµέλεια, για όλους εσάς, να ακούσουµε, να ακούσει η Αίθουσα και τον Πρω- θυπουργό και τους Αρχηγούς των κοµµάτων και εκεί να πάρουµε την απόφαση επί της διαδικασίας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τα- σούλα. ∆εν περιµένετε να σας δώσω και τυπικά το λόγο. Πετά- γεστε. (Θόρυβος στην Αίθουσα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μα, ζητώ το λόγο, κύριε Πρόε- δρε! ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν πρόλαβα να ολο- κληρώσω τη δική µου φράση, πετάγεστε πάνω και παίρνετε το λόγο. Κρατείστε το λόγο αν θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε µε το λόγο σας, αλλά σας παρακαλώ, κύριε Τασούλα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Θέλω να διευκρινίσω το εξής. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τώρα έχετε το λόγο. ∆εν σηµαίνει ότι κάθε φορά που σηκώνεται κάποιος συνάδελφος από κάτω και αρχίζει να µιλά ότι έχει και το λόγο. Αυτό προ- σπαθώ να σας εξηγήσω. Ορίστε, κύριε Τασούλα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Θέλω να διευκρινίσω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Σ’ αυτήν τη µυστηριακή ατµόσφαιρα, εάν εµείς, κύριε Πρόε- δρε, πιστεύαµε ότι τίθεται θέµα εκχωρήσεως εθνικής κυριαρχίας, αυτήν την πρόταση θα την κάναµε εµείς. Ο λόγος που δεν την κά- ναµε είναι ότι δεν το θεωρούµε αυτό, γιατί πιστεύουµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο πάρα πολύ σοβαρό, αλλά που δεν συνιστά αυτό που υπονοεί η Αριστερά. Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω ότι έτσι κι αλλιώς η Νέα ∆η- µοκρατία είναι µία παράταξη ευθύνης και το απέδειξε µέχρι τώρα. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ήσασταν σαφής. Επαναλαµβάνω ότι η λήψη της απόφασης θα γίνει µόλις ολο- κληρωθούν οι τοποθετήσεις και όλων των Αρχηγών. Και συνεχί- ζουµε τώρα επί του καταλόγου των οµιλητών µε τον Υπουργό, τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο. Έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά, κύριε Λοβέρδο, επί του νο- µοσχεδίου. Επανερχόµεθα, όχι επί της διαδικασίας ψήφισης, αλλά επί της ουσίας του νοµοσχεδίου, επί της αρχής. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε πάρα πολύ µεγάλη σαφήνεια σήµερα, στην Αίθουσα αυτή, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Οικονοµικών, οι αγορητές εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ –ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Αλευράς- έθεσαν το πολιτικό δίληµµα, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσει αυτή τη στιγµή η χώρα. Το πολιτικό δίληµµα δεν είναι αυξήσεις ή µειώσεις των µισθών -σε ό,τι αφορά τα θέµατά µου- αυξήσεις ή µειώσεις των συντά- ξεων, µια πλήρης εργασία µε όλα τα ασφαλιστικά δικαιώµατα ή κάποιες ελαστικές µορφές απασχόλησης. Τα πολιτικά διλήµµατα αυτά της πολυτέλειας του παρελθόντος, δυστυχώς, δε βρίσκο- νται σήµερα στην ηµερήσια διάταξή µας. Στις πλάτες τις δικές µας έτυχε να σηκώνουµε το βάρος για την απάντηση στο δίληµµα: ∆ιάσωση της χώρας, έστω µε µία πρόσκαιρη ή αναστρέψιµη βέβαια, ύφεση ή κατάρρευση της χώρας; Και σ’ αυτό το δίληµµα, αγνοώντας το οποιοδήποτε προσω- πικό ή συλλογικό πολιτικό κόστος, αγνοώντας ο,τιδήποτε σχετί- ζεται µε την πολιτική σταδιοδροµία του καθενός και της καθεµιάς στην Αίθουσα αυτή, αγνοώντας ο,τιδήποτε δεν αφορά τη σωτη- ρία της πατρίδας, πήραµε την επιλογή να προχωρήσουµε µε όλους τους τρόπους, µε όσα µέτρα είναι δυνατά, πειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διεθνείς αγορές, στη διάσωση της χώρας. Και στην πορεία αυτή να εξοπλιστούµε µε το θάρρος να αντι- µετωπίσουµε τους προπηλακισµούς, τις αιτιάσεις, τις µοµφές, τις άδικες προσωπικές και συλλογικές καταγγελίες, τις ύβρεις µέσα στην Αίθουσα αυτή από συναδέλφους, µε τους οποίους συ- νυπάρχουµε χρόνια, τη διαπραγµάτευση στο πλαίσιο της επιτή- ρησης που ασκούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τους προηγούµενους µήνες που µας την µετέφρασαν υποτέλεια στην Αίθουσα αυτή. Μας χαρακτήρισαν, και πώς δεν µας χαρακτήρισαν, µε φράσεις, χαρακτηρισµούς αναξιοπρεπείς για την προσωπική και πολιτική µας υπόσταση. Τίποτα από αυτές τις εύκολες δηµαγωγίες, τις δηµοκοπίες, τα πολιτικά επιχειρήµατα «κλειστού δωµατίου», µακριά από την πραγµατικότητα που υπάρχει έξω από την Αίθουσα ή έξω από τη χώρα, τίποτε από αυτές τις πολιτικές στάσεις και τις απολήξεις τους σε ύβρεις, µοµφές, καταγγελίες και προπηλακισµούς δεν θα µας κάνει να χάσουµε το στόχο µας. Ο στόχος είναι ένας. Η πυξίδα δείχνει µόνο µία κατεύθυνση: ∆ιάσωση της χώρας παντί τρόπο, διάσωση της χώρας και τίποτε άλλο, διάσωση της χώρας σε πείσµα των δηµαγωγών, των δηµοκόπων µέσα και έξω από την Αίθουσα, σε πείσµα αυτών που διαµορφώνουν ένα κλίµα ενα- ντίον της δηµοκρατίας τελικά, σε πείσµα αυτών που διαµορφώ- νουν–όπωςκαισήµεραφάνηκε-επιλογέςνοµικέςήσυνταγµατικές αλά καρτ, Σύνταγµα που όπου µας συµφέρει το επικαλούµαστε, Σύ- νταγµα που όπου δεν µας συµφέρει, το παραβιάζουµε και δη- λώνουµε ότι το περιφρονούµε. ∆εν καταλαβαίνουµε από τέτοιου είδους πρόσκαιρες, ενδεχο- µένως, στάσεις που επηρεάζουν. ∆εν καταλαβαίνουµε τίποτα σε ό, τι αφορά αυτές τις δηµοκοπίες και τις δηµαγωγίες. Λέω ξανά, ότι η πυξίδα δείχνει µόνο τη σωτηρία της πατρίδας και αυτό το δρόµο θα τον περπατήσουµε, όσες δυσκολίες και αν έρθουν µπροστά µας. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να µην αντιλαµβάνεται -σε όποια πολιτική παράταξη και αν ανήκει- δεν υπάρχει άνθρωπος µε στοιχειώδη εµπειρία που να µην καταλαβαίνει, ότι όσα µέτρα παίρνει η Κυβέρνηση αυτή, όσες αποφάσεις λαµβάνει, είναι απο- φάσεις που επιβάλλονται από τη στοχοθεσία, από τη σωτηρία της πατρίδας. Και σε πείσµα αυτών που λένε, ότι δεν υπάρχουν µονόδροµοι, θέλω να πω, ότι είναι αποφάσεις που λαµβάνονται, αφού ο δρό- µος που έχουµε να διανύσουµε είναι ένας, µίας κατεύθυνσης, ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τη δηµοσιονοµική κα- τάρρευση της χώρας, να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα αναπτυξιακά διλήµµατα της χώρας, να µπορέσουµε να αντιµε- τωπίσουµε την πρόκληση. Να τεθεί σε λειτουργία η µηχανή της ανάπτυξης, ούτως ώστε αφού ο λαός περάσει αυτή τη δυσκολία των τριών ετών, να µπορέσει να δει το µέλλον του ξανά, όπως είχε συνηθίσει να το βλέπει στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6753 αλλά µε άλλες νοοτροπίες, µε άλλες µεθόδους, µε άλλες λογι- κές. ∆ιότι στη λογική του καταµερισµού της ευθύνης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οπωσδήποτε τα δύο κυβερνητικά κόµµατα στο διάβα των χρόνων µετά το ’74, στα χρόνια δηλαδή της Μεταπο- λίτευσης, όσοι κυβερνήσαµε έχουµε τις περισσότερες ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση. Το λέµε, ως ΠΑΣΟΚ παρ’ότι θα µπορούσαµε να εστιάσουµε την προσοχή των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην προηγούµενη εξαετία που εξήντλησε τη χώρα, στην τριετία τελευταία της Νέας ∆ηµοκρατίας που δηµιούργησε παροξυσµό, σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες δαπάνες και τα στοιχεία. Τα ξέρουν πια οι Έλληνες. Τι έγινε το 2006, το 2007, το 2008, το 2009 όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες σήµερα τα ξέρουν. ∆εν διαλέγουµε το δρόµο τού εσείς και του εµείς, «τι κάνατε εσείς, στη Νέα ∆ηµοκρατία» να τους λέµε, «τι κάνατε εσείς», να µας αντιλέγει η Νέα ∆ηµοκρατία. Ο άγονος αυτός πολιτικός διά- λογος δεν έχει φίλους πια στην ελληνική κοινωνία, στο σύνολο των πολιτών. ∆ιαλέξαµε το δρόµο να µην αντιδικούµε περί πολι- τικών ευθυνών του παρελθόντος, αλλά να δίνουµε λύση στα ση- µερινά προβλήµατα. Στον καταµερισµό όµως των ευθυνών, δεν µπορεί να µην πά- ρουν τη θέση τους και τα κόµµατα της Αριστερής Αντιπολίτευ- σης. Όχι ότι χρειάζεται η Κυβέρνηση να καλέσει κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες της, να µπει στα ρούχα της, να διαιρέσει ευ- θύνες και οι ευθύνες να χαθούν. Εµείς υπενθυµίζουµε σε όλες και όλους τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι µόλις πριν από λίγες µέρες το Κοµ- µουνιστικό Κόµµα έφερε πρόταση νόµου, για να µονιµοποιή- σουµε όλους όσοι ήταν µε σύµβαση µαθητείας στο δηµόσιο. ∆εν υπήρξε αίτηµα, δέκα χρόνια που είµαι εγώ Βουλευτής, για µεταβολή σύµβασης αορίστου χρόνου σε σύµβαση µόνιµης υπαλληλικής σχέσης, δεν υπήρξε αίτηµα για πρόσληψη στο δη- µόσιο, δεν υπήρξε αίτηµα για πρόσληψη στην οποιαδήποτε δη- µόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, δεν υπήρξε αίτηµα περί ένταξης σε ένα ταµείο που παλεύει να τα βγάλει πέρα µε το µισό του ελληνικού πληθυσµού, σε ό, τι αφορά την κοινωνική ασφά- λιση, δεν υπήρξε κανένα πελατειακό αίτηµα που να µην υποστη- ρίχτηκε από την Αριστερά και να µην ψηφίστηκε από την Αριστερά. Συνεπώς, τις βασικές ευθύνες τις έχουµε εµείς, όσοι κυβερ- νήσαµε, αλλά κανείς δεν µπορεί να βγάλει την ουρά του απ’έξω σε ό,τι αφορά µια µεταπολιτευτική, κάλπικη σε πολύ µεγάλο βαθµό, πολιτική διαδροµή που τώρα η χώρα πληρώνει. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντι- πρόεδρος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ) Κυρίες και κύριοι, οι Υπουργοί των Οικονοµικών ο κ. Φλωρί- δης, ο κ. Αλευράς, έδωσαν στοιχεία που έχουν σχέση µε την οι- κονοµική όψη του σχεδίου νόµου, που σήµερα η Εθνική Αντιπροσωπία καλείται να ψηφίσει. ∆εν θέλω, ούτε προλαβαίνω, να επαναλάβω τίποτε σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. Έχω, όµως, να επισηµάνω ότι σ’ αυτό το σχέδιο νόµου συ- µπεριλαµβάνονται και διατάξεις. ∆ιατάξεις που έχουν να κάνουν µε την ολοκλήρωση ή εάν η λέξη αυτή είναι υπερβολική –και το δέχοµαι- µε την περαιτέρω συµπλήρωση του όποιου δικτύου προστασίας πολιτών υφίσταται σήµερα. Το παλεύουµε από την πρώτη στιγµή. Πριν από περίπου ενάµισι µήνα ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την έναρξη εφαρµογής προγραµµάτων, που αφορούν εκατόν δέκα εννιά χιλιάδες θέσεις εργασίας, που αφορούν τις γυναίκες επιχειρηµατίες, που αφορούν τον τουρισµό, που αφορούν όποιον εργοδότη θέλει να πάρει έναν εργαζόµενο στη δουλειά του και το κράτος καλύπτει και τις δύο εισφορές, την εργοδοτική και την εισφορά του εργαζοµένου. Και είπαµε ότι το Μάιο, τον Ιούνιο θα εξαγγέλλαµε και νέα προγράµµατα, τα οποία στηρίζονται στους πόρους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οφει- λές που έχει το ΙΚΑ απέναντι στον ΟΑΕ∆. Ήταν, όµως, θέµα ευθύνης σε αυτό το σχέδιο νόµου να συ- µπεριλάβουµε διατάξεις, που κάνουν µεγαλύτερο, όχι αυτό που θα θέλαµε, αλλά κάνουν πιο περιεκτικό, πιο ευρύχωρο το δίκτυο προστασίας των κοινωνικώς αδυνάτων. Προβλέψαµε ότι για το 2010 και 2011 οι οφειλέτες του Οργανισµού Εργατικής Κατοι- κίας έχουν τη δυνατότητα, εάν το ζητήσουν, να µην πληρώνουν τις οφειλές τους στον οργανισµό αυτό. Προβλέψαµε ειδική ρύθ- µιση για τους απολυόµενους σε ηλικία 63 και 64 ετών εργαζοµέ- νους. Προβλέψαµε, αφού πριν από λίγες µέρες βελτιώσαµε τις εγγυήσεις που αφορούν τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, να δώσουµε τη δυνατότητα, από αύριο που θα έχει ψηφιστεί ο νόµος, σε όλους τους φορείς του δηµοσίου, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου, µέσα από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης για περιοδι- κές, εποχικές ανάγκες, να προσλαµβάνουν ανθρώπους για να κά- νουν µια δουλειά που χρειάζεται το δηµόσιο, δίχως να υπάρχει δυνατότητα αξίωσης για κάποιου άλλου είδους σχέση εργασίας. Ενισχύουµε τη δυνατότητα προσλήψεων στα ιδρύµατα πρόνοιας. Θεσµοποιήσαµε, στο σχέδιο νόµου αυτό, την επιταγή ανεργίας που συµπυκνώνει το ποσό που δικαιούται από τον ΟΑΕ∆ ένας άνεργος ή ένας µακροχρόνια άνεργος, για να µπορεί µε αυτήν την επιταγή να διαπραγµατευτεί την ένταξή του σε µια οργανω- µένη δουλειά, για µια καλύτερη ζωή. Και ακόµη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο διεξαγόταν η συ- ζήτηση, όπως ξέρετε και όπως έχουµε µε όλη την ειλικρίνεια ενη- µερώσει τον ελληνικό λαό, από τον Ιανουάριο και µετά, αλλά κυρίως τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, στο τραπέζι αυτής της συ- ζήτησης, κατ’ αρχάς µε τους επιτηρητές και στη συνέχεια µε την οµάδα των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρω- παϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Τα- µείου -που ήταν από ένα σηµείο και µετά, εν µέρει, µια οµάδα εκπροσώπων των δανειστών µας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δύναµη των επιχειρηµάτων της διαπραγµάτευσης- προέκυψαν υποχρεώσεις της χώρας, που κάποιοι εκ των κοινωνικών εταίρων της χώρας έχουν θέσει και στο Κοινοβούλιο, να αναµορφωθεί το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Πήραµε την πρωτοβουλία -και έχουν γίνει γνωστά αυτά- να µη δεχθούν, µε αξιόπιστα επιχειρήµατα. Και, κυρίες και κύριοι Βου- λευτές, πρέπει να πω στην Αίθουσα αυτή ότι αξιόπιστα ήταν τα επιχειρήµατά µας στη διαπραγµάτευση όταν εδράζονταν σε επι- χειρήµατα δύο κατηγοριών. Αρχικά όταν είχαν δηµοσιονοµική όψη. Ας πούµε για τον 13ο και 14ο µισθό που µας έλεγαν. Το επι- χείρηµά µας ήταν ότι αυτό οδηγεί τα ταµεία σε κατάρρευση. Ζη- τάµε από τα ταµεία 2.000.000.000 ευρώ στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και τους τα παίρνουµε από τις απώλειες που θα έχουν από τη µη καταβολή των επιδοµάτων εργαζοµένων, των εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών για το 13ο και 14ο µισθό. Αυτό το επιχείρηµα έπεισε. Και µια δεύτερη τάξη επιχειρηµά- των που γινόταν πιστευτή και η διαπραγµάτευση απέδιδε για µας, ήταν αυτή που στηριζόταν σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ι- καστηρίου, καθώς και του ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Αν- θρώπου. Με αυτές τις γραµµές στη συζήτηση, καταφέραµε να παρα- µείνει ο 13ος και ο 14ος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα και καταφέ- ραµε επίσης να µην υπάρξει η παραµικρή ρωγµή στο συνταγµατικά προβλεπόµενο θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Και δεν θα δεχόµασταν σε καµµία περίπτωση τη ρωγµή αυτή, διότι είναι ένα δικαίωµα που προστατεύεται από το Σύνταγµα, αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που µόλις τέθηκε σε εφαρµογή µε την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. ∆ιαθέ- ταµε ατράνταχτα επιχειρήµατα. Και για το θέµα αυτό, όπως και για το θέµα της διαιτησίας, όπως και για το θέµα των απολύσεων και του τρόπου καταβολής της αποζηµίωσης, µε το παρόν σχέδιο νόµου, που θα ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία σήµερα, αναλαµβάνουν οι κοινωνικοί εταί- ροι, αλλά και εµείς ως Κυβέρνηση την ευθύνη, µέσα από δια- βούλευση, να καταλήξουµε σε µέτρα που θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Έχουµε, όπως θα δείτε και από το µνηµόνιο, συµφωνήσει ότι αυτή η πορεία είναι η πορεία που θα τελειώσει το ∆εκέµβριο του 2010. Η πορεία αυτή θα έχει να κάνει σε ορισµένες περιπτώσεις, αν δείτε προσεκτικά το συγκεκριµένο άρθρο 2, µε ανάληψη νο- µοθετικών πρωτοβουλιών που η Βουλή θα αξιολογήσει και θα κληθεί να ψηφίσει, αλλά και µε την ανάληψη κανονιστικής αρµο- διότητας από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και του 6754 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Υπουργείου Οικονοµικών, µόνο µετά τη διαβούλευση µε τους κοι- νωνικούς εταίρους. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θυµίζω ότι πριν από µία εβδο- µάδα για το 25% της ελληνικής αγοράς εργασίας, που έχει χα- ρακτηριστικά ζούγκλας, καταθέσαµε σχέδιο νόµου, που πια είναι νόµος του κράτους, µε βασικό µας πρόταγµα ούτε απορρύθ- µιση, ούτε υπερρύθµιση. ∆ιευκολύνουµε τις εγγυήσεις τού ερ- γαζόµενου εκεί όπου η εργασία του είναι ελαστικής µορφής ή εκεί όπου τον έχουν ανασφάλιστο. Από την άλλη πλευρά παίρ- νουµε σήµερα πρωτοβουλίες που θα συνεχιστούν στο επόµενο χρονικό διάστηµα, για να βοηθήσουµε την ανταγωνιστικότητα, για να βοηθήσουµε την ελληνική οικονοµία να ανακάµψει. Για να είναι αυτό το χρονικό διάστηµα που ο ελληνικός λαός και όλοι µας έχουµε µπροστά µας ως χρονικό διάστηµα οικονο- µικών δυσκολιών, οικονοµικής ύφεσης, για να είναι µία πορεία προς την ανάκαµψη της χώρας, για να είναι µία πορεία προς την ανάπτυξη, πρέπει να στηρίξουµε τη σηµερινή προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπογραµµίζω µία φράση που έχει ακουστεί στην Αίθουσα αυτή, και που και εγώ προσωπικά όλες αυτές τις µέρες τις κρίσης την αξιοποιώ, γιατί έχει τη δύναµη της αλήθειας. Όποιος λέει «όχι» και δεν αντιπροτείνει το δρόµο της σωτηρίας της πατρίδας, όποιος λέει «όχι» και δεν υποδεικνύει, παρά καταφεύγει σε αοριστολογίες, τι πρέπει να κάνει η χώρα στις 19 και στις 20 Μαΐου, όποιος λέει «όχι» και προβάλλει ότι εναλλακτικός δρόµος σωτηρίας είναι µόνο οι διαδηλώσεις και οι διαµαρτυρίες, όποιος λέει «όχι», καταγγέλλοντας και αποχωρώ- ντας, αυτός όχι µόνο δεν βοηθά την πατρίδα, αλλά µοιάζει να εν- διαφέρεται περισσότερο για τη χειροτέρευση της κατάστασής της. Αν είναι να έχουµε τρία χρόνια µπροστά µας για να ξεπερά- σουµε τη δυσκολία και να περάσουµε στην ανάπτυξη, υπάρχουν κάποιοι που άνοιξαν τα χαρτιά τους που λένε «όχι τρία, να είναι περισσότερα τα χρόνια αυτά». «Όχι, η παρούσα κρίση να γίνει βαθύτερη», να τσακίσουµε και τον τουρισµό, να τσακίσουµε ό,τι υπάρχει όρθιο, να δυσκολευτεί περισσότερο ο ελληνικός λαός, µήπως και αυξήσουµε την επιρροή µας. Σας ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση την οποία βιώνουµε όχι απλώς έχει περιγραφεί, αλλά είναι µία σκληρή πραγµατικότητα. ∆υστυχώς, αυτή η κρίση δεν είναι µόνο δηµοσιονοµική. ∆εν έχει να κάνει µόνο µε τον εκτροχιασµό των δηµοσιονοµικών µεγεθών ως προς το έλλειµµα και ως προς το χρέος. ∆υστυχώς, αυτή η κρίση είναι κρίση οικονοµική, είναι κρίση κοινωνική, είναι κρίση ηθική, είναι κρίση θεσµική. Αυτή η συνολική κρίση αυξάνει τις υποχρεώσεις όλων µας, αυξάνει τις ευθύνες όλων µας απέναντι στο λαό και τη χώρα γιατί µας δηµιουργεί αυξηµένες ευθύνες στο να συµβάλουµε και να ξεπεράσουµε τις διαχωριστικές γραµ- µές του κοµµατικού µας αναχώµατος και να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Το συµφέρον της χώρας, το συµφέρον των πολιτών δεν µπο- ρεί να συνυπάρξει µε την καλλιέργεια και τη διάδοση του µίσους και της οργής. Πρέπει όλοι µας, Κυβέρνηση και πολιτικά κόµ- µατα, µε διάλογο, µε συναίνεση, µε συµφωνία να ανοίξουµε λίγο τη χύτρα για να φύγει ο ατµός για να αποφευχθεί τελικά η έκρηξη. Γι’ αυτό όλοι συµφωνούµε ότι είναι δικαιολογηµένες οι διαµαρτυρίες. Όλοι συµφωνούµε ότι ο λαός που δέχεται τις πα- ρενέργειες αυτών των µέτρων διαµαρτύρεται και διαδηλώνει, όµως θα πρέπει να βάλουµε το όριο, τη διαχωριστική γραµµή: Ναι, σ’ αυτά, αλλά, όχι, στον εµφύλιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση σύστασης και συ- γκρότησης του µηχανισµού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαρτίου και στη συνέχεια στις 11 Απριλίου του 2010 είναι µία ιστορική απόφαση γιατί ήλθε να καλύψει ένα µεγάλο κενό που είχε η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Απέδειξε, λοιπόν, τις αδυναµίες της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την αναγκαιό- τητα επιτέλους η Ευρώπη, επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση- να δείξει την κοινωνική της ευαισθησία, να δείξει την αλληλεγγύη που πρέπει να έχει απέναντι στα κράτη-µέλη, όταν θα έχουν πε- ριόδους δηµοσιονοµικής και γενικότερης οικονοµικής κρίσης, όπως είναι η περίοδος που ζούµε τώρα. Αυτή όµως η ιστορική απόφαση, κυρίες και κύριοι συνάδελ- φοι, δεν έγινε τυχαία, δεν προήλθε από κάποιον «αυτόµατο πι- λότο». Ήταν αποτέλεσµα επίπονων και επίµονων προσπαθειών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και πιο συγκεκριµένα του Πρωθυ- πουργού Γιώργου Παπανδρέου που σε σύντοµο χρονικό διά- στηµα έφερε το Συµβούλιο Αρχηγών των κρατών προ των ευθυνών του και ελήφθη αυτή η ιστορική απόφαση, η οποία σή- µερα, µε τη δέσµη µέτρων που καλούµαστε µέσα από τη µορφή νοµοσχεδίου να αποδεχθούµε, έρχεται να ενεργοποιήσει ακρι- βώς αυτό το µηχανισµό προκειµένου να δώσει λύση στο µεγάλο δηµοσιονοµικό πρόβληµα, στο µεγάλο πρόβληµα δανεισµού που έχει σήµερα η χώρα µας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης ήταν το τελευταίο καταφύγιο για να αποτραπεί η χρε- οκοπία της χώρας και είναι γεγονός ότι µπορεί µεγάλες κοινωνι- κές οµάδες του κοινωνικού πληθυσµού να φτωχύνουν από τα µέτρα αυτά. Είµαστε όµως βέβαιοι ότι η χώρα δεν θα πτωχεύσει. Τα µέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης είναι σκληρά, είναι επώδυνα, όµως είναι αναγκαία για τη χρηµατοδό- τηση των υποχρεώσεών µας. Είναι αναγκαία για να βγούµε ασφα- λείς από την κρίση, για να µπορεί να υπάρχει συνέχεια στη λειτουργία του κράτους µε την καταβολή µισθών και συντάξεων, για να καλυφθούν οι συνταγµατικές υποχρεώσεις µας, όπως είναι η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής στους τοµείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας. Μπορούµε να διανοηθούµε για µία στιγµή µόνο, και µ’ αυτό το κλίµα που υπάρχει στις αγορές σε διεθνές επίπεδο, πού θα βρισκόταν η χώρα µας αν δεν είχαµε τη δυνατότητα ενεργοποίησης αυτού του µηχανισµού; Γι’ αυτό λέω ότι υπάρχουν ιστορικές αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις ιστορικές αποφάσεις κα- λούνται να τις πάρουν και να τις αξιοποιήσουν ηγέτες που έχουν ευθύνη του ρόλου τους, που αναγνωρίζουν την ιστορικότητα των στιγµών και παίρνουν τέτοιες σοβαρές ιστορικές αποφάσεις πάνω από το κοµµατικό τους συµφέρον, και δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντι- πρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ) Αυτοί οι ηγέτες, όµως, αναλαµβάνουν τις ευθύνες σε κρίσιµες στιγµές, όπως είναι αυτές που διερχόµαστε σήµερα, για το λαό, για τη χώρα και για το έθνος. Όταν κάποιοι άλλοι επιλέγουν να είναι και µόνο αρχηγοί του κόµµατός τους και ξέρουν ότι δεν θα γίνουν ποτέ ηγέτες της παράταξής τους, κάποιοι άλλοι αναλαµ- βάνουν την ευθύνη να είναι ηγέτες της χώρας. Και αυτή είναι µία ποιοτική διαφορά, που χωρίζει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Πρωθυπουργό της χώρας, από τον Αρχηγό της Νέας ∆ηµοκρα- τίας σήµερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αρχική δήλωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Σαµαρά, αποτελεί µνη- µόνιο ανεύθυνης πολιτικής στάσης, µικροκοµµατικής σκοπιµό- τητας, µικροϋπολογισµού, µικροσυµφέροντος, λαϊκισµού και συντεχνιασµού. ∆εν είναι επίθετα. Θα αποδείξω στη συνέχεια ότι είναι ουσιαστικά και µε περιεχόµενο. Παρουσιάζεται διπρόσωπος ο Αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρα- τίας. Άλλο πρόσωπο στην Ευρώπη. Ποια ήταν η θέση του στη συνεδρίαση του λαϊκού κόµµατος, όταν τα άλλα κόµµατα στα οποία µετείχε και δήθεν έδινε τη µάχη για να τους πείσει, έχουν πάρει αποφάσεις ή παίρνουν αποφάσεις για να χρηµατοδοτή- σουν την Ελλάδα όσον αφορά αντιµετώπιση του προβλήµατος του δανεισµού σήµερα; Και αυτός, σήµερα µε τη στάση του αυτή αρνείται τη µεγάλη αυτή απόφαση. Κι ενώ άλλο πρόσωπο πα- ρουσιάζει στην Ευρώπη, άλλο πρόσωπο παρουσιάζει στο εσω- τερικό και στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κ. Σαµαράς µε τις επιλογές του και µε τις αποφάσεις του αποτελεί µία κλασική περίπτωση του εκκρεµούς που αιωρείται. Χθες βρισκόταν στο Ακροδεξιό και φιλοευρωπαϊκό σηµείο. Σή- µερα, εδώ, µε την απόφασή του αυτή, βρίσκεται στο Ακροαρι- στερό, στο λαϊκίστικο, που είπα προηγουµένως, στο σηµείο του αντιευρωπαϊστή, κλείνοντας το µάτι στις κοινωνικές οµάδες που σήµερα επιβαρύνονται από τα µέτρα και που δικαιολογηµένα δια- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6755 µαρτύρονται. Ο κ. Σαµαράς µε την απόφασή του πατάει σε δύο βάρκες. Είναι και µε το χωροφύλαξ και µε τον αστυφύλαξ. Και δεν το κάνει πρώτη φορά. Και στην ψήφιση του πρώτου σοβαρού νοµοσχε- δίου, που ήταν το φορολογικό νοµοσχέδιο, στη Βουλή πήρε διπλή θέση όσον αφορά τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγ- γελµάτων. Είπε συγκεκριµένα, για να σας θυµίσω: «Ναι, και στον τεκµαρτό τρόπο φορολόγησης, ναι, και στο λογιστικό προσδιο- ρισµό». Άρα το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Ακριβώς γιατί δεν έχει ξεκαθαρισµένη στάση. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θα διαβάσω από το δελτίο Τύπου της Νέας ∆ηµοκρατίας τη θέση της. Λέει µεταξύ άλλων: «Το καταψηφίζουµε όχι γιατί αρ- νούµαστε τη χρηµατοδότηση, αλλά γιατί διαφωνούµε µε την πο- λιτική που µας οδήγησε ως εδώ». Εγώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το εκλαµ- βάνω ως αυτοκριτική της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Αρχηγού για την πολιτική σας έξι χρόνια. ∆εν θέλω να πιστεύω ότι µε τη θέση του αυτή ο κ. Σαµαράς είναι στη λογική, και την πίτα ολά- κερη και το σκύλο χορτάτο. Και το καταψηφίζουµε, αλλά και τα λεφτά θέλουµε, τη χρηµατοδοτική στήριξη. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ ολοκληρώ- στε. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι, σήµερα κρινό- µαστε όλοι. Κόµµατα, πολιτικοί, πολίτες και κοινωνία. Η κοινω- νική οµάδα και οι εκατόν εξήντα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό τους αναγνωρίζουµε τον ιστορικό ρόλο και τις υποχρε- ώσεις µας. Αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας απέναντι στον ελ- ληνικό λαό. Σήµερα µε την απόφασή µας, µε την ψήφο µας, µε τη στήριξή µας δεσµευόµαστε να ξαναδώσουµε ελπίδα και χαµό- γελο στον ελληνικό λαό. ∆εσµευόµαστε να βγάλουµε την οικο- νοµία από το τέλµα. ∆εσµευόµαστε να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα ο κ. Μαργαρίτης Τζίµας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κύριε συνάδελφε του ΠΑΣΟΚ, περί- µενα από εσάς να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο για να υπο- στηρίξετε το νοµοσχέδιο και τα αντιλαϊκά µέτρα που φέρνετε για ψήφιση στη Βουλή, ενώ εσείς ασχοληθήκατε στα 2/3 του χρό- νου σας, κατηγορώντας τη Νέα ∆ηµοκρατία και τον Αρχηγό της, τον κ. Σαµαρά. ∆εν ήταν µόνο τακτική δική σας, ήταν όλων των οµιλητών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προσπάθησαν να ξεφύγουν από την ουσία των µέτρων, να µην πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός µέσω της απευ- θείας µεταδόσεως από το κανάλι της Βουλής τι µέτρα ψηφίζετε σήµερα και αυτό δηλώνει µια αδυναµία. Πρέπει να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κύριε Υπουργέ, πως είναι τελείως αλαζονικό να υποστηρίζετε και εσείς και το κόµµα σας ότι είστε το µοναδικό κόµµα που ενδια- φέρεστε για την πατρίδα, για την Ελλάδα, ότι µόνο το «ναι» είναι πατριωτικό και το «όχι» δεν είναι. Αυτό είναι αλαζονεία, κύριε Υπουργέ. Εν πάση περιπτώσει η Νέα ∆ηµοκρατία δεν έχει εξουσιοδό- τηση από τον ελληνικό λαό για να ψηφίσει το νοµοσχέδιο που φέρνετε. ∆εν είπαµε εµείς προεκλογικά στον ελληνικό λαό ότι θα του κόψουµε τον 13ο και τον 14ο µισθό. ∆εν είπαµε εµείς στον ελληνικό λαό ότι θα του κόψουµε 20% τα επιδόµατα. ∆εν είπαµε εµείς όλα εκείνα τα µέτρα, τα οποία αναφέρετε µέσα στο νοµο- σχέδιο. Εποµένως, εµείς είµαστε συνεπείς απέναντι στην προεκλογική µας θέση που µιλήσαµε για πάγωµα µισθών. Αυτό, όµως, που πρέπει εσείς να διερωτηθείτε είναι: Αυτό το νοµοσχέδιο που µας φέρνετε για ψήφιση, συνάδει, συµφωνεί µε τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις; Είπατε στον ελληνικό λαό ότι θα οδηγήσετε την Ελλάδα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κύριε Υπουργέ; Είπατε προεκλο- γικά, έστω και κατ’ ελάχιστο, ότι είναι δυνατόν κεκτηµένα δικαι- ώµατα των Ελλήνων εργαζοµένων, που κατακτήθηκαν µε µα- κροχρόνιους αγώνες, όπως ο 13ος και 14ος µισθός, τα επιδόµατα, το όριο ηλικίας στις συντάξεις ότι εσείς θα τα κατε- βάζετε, θα τα καταργούσατε; Ήταν αυτή η ατζέντα µε την οποία κλέψατε την ψήφο του ελ- ληνικού λαού και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ στην ελληνική Βουλή και να εγκαλείτε τη Νέα ∆ηµοκρατία για ασυνέπεια; Σας ξέρουµε, όµως, και µην αποποιείστε των ευθυνών σας. Ξέρει ο ελληνικός λαός, µάλλον δεν ξέρει γιατί δεν γνώριζε, γιατί δεν τον απασχολούσε ότι µέχρι τις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα δα- νειζόταν µε 3% και τώρα δανείζεται µε 13%. Και ξέρει πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι οι όροι δανεισµού από τον µηχανισµό στήρι- ξης, στον οποίο βάλατε και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχουν ένα επιτόκιο πολύ µεγαλύτερο από αυτό που δανείζονται τα κράτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά, το επιπλέον επιτόκιο καλείται να το πληρώσει ο ελλη- νικός λαός, 700.000.000 ευρώ το χρόνο επιπλέον είναι µια πο- σοστιαία µονάδα στα επιτόκια. Τόσα παίρνετε από την κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού, 722.000.000 ευρώ το χρόνο. Τι λέτε, λοιπόν, εδώ και εµφανίζεται ότι το νοµοσχέδιό σας αυτό είναι φιλολαϊκό; Βαφτίζετε, δηλαδή, την κατάργηση κεκτη- µένων δικαιωµάτων του εργαζόµενου ελληνικού λαού φιλολαϊκή πολιτική; Ξέρετε τι καλείται τη Βουλή να ψηφίσει; Έχετε διαβά- σει τι συµφωνήσατε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εµφανίζετε εδώ ως παραρτήµατα; Ξέρετε τι µας λέτε να ψηφίσουµε σήµερα; Μείωση του συνολικού επιπέδου αποζηµιώσεων, το οποίο θα εφαρµόζεται εξίσου σε όλους τους εργαζόµενους. Είναι µέσα στο µνηµόνιο, είναι µέσα στο παράρτηµα 4. Ξέρετε τι άλλο ζητείτε από εσάς; Εφαρµογή µέτρων για τη δια- σφάλιση ότι οι κατώτατοι µισθοί της τρέχουσας περιόδου θα πα- ραµείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία τριών ετών. ∆ηλαδή, τους λέτε πως όσα παίρνετε σήµερα τα ίδια θα παίρνετε και σε τρία χρόνια και αυτό το βαφτίζετε φιλολαϊκή πολιτική. Ξέρετε τι άλλο ζητείτε από εσάς; ∆ιευκόλυνση της χρήσης συµβάσεων προσωρινής απασχόλησης και µερικής απασχόλη- σης. Βάζετε, δηλαδή, την ταφόπετρα στα δικαιώµατα των εργα- ζοµένων που αποτελούσαν πάγια αιτήµατα για διαρκή και µόνιµη απασχόληση. Και εδώ λέτε ότι µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2010 - χρονοδιάγραµµα έχει εδώ- θα ενισχύσετε τα προγράµµατα µε- ρικής και προσωρινής απασχόλησης. Αυτά όλα από µια Κυβέρνηση που θέλει να λέγεται σοσιαλι- στική. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Άρα η Νέα ∆ηµοκρατία, λοιπόν, είναι συνεπής. Μήπως αναλάβατε και καµµιά άλλη δέσµευση, να εµφανίσετε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οµόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής; ∆εν έχετε κυβερνητική πλειοψηφία; ∆εν έχετε 160 Βουλευτές; ∆εν µπορείτε να ψηφίσετε τα µέτρα που εσείς αποφασίζετε και τώρα θέλετε συνενόχους; Εκτός αν έχετε καµ- µιά κρυφή συµφωνία, την οποία δεν λέτε στη Βουλή, αν είπατε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι θα σας εµφανίσουµε οµόφωνη απόφαση της Βουλής. Ε, όχι! Και µε το τελευταίο τερτίπι που πάτε να σκηνοθετήσετε σε λίγη ώρα εδώ µέσα, να ξέρετε ότι αυτό αποτελεί κοινοβου- λευτικό πραξικόπηµα. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Και επειδή πολλά λέτε, εσείς κυβερνάτε τώρα. Εµείς πήραµε το µήνυµά µας στις 4 Οκτωβρίου, είµαστε στα έδρανα της Αντι- πολίτευσης, δεχθήκαµε µια µεγάλη ήττα, αλλά, εν πάση περι- πτώσει, δεν είναι δυνατόν να µηδενίζετε εδώ και επτά µήνες το όποιο έργο έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, για να δηµιουργήσετε κλίµα φοβίας στους Βουλευτές και στα στελέχη µας. Ήµασταν η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρώπη το 2008, που πή- ραµε τα πρώτα µέτρα, για να θωρακίσουµε την ελληνική οικονο- µία. Και ήσασταν απέναντι. Παγώσαµε τους µισθούς το 2008 και αποχωρούσατε από τη Βουλή. Φέραµε νοµοσχέδιο για την εγ- γύηση των καταθέσεων µέχρι 100.000 και φεύγατε από τη Βουλή. Φέραµε το πρόγραµµα ρευστότητας και ενίσχυσης των τραπε- ζών µε 28.000.000 ευρώ και µας «χτυπούσατε σαν το χταπόδι» επί δύο ολόκληρα χρόνια µέσα στη Βουλή και το εφαρµόζετε 6756 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) τώρα. Αλλά όση προπαγάνδα και να ασκείτε και εσείς και τα µέσα τα οποία σας προστατεύουν, δεν υπάρχει περίπτωση να κάµψετε το ηθικό της Νέας ∆ηµοκρατίας, των Βουλευτών και των στελε- χών µας, κύριε Υπουργέ! Αναλογιστείτε τις ευθύνες! Είµαστε στο Μάιο –όγδοος µήνας– και είναι επίκαιροι οι στίχοι του µεγάλου ποιητή µας, του Γιάννη Ρίτσου: «Μέρα Μαγιού µε µί- σεψε, µέρα Μαγιού σε χάνω». Χάνονται δικαιώµατα, κεκτηµένα δικαιώµατα του ελληνικού λαού. Και όσο κι αν προσπαθείτε αυτά να τα κρύψετε από την πλει- ονότητα του ελληνικού λαού, αυτά θα σας συνοδεύουν, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η πολιτική σας, η οποία µας οδήγησε να µην µπορεί αυτή η χώρα, του πολιτισµού, της παιδείας, του τουρι- σµού, να δανειστεί 9.000.000.000 ευρώ. Και αν ανακαλύψατε την κρίση του χρέους και του ελλείµµατος αµέσως µετά τις εκλογές, λέγατε ψέµατα ότι δεν το γνωρίζατε. Σας «άδειασε» προχθές ο κ. Προβόπουλος, λέγοντας ότι µέσα στην προεκλογική περίοδο ενηµέρωσε τον Αρχηγό της Αξιωµα- τικής Αντιπολίτευσης. Άρα κοροϊδεύατε διπλά τον ελληνικό λαό, όταν λέγατε ότι λεφτά υπάρχουν απέναντι στην πολιτική τη δική µας, που µιλούσαµε για πάγωµα µισθών. Εξακολουθείτε, λοιπόν, να πολιτεύεστε ως ένα κόµµα ανεύ- θυνο συσσωρεύοντας δεινά στις πλάτες του ελληνικού λαού, ανάλογα µε αυτά που µας συσσωρεύσατε µε την εικοσάχρονη διακυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιο Μαρίνο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κ. Λοβέρδο, τον Υπουργό Εργασίας πρώτα απ’ όλα. Κύριε Λοβέρδο, αντιπροσωπεύουµε διαφορετικούς κόσµους. Εµείς παλεύουµε χρόνια µε την εργατική τάξη στα λαϊκά στρώ- µατα, παλεύουµε µαζί µε τους ναυτεργάτες που φτύνουν αίµα κι εσείς υπηρετείτε το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τους µεγαλοεπιχει- ρηµατίες στον τουρισµό. Και είναι δικαίωµά σας. Όµως θα σας συνιστούσα λιγότερη αµετροέπεια και περισσότερη προσοχή, γιατί εκτίθεστε και πιθανώς η αστική τάξη να προσδοκά από τέ- τοιους πιστούς υπηρέτες. Πάνω σε αυτό, ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι όταν µιλάτε για το ΚΚΕ και αναφέρεστε σε πελατειακές σχέσεις, σας λέµε κατηγο- ρηµατικά, ότι κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Και απ’ αυτή τη σκο- πιά πρέπει να κατανοήσετε ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας από θέσεις αρχών υπερασπίζεται όλα τα χρόνια το δι- καίωµα στην πλήρη, σταθερή εργασία. Και απ’ αυτή την κατεύ- θυνση έθεσε και θέµα πρότασης νόµου στη Βουλή. ∆εν µπορείτε να το κατανοήσετε αυτό. Γιατί είσαστε από την άλλη όχθη. Είσαστε απ’ αυτούς που θεωρούν την ανεργία, τη µε- ρική απασχόληση, την ενοικίαση των εργαζοµένων σα φυσιολο- γικό φαινόµενο. Νοµίζουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι ο καθένας, ο κάθε εργαζόµενος µπορεί να βγάλει τα συµπεράσµατά του. Και σχετικά µε τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών, ήθελα να πω ότι κάποιοι τους οποίους κατονοµάσαµε χθες, κατονοµάσαµε σήµερα, οργανώνουν προβοκάτσιες και κάποιοι άλλοι «ερωτο- τροπούν» µε προβοκάτσιες. Και εκτός από το κόµµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, βάζω ζήτηµα για τη στάση του κ. Τα- σούλα, Γραµµατέα της Νέας ∆ηµοκρατίας, για την οµιλία του κ. Πρωτόπαπα χθες το βράδυ στην τηλεόραση, στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να τονίσω ότι τα βρώµικα, σκοτεινά σχέδια δεν θα πε- ράσουν. Οι προβοκάτορες και οι µηχανισµοί που τους κινούν δεν θα µπορέσουν να εµποδίσουν την πάλη της εργατικής τάξης. Οι κοµµουνιστές και οι κοµµουνίστριες, οι ταξικές δυνάµεις θα δώ- σουν γι’ αυτό όλες τους τις δυνάµεις, όπως έκαναν και χθες µε επιτυχία. Μέσα από τους µεγάλους αγώνες, κυρίες και κύριοι Βουλευ- τές, και αυτής της περιόδου, µέσα από τους χθεσινούς αγώνες διαπιστώθηκε για άλλη µία φορά η αποφασιστική, υπεύθυνη στάση του ΚΚΕ, που συµβάλλει στην ανάπτυξη της οργανωµέ- νης, συλλογικής και περιφρουρηµένης πάλης. Σε αυτή την πάλη µπορεί να ακουµπήσει η εργατική τάξη, να ακουµπήσουν τα λαϊκά στρώµατα, να της δώσουν νέα δύναµη οι νέοι και οι νέες. Αυτό το διάστηµα γίνεται µία µεθοδευµένη προ- σπάθεια να ενοχοποιηθούν τα δικαιώµατα και οι αγώνες των ερ- γαζοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν τόνοι ψέµατα και συκοφαντίες, για να χτυπηθεί ο αγώνας των ναυτεργατών, των ξενοδοχοϋ- παλλήλων, για να σπιλωθεί το ταξικό κίνηµα. Αυτή η προσπάθεια «έσπασε τα µούτρα της». Και θα σπάσει τα µούτρα της κάθε προσπάθεια αξιοποίησης του άδικου θανά- του των τριών εργαζοµένων για να περάσει σιγή νεκροταφείου. ∆εν µπορεί κανείς να κρύψει την αλήθεια. Χθες, µεγάλα λαϊκά ποτάµια κατέκλυσαν όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες ερ- γάτες και εργάτριες, λαϊκές δυνάµεις, νέοι και νέες καταδίκασαν την αντιλαϊκή πολιτική και τα βάρβαρα µέτρα, τα οποία επιχειρεί να επιβάλει η Κυβέρνηση σε συµφωνία µε τους δύο ιµπεριαλι- στικούς πυλώνες. Συνειδητοποιείτε συνεχώς και πιο πλατιά ότι αυτό το νοµο- σχέδιο, αυτό το τερατούργηµα που στηρίζεται στη συµφωνία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ισοπεδώνει το σύνολο των δικαιωµάτων, γυ- ρίζει την εργατική τάξη πολλά χρόνια πίσω και διαµορφώνει συν- θήκες της πιο σκληρής µισθωτής σκλαβιάς. Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο κάθε εργαζόµενος, η κάθε εργαζόµενη, ο κάθε νέος και νέα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, η κερδοφορία του κεφαλαίου και η πολιτική που υπηρετεί τα συµφέροντά του, τους καταδικάζει σε άθλιους µισθούς και συντάξεις, σε δουλειά χωρίς συλλογικές συµβάσεις, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, πα- ραδοµένους στην επιθετικότητα του κεφαλαίου, φθηνότατη ερ- γατική δύναµη. ∆εν µπορούν να ζήσουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες µε συ- νεχώς µειωµένους µισθούς και συντάξεις. ∆εν µπορούν να ζή- σουν οι συνταξιούχοι των 600, 700 και 800 ευρώ µε την περικοπή του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, του επιδόµατος αδείας. ∆εν µπορούν να ανεχθούν ότι από τη δουλειά θα πάνε στον τάφο, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο. ∆εν µπορούν να ζήσουν οι νέοι και οι νέες, τα νέα ζευγάρια µε τα 500 ευρώ. Αυτή είναι η βία της αστικής τάξης και των πολιτικών της εκ- προσώπων. Και δεν είναι µόνο αυτή. Είναι η βία των εργατικών ατυχηµάτων, των εγκληµάτων που σκοτώνουν ή σακατεύουν ερ- γαζόµενους στους χώρους δουλειάς. Και εσείς καταργείτε τα βαρέα-ανθυγιεινά. Είναι η βία της εργοδοτικής τροµοκρατίας, η βία των απολύσεων, της καταστολής, είναι η βία της ανεργίας. Και αυτό θέλει απάντηση µε µαζικό, λαϊκό, πολιτικό αγώνα. Το «σφάξε µε, αγά µου, να αγιάσω», ιστορικά έχει τελειώσει προ πολλού. Ο ισχυρισµός της Κυβέρνησης ότι παίρνει τα µέτρα για τη σω- τηρία της χώρας είναι ψεύτικος, είναι παραπλανητικός. Συνει- δητά υπηρετεί τα συµφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου. Η πολιτική της του δίνει δύναµη, το ισχυροποιεί. Τα δάνεια είναι για τη χρηµατοδότηση των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιοµη- χάνων και των άλλων εκµεταλλευτών. Κάθε τρεις µήνες θα προ- στίθενται νέα, συνεχή, πιο αντιλαϊκά µέτρα και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν υποχρέωση να αντιδράσουν ακόµα πιο µαζικά. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας δηµιούργησαν τα ελλείµµατα και το χρέος. Το κάνατε για να ενισχύσετε και οι δύο σας την πλουτο- κρατία, να της δώσετε φοροαπαλλαγές, να τη χρηµατοδοτήσετε µε δισεκατοµµύρια ευρώ. Εσείς αποφασίσατε και εκτελέσατε τα πανάκριβα εξοπλιστικά προγράµµατα για λογαριασµό του ΝΑΤΟ και των ιµπεριαλιστικών, επιθετικών του σχεδίων. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα δεν ευθύνονται για τα ελ- λείµµατα και τα χρέη. ∆εν ευθύνονται για την κρίση που σηµα- δεύει σε όλο τον κόσµο τον καπιταλισµό. Το σύστηµα στηρίζεται στην εξουσία του κεφαλαίου, στην ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής που αναπτύσσεται µε κριτήριο το κέρδος. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6757 Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Τα διλήµµατα που θέτετε στο λαό είναι εκβιαστικά, όπως ήταν και τα προηγούµενα χρόνια. Τα µέτρα που επιχειρείτε να επιβά- λετε είναι προαποφασισµένα, είναι µέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα µέρος το εφαρµόσατε σταδιακά τα προηγούµενα χρόνια. Λέµε στο λαό µε µεγάλη ευθύνη ότι είναι ώρα για αποφάσεις. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία σας πτωχεύουν, για να ενισχύ- σουν την πλουτοκρατία. Αντισταθείτε µαζικά. Συµµετέχετε µα- χητικά στους αγώνες µε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, σε σύγκρουση µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου. Η αγωνιστική ενότητα θα δυναµώ- σει µέσα σ’ αυτόν το δρόµο του αγώνα, τον οποίο εχθρεύονται οι δυνάµεις του κεφαλαίου. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Απελευθερωθείτε από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα ∆ηµοκρατία. Γυ- ρίστε τους την πλάτη. Έχετε τη δύναµη να αλλάξετε τους συ- σχετισµούς δύναµης από κάτω µέχρι πάνω. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαρι- στώ. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής του ΛΑΟΣ. Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΒΑΛΙΩΤΗΣ: Εξήντα-σαράντα, αυτή είναι η αναλογία της ευθύνης ανάµεσα στα δύο παλιά κόµµατα εξου- σίας για τα σηµερινά χάλια. Αυτά τα τριάντα έξι χρόνια µετά το 1974, το ΠΑΣΟΚ κατέχει χρονικά το 60% της παραµονής στην εξουσία και η Νέα ∆ηµοκρατία το υπόλοιπο 40%. Γι’ αυτό και η ευθύνη τους είναι 60%-40% για τα σηµερινά χάλια. Και ας πα- ρουσιάζεται εδώ σήµερα το ΠΑΣΟΚ λες και δεν έχει κυβερνήσει είκοσι ένα χρόνια, λες και ακούει για πρώτη φορά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου βύθισε την Ελλάδα στο δηµόσιο χρέος, το τριπλα- σίασε και το παρέδωσε στο Μητσοτάκη στο 90% του ΑΕΠ! Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω κάνει σκληρές αποστολές µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περίεργες χώρες, στα Σκόπια, δυστυχώς και στην κατεχόµενη Κύπρο και αλλού. Μάλιστα, είχα και τη δυσάρεστη εµπειρία να γνωρίσω και τα κρατητήρια της «ψευτοαστυνοµίας» στα κατεχόµενα, όταν συνελήφθην εκεί. Μόνο αυτή η εµπειρία µπορεί να συγκριθεί µε την ενόχληση που ένοιωσα ως Έλληνας, όταν δεχθήκαµε εδώ στα γραφεία του ΛΑΟΣ στη Βουλή την αντιπροσωπεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατι- κού Ταµείου, της τρόικας για να το πω συνοπτικά. Αισθάνονταν ως Ρωµαίοι ανθύπατοι, γιατί έτσι τους µάθατε να αισθάνονται. Αυτήν την αίσθηση τους έχετε εµπεδώσει, ότι, δηλαδή, µπορούν να κάνουν σ’ αυτή τη χώρα ό,τι γουστάρουν. Έµειναν έκπληκτοι όταν τους εξηγήσαµε ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθοριστική ευθύνη και για το ρεζι- λίκι του ευρώ και για τη διαπόµπευση της Ελλάδας. Τους ενό- χλησε η αλήθεια, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολιτικός «νάνος». Αυτή είναι η αλήθεια. Επανέλαβαν πέντε φορές το κόψιµο των δαπανών και την αύξηση των φόρων! Πέντε φορές! ∆ηλαδή, ότι ακριβώς κάνετε εσείς σήµερα! ∆εν ξέρουν τί- ποτα για ανάπτυξη. ∆εν άκουσαν τίποτα για απονοµή δικαιοσύ- νης, ώστε όσοι είναι «λαδιάρηδες» και «λιγδιάρηδες», δηλαδή οι κλέφτες, να καθίσουν στο σκαµνί, να πάνε φυλακή και να γυρί- σουν τα κλεµµένα πίσω. ∆εν ξέρουν τίποτα γι’ αυτό οι της τρόικα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των οργάνων της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν ξέρουν τίποτα για τους απατεώνες που ζητά ο ελληνικός λαός να γυρίσουν τα κλεµµένα πίσω. Ζήτησαν, λοιπόν, οι κύριοι της τρόικα να κλείσουµε τα µάτια σε όσους έκλεψαν και να επιβεβαιώσουµε τη γνωστή ρήση που λέει «κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει». Υπάρχουν, όµως, κάποιοι από εµάς σε αυτήν την Αίθουσα – αρκετοί- οι οποίοι δεν χρωστάµε τίποτα σε κανέναν. ∆εν έχουµε καµµία εξάρτηση από κανέναν. Κάναµε εκλογές και βγήκαµε κατ’ επανάληψη Βουλευτές, χωρίς να πάρουµε ούτε µισό ευρώ από κανέναν, χωρίς να είµαστε τηλεµαϊντανοί, χωρίς να έχουµε στα- σίδι σε τηλεοπτικούς σταθµούς. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητούµε να κα- θίσουν στο σκαµνί και να µπουν µέσα οι κλέφτες και να δηµευτεί η περιουσία τους. Αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός. Ζητούµε, επίσης, να σταµατήσει το αίσχος µε τα golden boys. Καταθέτω δηµοσίευµα της εφηµερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ µε το µισθό του κ. Γιαννίτση, ο οποίος ήθελε να αναµορφώσει και το ασφαλιστικό της Ελλάδας. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Ο κ. Γιαννίτσης –σύµφωνα µε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ- εισπράττει 12.143 ευρώ το µήνα. Πόσα παίρνουµε εµείς ως Βουλευτές; Παίρνει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα 12.143 ευρώ; Ο κ. Κωστόπουλος, διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πε- τρελαίων παίρνει 17.000 ευρώ το µήνα. Παίρνει κανένας συνά- δελφος εδώ 17.000 ευρώ το µήνα; Οι δύο αυτοί κύριοι παίρνουν από 30.000 ευρώ. Τα «golden boys» σας. Να τα χαίρεστε! Αυτά τα δύο άτοµα παίρνουν 30.000 ευρώ, ενώ η Ελλάδα δανείζεται µε 6,2%. Και τον είχα και για κα- θηγητή τον κ. Γιαννίτση. ∆ηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να συνέλθετε; Πότε θα καταλά- βετε επιτέλους ότι πρέπει να βάλετε τάξη στο δηµόσιο και µετά να χαρατσώνετε τον κόσµο; Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, τα τρία τελευταία χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει ξοδέψει πάνω από 1.000.000 ευρώ για έντυπα, λέει. Καταθέτω την απάντηση του κ. Βενιζέλου. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Ένα εκατοµµύριο ευρώ επί Νέας ∆ηµοκρατίας για αγορά εντύ- πων! Η κρατική τηλεόραση του κ. Παναγόπουλου και του κ. Ρουσ- σόπουλου ήξερε να δίνει από 324.000 ευρώ σε κάποιους κυρί- ους, για να κάνουν εκποµπές µε την τηλεθέαση που όλοι ξέρουµε. Το κράτος είναι τόσο ξεχαρβαλωµένο και ξεχειλωµένο που πε- τάει από το παράθυρο εκατοµµύρια ευρώ για νοίκια, ενώ έχει ακίνητη περιουσία αξίας 300.000.000.000 ευρώ. ∆εκάδες λοιπόν, εκατοµµύρια δίνονται για την Ελληνική Αστυνοµία, για τα αστυ- νοµικά τµήµατα. Το καταθέτω και αυτό. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Είκοσι οκτώ εκατοµµύρια ευρώ, όταν η Ελληνική Αστυνοµία έχει εκατόν ογδόντα επτά ιδιόκτητα ακίνητα. ∆ικά της ακίνητα. Απάντηση του κ. Βούγια στην ερώτησή µου, για να δείτε και πόσα εκατοµµύρια δίνει το Λιµενικό Σώµα, το Πυροσβεστικό Σώµα, η Αγροφυλακή και όλοι οι υπόλοιποι. Άλλη απάντηση –για να καταλάβει ο κόσµος, ο οποίος τώρα χαρατσώνεται από πού φεύγουν τα λεφτά, από τα παράθυρα- της κυρίας Μπριµπίλη, η οποία µου δίνει τα στοιχεία για τα εκα- τοµµύρια των εκατοµµυρίων για ενοίκια, την ίδια ώρα που το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει έκταση –παρακαλώ- στην Αττική εκατόν οκτώ στρεµµάτων ανεκµετάλλευτη και η ∆ΕΗ επτά χιλιά- δες ιδιόκτητα ακίνητα. Καταθέτω και την απάντηση της κ. Μπιρµπίλη σε ερώτησή µου στη Βουλή. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Να πω για το Υπουργείο Οικονοµίας που θέλει να βάλει και τάξη στην οικονοµία µας; Τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ για ενοί- κιο, για δύο µόνο κτήρια στο κέντρο της Αθήνας. Καταθέτω, επίσης, το επίσηµο έγγραφο. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Να πούµε για τον Τουρισµό που τόσο κόπτεσθε; Ο Τουρισµός λοιπόν: Ο κάθε υπάλληλος εκλεκτός που υπηρετεί στα γραφεία 6758 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) του ΕΟΤ στο εξωτερικό παίρνει 1000 ευρώ κάθε εργάσιµη µέρα. Υπάρχει εργαζόµενος που να παίρνει 1000 ευρώ την ηµέρα; (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Τόσα παίρνουν οι κύριοι, οι οποίοι δουλεύουν στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Απάντηση της κ. Γκερέκου σε ερώτησή µου στη Βουλή. Κάποιος τέως Αναπληρωτής Υπουργός βέβαια, βρήκε για τα λάστιχα της κρατικής λιµουζίνας, µε την οποία κυκλοφορούσε, να δώσει 7.944 ευρώ. Για τέσσερα λάστιχα, στο Θεό που πιστεύετε! Και βέβαια τα σοσιαλιστικά Learjet µας κόστισαν µόνο για καύ- σιµα 3.000.000 ευρώ, κύριοι Υπουργοί, για να πετάτε Θεσσαλο- νίκη, Κρήτη, Ρόδο, Γιάννενα και Χρυσούπολη, δηλαδή, Καβάλα, κύριοι Υπουργοί που συζητάτε. Συζητάτε µεταξύ σας. 3.000.000 ευρώ τα κυβερνητικά Learjet! 7.000 ευρώ την ώρα για να πετάτε µε τα χλιδάτα αεροπλάνα! Ορίστε η απάντηση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου σε ερώτησή µου στη Βουλή. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Εν τω µεταξύ, όλη τη νοικοκυροσύνη σας -και εσείς στο ΠΑΣΟΚ και εσείς στη Νέα ∆ηµοκρατία- τη δείξατε µε την κατάρ- γηση της ∆ιεθνούς Ικαρίου Αεραθλητικής Ακαδηµίας. Το λύσατε το πρόβληµα. Την καταργήσατε. Τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρ- κοι, γιατί ζητούσαν χρόνια να πάρουν τη ∆ιεθνή Ικάρια Αερα- θλητική Ακαδηµία και να την εγκαταστήσουν στη Σµύρνη. Λύσατε λοιπόν, το πρόβληµα της Ελλάδας, την καταργήσατε. Έχω κάνει δύο ερωτήσεις στη Βουλή για να τις αναστήσετε επιτέλους. Τί- ποτα δεν έχει γίνει από αυτήν εδώ την Κυβέρνηση. ∆εν αποφα- σίζετε να αναστήσετε αυτήν την Ακαδηµία, να µην την πάρουν οι Τούρκοι και ας πετάτε και µία ώρα λιγότερο µε τα χλιδάτα Learjet που έχετε και τα έχουν αγοράσει οι Έλληνες µε τον ιδρώτα τους. Ξεζουµίζετε λοιπόν, τους ξεζουµισµένους. Παραδίδετε την Ελ- λάδα στα µεγάλα συµφέροντα και ας υπάρχουν άλλες χώρες που προσφέρουν ανάλογα κεφάλαια, ανάλογα πακέτα µε λιγό- τερο τοκογλυφικά επιτόκια. Παρ’ ότι, λοιπόν, καταριέστε τον Κώστα Καραµανλή -σε κάθε οµιλίας σας, σε κάθε αποστροφή µε τον Κώστα τον Καραµανλή ασχολείσθε- είστε απολύτως ευθυγραµµισµένοι και δέσµιοι της ξεπερασµένης Καραµανλικής ρήσης: «Ανήκοµεν εις την ∆ύση». Ανήκετε, λοιπόν, στη ∆ύση και έτσι οδηγείτε σε δύση από την ίδια την Ελλάδα! Σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Βου- λευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι να πει κανείς, ο τελευταίος οµιλητής σ’ ένα τέτοιο νοµοσχέδιο; Τι να πει, όταν έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούµενα νοµοσχέδια, τα οποία έχουν κάνει αυτό το νοµοσχέδιο να έχει υλοποιήσει ήδη τα µισά απ’ αυτά που θέλει; Θα έλεγα ότι συνειδητοποιούν όλο και περισσότεροι ότι θέ- λετε να µας πείσετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι είναι µονόδρο- µος, µια πολιτική, που δεν µπορεί επ’ ουδενί να συµβαδίσει µε τα συµφέροντα της κοινωνίας, όταν εκείνα αφορούν σε εργασία, σε εργαζόµενους, σε κοινωνικά δικαιώµατα και σε ό,τι είναι δί- καιο και αφορά σε πολλούς. Ασύµβατο είναι το νοµοσχέδιο. Πάτε κόντρα στην κοινωνία και στον κόσµο της εργασίας. Αυτός είναι και ο πρώτος λόγος που θα αποτύχετε, ενώ ο δεύτερος είναι ότι δεν έχουν καµµία προοπτική, ούτε καν αναφορά στην ανάπτυξη αυτά τα µέτρα. Μιλήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, της Πλειοψηφίας -που δεν περιορίζεται, νοµίζω, στην Κυβέρνηση η πλειοψηφία- όχι σε εµάς, αλλά στην πλειοψηφία αυτών που χθες κατέβηκαν στους δρό- µους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι δικοί σας ψηφοφόροι, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει µε εκατόν πενήντα ψήφους, όχι µόνο για αυτά που είπε ο κ. Βενιζέ- λος, αλλά δεν περνά ούτε και µε εκατόν ογδόντα και έχω την εντύπωση ότι δεν περνά ούτε µε τριακόσιες. Και δεν θα περάσει στην κοινωνία, γιατί είναι κόντρα σ’ αυτήν. Λέτε ότι το νοµοσχέδιο είναι κατεπείγον, ενώ κατεπείγον θα ήταν να αλλάξετε πολιτική. Το µόνο ουσιαστικό που θα µπορού- σατε να κάνετε, είναι αυτό. Για την αντισυνταγµατικότητα ή, εάν θέλετε, την περιστολή σε ό,τι θετικό έχει το Σύνταγµα, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να µιλήσει νοµικά, αλλά να ρίξει µια µατιά κάτω στην κοινωνία. Στην ουσία, έχετε πει ότι δεν ξέρατε πριν. Εγώ θα σας πω ότι ούτε τώρα ξέρετε. Ποιο προεκλογικό πρόγραµµα σας νοµιµο- ποιεί και ποια νοµιµοποίηση έχετε, µετά τις χθεσινές διαδηλώ- σεις, όταν ο ελληνικός λαός σε όλη τη χώρα έκανε τους δρόµους ανθρώπινα ποτάµια; Ούτε από το πρόγραµµά σας, λοιπόν, ούτε µετά τα χθεσινά νοµιµοποιείστε. Γιατί κατέβηκαν όλοι αυτοί; Έχω την εντύπωση, γιατί είναι ενά- ντια σε µια πολιτική. ∆εν βγήκαν επειδή λιάζει, δεν βγήκαν επειδή τρελάθηκαν. Γιατί δεν αλλάζετε αυτή την αντιλαϊκή, άδικη και αναποτελεσµατική πολιτική; Εξακολουθείτε να σκέφτεστε το ίδιο µετά τα χθεσινά; Και δεν εννοώ τους θανάτους που µας συ- γκλόνισαν, αλλά µιλώ και για αυτά τα ανθρώπινα ποτάµια που τα είδε όλη η χώρα, όλη η Ελλάδα. Απαξιώνετε έτσι όχι την παρά- ταξη και το κόµµα σας, όχι αυτούς που σας ψήφισαν και τον ελ- ληνικό λαό, αλλά απαξιώνετε ολόκληρη την κοινωνία και το πολιτικό σύστηµα. Αυτά που λένε ότι «όλοι είναι ίδιοι», αυτά που λένε για τους τριακόσιους και τη Βουλή τα τροφοδοτείτε. Φέρνετε µε µεγάλη ταχύτητα όλο και πιο κοντά µια µπερλου- σκονικού τύπου λύση, που θα εναλλαχθεί µε εσάς που εναλλα- χθήκατε µε τη Νέα ∆ηµοκρατία του κ. Καραµανλή. ∆εν συµπληρώνετε µόνο τα δύο χρόνια που σας άφησε η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά είστε και εσείς στην ίδια πολιτική κατεύθυνση. Και για να µη µας λέτε ισοπεδωτικούς ή δογµατικούς, είστε σε κάτι πολύ διαφορε- τικοί: Στην ταχύτητα. Είστε πιο γρήγοροι και πιο σκληροί από τη Νέα ∆ηµοκρατία, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Αν πιστεύει κα- νείς κάτι διαφορετικό, ας πει ότι δεν είναι έτσι. Μέχρι προχθές λέ- γαµε και κάτι άλλο σαν διαφορά, ότι αυτά δεν θα µπορούσε να τα είχε περάσει η Νέα ∆ηµοκρατία και ότι εάν τα περνούσε, θα είχαµε αίµα. Όµως, µέχρι προχθές το λέγαµε. Θέλω να σας πω ότι παρουσιάζετε ως µονόδροµο τη βύθιση της ελληνικής οικονοµίας στην ύφεση, τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την κατάρρευση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, την απαξίωση του υλικού και του ανθρώπινου παραγωγικού δυ- ναµικού της χώρας. Εµείς λέµε ότι αυτές είναι εγκληµατικές επιλογές και δεν αφο- ρούν την επόµενη τριετία, αλλά µας βυθίζουν σε ένα τούνελ σκο- τεινό που θα διαρκέσει τουλάχιστον για µια ή δυο δεκαετίες. Γιατί, εάν τελικά δεχθούµε αυτόν το δρόµο, θα χρειαστούν πολλά χρόνια, για να αποκατασταθούν ακόµα και οι ελάχιστες, αλλά και υπαρκτές σήµερα παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Εµείς υποστηρίζουµε ότι υπάρχει ο εναλλακτικός δρόµος και είναι ο δρόµος της αναθέρµανσης της οικονοµίας, της παραγω- γικής ανασυγκρότησης, µε µια ριζικά αντίστροφη αναδιανοµή του εισοδήµατος, ώστε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα να καλυφθεί από πόρους που θα προέρχονται από τους έχοντες και κατέχο- ντες, όχι, όµως, από τους χαµηλόµισθους και από τα φτωχά στρώµατα της κοινωνίας. Αυτός ο δρόµος είναι µαζί µε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όχι σε λαϊκίστικη βάση. ∆εν είναι, όµως, µε τους ισχυρούς οικονοµικά και µε τους διευθύνοντες την κοινωνία και µε τους κυ- ρίαρχους κύκλους σε αυτό το σύστηµα. Εµείς θέλουµε και νοµίζουµε ότι πρέπει να επιβληθεί άµεσα φορολογική δικαιοσύνη, µε αύξηση της επιβάρυνσης των τρα- πεζών, των βιοµηχάνων και των εφοπλιστών, που φοροαπαλ- λάσσονται προκλητικά και µε τη δραστική µείωση, επίσης, των εξοπλιστικών προγραµµάτων, µε στρατηγική διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήµατος και του χρέους, ώστε να βρεθούν δια- δικασίες ρύθµισης του ύψους και των όρων του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά όχι µε τέτοιους όρους που εσείς επι- λέγετε. Με συµµαχίες –και το τονίζω αυτό- µε τις χώρες του Ευ- ρωπαϊκού Νότου και τις κοινωνικές δυνάµεις όλης της Ευρώπης για να αγωνιστούµε για µια άλλη, διαφορετική, εντελώς αντίθετη ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6759 κατεύθυνση των λαών της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, τι δεν βλέπει αυτό το νοµοσχέδιο; Νοµίζω ότι δεν βλέπει την ανάπτυξη, δεν βλέπει την ανεργία, δεν βλέπει δί- καιη αναµόρφωση φορολογικού και τα εργασιακά δεν τα βλέπει παρά µόνο ως οικονοµία, αριθµούς και ως κάτι που πρέπει να κα- τεδαφιστεί. Είχατε υποσχεθεί προεκλογικά κατάργηση εργασια- κού µεσαίωνα. Μας φέρατε πιο πίσω απ’ το Μεσαίωνα, στις αρχαίες γαλέρες. Καταργήσατε δυνητικά για όλους το πενθή- µερο και για τους εργαζόµενους στον τουρισµό και επισιτισµό, χωρίς καµιά αποζηµίωση. Και αυτό δεν το είδαµε ως είδηση σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, στα κεντρικά τουλάχιστον, αυτά που σπρώχνουν τους πολίτες στο συµπέρασµα ότι όλοι είναι ίδιοι και φταίνε όλοι, και οι τριακόσιοι το ίδιο. Ξέρετε εσείς κανένα µέσο ενηµέρωσης κεντρικό, µεγάλο, εθνικό, που να µην είναι ιδιοκτησία µεγάλου εθνικού εργολάβου ή µεγάλου εθνικού προµηθευτή; Θα ήθελα να πω ότι µιλάµε για στερέωση ενός βαρ- βάρου εργασιακού Μεσαίωνα και ότι τα πράγµατα προχωρούν ολοένα και περισσότερο χειρότερα. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό- εδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ) ∆εν θα µιλήσω για την αντισυνταγµατικότητα, γιατί νοµίζω ότι η ουσία είναι πάνω από νοµικά ζητήµατα ή και νοµικά τερτίπια. Θέλω να σας πω για το εισόδηµα, όπου η µείωσή του είναι προ- φανής, έχουµε πρωτοφανή γεγονότα και έχουµε µια εντελώς αντικοινωνική συµπεριφορά. Υπάρχει έλλειψη αναπτυξιακής προ- οπτικής σε κάθε περίπτωση. Και από την άλλη ωθεί σε καταστά- σεις γενικευµένης φτώχειας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η τρόικα και η Κυβέρνηση καταργούν τις συλλογικές διεργασίες και τις θεσµικές λειτουργίες, που απο- τελούν τη βασική πηγή προάσπισης και προαγωγής των εργατι- κών δικαιωµάτων επί σειρά ετών. Η υποχρεωτική υπαγωγή στον ΟΜΕ∆ καταργεί την πράξη αυτή και κάνει προαιρετική τη συλ- λογική διαπραγµάτευση. Αυτό είναι σηµαντικό και νοµίζω ότι εάν το σκεφτεί κανείς όχι νοµικά, αλλά κοινωνικά θα δει ότι καταργεί κεκτηµένα δικαιώµατα, αλλά και εκεί στην ουσία καταργεί το Σύ- νταγµα, που προστατεύει αυτά τα πράγµατα. Πάµε σε ένα νέο µοντέλο εργασιακών σχέσεων. Επαναφέρετε τα τοπικά σύµφωνα απασχόλησης, την επέκταση των νέων µορ- φών «STAGE», που βαφτίζονται πλέον µαθητεία και γίνεται ενί- σχυση µηχανισµών δανεισµού και ενοικίασης εργαζοµένων και στο δηµόσιο τοµέα. Η θεσµική επανακατοχύρωση των συµβά- σεων ορισµένου χρόνου, η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα, η άµεση εφαρµογή της οδηγίας Μπολκενστάιν προδιαγράφουν ζοφερό το µέλλον των νέων εργαζόµενων που εγκλωβίζονται άπαξ και δια παντός στο δίλληµα «άκρατη ευελιξία ή ανεργία και εξαθλίωση». Θέλω να σας πω ότι µε το άρθρο 2 καταστρατηγείται κάθε έν- νοια συνταγµατικής και δηµοκρατικής νοµιµότητας. Τα πάντα σε αυτήν τη χώρα θα ρυθµίζονται µε προεδρικά διατάγµατα και κοι- νές υπουργικές αποφάσεις κατά τροποποίηση του ισχύοντος θε- σµικού πλαισίου για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Για τον ΟΑΕ∆, νοµίζω ότι υπάρχουν σηµεία και τέρατα. ∆ιο- γκώνεται η ανεργία, υπολογίζεται σήµερα σε 18% ή 19% και το παλιό κουπόνι εργασίας -πάλι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ- µετονο- µάζεται σε επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Για να καταπολεµηθεί το δουλεµπόριο θα επιχορηγούνται οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης -άκουσον-άκουσον!- για να προ- σλαµβάνουν ανέργους πενήντα πέντε έως εξήντα τεσσάρων ετών και να τους δανείζουν µετά στο δηµόσιο και για να κατα- πολεµηθεί το ρουσφέτι και οι πελατειακές σχέσεις, η επιλογή των ΕΠΑ που θα επιχορηγούνται θα γίνεται από τον ΟΑΕ∆. Και ποιους θα προσλαµβάνουν οι ΕΠΑ; Αξιοκρατικά αυτούς που θα τους υποδεικνύονται. ∆εν θέλω να µιλήσω -γιατί δεν υπάρχει χρόνος- για τα «STAGE», όπου υπάρχει µεγάλο πρό- βληµα. Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι καλούµε σε δηµοκρατική επα- γρύπνηση την κοινωνία, να µην τροµοκρατηθεί από τα χθεσινά - που δεν ξέρουµε και πώς ακριβώς έγιναν- αλλά να κατέβει µαζικά, ενωτικά, δηµοκρατικά στις διεκδικήσεις, στους κοινωνι- κούς αγώνες για να µην χαθεί ό,τι κέρδισαν µε αγώνες και αίµα οι κοινωνίες των ανθρώπων. Να µην ακούσουν σειρήνες και «πα- παγάλους» των εξουσιών των συµφερόντων. Είµαστε η χώρα -πειραµατόζωο στην Ευρώπη και πολλά συµ- φέροντα θα επενδύσουν για να έχουµε µια πιο χαµηλή συµπερι- φορά. Πολλοί βλέπουν πώς θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός, γιατί έρχεται η σειρά άλλων κρατών και άλλων λαών. ∆εν είναι µονό- δροµος η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας χθες, ούτε και η ση- µερινή του ΠΑΣΟΚ. Μονόδροµος είναι ο αγώνας απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική που στρέφεται ενάντια στην κοινωνία, στον εχθρό λαό, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώθηκε ο κα- τάλογος των συναδέλφων Βουλευτών και ξεκινάµε τώρα µε τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των Αρχηγών των κοµµά- των. ∆ιευκρινίζω ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να µιλήσει δέκα πέντε λεπτά, δέκα πέντε λεπτά ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντι- πολίτευσης και δώδεκα οι Αρχηγοί των άλλων κοµµάτων. Βέβαια, λόγω της σηµαντικότητας του θέµατος, όπως είναι αυτονόητο, θα υπάρξει ανοχή χρόνου. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γιώργος Πα- πανδρέου. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθε- σινή τραγωδία µας συγκλόνισε όλους. Αθώα παιδιά, και µεταξύ αυτών έµαθα το βράδυ και µια νέα γυναίκα, έγκυος, χάθηκαν άδικα. Μας θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών µας. Ούτε η βία, ούτε οι πέτρες θα µας βγάλουν από την επιτήρηση. Αντίθετα, θα µας βάλουν πιο βαθιά στην ύφεση και την ανυποληψία. Η πορεία της χώρας κρίνεται. Κρίνεται η οικονοµία, η δηµοκρατία, η κοι- νωνική συνοχή. Κρίνεται η εικόνα µας, αλλά και ο ίδιος ο ελληνι- σµός. Σήµερα, καλούµαστε όλοι, ανεξαιρέτως να αναλάβουµε τις ευ- θύνες µας. Η βία δεν δίνει απαντήσεις, δεν δίνει λύσεις, δηµι- ουργεί νέες πληγές. Ας τελειώσουµε πια µε τη βία, το αίµα, τα επεισόδια, την τροµοκρατία, µε συνανθρώπους µας που χάνουν τη ζωή τους άδικα. Ας αποµονώσουµε όλοι µας, επιτέλους, τη βία. Και όσοι συµ- φωνούν, και όσοι διαφωνούν µε τις πολιτικές µας επιλογές- όσοι ασκούν ειρηνικά το δικαίωµά τους στη διαµαρτυρία, δικαίωµα που προβλέπει ο νόµος, το Σύνταγµα της χώρας. Το Σύνταγµα, το οποίο, υπηρετούµε δηµοκρατικά τα κόµµατα του Κοινοβου- λίου. Ας πούµε λοιπόν όλοι τέλος σε κάθε τέτοιο φαινόµενο. ∆εν αντέχουµε άλλες πληγές. Κατανοώ και κατανοούµε την οργή, τη συµµερίζοµαι, συµπά- σχω. Και η δική µου οργή είναι τεράστια όταν καθηµερινά και συ- νέχεια βλέπω να αναδύονται από τα Υπουργεία, από τη διαχείριση του πλούτου του ελληνικού λαού, η τραγωδία της ανευθυνότητας, η αντίληψη του πλιάτσικου που επικρατούσε, η απόλυτη ασυδοσία και αναισθησία. Κάθε µέρα και νέο παρά- δειγµα! ΑΓΡΟΤΕΜ: Στείλαµε την υπόθεση στον Εισαγγελέα. Και θα στέλνουµε και πρέπει να στέλνουµε στον Εισαγγελέα. Αυτό απαι- τεί ο ελληνικός λαός. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Και αυτά, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν έχουν καµία σχέση µ’ ένα αίσθηµα εκδίκησης. Είναι το περί δικαίου αίσθηµα του ελληνικού λαού. Είναι η προ- άσπιση του πολιτικού δηµοκρατικού συστήµατος. Ο ελληνικός λαός θέλει να πιστέψει πια ότι ο πολιτικός κόσµος µπορεί να υπη- ρετεί την ευνοµία, µπορεί να υπηρετεί το δίκαιο, και όχι το προ- σωπικό ή στενά κοµµατικό συµφέρον. Αυτό είναι που θέλει να δει, και σ’ αυτή τη Βουλή απόψε. Θέλει να δει, εάν πραγµατικά υπηρετούµε το έθνος, αν υπηρετούµε τον πολίτη, ή αν υπηρε- τούµε τις µικροκοµµατικές µας σκοπιµότητες, µπροστά σε αυτή τη µεγάλη περιπέτεια, στην οποία βρίσκεται ο τόπος. Άλλα παραδείγµατα: Υπουργός έδωσε για κουρτίνες 28.000 ευρώ για το γραφείο του! Κάθε µέρα, καινούργια παραδείγµατα. (Θόρυβος, γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Θα πάνε στον εισαγγελέα και µετά µιλήστε, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας! ∆εν ντρέπεστε; Πληρώνει ο ελληνικός λαός κι 6760 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) εσείς γελάτε; Πληρώνει ο Ελληνικός λαός! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όταν πηγαίνει ο αδερφός σας µε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, αυτό να πείτε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω! Ασε- βείτε. (Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών):…µε τον πόνο του ελληνικού λαού; ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ∆ουλεύετε τον ελληνικό λαό! Για τα υποβρύχια τα στραβά να πείτε και να τους στείλετε όλους! (Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω! Εκθέ- τετε και τον Αρχηγό σας αυτή τη στιγµή µε τις συµπεριφορές σας! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Νοµίζετε ότι δεν είναι προβλήµατα αυτά, ότι είναι µικρά τα ζητήµατα; Είναι προβλήµατα, διότι αυτή η αντίληψη διαπερνούσε όλα τα Υπουργεία. ∆ιότι όταν αυτά τα κάνει ο Υπουργός, δίνει το σύνθηµα της διάλυσης και της ασυ- δοσίας σε όλους. Ακόµα χειρότερα, δίνει το σύνθηµα στον Έλ- ληνα πολίτη, ότι όλα είναι ανεκτά. Πόσω µάλλον µε τα µεγάλα σκάνδαλα: Βατοπέδι, οµόλογα, SIEMENS. Έτσι κατέρρευσε η οικονοµία µας, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας! Και σήµερα είναι πια απλά τα πράγµατα: Ή ψηφίζουµε και εφαρµόζουµε τη Συµφωνία, ή καταδικάζουµε την Ελλάδα στην χρεοκοπία. Και κάποιοι το θέλουν, κάποιοι κερδοσκοπούν, και κάποιοι το ελπίζουν διεθνώς, µε κερδοσκοπικά συµφέροντα. Εµείς, εγώ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα δεν θα το επι- τρέψουµε. ∆εν θα επιτρέψουµε την χρεοκοπία και την κερδο- σκοπία ενάντια στη χώρα µας! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ ) Και δεν άκουσα και δεν έχει ακούσει κανένας εναλλακτική λύση -πολύ θα το θέλαµε. Πέστε, εξηγήστε τι θα συµβεί, αν χρε- οκοπήσει η χώρα, αν κηρύξει στάση πληρωµών. Τι θα γίνει µε τους µισθούς και τις συντάξεις, που όλοι κοπτόµαστε κατά τα άλλα; Τι θα γίνει, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε ένα κράτος, που δεν µπορεί να δώσει τίποτα; Τι θα γίνει µε τις καταθέσεις των κόπων του ελληνικού λαού, σε µια οικονοµία που θα καταρ- ρεύσει; Ένα πράγµα θέλω να πω: Πραγµατικός πατριωτισµός σήµερα, είναι να κάνουµε το παν για να µην χρεοκοπήσει η Ελλάδα, να µην κάνουµε τη χάρη στη διεθνή κερδοσκοπία. Πατριωτισµός σή- µερα, σηµαίνει να βάλουµε τέλος στην Ελλάδα που µας πληγώ- νει, στα λάθη, ναι, δεκαετιών, αλλά ιδιαίτερα στα εγκλήµατα των τελευταίων ετών. Γιατί αυτό που συνέβη τα προηγούµενα χρόνια, αυτό που αντικρίσαµε µετά από τις εκλογές, δεν έχει προηγού- µενο στα χρονικά της χώρας µας, ίσως οποιασδήποτε χώρας. Ήταν έγκληµα Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 40 δισεκατοµµύρια από το 2004 έως το 2009 από τα 80 δισεκατοµµύρια, σε 120 δισεκατοµµύρια. Ουσιαστικά, διπλασιάσαµε το χρέος της χώρας µας µέσα σε λίγα χρόνια. Τη χρονιά των Ολυµπιακών Αγώνων, ο συνολικός προϋ- πολογισµός του κράτους ήταν 80 δις και το 2009 ξοδέψαµε 40 δισ. παραπάνω, χωρίς να έχουµε Ολυµπιακούς Αγώνες. Από το 2004 και µέσα σε µια πενταετία, διορίστηκαν εξήντα χιλιάδες επι- πλέον νέοι υπάλληλοι στο ∆ηµόσιο, και ας ήµασταν σε επιτή- ρηση, και ας είχαµε ειδοποιήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ας νοικοκύρευε η νέα διακυβέρνηση τότε το κράτος! Σαν να µην έφτανε αυτό, ξεπέρασαν τις 100.000 οι νέοι συµ- βασιούχοι έργου, και σαν να µην έφτανε ούτε αυτό, 50.000 παι- διά προστέθηκαν µε ψευδεπίγραφα, δήθεν STAGE, υποτίθεται για την εκπαίδευσή τους. Ένα δεύτερο δηµόσιο φτιάχτηκε µέσα σε πέντε χρόνια. Έγινε καλύτερη η υγεία; Έγινε καλύτερη η παι- δεία; Είχαµε περισσότερη ανάπτυξη; Να πού πήγαν τα λεφτά, κύριοι. ∆εν έχουµε προηγούµενο στη χώρα µας. Αυτά κληροδό- τησε η προηγούµενη Κυβέρνηση σε µας, αυτά καλούµαστε να αλλάξουµε. Ξέρετε πολύ καλά -και γίνονται πια µελέτες, είµαστε στο επί- κεντρο µελετών και σχολιαστών- ότι εάν δεν υπήρχε η διαφθορά και η πελατειακή λογική και αντίληψη στην κορυφή της πολιτι- κής ζωής, θα µπορούσαµε να εξοικονοµήσουµε, σύµφωνα µε διε- θνείς µελέτες, το 8% του Α.Ε.Π. ή 20 δισεκατοµµύρια ευρώ, πολλά περισσότερα απ’ αυτά που µαζεύουµε από τα έκτακτα µέτρα. Τότε, θα µου πείτε: «Γιατί δεν τα κάνετε;». «Μα, αυτό κά- νουµε» -απαντώ- και συνεχίζουµε να βάζουµε τάξη. Τι θα συνέβαινε στη χώρα, αν δεν είχαµε ήδη ενεργήσει, αν δεν είχαµε τελειώσει µε το απαράδεκτο καθεστώς των STAGE, των συµβασιούχων από το παράθυρο; Ποια θα ήταν σήµερα η θέση της χώρας και της Κυβέρνησης, αν δεν είχαµε θεσπίσει το νόµο για την απόλυτη αξιοκρατία στις προσλήψεις και την καθο- λική υπαγωγή τους στο Α.Σ.Ε.Π.; Αν δεν είχαµε έτοιµο προς ψή- φιση το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», που εισάγει τεράστιες εξοικονοµήσεις, συγχωνεύσεις, οικονοµίες κλίµακας, και αυστη- ρότατους ελέγχους; ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πόσα θα εξοικονοµήσετε και από πού; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ζώη, είστε απα- ράδεκτος πρέπει να πω, γιατί διακόπτετε την ώρα που µιλάει ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα έκανα αυτή τη σύσταση και στους άλ- λους συναδέλφους σας. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μπορείτε να µε ευχα- ριστείτε όσο θέλετε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ονοµα- στική αναφορά σε εµένα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και ζητώ, όπως µονί- µως, και ο κ. Σαµαράς και οι άλλοι Αρχηγοί να ακουστούν χωρίς διακοπές. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αν δεν είχαµε έτοιµο το νόµο διαφά- νειας για την ανάρτηση όλων των αποφάσεων, όλων των κρατι- κών αξιωµατούχων στο διαδίκτυο, πώς θα τέλειωνε η αδιαφάνεια και το θερµοκήπιο της διαφθοράς στο δηµόσιο; Ξέρετε τι µου έλεγαν για τις αλλαγές όλες αυτές τις µέρες και ιδιαίτερα στην αρχή της θητείας µας, όταν πηγαίναµε στο εξω- τερικό µε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα, και εταίροι και πιστωτές; «Τα έχουµε ξανακούσει. ∆εν σας πιστεύουµε ως Ελλάδα. Ώσπου να βάλετε τάξη στη διαφθορά, θα έχετε χρεοκοπήσει. Αν βάλετε τάξη στη διαφθορά». Τα έκτακτα µέτρα είναι οι όροι και για να κερδίσουµε αξιοπι- στία και για να κερδίσουµε χρόνο -το χαµένο χρόνο- για τις µε- γάλες αλλαγές που άργησαν δεκαετίες. ∆εν θα βρισκόµασταν σήµερα εδώ, να παίρνουµε αυτές τις αποφάσεις και να ζητάµε από τους πολίτες αυτές τις θυσίες, αυτή την προσπάθεια, αν δεν είχε συµβεί αυτό το πλιάτσικο τα προηγούµενα χρόνια. «Μα και πριν δεν έλειπαν τα προβλήµατα» θα µου πείτε. Αλλά ποιο πρόβληµα λύθηκε τα προηγούµενα χρόνια; Ποιο πρόβληµα χειρίστηκε η προηγούµενη κυβέρνηση χωρίς να το κάνει χειρό- τερο; Τη διαφθορά; Τη σπατάλη; Τη φοροδιαφυγή; Ζήσαµε το πιο σπάταλο και διεφθαρµένο πρόσωπο της εξουσίας, το δια- συρµό της χώρας µας όχι µόνο από τα δάνεια, όχι µόνο από τα χρέη, αλλά από τα συνεχή ψέµατα. Ψεύτικα στοιχεία, για να µην παραδεχθεί η Νέα ∆ηµοκρατία την αλήθεια, ακόµα και σήµερα. Μόλις δύο µέρες πριν τις εκλογές, η Νέα ∆ηµοκρατία δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλλειµµα 6% του Α.Ε.Π. για το 2009. Γιατί είµαστε σε επιτήρηση; Για το 2009 το ξέρετε. Μάλιστα, κύ- ριοι, αυτό βεβαίωσαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009, εγ- γράφως και το καταθέτω. Η δικιά σας κυβέρνηση. (Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Παπανδρέου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρα- κτικών της Βουλής) Οι υπαίτιοι της γιγάντιας µαύρης τρύπας, όχι µόνο δεν αι- σθάνθηκαν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώµη, αλλά µας κατη- γόρησαν ότι τα «φουσκώσαµε» κιόλας. ∆υστυχώς, και εσείς, κύριε Σαµαρά, παρά τις συγγνώµες σας, αισθανθήκατε πλήρως αλληλέγγυος, σε όσα συνέβησαν τα προηγούµενα χρόνια. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δια- ψεύσει και εσάς, και πάλι εκτιµώντας ότι η πραγµατικότητα ήταν ακόµα χειρότερη από ό,τι εµείς την είχαµε υπολογίσει και πάλι, δεν ακούσαµε µια, έστω, αποδοχή από την πλευρά σας. Βεβαίως, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6761 την ηµέρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα στοιχεία του 2009, έκλεισε στην ουσία και η δυνατότητα της χώρας µας να δανειστεί από τις αγορές και γι’ αυτό, την επο- µένη, ζητήσαµε την ενεργοποίηση του Μηχανισµού Στήριξης. Οφείλουµε µια ειλικρινή και πλήρη απάντηση στους Έλληνες πολίτες, για το: «γιατί φτάσαµε εδώ». Μιλήσαµε για τις ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης. Αλλά η πλήρης αλήθεια –και αυτό δεν θέλω να το κρύψω- είναι ότι ζήσαµε, τα προηγούµενα χρόνια, στο έπακρο και στη χειρότερη µορφή τους, φαινόµενα που προϋπήρχαν και από τα οποία πρέπει να απαλλαγούµε, για να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία. Ναι, φταίξαµε όλοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, όλοι όσοι κυβέρνησαν την Ελλάδα, που ήταν άτολµοι, και δεν έκαναν έγκαιρα τις αλλαγές που έπρεπε, για να µη φτάσει η χώρα, εδώ όπου έφτασε, που ανέχθηκαν παρανοµίες ή εξέθρεψαν µια πο- λιτεία, που δεν λειτούργησε µε όραµα και σχέδιο, αλλά µε τη λο- γική των δώρων, των κάθε είδους δώρων. Μάθαµε στην αντίληψη, του παίρνουµε, χωρίς να δίνουµε. Και κάθε φορά δί- ναµε και από ένα δώρο σε συνδικαλιστές, σε επαγγελµατική οµάδα, σε κάποια κατηγορία εργαζοµένων, σε αλλότρια συµφέ- ροντα, σε Μέσα Ενηµέρωσης για να τα έχουµε καλά µαζί τους, σε επιχειρηµατίες. ∆ίναµε συνέχεια µικρά και µεγάλα δώρα, χωρίς µάλιστα να έχουµε και τα λεφτά για να το κάνουµε. Άλλοτε νόµιµα, άλλοτε παράνοµα. Με το Βατοπαίδι, µε τα οµόλογα, µε τις µίζες κάθε είδους. Αλλά δεν φταίει ο εργαζόµενος. ∆εν φταίει, κάποια επαγγελµατική οµάδα. Θα έλεγα ακόµη, ούτε και τα ισχυρά συµφέροντα των Μέσων Ενηµέρωσης. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Πρωθυπουργού) Αυτό που φταίει, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αφήσαµε να κατα- ληφθεί το δηµοκρατικό µας σύστηµα, να αιχµαλωτιστεί το δηµο- κρατικό µας σύστηµα, οι θεσµοί της ∆ηµοκρατίας µας, από αυτά τα συµφέροντα και τις αντιλήψεις. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Γι’ αυτό, είναι θέµα ∆ηµοκρατίας η αλλαγή. Να ανατρέψουµε δηµοκρατικά αυτές τις αντιλήψεις. Να δώσουµε πάλι οξυγόνο στους θεσµούς της ∆ηµοκρατίας. Να είναι ανεξάρτητη και η Βουλή, και η ∆ικαιοσύνη, και τα Μέσα Ενηµέρωσης. Να µπορούν να ελέγχουν και να ελέγχονται. Να αφήσουµε πίσω αυτή την κακή πλευρά της Ελλάδας της Μεταπολίτευσης, που ζήσαµε στη χει- ρότερη µορφή της τα τελευταία χρόνια. Ένα αλισβερίσι συνενο- χής. Πληρώνουµε το τίµηµα σήµερα και το πληρώνουµε ακριβά και πονάει. Αλλά όποιος σήµερα συµβάλει, έστω και κατ’ ελάχιστο στη διατήρηση αυτής της Ελλάδας του χθές, διαπράττει έγκληµα. Και αυτό το «όποιος», µας περιλαµβάνει εν δυνάµει, κυ- ρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλους ανεξαιρέτως. Γιατί για να γίνει η χώρα µας έτσι, φταίξαµε όλοι µας. Ναι, ακόµα και εκείνοι που δεν κυβέρνησαν, αλλά είχανε πολιτικό λόγο και εξουσία, που µε την επίκληση «εχθρών» του Έθνους, ή του λαού, εµπόδιζαν οποι- αδήποτε αναγκαία αλλαγή. Που σε κάθε προσπάθεια αλλαγής, έπρεπε να µπει ένα εµπόδιο. Να µην αλλάξει τίποτα. Να πούν: «Όχι, σε όλα». Λυπάµαι που σε όλες τις ευθύνες, αντί να αποδεικνύουµε ότι είµαστε ένα Έθνος ενωµένο, ταγµένο σε µια κοινή προσπάθεια, η χώρα δείχνει στους ετέρους µας λιγότερο αποφασισµένη από όσο πραγµατικά είναι και, βεβαίως, λιγότερο αποφασισµένη να καταβάλλει όλες τις δυνάµεις για να ανταπεξέλθει στις υποχρε- ώσεις της προκειµένου να βγει από την κρίση. Σήµερα, καλώ και πάλι την Αξιωµατική Αντιπολίτευση: Τολµή- στε να αναλάβετε για µια φορά την ευθύνη για τις πράξεις σας. Τολµήστε την υπέρβαση, τουλάχιστον ως ανάληψη ευθύνης για τα πεπραγµένα. Τολµήστε να στηρίξετε µια προσπάθεια, για τη σωτηρία της χώρας. Τολµήστε για δυο λόγους: Τα κοινοβούλια των άλλων χωρών αποφασίζουν, οι λαοί των άλλων κρατών-µελών αποφασίζουν να στηρίξουν την Ελλάδα. Αποφασίζουν να δώσουν δάνεια στην Ελ- λάδα. Αποφασίζουν ενωµένα να δώσουν µια µάχη για τη σωτηρία της χώρας µας. Εµείς, απέναντι σε αυτούς, τι λέµε; ∆εν δείχνουµε ότι υπάρχει η ενότητα των πολιτικών δυνάµεων, τουλάχιστον από αυτούς που είχαν και ιδιαίτερη ευθύνη, κύριε Σαµαρά. Και αυτό είναι ένας δεύτερος λόγος. ∆ιότι αν δεν αναλάβετε τις ευθύνες σας, το συ- µπέρασµα θα είναι απλό: Ανεύθυνοι ως Κυβέρνηση, ανεύθυνοι και ως Αντιπολίτευση. Λιποτακτήσατε ως Κυβέρνηση, λιποτα- κτείτε και ως Αντιπολίτευση. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, φθάσαµε σε σηµείο να µας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουµε την Ελλάδα, µόνο όµως υπό τον όρο της διάσωσής της. ∆εν προνοήσαµε να το κάνουµε υπό συνθήκες οµαλότητας. Ας κάνουµε αυτή την κρίση ευκαιρία, για να αλλάξουµε εποχή, να αλλάξουµε ζωή, γιατί σήµερα πληρώνουµε το λογαριασµό του χθες, της Ελλάδας του χθες. Και ο λογαριασµός, όπως είπα- είναι οδυνηρός, ακόµα και άδικος για πολλούς. Αλλά τον πόνο αυτό, τουλάχιστον να τον κάνουµε ελπίδα, και όχι µιζέρια, όχι αγανάκτηση, όχι απλώς οργή. Γιατί θα ήταν ακόµα πιο άδικο, αν δεν αξιοποιήσουµε αυτή την ιστορική ευ- καιρία για να πάει η Ελλάδα µπροστά και µπούµε ακόµα πιο βα- θειά στην κρίση. ∆ιότι η αδικία ήταν, ναι, οι χαµένοι φόροι, η αναξιοκρατία, η έλλειψη κανόνων, η διαφθορά, το ρουσφέτι, το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος, η συναλλαγή µε την εξουσία. Μαζί µε τον πόνο της θυσίας, καλώ τον ελληνικό λαό: Ας απαλ- λαγούµε µαζί από αυτά τα φαινόµενα που µας πλήγωσαν και που, στην πραγµατικότητα, µας οδήγησαν σε αυτές τις θυσίες. Κρα- τώντας όµως αυτά, για τα οποία είµαστε περήφανοι. Και είµαστε περήφανοι. Είµαστε περήφανοι που είµαστε Έλληνες. Και το βροντοφω- νάζουµε, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. (Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ...Για την ιστορία µας, το περιβάλλον µας, την ανθρωπιά µας, την αλληλεγγύη µας, την αλληλεγγύη στην οικογένεια και τους φίλους, τη φιλοξενία µας, τη λεβεντιά µας, το φιλότιµο, τη µα- χητικότητά µας, το θάρρος µας, την ευστροφία µας, την εφευ- ρετικότητα του Έλληνα, που φαίνεται και ακµάζει σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. Αλλά αυτή την ιστορία, πρέπει να τη γράψουµε και εδώ, στη χώρα µας, όχι µόνο στη διασπορά. Το ξέρουµε ότι µπορούµε. Σε στιγµές σαν αυτές που ζει η πατρίδα µας, πρέπει να είµαστε πράγµατι ενωµένοι και ειλικρινείς, µε το χέρι στην καρδιά. Ως Πρωθυπουργός αναλαµβάνω τις ευθύνες µου και παίρνω τις αποφάσεις που πιστεύω ότι είναι αναγκαίες, απαραίτητες για την πατρίδα µου και τους πολίτες. Επαναλαµβάνω αυτό που είπα και την προηγούµενη Κυριακή: ∆εν µε ενδιαφέρει, αν αυτή θα είναι η µοναδική µου θητεία ως Πρωθυπουργός της χώρας! (Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Αν το δίληµµα ήταν η πολιτική µου καριέρα ή η σωτηρία της χώρας, δεν θα είχα ποτέ µου αυτό το δίληµµα. Γιατί για εµένα η πολιτική δεν είναι καριέρα. Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι το µέλ- λον της Ελλάδας γι’ αυτό δουλεύω, για να σταθεί στα πόδια της η Χώρα. Και θα σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα. Θα τα καταφέ- ρουµε. Να αλλάξει η Ελλάδα. ∆υστυχώς, µε µεγάλες θυσίες. Αλλά και η δική µας γενιά πρέπει να κάνει µεγάλες θυσίες, για να δηµιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για τις επόµενες γε- νιές. Οι θυσίες είναι µεγάλες, βαδίζουµε όµως ήδη σε νέο δρόµο. ∆εν ζητάµε να συνεισφέρουν µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιού- χοι. ∆εν είναι δυνατόν, µόνο αυτοί να πληρώσουν για όλους. Αυτό που µπορώ να βεβαιώσω είναι, ότι το µεγαλύτερο µέρος της τιτάνιας µείωσης των ελλειµµάτων, δεν θα προέλθει από τη µείωση µισθών και συντάξεων. Θα έλθει από τη δίκαιη αναδια- νοµή του πλούτου και των βαρών, θα έλθει από τη µείωση της σπατάλης και των δηµοσίων δαπανών που δεν χρειάζονται. Θα έλθει και τα έσοδα, την ανάπτυξη και τη σωστή επένδυση. Εµείς, από την πλευρά µας, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ξέρουµε το καθήκον µας. Ξέρουµε από το τι θα κριθούµε. Ξέ- ρουµε τις ευθύνες µας. ∆εν είναι σήµερα η µέρα για λόγια και εξαγγελίες. Απ’ αυτά έχει χορτάσει ο ελληνικός λαός. Η Κυβέρνηση και ο κάθε Υπουρ- γός κρίνεται από την πράξη, σήµερα. Το ξέρω, όπως ξέρω ότι θα κριθούµε από την εµπέδωση του 6762 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) περί δικαίου αισθήµατος στην Ελλάδα, από την ευνοµία, από την καταπολέµηση της ασυδοσίας και της διαφθοράς. Από αυτό που λέει σήµερα ο Έλληνας και δικαίως: «γιατί να µην τιµωρηθεί κά- ποιος;». Ναι, θα κριθούµε και από αυτό. Όπως ξέρω ότι θα κριθούµε από το αν θα σπάσουµε τη γρα- φειοκρατία και τη διαφθορά, που απωθούν ακόµα και τους σω- στούς επιχειρηµατίες, που απωθούν ξένους επενδυτές και µαζεύουν µόνο όσους θεωρούν τη χώρα µας ως ευκαιρία για αρ- παχτή. Όπως ξέρω ότι θα κριθούµε από την αναµόρφωση του πολιτικού συστήµατος, της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τη διαφά- νεια, τη νέα ξεκάθαρη και όχι διαπλεκόµενη σχέση µεταξύ εκτε- λεστικής, δικαστικής, µιντιακής ή ακόµα και εκκλησιαστικής εξουσίας. Όπως ξέρω ότι θα κριθούµε, αν άρουµε αδικίες και κοινωνικές ανισότητες. Τα βάρη να µοιράζονται, να µην µπορούν οι ισχυροί και οι πλουσιότεροι να ζουν σε βάρος του φτωχότερου, που ση- κώνει στις πλάτες του αβάσταχτες υποχρεώσεις. Όπως ξέρω ότι θα κριθούµε από την προστασία των αδύναµων, ιδιαίτερα, εκεί- νων που καµία σχέση δεν είχαν µε την κρίση, µέσα από ένα σο- βαρό δίχτυ ασφαλείας. Θα κριθούµε και για το πώς θα προστατεύσουµε τον άνεργο, πώς αλλάζουµε τα νοσοκοµεία µας, πώς παρέχουµε πρόνοια σε όσους έχουν πράγµατι ανάγκη. Όπως ξέρω ότι θα κριθούµε από τις µεγάλες αλλαγές στην παιδεία, ώστε να γίνουµε καινοτόµοι, ικανοί, δυναµικοί στους τοµείς όπου έχουµε συγκριτικά πλεονε- κτήµατα. Όπως ξέρω ότι θα κριθούµε από την αλλαγή του προ- τύπου ανάπτυξης. Να γίνουµε πιο ανταγωνιστικοί, να µπούµε στην πράσινη και ποιοτική ανάπτυξη. Να φέρουµε επενδύσεις στη χώρα µας. ∆εν είναι η ώρα να καταθέσω το τι κάναµε, τι κάνουµε και τι θα κάνουµε. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητές µας, και είναι αυτά που ανοίγουν την πόρτα προοπτικής και ελπίδας, δηµιουρ- γώντας µια βιώσιµη και περήφανη Ελλάδα. Όµως, θα κριθούµε και από τις αντιδράσεις των κοµµάτων, της κοινωνίας, των πολι- τών. Το τιτάνιο έργο βαθιών και ριζοσπαστικών αλλαγών, χρειάζε- ται όλους µας. Γι’ αυτό, την οργή και τη διαµαρτυρία, πρέπει να την κάνουµε δύναµη και δυναµική αλλαγής και δηµιουργίας, πα- ντού. Να αναδείξουµε παντού τις ατέλειες, τις αδικίες, τις γρα- φειοκρατίες, τη διαφθορά, τη σπατάλη, αλλά και τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, την φαντασία, την καινοτοµία του ελληνικού λαού. Και όλοι θα κριθούµε από την ιστορία, αν πετύχαµε την αλλαγή ή αν αποτύχαµε. Εµείς, πάντως, βάζουµε πλώρη το Κίνηµά µας, η Κυβέρνηση µας µε στόχο να πετύχουµε, για να πετύχει η Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η χώρα έχει περάσει από µεγαλύτερες πε- ριπέτειες και τα έχει καταφέρει. Έχει αντέξει ο ελληνισµός µε- γαλύτερες δοκιµασίες. Μετά από αυτή την περιπέτεια, θα βγούµε καλύτεροι. Θα βγούµε νικητές, όχι µόνο απέναντι στα ελλείµµατα και στα χρέη, αλλά κυρίως απέναντι στον αγώνα για ένα κράτος που σέβεται και προστατεύει τους πολίτες. Μια πατρίδα που µας κάνει περήφανους. Που δίνει δυνατότητες και δεν πνίγει τη δη- µιουργικότητα στη διαφθορά και τη γραφειοκρατία. Αν χρειαστεί να σηκώσουµε µόνοι µας το βάρος της ευθύνης για τη διάσωση της χώρας, για να της δώσουµε την ευκαιρία να κοιτάξει µπροστά και να διεκδικήσει ένα καλύτερο µέλλον, δεν πρόκειται ούτε να φοβηθούµε ούτε να σταµατήσουµε πουθενά. Ιδρυθήκαµε ως Κίνηµα για να αλλάξουµε την Ελλάδα, και δεν φοβόµαστε. ∆εν φοβόµαστε να αλλάξουµε οι ίδιοι, δεν φοβόµα- στε να αναγνωρίσουµε ακόµα και λάθη και να τα διορθώσουµε. Αν χρειάζεται να πάρουµε δύσκολες αποφάσεις, θα τις πάρουµε, όπως και τις παίρνουµε, αρκεί να γνωρίζουµε ότι είναι απαραί- τητες, αναγκαίες για την πατρίδα. Και σήµερα αυτό κάνουµε. Τέθηκε θέµα συνταγµατικής πλειοψηφίας, αυξηµένης ή µη. Το µείζον θέµα, κυρίες και κύριοι, είναι το ζήτηµα της δηµοκρατικής και εθνικής ευθύνης. Τη στιγµή που η χώρα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τη στιγµή που τα ξένα Κοινοβούλια ψηφίζουν χωρίς κοµ- µατικές διακρίσεις, σε πολλές περιπτώσεις, τη δανειοδότηση της χώρας µας, το εθνικό συµφέρον επιτάσσει την ευρεία συναίνεση στο ελληνικό Κοινοβούλιο. ∆εν τίθεται θέµα αυξηµένης κατά το Σύνταγµα πλειοψηφίας. Τίθεται ζήτηµα πολιτικής ευθύνης για τον καθένα µας, για όλους µας. Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί, ούτως ή άλλως, µε την κοινο- βουλευτική πλειοψηφία του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµα- τος. (Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Αυτό, για να είµαστε συνεπείς απέναντι στη συνείδησή µας, στη πατρίδα και, βεβαίως, στις διεθνείς υποχρεώσεις µας. Αύριο θα παρθεί η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ακριβώς για τη βοήθεια προς τη χώρα µας, έτσι ώστε να δια- σφαλίσουµε τη δηµοσιονοµική, οικονοµική και πολιτική σταθε- ρότητα στην Ελλάδα. Αυτό επιτάσσει το εθνικό συµφέρον. Αυτή θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι η στάση της Αντιπολίτευ- σης, ιδίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει. Η ψήφιση του νοµοσχεδίου, όµως, είναι µόνο η αρχή. Η εφαρ- µογή του ολοκληρωµένου εθνικού σχεδίου, που χρειάζεται ο τόπος, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την υπεύθυνη στάση των πολιτικών δυνάµεων. Μόνο µε τη στήριξη και της κοινωνίας, και των παραγωγικών φορέων. Ο καθένας, συνεπώς, καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του, όχι µόνο ή κυρίως σήµερα, αλλά διαρ- κώς, στην επόµενη δύσκολη περίοδο. Ψηφίζουµε το σχέδιο, που θα δώσει στην Ελλάδα την ευκαιρία να αλλάξει. Να σταθεί στα πόδια της, να δηµιουργήσει πλούτο, που θα µοιράσει δίκαια, να αφήσει πίσω της ένα συγκεκριµένο µοντέλο ύπαρξης, αλλά και ένα ολόκληρο κοινωνικό ήθος, που οδήγησε στη χρεοκοπία, στη σηµερινή κατάντια την οποία ζούµε. Είναι η ώρα των αλλαγών, και δεν υπάρχει ούτε µία µέρα, ούτε µία ώρα για καθυστέρηση. Όµως, εµείς, µπορούµε να πούµε, υπερψηφίζοντας το νοµο- σχέδιο, ότι η Ελλάδα που είναι σήµερα «το ελληνικό πρόβληµα», αύριο, εµείς θα δουλέψουµε σκληρά ώστε να είναι το ελληνικό θαύµα. Σας ευχαριστώ. (Όρθιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και πα- ρατεταµένα) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόε- δρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Αντώνης Σαµα- ράς. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες λίγες εκατοντάδες µέτρα από το σηµείο που βρισκόµαστε, τρεις συµπολίτες µας έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο τυφλής βίας. Τρεις αθώοι άνθρωποι. Το τραγικό αυτό περιστατικό µας συγκλονίζει. Ταυτόχρονα, όµως, µας υπενθυµίζει αυτό που φοβόµασταν ότι έχει αρχίσει ήδη να συµβαίνει. Οφείλουµε να αφουγκραστούµε την κοινωνία, που σήµερα η ελληνική κοινωνία, κύριε Πρωθυ- πουργέ, δεν ανέµενε από εσάς σε τέτοιες ώρες δύσκολες αυτήν τη πρωτόγνωρη όξυνση που προσφέρατε µε την οµιλία σας. ∆εν πειράζει. Η αµηχανία σας και οι ευθύνες σας που µας φέρατε ως εδώ δηµιουργούν την ανάγκη για να έχετε αυτήν τη πολιτική σή- µερα. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Είναι η αµηχανία που σας γυρίζει πίσω στο παλαιό ΠΑΣΟΚ, φο- βάµαι. Εµείς οφείλουµε να κατανοήσουµε τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί η χώρα και οφείλουµε να τη βγάλουµε από τα αδιέ- ξοδα αυτά. Οι διαφορές µας είναι µεγάλες, αλλά τίποτα δεν είναι σπουδαιότερο από την ανάγκη να βρει ο τόπος την εµπιστοσύνη του στο µέλλον. Και αυτό είναι το δικό µας καθήκον και σ’ αυτό, για µένα τουλάχιστον, αισθάνοµαι ότι πρέπει να µετρηθούµε µε το ΠΑΣΟΚ όλοι µας. Για παράδειγµα, στο Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που µας καλέσατε για τη ∆ευτέρα, θα πρέπει να µιλήσουµε για τη «νέα Μεταπολίτευση», να ακούσουµε τον κόσµο, να φύγουµε από ένα πολιτικό σύστηµα που έχει υποταχθεί στον αυτοσυντηρητισµό του, να πούµε «Ναι, εκατό Βουλευτές λιγότεροι στη Βουλή, Βουλή διακοσίων», να πούµε «Ναι, κατάργηση επιτέλους του νόµου περί ευθύνης Υπουργών». (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Και γιατί να µην πούµε και «ναι» σε µια Αναθεωρητική Βουλή, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6763 την οποία θα πρέπει να βάλουµε µπροστά, για να περάσουµε τις τοµές που σήµερα απαιτεί από εµάς η κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε εποχές σύγχυσης, αναταράξεων, ιστορικών µεταβολών, ανασφάλειας. Όµως, σε τέ- τοιους σκοτεινούς καιρούς οφείλουµε να προσφέρουµε στο λαό όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ορατότητα, καθαρότερη µατιά, σα- φέστερη προσέγγιση και πειστικότερη εναλλακτική πρόταση. Σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε την ουσιαστική εξάρ- τηση της χώρας από ξένους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Όσον αφορά το χθες, δεν θα ήθελα να µπω και πάλι στη συ- ζήτηση για το ποιος φταίει, αλλά είµαι υποχρεωµένος, κύριε Πα- πανδρέου, να µην αφήσω αναπάντητες ορισµένες από τις κατηγορίες που εκτοξεύσατε µόλις τώρα. ∆ιότι µην κάνετε λάθος: Επί δεκαπέντε λεπτά, επί είκοσι λεπτά τη Νέα ∆ηµοκρα- τία βρίζατε. ∆εν αναφερθήκατε στο θέµα που έχουµε. Λυπάµαι που το λέω, αλλά στο σηµείο που φθάσαµε, για να µην µπορούµε πλέον να δανειστούµε από τις ξένες αγορές, εσείς µας οδηγή- σατε. Τα spreads επί των ηµερών σας εκτοξεύθηκαν. (Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ! ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Οι αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας επί των ηµερών σας έγιναν. Φθάσατε, βέβαια, να µιλήσετε µέχρι και για δώρα και µάλιστα, είπατε για δώρα σε συνδικαλιστές. Ποιος; Ο Αρχηγός του κόµµατος του Μαυράκη, µε το δωράκι των 500.000.000. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Η ελληνική οικονοµία παροµοιάστηκε µε τον Τιτανικό επί των ηµερών σας από τα χείλη του κυρίου Υπουργού των Οικονοµι- κών, που καλύτερα τόσο καιρό θα ήταν να µην µίλαγε στο εξω- τερικό. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Ασφαλώς, όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις έχουν τις ευ- θύνες τους, αλλά είναι βαρύτερες οι ευθύνες του κόµµατος που έφερε, γέννησε, καταξίωσε -µε τη δική σας έννοια- το λαϊκισµό στην Ελλάδα. Μιλήσατε για την κουρτίνα. Θα απαντήσω και εγώ µε µία λέξη µόνο: Χρηµατιστήριο, για να µην πω υποβρύχια. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Ήταν το κόµµα το δικό σας που φώναζε µόλις προ έξι-επτά µηνών ότι «λεφτά υπάρχουν». Εκ των υστέρων, µας είπατε ότι δεν γνωρίζατε την κατάσταση της οικονοµίας. Και µόλις προχθές, ο ∆ιοικητής τη Τραπέζης της Ελλάδος αποκάλυψε στο «ΣΚΑΪ» ότι προεκλογικά γνωρίζατε τα πάντα. Και, όµως, επιµείνατε: «λεφτά υπάρχουν». Και σήµερα, έρχεστε από εδώ πέρα, να µας κάνετε µάθηµα υπευθυνότητας. ∆εν το δεχόµαστε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Σήµερα χρεοκοπεί, θέλουµε δεν θέλουµε, ένα ολόκληρο πολι- τικό σύστηµα αναδιανοµής δανεικών. Εσείς το δηµιουργήσατε. ∆εν σας θυµίζω εγώ τυχαία, όταν το λέω, τη δεκαετία του ’80, όταν µέσα σε λίγα χρόνια τριπλασιάσατε το δηµόσιο χρέος και διπλασιάσατε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Σας το θυµίζω µόνο, γιατί από αυτήν την κακή συνήθεια ουδέποτε έχετε απαλλαγεί. Από το ’89, από εκείνο το αλησµόνητο «∆ώστα όλα» µέχρι το 2009, στο, επίσης, κλασικό πλέον «Λεφτά υπάρχουν» φαίνεται σαν να µην έχει περάσει ούτε µια στιγµή. Λαϊκισµός τότε, λαϊκι- σµός και σήµερα. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Και για να έρθω στο ζήτηµά µας. Από την αρχή αυτής της δρα- µατικής περιόδου των τελευταίων επτά µηνών διατύπωσα τρεις κυρίως βασικές θέσεις. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε ένα πρόβληµα χρέους, κοινό για όλη την Ευρωζώνη και το µετέτρεψε σε κρίση δανεισµού, µονα- δική στην Ευρώπη. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. ∆εύτερον, η πολιτική που εφαρµόζετε, πριν ακόµη ενταχθείτε στο µηχανισµό της στήριξης –και πολύ περισσότερο τώρα που ενταχθήκατε- οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, καταστρεπτικό για την οικονοµία. Είναι ένας φαύλος κύκλος ύφεσης, επίµονων ελλειµ- µάτων που καθιστούν απαραίτητα νέα σκληρά µέτρα –σκληρό- τερα κάθε φορά- περικοπών, που θα οδηγήσουν σε ακόµη µε- γαλύτερη ύφεση -εδώ είµαστε και θα το δείτε- σε ελλείµµατα που επιµένουν και που θα οδηγούν και πάλι σε νέα σκληρά µέτρα και σε βαθύτερη ακόµη ύφεση. Υποστήριξα ότι αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει επιτέλους να σπάσει και για να σπάσει χρειάζονται µέτρα τόνωσης της οικο- νοµίας µηδενικού ή ελάχιστου έστω δηµοσιονοµικού κόστους - αυτά που τα ονοµάσαµε µέτρα «ανάσας»- που φρενάρουν την ύφεση, περιορίζουν τα λουκέτα και συγκρατούν την εξάπλωση της ανεργίας και καθιστούν, τουλάχιστον αυτά τα µέτρα περι- στολής τα συσταλτικά µέτρα πιο αποτελεσµατικά, ώστε οι θυ- σίες του ελληνικού λαού να πιάσουν τόπο νωρίτερα και να οδηγηθούµε σε κάποια ανάκαµψη γρηγορότερα. Και εδώ θα ήθελα να διατυπώσω µία από τις βασικές οικονο- µικές θέσεις µας. Να αξιοποιήσουµε, κύριε Πρόεδρε, την ακίνητη περιουσία του δηµοσίου, για την ακρίβεια να αξιοποιήσουµε οποιαδήποτε πε- ριουσία του δηµοσίου. Στάθηκα στην ακίνητη, γιατί ήδη από τη διαχείριση της ΚΕ∆ βρίσκονται ακίνητα αντικειµενικής αξίας από 272 µέχρι 300.000.000.000 ευρώ, δηλαδή, όσο σχεδόν το σύνολο του δηµοσίου χρέους και από τα οποία σήµερα δεν παίρνουµε ουσιαστικά κανένα απολύτως έσοδο. Η περιουσία που διαχειρί- ζεται η ΚΕ∆ είναι µικρό µέρος, ούτε το 25% των εκτάσεων που αποτελούν δηµόσιες γαίες. ∆εν αφορά δάση, δεν αφορά βρα- χονησίδες, δεν αφορά ασφαλώς µνηµεία, µουσεία κ.λπ.. Αφορά αποκλειστικά αξιοποιήσιµα εδάφη. Μόνο µέρος της ακίνητης πε- ριουσίας της ΚΕ∆ αν µεσοπρόθεσµα αξιοποιηθεί, µπορεί να κα- λύψει σηµαντικό τµήµα του χρέους και των ετήσιων τόκων. Έχουµε τέτοια τεράστια περιουσία. Φταίµε και εµείς γι’ αυτό, αλλά στην κρίσιµη ώρα, στη δύσκολη ώρα, θέτουµε τις συγκε- κριµένες, δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουµε. Είναι η έκτακτη λύση στο έκτακτο πρόβληµα. Και φταίµε ασφαλώς και εµείς, αλλά δεν µπορεί µία τεράστια ακίνητη περιουσία να είναι στον «πάγο», την ώρα που µας πνίγουν τα ελλείµµατα και τα χρέη. Αξιοποιώ δεν σηµαίνει ξεπουλώ. Μπορεί να σηµαίνει µακρο- χρόνια µίσθωση συµµετοχής σε Σ∆ΙΤ, σε συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, όπου το κράτος συµµετέχει µε κεφάλαιό του στη γη και ο ιδιωτικός τοµέας µε κεφάλαια επενδυτικά. Και ασφαλώς, το κράτος κάθε χρόνο θα συµµετέχει στα κέρδη, χώρια τα επιπρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που θα προκύψουν από την όποια εµπορική δραστηριότητα. Άλλωστε, υπάρχουν και άλλα τµήµατα της δηµόσιας περιου- σίας που επίσης µπορούν να αξιοποιηθούν µε άµεσα αποτελέ- σµατα. Για παράδειγµα, τα αεροδρόµια που µπορεί να δοθούν για ανάπτυξη και εµπορική χρήση, µε επενδύσεις που θα δώσουν κίνηση στην ελληνική περιφέρεια και θα φέρουν άµεσα θέσεις εργασίας, τζίρους, φορολογικά έσοδα σε πολλά µέρη της Ελλά- δας. Το ίδιο ισχύει και για τα λιµάνια, όπου µπορεί να γίνουν πα- ρόµοια έργα παραχώρησης από το δηµόσιο, όπου το δηµόσιο θα δίνει τη γη και οι ιδιώτες τα κεφάλαια, θα χτίσουν έργα υπο- δοµής. ∆εν συµπεριλαµβάνονται, βέβαια, στην αξιοποίηση της περιουσίας της ΚΕ∆, αλλά φέρνουν και πρόσθετα έσοδα. Άλλωστε, πολλά από τα µέτρα τόνωσης, τα οποία επανειληµ- µένα έχω ζητήσει, έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Βλέπετε, υπάρχουν σήµερα τεράστια περιθώρια για επενδύ- σεις, ώστε να κινηθεί η οικονοµία και να εισρεύσουν έσοδα στο κράτος, να δουλέψει ο κόσµος, πιο άµεσα. Και µεσοπρόθεσµα, αν πάρουµε από τώρα µέτρα για την αξιο- ποίηση της δηµόσιας περιουσίας, µπορούµε να βρούµε ένα πολύ σηµαντικό ποσό αντίστοιχο µε αυτό που θα µας χορηγήσει ο µη- χανισµός στήριξης και τελικώς να µειώσουµε το χρέος σηµα- ντικά. Και αντί να ξεκινήσουµε από το 2015 να κατεβάζουµε το χρέος από το 150%, όπου θα έχει φθάσει, να ξεκινήσουµε νωρί- τερα από χαµηλότερα και µε την οικονοµία να δουλεύει, όχι να πνίγεται και µε την κοινωνία εν πάση περιπτώσει να ελπίζει, όχι να φλέγεται. Αρκεί ένα πράγµα. Να δώσουµε ένα ασφαλές επενδυτικό πε- ριβάλλον. Αλλά, η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν έκανε τίποτα έως τώρα, αλλά σταµάτησε ακόµα και ώριµες επενδύσεις, όπως εκεί- νες για τις ανανεώσιµες πηγές για τις οποίες ξαναφτιάχνει το 6764 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) πλαίσιο από την αρχή και τις µεταθέτει έτσι µπροστά, τουλάχι- στον για άλλα δύο- τρία χρόνια. Ή όπως η κατάργηση των Υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρι- σµού. Οι δύο κλάδοι που έχουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ, έµειναν πια χωρίς αρµόδια Υπουργεία, το 30% του πλού- του. Ειδικά στη ναυτιλία, όπου υπήρχε ένα µοναδικό λεγόµενο «one stop shop», στην ελληνική οικονοµία του ελληνικού δηµο- σίου, µία δηµόσια υπηρεσία που έλυνε επί τόπου όλα τα προ- βλήµατα του κλάδου και έφερνε έσοδα στον τόπο και αυτή καταργήθηκε. Προσέξτε και τη συνέχεια που υπάρχει σ’ αυτήν την ιστορία. Αποφάσισε η Κυβέρνηση να υπαγάγει το Λιµενικό Σώµα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρµόδιοι φορείς της ναυ- τιλίας αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είχαν πρόβληµα αλλά, το προ- εδρικό διάταγµα βγήκε και χάθηκε ύστερα στα κυβερνητικά συρτάρια. Εποµένως, τι ενδιαφέρον έχετε για ιδιωτικές επενδύσεις, για αναζωογόνηση της δραστηριότητας του τόπου; Γενικά, ό,τι δε γίνεται από το κράτος και από τον έλεγχό του, φαίνεται να µη σας ενδιαφέρει, γι’ αυτό δεν έχετε και καµµία ιδιωτικοποίηση µέσα σ’ αυτό το πολυσέλιδο πρόγραµµα, το οποίο σήµερα συ- ζητούµε. Θέλετε να µαζέψετε χρήµατα, κόβετε µισθούς, συντάξεις των 700 ευρώ αλλά για ιδιωτικοποίηση τίποτα. Τη χτυπάτε τη δηµό- σια σπατάλη; Η ίδια η Α∆Ε∆Υ ήρθε και µας είπε, ότι έχει υποδεί- ξει στην Κυβέρνηση συγκεκριµένους κωδικούς δαπανών από τους οποίους θα µπορούσαν να κοπούν µέχρι 1,5 δισεκατοµµύ- ριο ετησίως και δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί κρατι- στές ήταν στο ΠΑΣΟΚ όταν µοίραζαν, κρατιστές είναι και τώρα που µαζεύουν, χωρίς αναπτυξιακές φιλοδοξίες, µε λησµονηµέ- νες κοινωνικές ευαισθησίες, απλώς κρατιστές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όποιον πιστεύει στον Έλ- ληνα και στην αξία του, για όποιον πιστεύει σ’ αυτήν την πατρίδα και τις προοπτικές της, για όποιον πιστεύει στο εθνικό κεφάλαιο της Ελλάδας, στη θέση µας, αν θέλετε, στη φύση του τόπου, στην παράδοση, στον πολιτισµό µας, αλλά και στο δαιµόνιο του Έλληνα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει µονόδροµος για την ύφεση. Υπάρχει ελπίδα και δυνατότητα σωτηρίας του τόπου και προτε- ραιότητά µας είναι να βοηθήσουµε τη χώρα να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο µια ώρα αρχύτερα. Με τα µέτρα που προτείνετε σήµερα, µας βάζετε πιο βαθιά στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και γι’ αυτό δεν πρόκειται να ψηφί- σουµε το νοµοσχέδιό σας. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Θα πω κάποια ρητορικά ερωτήµατα. Μας λέτε: «όταν η Ελλάδα ζητά από τα άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια να ψηφίσουν τη χρη- µατοδότηση, πώς εσείς την καταψηφίζετε;». Απαντώ. Τα άλλα κοινοβούλια ψηφίζουν βοήθεια προς την Ελ- λάδα, εµείς ψηφίζουµε για συγκεκριµένα µέτρα. Τα ξένα κοινο- βούλια ξέρουν ότι αυτά που θα δώσουν, θα τα πάρουν, εµείς ξέρουµε ότι αυτά που θα πάρουµε θα τα υποστούµε αλλά, πέραν από τη χρηµατοδότηση θέλουµε και την ελπίδα. Γι’ αυτόν το λόγο συνεχώς είµαστε εδώ, για να προσφέρουµε λύσεις ελπίδας, άλλο µίγµα οικονοµικής πολιτικής. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό, γιατί τα άλλα κοινοβούλια ψηφίζουν να δοθεί στην Ελλάδα ένα φάρµακο, δεν ψηφίζουν τη δοσολογία του φαρµάκου. Εσείς εδώ προτείνετε ένα φάρµακο σε δοσολογία που κινδυνεύει να σκοτώσει τον ασθενή και αυτό εµείς σας το επισηµαίνουµε και δεν µπορούµε να το δεχτούµε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρό- βληµα. Αν εσείς πιστεύετε στα µέτρα που προτείνετε σήµερα, τι σας νοιάζει η δική µας άρνηση; Έτσι κι αλλιώς, αυτό το νοµο- σχέδιο «περνάει» -κάτι που είπατε εδώ πέρα µε περισσή κο- µπορρηµοσύνη- χωρίς τη δική µας βοήθεια. ∆εν µας έχετε ανάγκη εµάς. Αν πάλι δεν πιστεύετε στα µέτρα που προτείνετε σήµερα, τότε δεν ψάχνετε για στήριξη, αλλά για συνενόχους στην καταστροφή και εµείς συνένοχοί σας δεν πρόκειται να γί- νουµε! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Όµως, για του λόγου το αληθές, εµείς στηρίζουµε κάποια από τα µέτρα που προτείνετε, όπως εκείνα που αφορούν την ενί- σχυση ευπαθών οµάδων, τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, τους έµ- µεσους φόρους στα ποτά και στα τσιγάρα και την απολύτως αναγκαία ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Θα σας θυµίσω εδώ βέβαια, κύριε Παπανδρέου, ότι πέρυσι, το ∆εκέµβριο του 2008 και όλο το 2009, «χαλάγατε τον κόσµο» για εκείνα τα 28.000.000.000 που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση Κα- ραµανλή για την ενίσχυση αυτής της ρευστότητας. Και φέτος εσείς ανανεώσατε το πρόγραµµα και µάλιστα, προσθέτετε στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του παρόντος νοµοσχεδίου άλλα 15.000.000.000. Σωστά κάνετε. Όµως, σωστά κάναµε και εµείς τότε. Παραδεχθείτε και κάτι επιτέλους, κύριε Παπανδρέου! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Εν πάση περιπτώσει, εµείς παρά τη συµφωνία µας σε επιµέ- ρους σηµεία, διαφωνούµε µε το συνολικό µίγµα, γιατί οδηγεί σε συνεχή περιδίνηση όλο και µεγαλύτερης ύφεσης. Ήδη οι προ- βλέψεις σας ξεκίνησαν για ύφεση φέτος από 0,3% και τώρα προ- βλέπεται 4%. Το πιθανότερο είναι φέτος η ύφεση να ξεπεράσει το 5,5%. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Μπορείτε να το διανοηθείτε; ∆ιανοηθείτε το και µόνο µε όρους ανεργίας! Εµείς –και αυτό που θα πω και θα επαναλάβω είναι πολύ ση- µαντικό και πρόκειται για ξεκάθαρα πράγµατα- θα σεβαστούµε, παρά τις διαφωνίες µας, τους όρους που θα ψηφίσει η ελληνική Βουλή, γιατί η ελληνική πολιτεία έχει συνέχεια. Θα εγγυηθούµε τα χρήµατα που θα δώσουν οι εταίροι µας και το ∆ιεθνές Ταµείο, γιατί η Ελλάδα έχει αξιοπρέπεια, συνέχεια, συνέπεια, φιλότιµο! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Όµως, θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να βγούµε από το µηχα- νισµό µια ώρα αρχύτερα -πράγµα που το προβλέπει άλλωστε η συµφωνία- γιατί αυτοί οι όροι, όπως αποδέχεται και το ίδιο το νο- µοσχέδιο, έχουν το µεγάλο κίνδυνο -και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά το νοµοσχέδιο- να οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερη ύφεση και σε ακόµα πιο σκληρά µέτρα. Και στόχος µας είναι να βγει η Ελλάδα από το µηχανισµό µια ώρα αρχύτερα. Από την άλλη πλευρά, µας ζητάτε να ψηφίσουµε και εκείνα που δεν ξέρουµε. ∆ιότι από τα 30.000.000.000 της προσαρµογής και σε µια τετραετία, τα 11.000.000.000 –δηλαδή πάνω από το 1/3- αφορούν µέτρα, κύριοι συνάδελφοι, που δεν έχουν ακόµα καθο- ριστεί. Και αυτά, θέλετε να σας τα εγκρίνουµε από τώρα, χωρίς να ξέρουµε ποια είναι και ύστερα να περνούν µε προεδρικά δια- τάγµατα, χωρίς για µας να υπάρχει κανένας λόγος. Χώρια που υπάρχουν και προβλέψεις για πρόσθετα µέτρα ανά πάσα στιγµή, που, επίσης, θα πρέπει να εγκρίνουµε εν λευκώ από τώρα. Ακόµα, γνωρίζετε ότι τα µέτρα αυτά πυροδότησαν κοινωνική έκρηξη. Για να αποτραπεί η έκρηξη και να µην πάρει ανεξέλε- γκτες διαστάσεις, οι πολίτες αυτής της χώρας θα πρέπει, κατά την άποψή µου, να πιστεύουν κάπου. Θα πρέπει κάποιος να εκ- φράσει όχι απλώς την αγωνία τους, αλλά και την ελπίδα για να νιώσουν ότι υπάρχει διέξοδος παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες. Και θέτουµε µερικά απλά ερωτήµατα προς κάθε κατεύθυνση: Υπάρχει κανείς που να θέλει να εκλείψει κάθε πολιτική δύναµη που θα είχε το κύρος να ασκήσει θεσµική αντιπολίτευση; Υπάρ- χει κανείς που θέλει να συµπαρασυρθούν όλες οι πολιτικές δυ- νάµεις σ’ αυτόν τον κατήφορο; Υπάρχει κανείς που να µη θέλει άλλη ισχυρή Αντιπολίτευση, πέρα από τις οργανωµένες διαδη- λώσεις, τις βίαιες εκρήξεις, τον ανεύθυνο λαϊκισµό και τα εµπρη- στικά συνθήµατα; Υπάρχει κανείς να µη θέλει ένα θεσµικό εγγυητή της οµαλότητας; Η Κυβέρνηση το στηρίζει το νοµοσχέδιο και θα το περάσει. Έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εµείς οφείλουµε να το απορρίψουµε, για να µπορούµε να χαράξουµε άλλο δρόµο και να πείσουµε γι’ αυτόν το δρόµο. Γιατί όποιος στο τέλος µιας δια- δροµής κόβει συντάξεις των 700 ευρώ δεν µπορεί να πείσει κα- νένα. Ούτε τον εαυτό του! Και µιας και ο λόγος για τον κοινωνικό αναβρασµό, σας ζητή- σαµε να αποσύρετε το νόµο και για το µεταναστευτικό και επι- µείνατε να ανοίξετε το δρόµο για µαζική πολιτογράφηση µεταναστών, χωρίς τις δικλείδες που έχουν άλλες χώρες. Και πότε το κάνετε αυτό; Όταν προβλέπεται για την Ελλάδα η µεγαλύτερη κοινωνικοοικονοµική κρίση, η βαθύτερη ύφεση, η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6765 υψηλότερη ανεργία που γνώρισε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία της. Φέρνετε την κοινωνική έκρηξη ακόµη πιο κοντά. Αλλά και κάτι ακόµη ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το νοµοσχέδιο από την πρώτη του σελίδα αναφέρει –αν είναι δυνα- τόν!- το εξής καταπληκτικό: «Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος για το 2008 και για το 2009 ήταν σηµαντικά χει- ρότερο απ’ αυτό που είχε ανακοινώσει η προηγούµενη κυβέρ- νηση, που οδήγησε σε απώλεια εµπιστοσύνης, σε αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης κ.λπ.» Είναι πρώτη φορά που βλέπω σε νοµοσχέδιο ατόφια κοµµατική προπαγάνδα. Είναι απαράδε- κτο! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Ενοχοποιείτε την παράταξή µας σε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο προσπαθείτε –υποτίθεται- να εξασφαλίσετε ευρύτερη συ- µπαράταξη. Τέτοιου είδους γραπτά µέσα σε κείµενο αντικειµε- νικό. Ο απόλυτος πράσινος υποκειµενισµός! Και θέλετε εµείς να το ψηφίσουµε; ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ): Την κο- πάνησε ο Καραµανλής! ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ! ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν έξι κόκκινες γραµµές για µας, που βάζουµε από εδώ και εµπρός, ανεξαρτήτως όλων των άλλων: Πρώτον, δεν δεχόµαστε η Ελλάδα να εµπλακεί σε οποιαδή- ποτε ουσιώδη διαπραγµάτευση για εθνικό θέµα τέτοιες στιγµές από θέση εθνικής αδυναµίας και ελπίζω να είµαι σαφής. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ∆εύτερον, δεν δεχόµαστε καµµιά αναδιάρθρωση, καµµιά συ- ζήτηση, καµµιά σκέψη για αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους. Προτείναµε µέτρα για έξοδο από την κρίση. Είµαστε αποφασι- σµένοι να αξιοποιήσουµε ό,τι µπορούµε. Συζήτηση για αναδιάρ- θρωση που θα βυθίσει τον τόπο σε βαθύτερη δίνη και δεινά δεν δεχόµαστε. Είµαι σαφής γι’ αυτό. Και επειδή ρωτάτε ποιος το είπε αυτό. Εάν πείτε τη λέξη «ΛΑΖΑΡ» στις διεθνείς αγορές, µόνο τη λέξη αυτή να πείτε, είναι σαν να θέλετε να µε πείσετε ότι είπατε καρδιολόγο και ζητάτε µι- κροβιολόγο. Είναι η ειδικότητα των κυρίων αυτών µόνο το ζήτηµα εκείνο. Και γι’ αυτόν το λόγο λέµε πως ούτε κουβέντα δεν πρέ- πει να γίνεται! (Θόρυβος στην πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Είπε για τον κ. Λαζάρου, ο κ. Σαµαράς. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, αν σας είναι άγνωστη η λέξη, δεν λέει τίποτα η λέξη. Όνοµα είναι. Τρίτον, καµµία διαφωνία για µας δεν θα πρέπει να επιτρέψει και να δικαιολογήσει τη βεβήλωση µνηµείων, είτε πρόκειται για τον Άγνωστο Στρατιώτη είτε πρόκειται για την Ακρόπολη. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Η ελευθερία µας κατοικεί στις καρδιές και στις συνειδήσεις µας, αλλά συµβολικά κατοικεί στο µνηµείο του Αγνώστου Στρα- τιώτη και στο παγκόσµιο σύµβολο της ελευθερίας, στο Βράχο της Ακρόπολης. Όσοι βεβηλώνουν αυτούς τους ιερούς χώρους µας προσβάλλουν βάναυσα. Περισσότερο από κάθε άλλη από- φαση της Κυβέρνησης εκείνοι µας προσβάλλουν περισσότερο και καλά θα κάνουν να µαζευτούν. Και τέταρτον, η οργή είναι δικαιολογηµένη, αλλά η βία είναι απαράδεκτη και όταν η οργή γίνεται βία χάνεται το δίκιο, χάνεται η ελπίδα. Και δεν θα αφήσουµε κανέναν να οδηγήσει τη χώρα σε άλλο φαύλο κύκλο της οργής που φέρνει βία και η βία τελικά αίµα. Είναι ο χειρότερος φαύλος κύκλος, γιατί γράφεται και από αίµα αθώων. Εµείς έχουµε στόχο να µετατρέψουµε την οργή αυτή σε ελπίδα, όχι να την αφήσουµε να εκφυλιστεί σε µισαλλο- δοξία και νέο διχασµό. Πέµπτον, καµµία διαφωνία δεν δικαιολογεί σε κανέναν να παί- ζει µε το ψωµί των Ελλήνων. Όσοι κλείνουν λιµάνια, δείχνουν αναλγησία στην χειρότερη στιγµή, σε βάρος της ελπίδας πολ- λών χιλιάδων οικογενειών να επιβιώσουν από την κρίση. (Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Η αυθαιρεσία δεν είναι κοινωνικό δικαίωµα και δεν γίνεται απο- δεκτή από εµάς. Έκτον, η Κυβέρνηση φαίνεται ότι στριµώχνεται από τα σφάλ- µατά της και τις συνέπειές τους. Και τώρα ρίχνει συνεχώς και συ- στηµατικά το φταίξιµο στις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Γι’ αυτό και µιλάµε για µια βιοµηχανία εξεταστικών επιτροπών. Εµείς δεν έχουµε τίποτα να φοβηθούµε, αλλά προει- δοποιούµε την Κυβέρνηση ότι δεν θα της βγει σε καλό. Και θέλω να είµαι και σαφής, µην νοµίζετε ότι το τελευταίο επτάµηνο θα είναι εκτός αναζήτησης ευθυνών και εκτός συζήτησης, κύριε Πρόεδρε. (Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Τελειώνω, γιατί πέρασε ο χρόνος. Και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το δικαίωµα που µου δώσατε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εις διπλούν, κύριε Πρό- εδρε, ο χρόνος. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Το ίδιο κάνατε και πριν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Αφήστε να υπάρχει και λίγη ευγένεια στην Αίθουσα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. ∆εν χάλασε ο κόσµος. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Είναι αµοιβαίο συναίσθηµα η ευγέ- νεια, κύριε Πρόεδρε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Πριν τριάντα ακριβώς χρόνια, τέτοια εποχή, το ΠΑΣΟΚ καταψή- φιζε και αποχωρούσε από αυτήν την Αίθουσα για την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και το έκανε κα- ταγγέλλοντας, χωρίς να προτείνει καµµιά απολύτως εναλλακτική λύση. Σήµερα, εµείς καταψηφίζουµε τα µέτρα του µηχανισµού στή- ριξης, προτείνοντας διαφορετική προοπτική διεξόδου. Τελικά, κάθε πολιτικό κόµµα χαρακτηρίζεται στη συνείδηση του λαού από τα «ναι» τα µεγάλα και τα «όχι» τα µεγάλα, που λέει στις κρί- σιµες επιλογές του τόπου, όχι από τα µεγάλα λόγια που εκστο- µίζουν οι Αρχηγοί στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Εµείς πριν από τριάντα χρόνια είπαµε το µεγάλο «ναι» στην Ευρώπη, γιατί ενώνει τους λαούς και εµπνέει ακόµα και σήµερα το δικό µας το λαό. Και το «όχι» το λέµε σήµερα στα µέτρα που µας προτείνετε, γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Εσείς αντί- θετα, πριν τριάντα χρόνια είπατε το µεγάλο «όχι» στην Ευρώπη και σήµερα λέτε «ναι» στο αδιέξοδο της ύφεσης. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι η ιστορία θα κρίνει και εσάς και εµάς. Εµείς δεν φοβόµαστε την ετυµηγορία της. Εσείς έχετε κάθε λόγο να είστε και πιο ανήσυχοι. Και µπορεί να µην σας ενδιαφέρει εσάς, αν αυτή θα είναι η τελευταία σας θη- τεία ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ενδιαφέρει απολύτως τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. (Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, σας γνωστοποιώ ότι σήµερα τα θεωρεία… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συγγνώµη, κύριε Πρω- θυπουργέ, αλλά για να αποδεσµεύσουµε τα παιδιά, που παρα- κολουθούν για πολύ ώρα την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα µου επιτρέψετε να σας γνωστοποιήσω στο Σώµα ότι τα άνω δυτικά θεωρεία σφύζουν από νιάτα αυτή τη στιγµή, γιατί παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενη- µερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνω- σης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φερών Έβρου. Η Βουλή τους καλωσορίζει. (Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) Επίσης, παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγου- µένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για τη δραστηριότητα του κτη- ρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σα- ράντα µαθητές και µαθήτριες και έξι συνοδοί -εκπαιδευτικοί από το 20ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. Η Βουλή τους καλωσορίζει. 6766 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) (Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Πάλι για να σας διορθώσω, κύριε Σα- µαρά, σ’ αυτές τις ιστορικές στιγµές που συζητούµε. Πράγµατι, στην εισηγητική έκθεση, το µνηµόνιο που επισυνά- πτεται, µιλάει, εξ απαλών ονύχων βεβαίως, για τις ευθύνες της προηγούµενης Κυβέρνησης. (Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρα- τίας) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τι σηµαίνει «εξ απαλών ονύ- χων»; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): ∆εν µε ακούσατε, δεν µε ακούσατε. Απλώς, η διαφορά είναι άλλη. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τι σηµαίνει «εξ απαλών ονύ- χων»; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Άλλη είναι η διαφορά. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κάνω έκκληση και στον κ. Σαµαρά σε σχέση µε την Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ πράγµατι χωρίς πρόβληµα. Αλλά αυτό το φαινόµενο… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αναφέρεται µε πολύ ήπιους τόνους. Και βρήκατε αυτά εσείς, κύριε Σαµαρά, ως δικαιολογία για να µην ψηφίσετε. Ξέρετε όµως ότι δεν το έχει γράψει το Πανελλήνιο Σο- σιαλιστικό Κίνηµα αυτό. Το έχει γράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έχει γράψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µαζί, και η τρόικα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Όχι εµείς. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κακώς το επιτρέψατε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): ∆εύτερον, µιλήσατε για τις υποβαθµί- σεις. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Περιµένετε, κύριε Σαµαρά, σας άκουσα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): ∆ιαφωνείτε ότι καταθέσατε ότι ήµασταν στο 6% του ελλείµµατος, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, στις 2 Οκτωβρίου, ναι ή όχι; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Η πραγµατικότητα… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αυτή είναι η πραγµατικότητα ή όχι; Η αξιοπιστία της χώρας µας; Υπάρχει η αξιοπιστία της χώρας µας, όταν µια Κυβέρνηση στις 2 Οκτωβρίου, καταθέτει ότι είναι 6% το έλλειµµα και φθάνει στο 14%; (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Ποιον κοροϊδεύετε; Αυτή η φράση σας στεναχώρησε; Μιλήσατε για υποβαθµίσεις και, πράγµατι, ήρθαν οι υποβαθ- µίσεις. Αλλά ήρθαν οι υποβαθµίσεις της χώρας µας λόγω των έξι µηνών του ΠΑΣΟΚ; Ήρθαν οι υποβαθµίσεις της χώρας µας, επειδή το χρέος διπλασιάστηκε στους έξι µήνες του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Ήρθαν οι υποβαθµίσεις της χώρας µας, επειδή το έλλειµµα ήταν 6% και το φθάσατε 12,5% επί των δικών σας ηµερών και φταίει το ΠΑΣΟΚ για την υποβάθµιση, λόγω των δικών σας ελλειµµά- των; Ήρθε η υποβάθµιση, λόγω της έλλειψης αξιοπιστίας του ΠΑΣΟΚ, όταν εµείς καταφέραµε, µε µαραθώνιο τρόπο, µε συνα- ντήσεις, µε διαπραγµατεύσεις, να δηµιουργήσουµε έστω αυτόν το µηχανισµό στήριξης; Το δηµιουργήσαµε για τη σωτηρία της Ελλάδας, λόγω της αξιοπιστίας µας, όταν δεν υπήρχε αξιοπιστία. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Η υποβάθµιση ήταν, δυστυχώς, τα πολλά χρόνια τα δικά σας. Και θα έπρεπε –δεν ξέρω, δεν τον βλέπω καν, τον κρύβετε τον κ. Καραµανλή- κάποια στιγµή, να µας µιλήσει. Κάποια στιγµή, να µας µιλήσει, να απολογηθεί. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ντροπή σας! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι, λεφτά υπήρχαν… (Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρα- τίας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Αντώναρε, είναι συµπεριφορά αυτή; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Λεφτά υπήρχαν… κυρίες και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Αυτό που λέω, κύριε Πρόεδρε… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Μας έκανε µάθηµα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το τι πρέπει να γίνει στο Σύ- νταγµα και τί πρέπει να γίνει µε την ακίνητη περιουσία… ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εξ απαλών ονύχων τα ίδια λέτε. Από µικρός. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν απουσιάζει ο Αρχηγός σας, κύριε Τασούλα! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να αξιο- λογήσετε τη γλωσσική µου ικανότητα, κάντε το. Αλλά δεν ακούτε όµως την ουσία. (Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) Είµαι όµως Έλληνας της διασποράς. Ναι, είµαι. Και είµαι πε- ρήφανος που είµαι Έλληνας της διασποράς. Είµαι, ναι. Ναι, κύ- ριοι. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Επιτέλους! Επιτέλους, αυτό το αστείο, επιτέλους! Σεβασµό! Και είµαι Έλληνας της διασποράς, όχι επειδή το επέλεξα, αλλά επειδή δύο φορές ο πατέρας µου βρέθηκε στην εξορία. (Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Και ο παππούς µου έξι φορές βρέθηκε στη φυλακή και στην εξορία, από περιστάσεις έκνοµες στη χώρα µας. (Όρθιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και πα- ρατεταµένα) Μιλήσατε και µας καταθέσατε, κατά τα άλλα, χρήσιµες σκέ- ψεις, κύριε Σαµαρά, για το Σύνταγµα, για την αξιοποίηση της πε- ριουσίας του ελληνικού δηµοσίου. Αυτά θα ήταν αξιόπιστα, πρώτα απ’ όλα, αν έξι χρόνια είχατε κάνει κάτι. Θα ήταν αξιόπι- στα, αν εσείς είχατε διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία του ελ- ληνικού λαού µε διαφάνεια, και όχι όπως το κάνατε, µε το Βατοπέδι. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Και αν ο τόνος µου, κύριε Σαµαρά, σήµερα είναι οξύς, η ουσία είναι η ίδια. Αλλά είναι οξύς, γιατί και εγώ έχω οργή. Έχω οργή γιατί τολµάτε εσείς να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη. Και τολµάτε να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό, το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας, παρά τις ευθύνες τις οποίες έχετε. Πε- ριµέναµε τη συγγνώµη στην πράξη και η συγγνώµη στην πράξη, κύριε Σαµαρά, θα ήταν σήµερα να υπερψηφίσετε, ναι, αυτό το δύσκολο νοµοσχέδιο, αλλά εσείς να το υπερψηφίσετε. Τότε θα είχε νόηµα η συγγνώµη σας. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Και βεβαίως δεν ζητάµε κανένα συνένοχο. Ιδιαίτερα για αυ- τούς που έχουν ενοχή για τα πράγµατα της προηγούµενης πε- ριόδου. Ζητάµε όµως να κάνουµε µία νέα αρχή, την οποία εσείς δεν θέλετε εσείς δεν θέλετε. Μία νέα αρχή για να αποδείξουµε και στους εταίρους µας και σε όλο τον κόσµο ότι, «ναι», σε αυτήν τη χώρα, µπορούµε να ξεπεράσουµε τις αντιθέσεις µας. Να κά- νουµε την αυτοκριτική µας και την κριτική µας, αλλά τελικά, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων για την πατρίδα. Αυτή θα ήταν µία υπεύθυνη στάση. Εσείς επιλέξατε ανεύθυνη στάση και, δυστυχώς, το λέω και σε σας προσωπικά, διότι αναφερθήκατε σ’ ένα θέµα, δίνοντας το σήµα στην αγορά. Την εταιρεία «LAZARD» την πήραµε βεβαίως ως συµβουλευτική εταιρεία. Και χρειαζό- µαστε πράγµατι συµβούλους και από το διεθνές σύστηµα, που γνωρίζουν πράγµατα που για την Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα. Όχι για την αναδιάταξη του χρέους. Εσείς όµως το υιοθετήσατε ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6767 αυτό. Ως ένδειξη. Ξέρετε τι είπατε δηλαδή στη διεθνή αγορά; Ότι εµείς κάτι κρύβουµε, επειδή πήραµε τη «LAZARD». Αυτά έγραφαν διάφορες εφηµερίδες, ενώ ξέρω ότι εσείς πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αυτή είναι υπεύθυνη στάση; Να υι- οθετείτε τέτοιου είδους θέµατα, που µπορεί να σύρουν την Ελ- λάδα, ακόµη περισσότερο, σε µία δύσκολη κατάσταση; ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τόσο αδύναµη είναι η Ελλάδα που πήρε εταιρεία; Εκεί τη φθάσατε; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ( Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Πράγµατι, την αφήσατε πάρα πολύ αδύναµη την Ελλάδα. Και εµείς παλεύουµε να την κάνουµε ξανά δυνατή. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Και πολλούς θα χρειαστούµε, και τους καλύτερους. Για την πατρίδα, τους καλύτερους παγκοσµίως θα βρούµε. Τους καλύ- τερους! Αλλά το τελικό, κύριε Σαµαρά, ήταν ότι εσείς, µε την απόφασή σας «δεν ψηφίζω, αλλά στηρίζω», από τη µια, κλείνετε το µάτι στους πιστωτές ότι «εδώ είµαστε µην έχετε άγχος», από την άλλη, κλείνετε το άλλο µάτι στους ψηφοφόρους, µικροκοµµα- τικά. Να ξέρετε ότι όταν είναι και τα δύο µάτια κλειστά, πηγαί- νετε στα τυφλά. ∆υστυχώς! (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε… (Θόρυβος από την πτέρυγα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελ- λάδας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Σα- µαρά. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό θα βλέπουµε τώρα; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Θα προχωρήσει η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παφίλη, κύριε Μαυρίκο, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Θα προχωρήσουµε. Σ’ αυτή την Αίθουσα θα τηρούµε τους κανόνες, θα τηρούµε τον Κα- νονισµό της Βουλής. Για τόσο σηµαντικά θέµατα θα δίνουµε τη δυνατότητα της διατύπωσης των απόψεων δι’ ολίγον. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αυτό θα γίνεται τώρα, κύριε Πρόεδρε; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κυρία Πα- παρήγα. Μην εκνευρίζεστε. Ηρεµήστε. Κύριε Σαµαρά, η ευθύνη για την τήρηση του Κανονισµού και των κανόνων µέσα στην Αίθουσα αυτήν είναι σαφώς του Προε- δρείου. Θα σας δώσω το λόγο, ωστόσο ζητώ τη συνδροµή σας για έναν πολύ συγκεκριµένο λόγο, διότι ακουστήκατε -όπως έπρεπε να ακουστείτε- µε σεβασµό από την πλευρά των Βου- λευτών του ΠΑΣΟΚ και όταν κάποιος πήγε κάτι να πει, τον ανα- κάλεσα στην τάξη. Το φαινόµενο όµως ότι πολλοί Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας –και λυπάµαι που το λέω- πετάγονται κάθε τόσο, όχι µόνο οδηγεί σε παραβίαση του Κανονισµού και στην παρακώλυση του οµιλούντος Πρωθυπουργού να διατυπώσει τις απόψεις του, αλλά οδηγεί στην παρουσίαση µιας εικόνας που δεν είναι και η πιο σοβαρή. Νοµίζουν οι διακοψίες συνάδελφοι ότι µ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τα όποια επιχειρήµατά τους; Ειλικρινά ζητώ τη συνδροµή σας γιατί είπατε νωρίτερα ότι θα πρέπει να υπάρχει ευγένεια και σοβαρότητα στην Αίθουσα. Ορίστε, κύριε Σαµαρά, έχετε το λόγο. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας): Ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει νέα αρχή, αλλά µε οξύτητα και µε άκρα προκλητικότητα από την πρώτη στιγµή που πήρε το λόγο. Αδυναµία και αµηχανία µπορεί να δείχνει µόνο η οξύτητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πάνω απ’ όλα επιστροφή στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Κάθε ενήλικας άνω των δεκαοκτώ ετών γνωρίζει ότι σηµασία δεν έχει ποιος γράφει κάτι, αλλά ποιος το υπογρά- φει και έχει υπογράψει όλο το Υπουργικό Συµβούλιο αυτό το απαράδεκτο κείµενο το οποίο διάβασε από το Βήµα της Βουλής, κύριε Πρόεδρε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ∆εν πρόκειται να πω για τα οικονοµικά όταν από εκατόν εβδο- µήντα µονάδες τα spreads ανέβηκαν οκτώ φορές επάνω, ούτε να απαντήσω για την υπόθεση Λαζάρ. Ας πάει ο κύριος Πρωθυ- πουργός να δει και να ρωτήσει τον κύριο Υπουργό των Οικονο- µικών. Την ηµέρα εκείνη βγήκε, όχι από µας αλλά από το REUTERS, δηλαδή στις ειδήσεις όλου του κόσµου την ίδια εκείνη στιγµή και αναγκάστηκε να βγει και να διαψεύσει, ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών. Αυτός έδωσε αυτήν την εικόνα και σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να τον είχε διώξει αυτό τον Υπουργό των Οικονοµικών ο κύριος Παπανδρέου. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ∆εν θέλω να πω τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε, αλλά ξεχνάµε τις διαψεύσεις Προβόπουλου, ξεχνάµε την πραγµατικότητα και κα- ταθέτουµε δυστυχώς σήµερα εδώ πέρα τα «όπλα» της λογικής. Μιλάµε µε διαφορετική πολιτική αριθµητική, µιλάµε µε διαφορε- τικά λογικά επιχειρήµατα, µιλάµε λες και θέλει η άλλη πλευρά να µην ακούσουν αυτά τα οποία λέµε και τα οποία είπαµε πολλές φορές -δεν είναι η πρώτη φορά σήµερα- για να δώσουµε κάποιον άλλο τόνο προτάσεων. Είναι µία θλιβερή ιστορία σήµερα αυτή η συνεδρίαση για το ΠΑΣΟΚ, γιατί την ώρα που συνταράσσεται έξω η κοινωνία, ήλθε εδώ πέρα να πυροδοτήσει ένα κλίµα οξύ- τητας απαράδεκτο για τις στιγµές που περνά ο ελληνικός λαός. Επαναλαµβάνω αυτό µε το οποίο τελείωσα χθες την παρέµ- βασή µου: Η Νέα ∆ηµοκρατία θα πρωταγωνιστήσει, θέλει-δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ, για να δώσουµε στον κόσµο ελπίδα, αυτήν την ελπίδα που έχει ανάγκη κυρίως ο νέος Έλληνας. Σας ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµ- µατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα. (Θόρυβος στην Αίθουσα) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Σας κατανοώ, γιατί το θέµα έχει κορεστεί. Όσο πιο πολύ συζητάµε αυτό το καίριο θέµα για τον ελληνικό λαό, τόσο πιο βαρετή και απεχθής γίνεται η συζήτηση στη Βουλή. Και αυτό που έχει µε- γάλη σηµασία είναι τι γίνεται και τώρα και αύριο και µεθαύριο και σ’ ένα χρόνο έξω από τη Βουλή. Εδώ τελείωσε το πράγµα. (Θόρυβος στην Αίθουσα) Παρακαλώ, λίγη ησυχία. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, εσείς που εξέρχεστε της Αιθούσης, τουλάχιστον να εξέρχεστε αθορύβως. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μη µου αφαιρείτε χρόνο από αυτήν τη διακοπή. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κυρία Παπαρήγα. ∆εν θα σας αφαιρέσω χρόνο. Είπαµε ότι θα υπάρχει ανοχή στις οµιλίες των Αρχηγών. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Επι- τρέψτε µου να σταθώ σε ένα πραγµατικό γεγονός που συνέβη, για να εξηγήσω –για να µη λέω κενά και µεγάλα λόγια- γιατί το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν θαυµάζει την αστική δηµο- κρατία, το διεθνές δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο στην Ελλάδα, το οποίο βεβαίως, είναι κοµµένο και ραµµένο στο διεθνές δίκαιο. Στα τέλη του 1997 -αν θυµάµαι καλά ήταν ∆εκέµβρης ή το πολύ να ήταν Γενάρης του 1998- ο τότε διορισθείς πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών κ. Νίκολας Μπερνς, ο οποίος πήρε µετά και ανώτερα αξιώµατα και ο οποίος ήταν και επί Μπους και επί Κλί- ντον, ζήτησε να κάνει εθιµοτυπική επίσκεψη στα γραφεία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όπως έκανε και µε όλα τα κόµµατα. Τότε δεν είχε γίνει ακόµα ο πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία. Εί- παµε, ας το δεχθούµε. Εθιµοτυπική διπλωµατική επίσκεψη. Ξεκίνησε ο κ. Μπερν στη συνάντηση που είχαµε, ως εξής: Κακώς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αντιµετωπίζει έτσι την πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα πράγµατα έχουν αλλάξει. ∆εν είµαστε στην περίοδο του Ψυχρού Πολέµου. Οι Ηνωµένες Πολιτείες θεωρούν συστατικό στοιχείο της δηµοκρατίας την ύπαρξη και δράση ενός κοµµουνιστικού κόµµατος κ.λπ. και ότι εν πάση περιπτώσει οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν αλλάξει, σέβονται 6768 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) τις αποφάσεις των λαών. Γι’ αυτό, επιπροσθέτως παρακάλεσε: ∆εν χρειάζονται να γίνονται πορείες µέχρι την αµερικάνικη Πρε- σβεία. Απηχεί παλαιότερες εποχές. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντι- πρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ) Του είπα, λοιπόν, κι εγώ –του ζήτησα, όµως, να µου απαντήσει ειλικρινά- το εξής: Πείτε, λέω, υποθετικά, γιατί δεν είναι κανένα άµεσο ζήτηµα, δεν ζούµε στα ροζ σύννεφα, ότι ο ελληνικός λαός αναδεικνύει στη διακυβέρνηση του τόπου το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ή µία κυβέρνηση στην οποία συµµετέχει το Κοµ- µουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µε συµµάχους. Κι αναδεικνύεται, έχουµε καινούργια κυβέρνηση µε λαϊκή πλειοψηφία. Του λέω: Ξέρετε, ένα από τα πρώτα µέτρα που θα πάρει αυτή η κυβέρνηση είναι να κλείσει τις αµερικάνικες βάσεις. Γιατί αυτό θα το έχει βάλει προεκλογικά στο λαό, δεν θα κάνουµε σαν τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Θα το έχουµε βάλει. Θα µας έχει ψηφίσει ο λαός. Και αυτό θα το κάνουµε. Από τα πρώτα µέτρα που θα πάρουµε. Αυτό που δεν ξέρω να σας πω είναι αν θα δώ- σουµε προθεσµία ένα µε τρεις µήνες, γιατί υπάρχει και η τεχνική πλευρά του ζητήµατος, πώς θα φύγουν οι βάσεις. Τι θα κάνετε τότε; Κοντοστέκεται. Του λέω, θέλω σας παρακαλώ να µου απα- ντήσετε ανοικτά και καθαρά. Κι ούτε πρόκειται να κάνω καµµία δηµόσια δήλωση τώρα. Πρεσβευτής είστε. Καταλαβαίνω. Μου λέει: Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούµε. Του απαντάω: Σας ευ- χαριστώ πάρα πολύ. Είστε ειλικρινής. Το ξέρουµε ότι δεν θα το δεχθείτε και γι’ αυτό αυτήν την αστική δηµοκρατία που εσείς υπολήπτεστε, εµείς δεν την υποληπτόµαστε. Κι εµείς όταν θα εί- µαστε διακυβέρνηση θα το κάνουµε αυτό εν γνώσει ότι δεν θα το δεχθείτε. Πάνω απ’ όλα, όµως, θα το έχει εγκρίνει ο ελληνικός λαός, γιατί εµείς στον ελληνικό λαό προτείνουµε έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης, ο οποίος έχει θυσίες –βεβαίως- έχει κινδύ- νους. Εµείς, όµως, λέµε χίλιες φορές να κάνεις θυσίες για µία άλλη κοινωνία, που θα επιλέξεις, που θα πειστείς να το κάνεις και όχι µε διάφορα ροζ σύννεφα, όµορφα λόγια ή να υφίστασαι θυσίες οι οποίες όχι µόνο είναι µονόπλευρες –αυτή είναι η µία πλευρά- αλλά είναι σε βάρος σου. Μιλάµε σήµερα για ένα µνηµόνιο και για µία συνολική πολιτική η οποία µε τα σηµερινά δεδοµένα, µέχρι το 2014, έχει κόψει στο λαό ένα ποσό 45.000.000.000 θυσίες. Αυτό είναι µέχρι το 2014 µε τα σηµερινά δεδοµένα. Μετά από τρεις µήνες, µετά από έξι µήνες µπορεί να είναι 50.000.000.000, 60.000.000.000 κ.λπ.. Θα σταθώ προς στιγµήν σε αυτά τα δηµοσιονοµικά -τα οποία λέτε- και την λογιστική αντιµετώπιση της κρίσης. Η κρίση δεν είναι λογιστικό ζήτηµα, είναι καθαρά πολιτικό, είναι ζήτηµα σχέ- σεων ιδιοκτησίας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σταθούµε, λοι- πόν, και εµείς στα λογιστικά και στα δηµοσιονοµικά. Λέτε σήµερα στον ελληνικό λαό ότι µετά από τρία χρόνια θα έχει αναγεννηθεί η Ελλάδα εάν κάνει αυτές τις θυσίες. Και εµείς απαντάµε: από πού το βγάζετε αυτό; Η Ελλάδα είναι ενταγµένη και προσαρµοσµένη µέσα στην Ευ- ρωζώνη και γενικότερα µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εµείς αυτήν την προσαρµογή τη θεωρούµε ως ένα παράγοντα επι- πρόσθετο που όξυνε την κρίση. Με βάση, λοιπόν, την εαρινή έκ- θεση της Ευρωπαϊκή Ένωσης, µέχρι το 2011 το δηµόσιο χρέος της Ευρωζώνης, το διακυβερνητικό χρέος της Ευρωζώνης θα έχει αυξηθεί κατά 20% και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 22% και η συµµετοχή της Ελλάδας είναι πολύ µικρή στο χρέος της Ευρωζώνης, γιατί η ελληνική οικονοµία έχει µια πολύ µικρή συµµετοχή. Και σας απαντάω: πως η Ελλάδα θα έχει αναγεννηθεί, αφού όλοι αντάµα οι σύµµαχοι προβλέπετε για το 2011; Και όταν στην εαρινή έκθεση που δηµοσιεύεται και σήµερα υπάρχει η εξής πρό- βλεψη ότι: Στην Ευρωζώνη θα είναι κοντά -2% το κόστος των µι- σθών, δηλαδή αρνητικό, δηλαδή δεν συµµετέχει στα προβλήµατα της Ευρωζώνης. ∆εν είναι αυτό το πρόβληµα. Στο επίπεδο της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης, επίσης, θα είναι αρνητικό µείον 2,5%. Θέλετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να δεχτεί θυ- σίες µισθών κ.λπ. για να ανακάµψει η Ελλάδα. Και δεν µπορούµε τώρα να µιλάµε για την Ελλάδα, πρέπει να µιλάµε για την Ευρω- ζώνη, αφού η Ελλάδα ανήκει σ’ ένα µηχανισµό όπου οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διµερώς θα δανείζουν. Μα αυτές είναι οι εξελίξεις. Χρησιµοποιώ ένα επιχείρηµα µε τη λογική που λειτουργείτε εσείς, γιατί δεν είναι η δικιά µας αφετηρία αυτή, εµείς έχουµε άλλη αφετηρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάµε και στα δικά σας επιχειρήµατα. Να χρησιµοποιήσω και ένα δεύτερο επιχείρηµα, πάλι µε τη δική σας δηµοσιονοµική λογική, όχι µε τη δική µας ταξική λογική. Τροµοκρατείτε τον ελληνικό λαό ότι αν δεν σκύψει το κεφάλι και δεν παραιτηθεί από στοιχειώδεις συνδικαλιστικές ελευθερίες, όχι από το δικαίωµα να µη σεβαστεί τους άδικους νόµους που υπάρ- χουν, ότι σε δύο-τρείς µήνες δεν θα µπορούν να του καταβάλουν τις συντάξεις. Γιατί αυτή είναι η τροµοκρατία, αφού δεν µπορείτε να πείσετε, προσπαθείτε να τροµοκρατείτε. Λέµε το εξής πράγµα: Με βάση τις δαπάνες του τακτικού προ- ϋπολογισµού πόσο είναι το κόστος των αποδοχών και των συντά- ξεων, εννοείται για το δηµόσιο; Είναι 26.000.000.000 ευρώ. Πόσο είναι τα κρατικά έξοδα για ασφάλιση, για περίθαλψη, για κοινω- νική προστασία; Είναι 15.000.000.000 ευρώ. Άρα, 26.000.000.000 ευρώ και 15.000.000.000 ευρώ µας κάνουν 41.000.000.000 ευρώ, άντε να τα στρογγυλοποιήσουµε και να τα κάνουµε 42.000.000.000 ευρώ. Τι προβλέπετε ότι θα εισπράξετε προ των νέων εισπρακτικών µέτρων; Αυτά που είχατε αρχικά υπολογίσει, δηλαδή σύνολο φο- ρολογικών εισόδων -δεν λέµε το καινούργιο κοστούµι που κό- ψατε- 54.000.000.000 ευρώ. Λέω την ταµειακή σας λογική. Εµείς έχουµε άλλη µεθοδολογία προσέγγισης των στατιστικών, αλλά να προσχωρήσουµε στην δικιά σας. Γιατί θα γίνει στάση συντά- ξεων; Άλλο πράγµα να µου πείτε, ότι εµείς θέλουµε ένα πρόγραµµα εξόδου από την κρίση που θέλουµε να εξασφαλίσουµε την απρό- σκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό µάλιστα. Αυτό όντως είναι ένα πολύ λογικό πρόγραµµα διεξόδου που προτείνετε. Τώρα αν είναι εύστοχο, αν είναι καλύτερο το µίγµα της Νέας ∆η- µοκρατίας ή καλύτερο το µίγµα το άλλο, αυτό δεν το ψάχνουµε γιατί εµάς δεν µας ενδιαφέρει το µίγµα, µας ενδιαφέρει αυτό που φτιάχνετε. Και µε την ευκαιρία, αναρωτιέµαι, θα µπορούσε να γίνει µία ει- λικρινής συζήτηση διαφωνούντων στη Βουλή για το πού οφείλε- ται η κρίση -δεν είναι µόνο ότι παίρνετε αντεργατικά µέτρα, τα οποία θα είναι τουλάχιστον µέχρι το 2020, αναπροσαρµοζόµενα συνεχώς και πάει λέγοντας- µία συζήτηση µακριά από το ψέµα, γιατί ή λέτε ψέµατα -και η Νέα ∆ηµοκρατία- ή λέτε συνειδητά ψέ- µατα, ή µε συγχωρείτε, αλλά θα πω ότι έχετε έναν ορθολογισµό και µία προχειρότητα -προτιµούµε το πρώτο- και να βάλουµε το εξής ερώτηµα: Η κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνής κρίση πού οφείλεται; Στα λαµόγια και στις µίζες; Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν και πα- ραϋπάρχουν. Και εργατική αριστοκρατία και εξαγορασµένοι υπάρχουν. Και λαθεµένες επιλογές και από την οπτική που έχετε εσείς µπορεί να υπάρχουν. Και ανίκανοι Υπουργοί. Το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα βρίσκεται σε µία κρίση. Για πρώτη φορά το παγκόσµιο ακαθάριστο προϊόν έχει µείωση και µε την Κίνα και την Ινδία να έχουν 8%, 9% ανάπτυξη. ∆εν έχει ξαναγίνει αυτό, τέτοια συντονισµένη και ταυτισµένη κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος. Παντού είναι τα λαµόγια, αυτοί που διόριζαν τα ανίψια τους, τα παρανίψια τους; Τα «STAGE» είναι; Οι stagiers είναι, όπως τους λέτε; Αυτό φταίει; Ορισµένοι ιδεολόγοι εκπρόσωποι και οικονοµολόγοι του συ- στήµατος και αυτά τα think tank που υπάρχουν κάνουν πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση. ∆εν φαντάζοµαι να είστε τόσο τραγικά ανί- κανοι να προσεγγίσετε τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης από τη σκοπιά του συστήµατος. Όχι! Θέλετε να πείσετε τον κόσµο ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία κακή διαχείριση και κλεψιά. Και µη σας κάνει εντύπωση όταν λένε «Κλέφτες, κλέφτες». Αφού εσείς τα λέτε. Όλη µέρα «Εσύ έκλεψες», «Όχι, εσύ έκλε- ψες. Οι φίλοι, τα λαµόγια, οι συγγενείς, οι συµπέθεροι, οι κου- µπάροι». Αυτήν τη δουλειά κάνετε. Γιατί; Συνειδητά το κάνετε. ∆εν µπορώ να φανταστώ ότι έχετε τέτοια ανικανότητα και τόσο επιστηµονικά υπολείπεστε και έχετε τέτοιο ανορθολογισµό. Σας συµφέρει αυτήν τη στιγµή να τα βάζετε µε ορισµένες συνέπειες που υπάρχουν και όχι µε τη βαθύτερη αιτία. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6769 Η κρίση και η ύφεση έρχονται ύστερα από υπερσυσσώρευση κεφαλαίων, είτε χρηµατικών είτε εµπορευµάτων; Ναι. Έτσι είναι πάντα. Όποια κρίση και αν υπήρχε στον καπιταλισµό, ήρθε µετά από µία εκτίναξη. Εξηγήστε το αυτό. Πού οφείλεται; Εµείς προσπαθούµε –πραγµατικά έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέ- ρον- να την κάνουµε αυτήν τη συζήτηση, αλλά µέσα στο κόσµο. Εδώ δεν έχει καµµία αξία, γιατί εδώ πέρα από λαµόγια και λα- µογιές δεν θέλουµε να συζητήσουµε για κάτι άλλο. Στο διεθνές καπιταλιστικό σύστηµα υπάρχει ένας µεγάλος πονοκέφαλος. ∆εν είναι το κέντρο η Ελλάδα -και η Ελλάδα έχει τα ίδια συµπτώµατα, οι ιδιαιτερότητες είναι δευτερεύουσες- ούτε την κρίση τη δηµι- ούργησε η διαχείριση του ΠΑΣΟΚ και η διαχείριση της Νέας ∆η- µοκρατίας. Εδώ υπάρχει ένας πολύ µεγάλος πονοκέφαλος. Αυτή η συζήτηση γίνεται και, εάν θέλετε, εν µέρει και σ’ ένα βαθµό µε κακέκτυπο τρόπο περνάνε και οι διαφωνίες µέσα στη Βουλή και σε άλλους χώρους. Υπάρχει το εξής πρόβληµα που συζητιέται: Πού θα γίνει η ρύθ- µιση; Πού θα βάλουµε ένα φρένο; Ποιο φρένο; Στην καπιταλι- στική αγορά που δεν µπαίνει φρένο, που έχει τους δικούς της νόµους; Τα ίδια έγιναν και στο σοσιαλισµό. Και ο σοσιαλισµός είχε τους δικούς του νόµους και όταν το πολιτικό υποκείµενο δεν παίρνει υπ’ όψιν τους νόµους της σοσιαλιστικής οικονοµίας, όπως και της καπιταλιστικής -ή θα τους υπηρετείς πιστά, µε ικα- νότητα, ή θα τους παραγνωρίζεις- όπως έγινε στο σοσιαλισµό, φθάνουµε εκεί που φθάσαµε. Εδώ πού θα βάλουµε τη ρύθµιση; Οι τράπεζες θα είναι ο άξο- νας της ρύθµισης της κρίσης; Μέσω ποιων; Μέσω πολιτικών προ- γραµµάτων σταθερότητας; Γίνεται µία τέτοια διαπάλη πέρα από τις διαφορές των αγώνων και δεν έχει βρεθεί λύση. Και εδώ δείχνει ακριβώς ότι η κρίση είναι τόσο βαθιά. Και δεί- χνει και ότι το καπιταλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να ξεπερνά την κρίση όπως την ξεπέρναγε πριν. Και γι’ αυτό τα πράγµατα είναι ακόµη πιο επικίνδυνα για τους εργαζόµενους. Τα κόµµατα, οι υπηρέτες αυτού του συστήµατος, χειρίζονται τα πράγµατα ανά- λογα. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµ- µουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). Θα µιλήσω και εγώ λίγο παραπάνω. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει άνεση χρόνου. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): ∆ιότι παλαιότερα τι έκανε το σύστηµα; Απαξίωνε το χρηµατικό κεφά- λαιο και τα εµπορεύµατα. Τα υποτιµούσε, για να µπορέσει να ξαναµπεί το σύστηµα σε µια ρότα, να ξαναβγάλει την κερδοφορία. Σήµερα αυτήν την απα- ξίωση δεν την κάνει. Γιατί δεν την κάνει; Εκεί γίνεται ο τσακω- µός. Και αν δεν κάνει την απαξίωση του κεφαλαίου, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει όχι φιλολαϊκά – φιλολαϊκά δεν πρόκειται ποτέ να αντιµετωπιστεί – αλλά εν πάση περιπτώσει να αντιµετωπίσει τα δικά του, έστω προσωρινά, αδιέξοδα. Και εδώ έχουµε το εξής φαινόµενο: γιατί δεν τα συζητάµε αυτά; Οι τιµές των εµπορευµάτων αντί να πέφτουν, στα περισ- σότερα ανεβαίνουν, ενώ συνήθως στην κρίση πέφτουν τα εµπο- ρεύµατα. Αυτό δεν γίνεται. Και έχουµε αύξηση. Και δεν µιλάω µόνο για την Ελλάδα. Μιλάµε γενικότερα. Εµείς τα µελετάµε αυτά. Από ποια σκοπιά; Όχι για να προ- σφέρουµε λύσεις να τονωθεί το καπιταλιστικό σύστηµα. ∆εν µας ενδιαφέρει. Ούτε για να βοηθήσουµε το πολιτικό σύστηµα να τα βγάλει πέρα, αλλά γιατί πρέπει το εργατικό λαϊκό κίνηµα να ξέρει πού πάνε τα πράγµατα και να αξιοποιήσει την κρίση του συστή- µατος προς όφελός του. Και αν θέλετε, το θέµα της εναλλαγής στο επίπεδο της πολιτι- κής εξουσίας γίνεται περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, παρά το γεγονός ότι υποκειµενικά σήµερα η µεγάλη πλειονότητα του ελ- ληνικού λαού δεν την είχε επιλέξει, αλλά τουλάχιστον εµείς σαν ζύµωση και κατεύθυνση δράσης θα το βάζουµε. Γιατί δεν πέφτουν οι τιµές των εµπορευµάτων; Πάρτε τις τιµές των κατοικιών. Γιατί δεν πέφτουν; Και εδώ υπάρχει πρόβληµα. Και τι µέτρα παίρνετε από τη σκοπιά σας; Συνεχώς υποτίµηση, πιο φτηνή εργατική δύναµη. Αυτό έχει και την αντίφασή του. Και τα λέτε µεταξύ σας, ότι τα µέτρα που παίρνετε θα οδηγή- σουν σε ύφεση. Αυτό λέτε. Και δεν τα έχετε βρει ως υποστηρι- κτές και απολογητές αυτού του συστήµατος πού θα δώσετε βάρος. Θα προχωρήσετε σε υποτίµηση του κεφαλαίου, να φύγει και από τη µέση το πλασµατικό κεφάλαιο, ή θα δώσετε και το τε- λευταίο χτύπηµα στην εργατική δύναµη; Και φοβάστε, όπως λέτε, τις κοινωνικές εκρήξεις. Βεβαίως τις φοβάστε. Εµείς δεν τις φοβόµαστε, παρ’ ό,τι ξέρουµε ότι µέσα σε αυτό το κίνηµα θα µπουν και λαϊκές µάζες που δεν έχουν την απαιτούµενη εµπειρία και που µπορεί, αν θέλετε, να πέσουν και σε προβοκάτσιες. Και µε αυτήν την έννοια, όταν ωριµάζει αντικειµενικά η συζή- τηση για την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, εµείς δεν πρόκειται να την υποκαταστήσουµε µε το να σας προτείνουµε αν θα βγαί- νει κάποιος στη σύνταξη στα εξήντα επτά ή στα εξήντα οκτώ ή στα εβδοµήντα. Σήµερα πολύ περισσότερο από ποτέ πρέπει να προβληθεί το εξής ζήτηµα: αν τον 19ο αιώνα ζητούσαν οι εργαζόµενοι οκτά- ωρο, σήµερα µε την πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας τι πρέπει να ζητήσουν; Εδώ, να συζητήσουµε τι πρέπει να ζητή- σουν. Εδώ βγαίνετε και λέτε ωµά – και όχι µόνο η Κυβέρνηση, αλλά και η Νέα ∆ηµοκρατία και αυτό το υποστήριζαν και άλλα κόµ- µατα από τη δεκαετία του ’90, αν και τώρα µερικοί αλλάζουν, ελίσσονται – ότι έχουν αλλάξει οι µορφές απασχόλησης. Γιατί έχουν αλλάξει οι µορφές απασχόλησης; Από πού και ως πού άλ- λαξαν οι µορφές απασχόλησης; Η σταθερή δουλειά, ο ελεύθε- ρος χρόνος, τι άλλαξε; Τι άλλαξε; Ναι, ένα πράγµα άλλαξε. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνα- τότητα στους καπιταλιστές να ελαστικοποιούν το χρόνο εργα- σίας, κάτι που δεν µπορούσαν να το κάνουν παλιότερα. Εµείς, λοιπόν, ακριβώς λέµε ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα να ανέβει η παραγωγικότητα, να µειωθεί ο χρόνος εργασίας, να ανέβουν οι µισθοί και τα µεροκάµατα. Εµείς δεν πρόκειται να σας συνδράµουµε, για να βγει το κεφά- λαιο από τα αδιέξοδά του. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουµε. Καθαρά πράγµατα. Και για µας εγγύηση δηµοκρατίας, δηµοκρατικής ατµόσφαι- ρας και των πάντων είναι ο λαός οργανωµένος, µε πρόγραµµα πάλης, µε κατεύθυνση, µε αντοχή – γιατί θα υπάρχουν δυσκο- λίες στην πάλη – και τώρα πια το ζήτηµα της αλλαγής τάξης στην εξουσία, που είναι ένα κυρίαρχο ζήτηµα, ανεξάρτητα αν υποκει- µενικά αυτήν τη στιγµή έχουν ωριµάσει όλες οι προϋποθέσεις. Και αφήστε όλα αυτά τα οποία συζητούνται τώρα, τι είναι νό- µιµο, τι δεν είναι κ.λπ.. Ο λαός µε την πλειοψηφία του µπορεί να αλλάζει τους νόµους. Και πρώτα αλλάζουν οι νόµοι µέσα στην κοινωνία και µετά γίνονται νόµοι. Αλίµονο αν οι νόµοι αλλάζουν από το κεφάλι τους. Και µη µας φοβίζετε γι’ αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά σε αυτήν την Αί- θουσα – το έθιξε και ο Γιώργος ο Μαρίνος – για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ακούσαµε έκκληση συσστράτευσης Νέας ∆η- µοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ κατά ΚΚΕ, έτσι επίσηµα. Και πρέπει να σας πω, ότι είµαστε µαθηµένα τα βουνά από τα χιόνια. Και σας ξεκαθαρίζω το εξής πράγµα: Είµαστε διδαγµένοι πε- ρισσότερο από ποτέ και διδασκόµαστε και από την προσφορά µας και διδασκόµαστε και από τις αδυναµίες µας και από τα λάθη µας. Ένα πράγµα δεν πρόκειται να πετύχετε: Να µας στριµώ- ξετε. Να µας παρεµποδίσετε στη δράση. Αυτό µη σας περνάει από το νου. Και θα γυρίσει µπούµερανγκ. Αυτό να το ξέρετε. ∆ιότι, ενενήντα δύο χρόνια, ξέρουµε πάρα πολύ καλά µε ποιους έχουµε να κάνουµε. Λοιπόν, µη φανταστείτε τέτοιο πράγµα. Μην ονειρεύεστε καρβέλια. Γι’ αυτό έφερα και το παράδειγµα του κ. Μπέρνς. Αυτήν τη δη- µοκρατία, εµείς δεν τη σεβόµαστε. Αυτός που θα επιβάλει την πραγµατική δηµοκρατία είναι ο λαός, όχι το ΚΚΕ. Το ξέρουµε πάρα πολύ καλά, ο λαός. Ο ορίζοντας είναι ανοιχτός και δεν πρό- κειται να µας κάνετε να διστάσουµε ή να δειλιάσουµε. Μερικοί είναι αδίστακτοι. Εµείς είµαστε πολύ θαρραλέοι να αντιµετωπί- σουµε αυτά τα ζητήµατα. Περάσαµε από πολλές συµπληγάδες, παραλίγο να γλιστρή- 6770 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) σουµε, παραλίγο δεν ξέρω τί. Να σας πω κάτι; Τώρα δεν θα µας το συγχωρήσει κανένας, να υποκύψουµε σε εκβιασµούς. Πριν τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια ήσουν πιο άπειρος, µπορού- σες να κάνεις και λάθη από απειρία. Σήµερα, είτε από απειρία είτε από δειλία, δεν θα µας τα συγχωρήσει κανείς. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέ- ρης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθό- δοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οµολογώ ότι σήµερα εξασφάλισα πάρα πολύ χρήσιµο υλικό για τις εκλογές. Θα βάζω αυτά που έλεγε ο Παπανδρέου στο Σα- µαρά και ο Σαµαράς στον Παπανδρέου, ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάσταση της χώρας. ∆εν χρειάζεται άλλο σποτ. Είναι το ιδανικό. Η οµολογία από τους δύο Αρχηγούς, ότι ο καθένας προσέφερε στη κρίση που ζούµε σήµερα. Θα δώσω νούµερα. ∆εν χρησιµοποιώ ποτέ νούµερα, αλλά αξί- ζει τον κόπο να ξέρει κάτι ο ελληνικός λαός. Το 1974 από την κατάσταση της χούντας, η Νέα ∆ηµοκρατία παρέλαβε 337.000.000.000 ευρώ. Έχουµε κάνει, βεβαίως, την αναλογία της ισοτιµίας. Τριακόσια τριάντα εφτά εκατοµµύρια. Το 1981 η Νέα ∆ηµοκρατία παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ 2.000.000.000 ευρώ. Το 1990 το ΠΑΣΟΚ παραδίδει 32,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 1993 η Νέα ∆ηµοκρατία παραδίδει στο ΠΑΣΟΚ 75.000.000.000 ευρώ. Το 2004 το ΠΑΣΟΚ παραδίδει στη Νέα ∆ηµοκρατία περίπου 180.000.000.000 ευρώ. Το 2009 η Νέα ∆ηµοκρατία παραδίδει στο ΠΑΣΟΚ περίπου 300.000.000.000 ευρώ. Το 2010 το ΠΑΣΟΚ µας οδηγεί στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα- µείο µε περίπου 350.000.000.000 ευρώ. Οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αύξη- σαν το έλλειµµα της Μεταπολίτευσης κατά χίλιες φορές. Είστε υπερήφανοι; Είστε υπερήφανοι στον ελληνικό λαό, ότι πήρατε ένα χρέος και το αυξήσατε χίλιες φορές. Εσείς το κά- νατε. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Ληξιπρόθεσµο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθό- δοξου Συναγερµού): Και το κάνατε, όχι γιατί ήσασταν ανίκανοι, όχι γιατί ήσασταν απατεώνες. Εγώ δεν µπαίνω σε αυτές τις λο- γικές. Το κάνατε, γιατί φοβηθήκατε να κυβερνήσετε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα δάνεια της χούντας. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθό- δοξου Συναγερµού): Κυβερνούσατε και οι µεν και οι δε κοιτά- ζοντας προς µια σχετική πλευρά. Γιατί φοβόσασταν και υποκύψατε και φέρατε σε αυτήν την κατάσταση των χιλίων φορών παραπάνω το δηµόσιο χρέος. Θα ήθελα να έχω µία διαβεβαίωση –λείπει ο κύριος Πρωθυ- πουργός, αν και θα ήθελα να τον έβλεπα- ότι γι’ αυτό το χρέος, που οδηγούµεθα εκεί που οδηγούµεθα σήµερα, τουλάχιστον γι’ αυτό το χρέος θα βρεθεί ένας τρόπος να απολογηθούν κάποιοι. Εγώ προτείνω να υπάρξει µία επιτροπή, στην οποία µπορούν να συµµετέχουν οι πολιτικοί Αρχηγοί και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής, για να εξετάσουµε τους Πρωθυπουργούς και να τους πούµε: «Γιατί αύξησες το χρέος κατά την περίοδο εκείνη;». Να µας πουν: «Αυτό ήταν επένδυση, αυτό ήταν δάνειο, αυτό ήταν άλλο, αλλά και αυτά είναι αδικαιολόγητα». Να ακούσει ο ελληνι- κός λαός τι έφταιξε και οδηγείται στη λαιµητόµο. Γιατί σήµερα να έχουµε αυτό το οδυνηρό προνόµιο να πούµε εάν η χώρα πρέπει να εκτελεστεί ή να µείνει σε κώµα; Περί αυτού πρόκειται. Είναι εύκολη απόφαση ή θα λάβουµε µια απόφαση απλώς µε µικρο- κοµµατικά πολιτικά κριτήρια «είπε αυτός έτσι, να πάω εγώ έτσι»; Τι ζητάµε σήµερα; Τι ψηφίζουµε; Να καταλάβουµε. Ψηφίζουµε εάν θα έχει µισθό την 1η του µηνός ο Έλληνας δηµόσιος υπάλ- ληλος, εάν θα πληρωθούν οι συντάξεις. Εάν ο οποιοσδήποτε µε επιχειρήµατα µου πει ότι θα βρούµε λεφτά, χωρίς αυτήν την εί- σοδο, την εισπήδηση στη χώρα µας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, εγώ αµέσως θα προστρέξω στην άποψη αυτή. Ένας να µου πει. Πρέπει να βρούµε 10.000.000.000 ευρώ σε µία εβδο- µάδα. Έχει κανείς να µου πει από πού; Να µου πει συγκεκριµένα πράγµατα, όχι λόγια. Εντάξει, η Αριστερά έχει το δικό της µοτίβο, θέλει να επιβάλει ορισµένα πράγµατα, καλά κάνει, υπηρετεί την ιδεολογία της. ∆ια- φωνούµε, είµαστε απέναντι, αλλά βεβαίως έχουν το δικαίωµα να υπηρετούν µια ιδεολογία. Εσείς; Εάν δεν είχε η Κυβέρνηση εκα- τόν εξήντα και είχε εκατόν σαράντα εννέα, ο καθένας από εσάς τι θα ψήφιζε; Πτώχευση της Ελλάδος σε δέκα ηµέρες; Όµως, σας έκανε την παραχώρηση του εκατόν πενήντα. Έπρεπε να πάει στην ηυξηµένη πλειοψηφία στο εκατόν ογδόντα, να δούµε τι θα γινόταν µετά µέσα εις την Αίθουσα και τι θα κάνατε. Το εκατόν πενήντα είναι εύκολο, στο εκατόν ογδόντα τι θα γινόταν; Ερωτώ, λοιπόν, τη Βουλή και να µου πει: Εάν δεν πάµε, θα πλη- ρωθούν οι µισθοί; Εάν δεν πάµε, θα υπάρχουν συντάξεις; Εδώ το είπε ο κ. Λοβέρδος -ο οποίος απουσιάζει- ότι τον Ιούνιο δεν θα πληρωθούν πολλές συντάξεις. Συµφωνούµε σε αυτό; Συµφω- νούµε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν οι συντάξεις ή ότι δεν µπο- ρούµε; Αυτό είναι το θέµα. ∆εν είναι το θέµα ξαφνικά να στηρίξουµε τον Παπανδρέου. ∆ηλαδή, εάν ήταν ο Καραµανλής ή ο Σαµαράς, θα έµπαινε ανάποδα το θέµα; Θα παρακαλάγαµε το ΠΑΣΟΚ «κοίταξε, ψήφισε»; Αυτό συνέβαινε, βέβαια, όπως σή- µερα συµβαίνει µε αυτούς, γιατί είστε τόσο όµοιοι στην αντίληψη! Εδώ, λοιπόν, είναι η ώρα της ευθύνης. Τι πρέπει να κάνουµε; Ακούστε, κυρία Υπουργέ, µια και λείπει ο Πρωθυπουργός και δεν θα µπορεί να το ακούσει ο ίδιος. Ξέρετε εµείς πώς προσερχό- µεθα προς το «ναι»; Όπως η κ. Μυλωνά και η κ. Παναγοπούλου πήγαιναν τα λύτρα στους απαγωγείς. ∆εν τα πήγαιναν µε χαρά, πήγαιναν να ελευθερώσουν τους άνδρες τους. Έτσι και εγώ, αυτήν τη στιγµή αυτό προσπαθώ να κάνω. Έχετε όµηρο την πα- τρίδα, την οικογένειά µας και καλούµεθα να πληρώσουµε λύτρα για να τους σώσουµε. Αυτό είναι. Κάποιοι ρισκάρουν να µην πλη- ρώσουν τα λύτρα. Μπορεί να εκτελεσθεί, όµως, η πατρίδα. Περί αυτού πρόκειται και δεν µπορώ να καταλάβω πώς µπορεί να γί- νονται αυτά τα παιχνίδια. Σαφέστατα όλοι είµαστε υποψιασµένοι και πονηρεµένοι ότι δεν είναι αυτά και µόνο αυτά, ότι κρύβονται ρυθµίσεις µε τα προεδρικά διατάγµατα. Ποιος είπε όχι; Εδώ σας λέµε αυτά και χειρότερα. Πείτε µου, τι θα κάνουµε σε µια εβδοµάδα; Θα είµαστε πτωχευµένοι, όταν –λαθεµένα- ο Πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε τον Ερντογάν εδώ µε δέκα Υπουργούς και εβδοµήντα επιχειρηµατίες. Είναι σκηνή και εικόνα αυτή που θα δώσουµε; Σε αυτήν, λοιπόν, τη σχεδόν πτώχευση δεν θα µπορούσατε να φέρετε τον Σαρκοζί, τον Μπερλουσκόνι, κάποιον να δίνει µία αισιοδοξία; Φέρνετε αυτόν, ο οποίος υπο- βλέπει την Ελλάδα. Ξέρετε τα σχόλια του ραδιοφώνου που γίνο- νται στην Άγκυρα; Θα συζητήσουν για την Εθνική Τράπεζα, την οποία θα πάρουν πίσω µε όσα έδωσαν για να πάρουµε εµείς την τούρκικη τράπεζα. Αυτή είναι η αξία της µετοχής της Εθνικής από 46 ευρώ, 10 ευρώ σήµερα. Αυτή είναι η εικόνα της πατρίδος. Μια πατρίδα, η οποία δεν υπάρχει, γιατί εσείς προηγηθήκατε για να τη φέρετε σ’ αυτήν την κατάσταση. Έχετε ευθύνες και εµείς δεν παίρνουµε µεγαλύτερη ευθύνη να αφήσουµε την πατρίδα ακάλυπτη. ∆εν ξέρουµε εµείς ότι υπάρχει πολιτικό κόστος; ∆εν ξέρουµε εµείς όταν µας φωνά- ζουν οι άνθρωποι ότι εµείς ψηφίσαµε για να τους κοπεί ο µισθός και η σύνταξη; ∆εν το ξέρουµε; Θα πρέπει να εξηγούµε στον κα- θένα που θα συναντάµε ότι υπήρχε κίνδυνος να τα χάσεις όλα, γι’ αυτό περιορίσου σ’ αυτό που σου δίνουν; Μπορείτε να εξασφα- λίσετε τη ζωή των Ελλήνων; Ποιος µπορεί µέσα στην Αίθουσα να εξασφαλίσει την ευζωία, το οποιοδήποτε –να το πω βαρβαριστί- well being είχαµε πετύχει; Κανένας. Έτσι, λοιπόν, έχουµε να διαλέξουµε µεταξύ του θανάτου, της εκτέλεσης και του κόµµατος. Εµείς θα προτιµήσουµε αυτό: Να υπάρχει µία ελπίδα. Και να το ξέρετε καλά εσείς του ΠΑΣΟΚ, εί- σαστε µια από τις πιο αδύναµες Κυβερνήσεις. Η µόνη λύση είναι η οικουµενική κυβέρνηση. Να λάβει ευθύνες και να προστατεύ- σει τον ελληνικό λαό από όλα αυτά τα προεδρικά διατάγµατα, στα οποία µας ζητάτε «λευκή επιταγή». Το αίµα χύθηκε και κάνω µια ευχή να είναι το τελευταίο. Σας το είχα πει στην Αίθουσα αυτή, η σπίθα λείπει. Γιατί όταν γίνεται ο µεγάλος ξεσηκωµός, όταν επικρατεί η λογική του όπλου δεν ξέ- ρετε ποιος προβοκάτορας θα ξεφύγει να κάνει το έγκληµα. Κα- νείς δεν υπογράφει ότι θα είναι τα τελευταία επεισόδια, όταν ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6771 µάλιστα κάποιοι τα πριµοδοτούν ως επεισόδια γενικά, χωρίς, βε- βαίως, να έχουν την πρόθεση να εγκληµατήσουν, αλλά πρέπει να καιροφυλακτεί. Κάποιοι δεν επέτρεψαν τόσον καιρό στην ελ- ληνική πολιτεία να ξεκαθαρίσουµε µε αυτούς, τους πόσους είναι, αλλά κλαίµε τέσσερις ανθρώπους. Πρέπει, λοιπόν, να αντιλη- φθείτε ότι µόνοι σας δεν µπορείτε να τα βγάλετε πέρα. ∆εν διεκ- δικούµε, δεν ζητάµε και δεν συζητάµε για καµµία θέση σε εµάς. Ονόµατα µπορούµε να αποδείξουµε. Έχετε πρόβληµα και το πρόβληµα είναι τραπεζικό. Ξέρετε ότι σήµερα 50.000 ευρώ δίνουν 5% µε 6% τόκο στην κατάθεση. Ξέ- ρετε τι είναι αυτό; Ότι δεν µπορεί να πάρει λεφτά η επιχείρηση παρά µόνο µε επιτόκιο 11%, 12%, εάν έχει ακίνητο. Χωρίς ακί- νητο πάει στο 15%. Ποια επιχείρηση θα ανοίξει για να απορρο- φήσει την ανεργία, που εσείς ο ίδιος προσδιορίζετε στο 20% και θα είναι περισσότερο; Είναι µέγιστο θέµα µε ποιους θα προχωρήσετε. Υπάρχουν πρόσωπα; Σαφώς υπάρχουν πρόσωπα. Εµείς έχουµε να προτεί- νουµε. Πάρτε τον Παπαδήµο. Βρείτε έναν τρόπο να τον προ- σκαλέσετε, να τον επιστρατεύσετε. Αν δεν σας κάνει, γιατί σας είπε «όχι» στις εθνικές εκλογές, πάρτε τον Παναγιώτη Γεννηµατά, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ξέρει όλο το σύστηµα. Με ποιους πάτε; Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγµατα. Εµείς, λοιπόν, πράγµατι µε µεγάλο βάρος, µε µεγάλο πόνο πη- γαίνουµε σε µια αναγκαστική εκχώρηση του «ναι». Αλλά θα είµαστε εκεί και θα σας περιµένουµε να δούµε ποια διαχείριση θα κάνετε, για να φωνάξουµε το «όχι». Και επιτέλους, δεν µπορείτε, κύριε Υπουργέ, να λέτε για οικο- νοµία, να σας ζητάµε χθες και να σας λέµε «δώστε κάτι για το µι- κροσυνταξιούχο» και να το µαζεύετε πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες. ∆ιακόσια ευρώ για επίδοµα αδείας; Όσο θέλει για να πάει µε την οικογένειά του µια βραδιά σ’ ένα ξενοδοχείο; ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα το επαναφέρουµε σε λίγες µέρες. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθό- δοξου Συναγερµού): Να το επαναφέρετε. Και πρέπει να το κά- νετε. Και να ξέρετε ότι αυτά θα τα βλέπουµε ένα-ένα. Και την ίδια ώρα εδώ, κύριε Υπουργέ, παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηµατικής πολιτικής του έτους 2010. Ακούστε το. Σελίδα 6. «Στο διοικητή και τους προέδρους των νοµικών προ- σώπων και µέχρι του διπλάσιου του ορίου στο πρόεδρο και δι- ευθύνοντα σύµβουλο». ∆ηλαδή, 5.900; 12.000. Παράθυρα για δωδεκάρια. 1η Απριλίου. Το µήνα που πήγαµε στο ∆ιεθνές Νο- µισµατικό Ταµείο, εσείς δίνετε 12.000 ευρώ στους οποιουσδή- ποτε διοικητάδες. Εδώ λέγαµε να τα κόψετε. Τολµάµε; Να πούµε οροφή για τα τρία χρόνια τα 4.000 ευρώ για όλους, είτε είναι πρόεδρος του ΗΛΠΑΠ, είτε είναι Βουλευτής, Πρωθυπουργός, οποιοσδήποτε, για να πούµε στον άλλον «Θα µείνεις στο επίδοµα των 500». Να τα κατεβάσουµε όλα. Ανώτατο όριο τα 4.000. ∆εν µπορούµε να νοµοθετούµε εµείς να πεινάσει ο ελληνικός λαός – γιατί περί αυτού πρόκειται αναγκαστικά- και κάτω τα υπόγεια να είναι γεµάτα «LEXUS», «BMW» και «MERCEDES». ∆εν πρέπει να ντρεπόµαστε; Φωνάζουµε, τσακωνόµαστε, λέµε οτιδήποτε, κα- βαλάµε τα «LEXUS» και φεύγουµε; (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό- εδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ) Εγώ κάνω έκκληση στον Πρόεδρο να πάµε όλοι στα 1.600αρια τα υβριδικά. Εγώ το παρέδωσα το δικό µου το αυτοκίνητο, για να έχω ήσυχη τη συνείδησή µου. Και ελπίζω ότι όλοι οι Βουλευ- τές θα συνειδητοποιήσουν, γιατί και ευρύτητα µυαλού έχετε και συναισθηµάτων περίσσευµα έχετε και θα καταλάβετε ότι δεν µπορούµε να σκληραίνουµε τη ζωή των πολιτών και εµείς οι πο- λιτικοί να µην υποφέρουµε περισσότερο. Και θυµίζω για να ικανοποιήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη, τη σκηνή που ο Μέγας Αλέξανδρος µετά από την πορεία στην έρηµο, όταν του πήγαν ένα κουβά νερό για να πιει, εκείνος είπε «Φθάνει για όλο το στράτευµα;» και έχυσε το νερό στην έρηµο. Εδώ, λοιπόν, εµείς καλούµεθα να χύσουµε πολύ ιδρώτα για να µη χύσει άλλο αίµα ο ελληνικός λαός. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε. Μόλις επανήλθα στην Έδρα και άκουσα αυτήν την αναφορά σας µε το Μέγα Αλέξανδρο και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Γιατί µόνο στον Άδωνι Γεωργιάδη απευθυνθήκατε; Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικός Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τη σηµερινή συνεδρίαση, ανα- ρωτήθηκα αν αυτά τα παιδιά που πριν από λίγο παρακολουθού- σαν από τα άνω δυτικά θεωρεία αυτό το θέατρο, το πολύ διδακτικό, όµως, για το τι συµβαίνει στο ελληνικό Κοινοβούλιο, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να παρασυρθούν από το συρµό του λαϊκισµού των τελευταίων ηµερών που κατακλύζει τα τηλεοπτικά παράθυρα και να σπεύσουν και αυτοί να κραυγάσουν το σύνθηµα που ακούστηκε χθες από ορισµένους έξω από το Κοινοβούλιο, ένα σύνθηµα απαξίωσης της πολιτικής ζωής, θέατρο πολύ διδα- κτικό για το ποιος από τους δυο που κυβέρνησαν τη χώρα στο µεταπολιτευτικό της κύκλο, έκλεψε περισσότερο, λεηλάτησε πε- ρισσότερο, καταχράστηκε περισσότερο το δηµόσιο πλούτο. Γιατί αυτή ήταν η αντιπαράθεση που είδαµε πριν από λίγο ανάµεσα στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολί- τευσης. Ο ένας θυµήθηκε τις κουρτίνες των Υπουργών και το Βατο- πέδι. Ο άλλος θυµήθηκε το Μαυράκη και το Χρηµατιστήριο. Τι παράδοξο όµως, κύριοι συνάδελφοι; Κανένας από τους δύο δεν θυµήθηκε τη «SIEMENS» το πιο πρόσφατο. Κανένας από τους δύο δεν θυµήθηκε την Ολυµπιάδα τότε που κάποιοι λέγαµε µην προχωράτε σε ψεύτικα εθνικά οράµατα και ελάτε να δούµε πώς θα καλύψουµε τα πραγµατικά προβλήµατα της ελληνικής οικο- νοµίας. Και κάποιοι µας έλεγαν ότι είµαστε στο περιθώριο, ότι εί- µαστε εθνοπροδότες. Απέδειξαν σήµερα και οι δύο πολιτικοί ηγέτες ότι εκπροσω- πούν επάξια αυτό το απαξιωµένο πολιτικό σκηνικό της Μεταπο- λίτευσης που καταρρέει. ∆εν είναι εδώ αλλά θα απευθυνθώ και στους δύο σαν να είναι εδώ. Κύριε Παπανδρέου και κύριε Σα- µαρά, δεν έχετε να πείτε τίποτα πειστικό στους χιλιάδες πολίτες που χθες βγήκαν στους δρόµους των µεγάλων πόλεων της χώρας, στους νέους, στους γέρους, στους µεσήλικες που είχαν οργή και θυµό για ό,τι συµβαίνει γύρω µας. ∆εν έχετε τίποτε πει- στικό να πείτε στους νέους που βλέπουν το µέλλον τους δυσοί- ωνο και σκέπτονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και είναι επιστήµονες και έχουν πάρει και ένα και δύο πτυχία. Ο κ. Παπανδρέου προστάζει την εθνική σιωπή την ώρα που κα- τακρεουργεί την κοινωνία και την οδηγεί στην κοινωνική χρεο- κοπία. Και ο κ. Σαµαράς ενοχλείται από την οργή του κόσµου και από τις κινητοποιήσεις και ίσως από βαθιά ενοχή που δεν υπερ- ψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο, σπεύδει να δώσει τα διαπιστευτήριά του ότι θα εγγυηθεί τόσο τη συνέχεια της λειτουργίας του µη- χανισµού στήριξης όσο, βεβαίως, και των µέτρων γιατί απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε αυτά πάνε πακέτο. Σπεύδει να εγγυηθεί ότι θα δώσει συνέχεια ακόµα και αν από σήµερα το βράδυ φανεί ότι δεν τον στηρίζουν όλα τα µέλη της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. ∆ηλαδή µε µικρά πηδηµατάκια στη συναίνεση. Κανένας από τους δύο όµως πόλους αυτού του αποτυχηµένου συνασπισµού εξου- σίας δεν µπορεί να εκφράσει το καινούργιο, δεν µπορεί να εκ- φράσει την αγωνία αυτού του κόσµου την αγωνία αυτού του τόπου για ζωή που του τη στερείτε. Κανένας από τους δύο δεν µπορεί να εκφράσει τον κόσµο που βγαίνει στους δρόµους διότι δεν έχει να πει τίποτα απολύτως σε κανέναν. Η ελληνική κοινωνία είναι τροµοκρατηµένη από όσα συµβαί- νουν γύρω της σοκαρισµένη, οργισµένη, θυµωµένη. Από χθες αναστοχάζεται µε θλίψη τι είναι αυτό που έρχεται. Και από το τραγικό συµβάν οι εργαζόµενοι θρηνούν και το µέλλον τους που τους το στερείτε µε αυτό το νοµοσχέδιο αλλά και τους συνα- δέλφους τους που δεν ήταν στην απεργία ίσως και παρά τη θέ- λησή τους χθες, που δεν πρόλαβαν, που δεν µπόρεσαν να βγουν από το χώρο της εργασίας τους. Βεβαίως σύσσωµη η ελληνική κοινωνία καταδικάζει τον κυνισµό των φυσικών αυτουργών των πρωταγωνιστών της τυφλής βίας. Όµως καταδικάζει εξίσου και τον κυνισµό της εξουσίας που 6772 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) αναζητεί σωτηρία στα επίχειρα της βίας του εγκλήµατος, διότι κανείς δεν δικαιούται να επιχειρεί να κερδοσκοπήσει πολιτικά πάνω στην τραγωδία τριών συνανθρώπων µας ή να εγκαλεί κοι- νωνικές και πολιτικές δυνάµεις που αγωνίζονται σ’ αυτόν τον τόπο να µην ισοπεδωθεί η κοινωνία, δυνάµεις που αγωνίζονται για ένα µέλλον µε ζωή και αξιοπρέπεια. ∆εν µπορείτε να εγκα- λείτε την Αριστερά, να γίνεστε τιµητές εσείς που κυβερνήσατε τη χώρα και τη φέρατε ως εδώ, τιµητές της Αριστεράς που καλεί σε αγώνες. Και για να είµαστε δίκαιοι όχι µόνο τα δύο κόµµατα εξουσίας πρέπει να σιωπήσουν αλλά και ορισµένοι, που σε ανα- κοινώσεις έχουν το θράσος να µιλούν για ηθικούς αυτουργούς. ∆ιότι πολύ σύντοµα µαζί µε τους εγκληµατίες που πέταξαν χθες τις µολότοφ θα αρχίσει να διερωτάται η κοινωνία και για τις δικές τους εγκληµατικές ευθύνες. Τους προειδοποιούµε ευθέως όλους αυτούς τους εκφραστές µιας κρατικοδίαιτης επιχειρηµα- τικότητας, όλους αυτούς που κερδοσκόπησαν τζιράροντας το δηµόσιο πλούτο, που πλούτισαν µε τον ιδρώτα του λαού. Τους προειδοποιούµε να µην επιλέξουν τη σύγκρουση µε το λαϊκό συ- ναίσθηµα, τη σύγκρουση µε το λαό. Όσο για την ακροδεξιά, στον τόπο µας γνωρίζουµε παραδο- σιακά ποιος ήταν ο ρόλος της. Ο ρόλος της ήταν να υποστηρίζει την ολιγαρχία, τις δυνάµεις του πλούτου και να στήνει προβοκά- τσιες στο λαϊκό κίνηµα. Παραδοσιακά σ’ αυτόν τον τόπο, κυρίες και κύριοι συνάδελ- φοι, τη βία ποτέ δεν την επέλεξε ο λαός, οι δηµοκρατικές δυνά- µεις, οι προοδευτικοί πολίτες. Την επέλεγε πάντοτε το καθεστώς. Και τώρα αυτό το καθεστώς τρίζει, καταρρέει και φοβάται. Φο- βάται την οργή του λαού. Και ο λαός χθες µίλησε, αγαπητοί συ- νάδελφοι και συναδέλφισσες Βουλευτές. Μίλησε χθες ο λαός. Η σηµερινή ηµέρα δεν είναι ίδια µε χθες. Από χθες υπάρχει µια νέα πραγµατικότητα στη χώρα. ∆εν υπάρχουν µονάχα οι αγορές, η τρόικα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µία άβουλη Κυβέρνηση, µοιραία και άβουλη. Χθες εί- χαµε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση, τη µεγαλύτερη παλλαϊκή δια- δήλωση της Μεταπολίτευσης. Το έχετε συνειδητοποιήσει; Τη χαιρετίζουµε αυτήν τη λαϊκή συµµετοχή. Μας εµπνέει αυτή η λαϊκή συµµετοχή. Είναι η µόνη η οποία µπορεί να δώσει µια άλλη προοπτική σ’ αυτόν τον τόπο. Από χθες υπάρχει αντίπαλο δέος στους µονόδροµους και στην πολιτική σας, που καταστρέ- φει το µέλλον αυτής της χώρας και µας οδηγεί σε βούρκο. Και είναι δυνατός αυτός ο νέος παίκτης που µπαίνει στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως γιατί µπορεί να δώσει ελπίδα, να δείξει τον εναλ- λακτικό δρόµο, τη στιγµή που έρχεστε εσείς και µας λέτε «δεν έχετε εναλλακτική πρόταση» κι ότι έχετε εσείς. Μου θυµίζει λίγο την εικόνα τότε που κατέρρεαν οι δίδυµοι πύργοι στο Μανχάταν και ενώ είχε πιάσει φωτιά στους πάνω ορόφους έντροµοι πηδά- γανε από τα παράθυρα. Αυτήν τη λύση προτείνετε στον ελληνικό λαό: να µην καούµε από τη φωτιά, να πέσουµε από τα παράθυρα. Αυτό είναι το νοµοσχέδιο που καταθέτετε σήµερα. Και το λέτε αυτό ευθύνη πατριωτική! Μιλάτε για πατριωτική ευθύνη! Εµείς έχουµε άλλη αντίληψη απ’ αυτήν που έχει ο κ. Παπαν- δρέου για την πατριωτική ευθύνη. Φαίνεται ότι ο κ. Παπανδρέου όταν µιλάει για την πατρίδα εννοεί κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που εννοούµε εµείς. Για τον κ. Παπανδρέου και για τους κυρίους και τις κυρίες της Κυβέρνησης πατρίδα είναι οι αριθµοί. Για µας πα- τρίδα είναι οι άνθρωποι. Για σας πατρίδα µπορεί να είναι οι τρα- πεζίτες και οι εφοπλιστές, από τους οποίους δεν παίρνετε τίποτα. Για µας πατρίδα είναι οι εργαζόµενοι. (Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Αφήστε τα τώρα αυτά! Θα σας κρίνει ο λαός που σας ψήφισε και θα πάτε το Σαββατοκύριακο στην περιφέρειά σας και θα αντι- µετωπίσετε αυτούς τους ανθρώπους που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, δια- τυπώνει τις απόψεις του ο κ. Τσίπρας. Αφήστε να διατυπώσει τις απόψεις του. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αφήστε να διατυπώσω εγώ τις απόψεις µου και µην εκφράζεστε έτσι. (Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, µην τον διακόπτετε. Ο κ. Τσίπρας λέει τις απόψεις του, όπως ο κα- θένας στην Αίθουσα εδώ καταθέτει τις απόψεις του. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μπορεί για σας πατρίδα, λοιπόν, να είναι το Χρηµατιστήριο, µπορεί για σας πατρίδα να είναι το κεφάλαιο. Για µας πατρίδα είναι ο κόσµος της εργασίας, ο κόσµος της δουλειάς και της επιστήµης. Για σας πατρίδα µπορεί να είναι οι αγορές, τις οποίες εµπιστευθήκατε µε κλειστά µάτια έξι µήνες τώρα. Για µας όµως είναι η δηµόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. Για σας πατρίδα, που πρέπει να σώ- σουµε, είναι η δυνατότητα να µπορούµε να δανειζόµαστε από τις αγορές. Η µεγάλη µας διαφορά είναι ότι για µας πατρίδα είναι να µη δανειστούµε από το µέλλον των παιδιών µας. ∆ιότι αυτό κά- νουµε σήµερα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε, µ’ αυτά τα µέτρα που οδηγούν τη χώρα σε βαθιά ύφεση. Και θέλω να έρθω και στην ουσία του νοµοσχεδίου. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο µας είπε ότι δεν συνέγραψε την ει- σηγητική έκθεση η Κυβέρνηση, αλλά η τρόικα. Άλλη µια παρα- δοχή της παράδοσης. Παρ’ όλα αυτά και µόνο από την ανάγνωση της δεύτερης παραγράφου της εισηγητικής έκθεσης αντιλαµβά- νεται κανείς σε ποια κατάσταση είναι η Κυβέρνηση και τι µεθό- δους χρησιµοποίησε πριν τις εκλογές, αλλά γι’ αυτό το επτάµηνο διακυβέρνησης του τόπου. ∆ιαβάζω απόσπασµα: «Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν µπο- ρούσε να διανοηθεί το µέγεθος του χρέους και του ελλείµµατος που διαµόρφωσε και έκρυβε κατά την αποχώρησή της η προη- γούµενη κυβέρνηση». Το λέτε αυτό επτά µήνες τώρα και διαρ- κώς υπάρχει ένας διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας που σας διαψεύδει. Εγώ, λοιπόν, δεν θέλω να είµαι µεροληπτικός εναντίον σας. Αν ο κ. Προβόπουλος λέει ψέµατα, τότε γιατί παραµένει στη θέση του; Αν όµως ο κ. Προβόπουλος λέει αλήθεια, ότι σας είχε ενη- µερώσει για το ύψος του ελλείµµατος στα µέσα του Σεπτέµβρη, τότε ξέρατε τα πραγµατικά µεγέθη και εξαπατήσατε το εκλογικό σώµα και τώρα µας πλασάρετε µονόδροµους και ψεύτικα διλήµ- µατα και µέσα σ’ αυτό το κλίµα ακούσαµε προχθές και τον Κυ- βερνητικό Εκπρόσωπο να µας λέει ότι η Κυβέρνηση δεν µπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Αλήθεια, αν δεν µπορείτε τίποτα να εγγυηθείτε, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος σας; Τι κάνετε εκεί που βρίσκεστε; Τι ρόλο παίζετε; Εγώ θα σας πρότεινα να τολµήσετε να πείτε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, όλα όσα έχετε ήδη συµφωνήσει. Με την οι- κονοµική και επικοινωνιακή τροµοκρατία που επιβάλατε, αντί να χρεοκοπήσει η χώρα, όπως ήταν ο κίνδυνος που µας είχατε πει, έχετε ήδη κατορθώσει µε την πολιτική σας να χρεοκοπήσετε εκα- τοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σ’ αυτόν τον τόπο. Θέλετε να σας θυµίσω τι ακριβώς δηλώσεις έχουν γίνει απ’ αυτό το Βήµα; Βγαίνατε να δανειστείτε και φωνάζατε στους δα- νειστές «είµαστε «Τιτανικός», βυθιζόµαστε» και ήταν σαν να τους λέγατε «µη δανείζετε κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να σας τα επιστρέψει». Νοµίζατε ότι θα κατευνάσετε τις αγορές και κάθε φορά που τους δίνατε το ένα χέρι, αυτές σας έπαιρναν και το άλλο. Και µας είπατε ότι: «θα πάρουµε µέτρα σκληρά, έξω από την ιδεολογία µας, αλλά αναγκαία για να πέσουν τα spreads και αυτά θα είναι τα τελευταία». Ξέρετε πόσες φορές τους τελευταίους δύο µήνες, απ’ αυτό το Βήµα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός και εσείς, κύριε Παπακωνσταντίνου, µας είπατε ότι θα είναι τα τε- λευταία; Πάνω από τρεις φορές. Ποια αξιοπιστία να έχετε τώρα απέναντι στον ελληνικό λαό; Και κάθε φορά που παίρνετε τέτοια µέτρα, όλο και πιο βαθιά βυθιζόµαστε στον κίνδυνο της χρεοκοπίας και τώρα µας λέτε «µονόδροµος, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µέτρα ή χρεοκο- πία». Πάλι δίνετε ψεύτικη εικόνα στον ελληνικό λαό, διότι τα µέτρα αυτά και η τεχνογνωσία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Τα- µείου είναι που θα µας οδηγήσουν στη χρεοκοπία, όπως έγινε και στην Αργεντινή. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο οδήγησε την Αργεντινή στη χρεοκοπία. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, το έγκληµα που κάνετε σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας; Παρουσιάζετε ως µονόδροµο τη βύθιση της ελληνικής οικονοµίας, την ύφεση ως µονόδροµο, τη ραγδαία αύ- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6773 ξηση της ανεργίας ως µονόδροµο, την κατάρρευση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, την απαξίωση του υλικού και ανθρώ- πινου παραγωγικού δυναµικού αυτής της χώρας. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολί- τευσης, µ’ αυτές τις επιλογές δεν βυθιζόµαστε σ’ ένα πρόσκαιρο τούνελ µιας τριετίας, όπως λέτε. Για την επόµενη εικοσαετία θα πληρώνει αυτός ο τόπος. Αν δεχθούµε µοιρολατρικά το δρόµο της ύφεσης και της κα- ταστροφής -στην οποία οδηγείτε την ελληνική οικονοµία- θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να αποκατασταθούν ακόµα και οι ελάχιστες, αλλά σήµερα υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες σε αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα όµως, να σας ζητήσω να µη µιλάτε για µονόδρο- µους. Αυτές οι επιλογές που συνδιαµορφώνετε µε το ∆ιεθνές Νο- µισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καµµία περίπτωση, δεν αποτελούν µονόδροµο για τη χώρα. Επί οκτώ µήνες άλλωστε σε κάθε λάθος κίνηση που κάνετε, εµείς σας προτείναµε και µια εναλλακτική λύση. ∆εν ακούσατε καµµία από αυτές. ∆εν υιοθετήσατε καµµία από αυτές. Το µόνο που σας απασχολούσε ήταν να περάσετε την τροµοκρατία των «σκληρών αλλά αναγκαίων µέτρων» και να έρθει αυτή η βίαιη µε- ταπολίτευση που ζούµε όλοι µας. Εµείς, λοιπόν, σας λέµε µε ευθύνη, ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόµος. Σας λέµε: Καλύψτε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µε αύ- ξηση της επιβάρυνσης του µεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζών, των βιοµηχάνων και εφοπλιστών. Ξέρετε πόσο ήταν η φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου στα πρώτα χρόνια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ; 40% µε 45%. Ξέρετε πόσο είναι τώρα; 25% και πάει προς το 20%. Ξέρετε πόσες είναι οι φοροαπαλλαγές του εφο- πλιστικού κεφαλαίου; Πενήντα οκτώ διαφορετικές φοροαπαλλα- γές, έχουµε βρει. Ξέρετε ότι µε αυτές τις προκλητικές φοροαπαλλαγές αυξήθηκε το έλλειµµα και το χρέος; Ξέρετε ότι την ίδια στιγµή που δανειζόµαστε –υποτίθεται- µε 5% επιτόκιο από τους Ευρωπαίους εταίρους -κάτω από το τραπέζι τους δί- νουµε-ταδιπλάσιασεεξοπλιστικάπρογράµµατα,σε«ΕUROFIGHTER», σε «ΜIRAGE», σε υποβρύχια. Αυτά θα τα ακούσει ποτέ ο ελληνι- κός λαός; Θα πείτε ποτέ τις ευθύνες σας για αυτούς τους υπέ- ρογκους εξοπλισµούς; Σας φωνάζαµε από την πρώτη στιγµή: Βγείτε και διεθνοποιή- στε αυτό το πρόβληµα της χώρας. ∆εν είναι δυνατόν µια τερά- στια, διεθνής, παγκόσµια οικονοµική κρίση να ξεσπάει στο κεφάλι της Ελλάδας µόνο. Το πρόβληµα της Ελλάδας είναι και ευρω- παϊκό πρόβληµα. ∆ιεθνοποιήστε το πρόβληµα του ελληνικού χρέ- ους, ώστε να διεκδικήσετε και δανεισµό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διαδικασίες ρύθµισης του ύψους και των όρων τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ∆εν ακούσατε ούτε µια από τις προτάσεις που σας καταθέ- σαµε. Επιµείνατε στο δικό σας µονόδροµο. Ο µονόδροµος όµως που επιλέγετε, οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο. Θα βυθίσει τη χώρα. Λίγο µας ενδιαφέρει αν θα κάνει µια θητεία ο Πρωθυπουργός. Λίγο ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες αν θα κάνει µια ή δύο θη- τείες ο Πρωθυπουργός, αν θα βυθιστεί η Κυβέρνησή σας. Βυθί- ζετε την νέα γενιά, αυτό έχει σηµασία. Το µέλλον αυτού του τόπου βυθίζετε. Οι εργαζόµενοι όµως το έχουν καταλάβει. Και αν σήµερα σας έχουν πάρει στο κατόπι, δεν είναι γιατί η αριστερά ζητά ανυπα- κοή και διοργανώνει διαδηλώσεις. Το αδιέξοδο το βλέπετε, µην πείτε ότι δεν σας είχαµε προειδοποιήσει. Ακόµα και τώρα έχετε τη δυνατότητα να µη σκοτώσετε την πολιτική, να µην καταλύσετε τη δηµοκρατία σε αυτόν τον τόπο, να δώσετε δηµοκρατική διέ- ξοδο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο επισηµάνσεις. Πρώτη επισή- µανση. Εχθές στους δρόµους της χώρας έκανε την εµφάνισή του µια νέα ελπίδα. Αυτό που θεωρητικά προσεγγίζαµε -όλο το προη- γούµενο διάστηµα- ως µέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνά- µεων που µπορεί να δώσει ελπίδα στο χώρο και στον τόπο εµφανίστηκε χθες. Κάνουν λάθος αυτοί που λένε, ότι χθες είχαµε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις. Εχθές ήταν µια η συγκέ- ντρωση στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, από τον όγκο, από τον παλµό, από τον ενθουσιασµό ήταν µια συγκέντρωση. Αυτό το πλατύ µέτωπο που ξεκινούσε από το Πεδίον του Άρεως και κα- τέληγε στο Ζάππειο. Όλος αυτός ο κόσµος δεν είναι προφανώς ούτε κόσµος που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας. Είναι λαϊκός κόσµος που ψήφισε και Νέα ∆ηµο- κρατία και ΠΑΣΟΚ. Και, κυρίως, ο κόσµος που ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να κλείσω µε αυτό. Ένα µήνυµα έδινε προς εσάς τους Βουλευτές της Πλειοψη- φίας που πριν από λίγο ενοχληθήκατε µε αυτά που σας είπα –και αυτό ίσως είναι και µια ένδειξη ότι έχετε ακόµα αντανακλαστικά- και αυτό ήταν να ακούσετε την οργή του κόσµου που σας εξέ- λεξε. Σας ζητά να ακούσετε τη συνείδησή σας, γιατί έρχεται και η ώρα της ατοµικής ευθύνης και πάνω από το ίδιον όφελος και το µικροκοµµατικό συµφέρον, υπάρχει και το συµφέρον του λαού. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Αυτό είναι απειλή; ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): ∆εν είναι απειλή δικιά µου, κύριε συνάδελφε. Προς Θεού! ∆εν είναι απειλή. Σας µεταφέρω το µήνυµα που έστελνε χθες στις διαδηλώσεις όλος αυτός ο κόσµος που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ψηφίζει µο- νάχα την Αριστερά. Αυτός ο κόσµος λέει «ακούστε τη συνείδησή σας». Αυτός ο κόσµος λέει ότι κρίνεστε για το αν υπηρετείτε το συµφέρον της χώρας, το οποίο όµως συµφέρον είναι αναπό- σπαστο από το συµφέρον αυτού του λαού. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα χθες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν το ανάστηµα στην επιτροπή κοινοβουλευτικού ελέγχου των οικονοµικών ζητηµάτων να πουν την αλήθεια στον κ. Παπακων- σταντίνου, ότι τα µέτρα είναι καταστροφικά και άδικα και ότι αι- σθάνονται ντροπή. Εµείς τους καλούµε, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν σήµερα, να ακολουθήσουν τα βήµατα της συνείδησής τους και τον κόσµο που οργισµένος ζητά προοδευτική διέξοδο σ’ αυτόν τον τόπο. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε- δρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥ- ΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτη- ρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί -συ- νοδοί από το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρόδου ∆ωδεκανήσουκαιτο2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σίνδου Ρόδου ∆ωδεκανήσου. Η Βουλή σας καλωσορίζει. (Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) Στο σηµείο αυτό έχει ζητήσει το λόγο ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης. Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, να σας δώσω οκτώ λεπτά. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ό,τι λέει ο Κανονισµός παρα- καλώ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εν πάση περιπτώσει, θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε στα δέκα λεπτά, για να προχωρήσουµε στις δύο ψηφοφορίες. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, όπως θέ- λετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες εδώ καταδικάστηκε οµό- φωνα η βία που οδήγησε στο εξ ασφυξίας θάνατο τριών νέων ανθρώπων, εργαζοµένων, που δεν ξέρουµε αν ήθελαν να απερ- γήσουν ή βρέθηκαν µαντρωµένοι –κατά το κοινώς λεγόµενο- όπως και άλλοι εργαζόµενοι, και µια ζωή ακόµα χάθηκε που δεν πρόφθασε να δει το φως της ηµέρας, το φως του ήλιου, όπως το βλέπουµε όλοι εµείς εδώ. Θα ήθελα, όµως –επειδή άκουσα µόλις πριν λίγο το νέο Πρό- εδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ- να πω πως δεν αντιλαµβάνεται προφανώς ότι εκτός από την ωµή βία, υπάρχει και η λεκτική βία, η οποία προκύπτει, όταν σε αόριστο αριθµό αν- θρώπων σπέρνει κανείς χαρακτηρισµούς συκοφαντικούς, όπως «υπηρέτες των εφοπλιστών και του κεφαλαίου», «υπηρέτες του Χρηµατιστηρίου», όταν λέει σε εκπροσώπους του ελληνικού λαού 6774 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) να µην τολµήσουν να πάνε στις περιφέρειές τους! Αυτή η λεκτική βία, κύριε Τσίπρα, µου θυµίζει αυτά που υπέ- στην την Πρωτοµαγιά, όταν µόνος, χωρίς φρουρούς, όπως συ- νηθίζω από το 1982 –δεν ξέρω τότε σε ποια ηλικία ήσασταν εσείς- πηγαίνω πάντοτε –και κανείς δεν θα µου το απαγορεύσει- στη συγκέντρωση της Πρωτοµαγιάς. Πηγαίνω, γιατί έτσι αισθάνοµαι, γιατί από εκεί έχω βγει και εγώ, γιατί από δέκα χρονών παιδί βρέθηκα στη βιοπάλη. Τις ιδέες µου υπηρέτησα σε όλη µου τη ζωή. Τις ιδέες µου υπηρετώ και τώρα. Κύριε Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι µόνος απεχώρησα µετά το τέλος της συγκε- ντρώσεως και ανέβηκα την Κοραή και κατέβηκα στο οδόστρωµα της Πανεπιστηµίου, για να την διασχίσω και να πάω πίσω στις αφετηρίες στην οδό Ακαδηµίας, όπου θα έπαιρνα από εκεί το αυ- τοκίνητό µου, να πάω σπίτι µου. Εκεί, λοιπόν, ήταν κάποιοι άνθρωποι, όχι µόνο λούµπεν στοι- χεία, όπως αυτό που κάποιοι συνηθίζουµε να χαρακτηρίζουµε για να ξοφλάµε µε ό,τι δεν µας αρέσει, όχι µόνο άνθρωποι της δουλειάς, του µόχθου, ταλαιπωρηµένοι, αλλά και καλόπαιδα που µου θύµισαν τα ίδια µου τα παιδιά -διότι εγώ µπορεί να στερή- θηκα µικρός, όπως και όλοι µας τα τριάντα πέντε αυτά χρόνια από τη Μεταπολίτευση, που µόνο κατάρες ακούει κανείς από αυτό το Βήµα, λες και θα έπρεπε να µείνουµε στο 1974- τα οποία ήταν καλοντυµένα, µε σινιέ ρούχα και όρµησαν κατά πάνω µου. Τις προσωπικές ύβρεις για την προσωπική µου τιµή, την τιµή της οικογένειάς µου, τις ανέφερα στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων για να καταγραφεί στα ιστορικά του Κοινοβουλίου πού οδηγείται η χώρα, πού οδηγούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ακόµα την ιστορία αυτού του τόπου. ∆ιότι πολλές νέες γενιές τις έχουµε παραδώσει στα κανάλια για να επιµορφωθούν, για να ενηµερω- θούν, για να ψυχαγωγηθούν. Τις έχουµε παραδώσει στους δήθεν γκέϊ, στις δήθεν ωραίες κυρίες, στους επιχειρηµατίες, στα κανά- λια των οποίων αρκετοί και από τη δική σας πλευρά θητεύουν. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ έχω ζήσει και πριν και µετά τη Μεταπολίτευση αυτόν τον τόπο. Το 1981 -στρέφοµαι σε εσάς, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας- ο πληθωρισµός ήταν 25%. Κόβαµε χρήµα στο Χολαργό. Το 1983 η Κυβέρνηση στην οποία µετείχα, αποφάσισε ότι σταµατάει αυτή η φάµπρικα του Νοµισµατοκο- πείου. Και πολύ σωστά άρχισε αυτόν το δανεισµό – για τον οποίο επικρίνετε τώρα- χάρις στον οποίο εσείς, κύριε Τσίπρα, φοιτή- σατε σ’ ένα νέο θεσµό που ελέγετο πολυκλαδικό λύκειο, όταν έλεγαν σ’ όποιους πήγαιναν στην τεχνική εκπαίδευση, ότι θα γί- νουν µουτζούρηδες. Έγινε µία προσπάθεια µιας βαθιάς µεταρρύθµισης µε πολλές δυσκολίες, µε πολλά προβλήµατα. Αλλά το 1/3 του εργατικού δυ- ναµικού της χώρας που ήταν εκτός ΙΚΑ, απόλαυσε την προσπά- θεια –δεν ξέρω δεν έγιναν τέλεια όλα- για φροντίδα, ασφάλιση, υγεία. Τα εργατικά ατυχήµατα στο 1/3 αυτού του πληθυσµού ήταν όπως των Πακιστανών στα µεγάλα έργα. Είναι αυτή ευθύνη της Κυβέρνησης της δικής µας, του ΠΑΣΟΚ, διότι για να τελειώ- σουν γρήγορα τα µεγάλα έργα, οι εργολάβοι δεν κοίταζαν ότι έπαιρναν ανασφάλιστους στρατιές ξένων µεταναστών. Και όποιοι έζησαν, έζησαν. Όλη αυτή η τριακονταπενταετία είναι γεµάτη από προσπάθειες καλές και λάθη σοβαρά. Αλλά είναι εγκληµατικό αυτό για τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν το 1974, που δεν γεννήθηκαν ούτε το 1980, ούτε το 1990, αλλά γεννιούνται τώρα. Είναι φασιστική η λογική του «όλοι φταίνε». ∆ιαβάζω σ’ ένα κα- νάλι: «Να φέρουν τα κλεµµένα». Ποιοι να φέρουν τα κλεµµένα; (Χειροκροτήµατα) Πρώτοι αυτοί πρέπει, που άρπαξαν κανάλια, συχνότητες χωρίς να δίνουν µία στο ΙΚΑ, µία στην εφορία, µία στα ασφαλιστικά τα- µεία των εργαζοµένων. (Χειροκροτήµατα) (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντι- πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ) Αλλά είναι τυχεροί, γιατί όπως και στη φύση «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη», σ’ έναν-έναν του βουλώνουν το στόµα. ∆υ- στυχώς γι’ αυτούς που θα έπρεπε ως νεότεροι, ορµητικότεροι να ανθίστανται περισσότερο γιατί όσοι έρχονται εδώ, έρχονται µε την εντολή να φυλάξουν Θερµοπύλες. Αυτή είναι η αποστολή µας, όχι να δηµαγωγούµε, όχι να λέµε στα παιδάκια «φωτιά και τσεκούρι». Αγώνας, θυσίες και αίµα µπο- ρεί να χρειαστεί. Αυτά είναι επιπολαιότητες. Αυτά είναι πράγµατα που αρχίζουν να βγαίνουν εδώ µέσα µετά το 1987, όταν ο λόγος εδώ έπρεπε να µεταφέρεται προς τα έξω µέσω του ραδιοφώνου και αργότερα της τηλεόρασης. Έπρεπε, δηλαδή, να γίνει θεα- τρικός. Λυπάµαι –µε αγάπη σας λέγω- κύριε Τσίπρα, επειδή µιλήσατε για θέατρο. Εδώ δεν είναι θέατρο και όσοι αποπειρώνται να παί- ξουν θέατρο πρέπει να αγωνιστούµε µε τον ορθό λόγο, το σο- βαρό, τον υπεύθυνο, να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι είναι οι ίδιοι που βγαίνουν στα «παράθυρα», είναι αυτοί που κάνουν και εδώ µέσα θέατρο. Και ότι εδώ η πλειονότητα σήµερα µε πόνο βαθύ, σκεφτόµαστε αυτά τα προβλήµατα που έρχονται µ’ ένα πρόγραµµα στο οποίο οδηγούµαστε και εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ –ελπίζω- ότι θα το βγάλουµε πέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κρίση είναι στον ελληνικό λαό και αυτό να µην το ξεχνάµε, επειδή λέγονται και διάφορα, όπως τι εί- παµε στο λαό προεκλογικώς και τι κάνουµε τώρα. Μόνο από τον κ. Λαφαζάνη ακούω κάποια λύση, αλλά που θα έπρεπε να ξέρει ότι το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τραπέζης, δυστυχώς, δεν προβλέπει δανεισµό κρατών, προβλέπει δανεισµό τραπεζών. Όπως, επίσης, το ίδιο το Σύµφωνο Σταθερότητας δεν προέβλεψε κάτι άλλο αντί των Moody’s, των P&S –πως διάολο τους λένε όλους αυτούς-… (Χειροκροτήµατα) …που ελέγχονται από πολυεθνικές των µέσων ενηµέρωσης και χρηµατοδοτικών funds. Και θα έλεγα ένα από τα ζητήµατα που συζητάτε εκεί στας Ευρώπας να είναι και αυτό. Είναι δυνατόν όλες οι ευρωπαϊκές οικονοµίες να εξαρτώνται από το τι θα πει ο κ. Σόρος, τι θα πει όποιος ελέγχει την «FINANCIAL TIMES», ή τη «NEW YORK TIMES»; Είναι δυνατόν; Αυτή είναι η κατάσταση, διότι πήγαµε σε σωστό δρόµο και όσοι από εµάς είχανε άλλες απόψεις αποδείχθηκε στην πορεία ότι είχαν λάθος. Αλλά εκείνο το λάθος το αξιοποιήσαµε και έτσι πετύχανε τα Μεσογειακά Ολο- κληρωµένα Προγράµµατα και έτσι έχουµε έκτοτε αυτά τα πα- κέτα στήριξης. Σε ό,τι αφορά ένα µεγάλο κοµµάτι αυτών των χρηµατοδοτήσεων δεν πήγε, πράγµατι, σε έργα υποδοµής, δεν πήγε στη βελτίωση της υγείας, της παιδείας, της ζωής του ελ- ληνικού λαού, αλλά πήγε στις τσέπες των ολίγων και είναι το πρό- βληµα που πρέπει να το αντιµετωπίσουµε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας έχω εισηγηθεί στην τροποποίηση, που θα φέρετε, του Κανονισµού τα µέλη των εξεταστικών και προανα- κριτικών επιτροπών δεν θα πρέπει να ορίζονται από τα κόµµατα. (Χειροκροτήµατα) Ανάλογα µε τη δύναµη των κοµµάτων θα κληρώνονται και εκεί θα λειτουργούν ως Βουλευτές, όχι ως εκπρόσωποι του οποιου- δήποτε κόµµατος. (Χειροκροτήµατα) Τότε δεν θα έχουµε πέντε προτάσεις και φυσικά, θα αρχίσουµε να οδηγούµε στην δικαιοσύνη. Μέχρι τώρα ήταν µια κακώς, κά- κιστα νοούµενη αλληλεγγύη, που τελικά κάνει ολόκληρο τον πο- λιτικό κόσµο συνένοχο, που µέχρι τώρα τους άφηνε ελεύθερους. Επίσης να µη λέµε στον λαό παραµύθια περί του νόµου για την ευθύνη των Υπουργών, αφού ξέρουµε όλοι ότι ο νόµος αυτός ισχύει, αν παραπεµφθεί κάποιος. Αν δεν παραπεµφθεί, δεν εφαρ- µόζεται. Τι λέµε πολλοί, λοιπόν, τώρα, να καταργηθεί ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών; Το ακούω στα κανάλια, το ακούω εδώ και εκεί. Το πρόβληµα είναι ότι το έτος παραγραφής από ένα που ήταν έγινε δύο. Οφείλει η Βουλή µέσα στα δυο χρόνια. Είχα ζητήσει εγώ το 1996 και παρατάθηκε ως το καλοκαίρι η επιτροπή για τους εξοπλισµούς, αλλά δυστυχώς µας ενδιέφερε µόνο η συγκρότησή της και η εκατέρωθεν λασπολογία. Εδώ είναι το πρόβληµα. Εάν η κάθε πλειοψηφία, η Βουλή η ίδια µέσα στα δυο χρόνια οδηγεί εκεί που πρέπει τον οποιοδήποτε ένοχο, έτσι εκπληρώνουµε το καθήκον µας. Αλλιώτικα, θα συµβαίνει να έχουµε τώρα το ΠΑΣΟΚ να λέει στη Νέα ∆ηµοκρατία «Μη µιλάτε, γιατί θα σας στείλω εκεί» ή αντιστρόφως ή και τα µικρότερα κόµ- µατα. ∆εν είστε αθώοι, αγαπητές και αγαπητοί Βουλευτές των κοµ- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6775 µάτων της Μειοψηφίας. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχετε λόγο, στο 7%-8% της Εργατικής Εστίας που κατήργησα εγώ, αλλά το επαναφέρατε στην κυβέρνηση το ’89 και διεφθείροντο τα συνδι- κάτα, διότι θέλατε και εσείς, όπως και το ΠΑΣΟΚ, να έχετε σφρα- γίδες και όχι ένα µαζικό, ελεύθερο, συνδικαλιστικό κίνηµα. Αυτές και άλλες πολλές είναι παθογένειες που πρέπει να διορ- θωθούν, αλλά για να διορθωθούν, πρέπει να απαλλαγεί καθένας µας, εκτός αν νιώθει ενοχές. Τότε, να πάει να πέσει να πνιγεί. Αν δεν νιώθει ενοχές, να µιλάει την αλήθεια στον κόσµο. Εγώ, µε εξαίρεση αυτήν την οµάδα, τα λυπάµαι αυτά τα παιδιά, λυπάµαι και τους µεσήλικες, αλλά όπου κυκλοφορώ αγαπητέ, κύριε Τσίπρα, δεν φοβάµαι αυτό που λέτε εσείς και που στέλ- νουν και διάφοροι στα blogs, να µην τολµούν οι πολιτικοί, λες και οι πολιτικοί είναι κάποια συγκεκριµένη οικογένεια, είναι κάποιοι από το Μελιγαλά ή από τη Λάρισα. (Χειροκροτήµατα) Όσον αφορά τους πολιτικούς, δυόµισι χιλιάδες κόσµος έχει περάσει από εδώ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όλοι αυτοί, λοιπόν, είναι για το εκτελεστικό απόσπασµα; Σας παρακαλώ! Συναίσθηση ευθύνης, επιτέλους και από εµάς τους παλαιότε- ρους. Είµαι ο παλαιότερος µαζί µε τον κ. Χατζηγάκη και τον κ. Καζάκο, αλλά και από τους νεότερους. Υπάρχει τίποτα άλλο, ώσπου να έρθει η λαϊκή εξουσία, από αυτό το φόρουµ; Εδώ κα- νένας δεν µπορεί να σου αφαιρέσει το λόγο. Όσο για τους άλλους, το πλατύ φόρουµ, εκεί ξέρεις ότι, για να πας, θα σου πουν να τους δώσεις και κάποιο παραπολιτικό, να πεις και κάποια ατάκα να γίνει τζέρτζελο να παρακολουθεί ο κό- σµος. Αυτό το φόρουµ µην το εξευτελίζουµε. Είναι η καρδιά της δη- µοκρατίας. Από εµάς εξαρτάται να λειτουργεί σωστά. Από εµάς, εν πολλοίς, εναπόκειται να µην πάθει έµφραγµα. Και όταν έρχε- ται το έµφραγµα, συνήθως ακολουθεί ο θάνατος. Και όπως έχω πει πολλές φορές, αν πραγµατικά όλη η κοινω- νία και όλες οι ελίτ κάθονται στην κορυφή ενός ηφαιστείου σή- µερα, αν αυτό το ηφαίστειο ενεργοποιηθεί, δεν θα γλιτώσει κανείς, κύριε Τσίπρα. Ουδείς. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό- εδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ) Ο Κερένσκι ηγήθηκε της επανάστασης εναντίον του Τσάρου. Όµως, ο Λένιν είχε την πρόβλεψη να βρεθεί την κατάλληλη στιγµή στην αρχή, εκεί που ήταν η πρώτη σειρά του ρεύµατος. Κανένας από εδώ δεν πρόκειται -µη νοµίζει αυτός ότι οι αντιλή- ψεις του θα επιβιώσουν από µια µη ελεγχόµενη έκρηξη- να γλι- τώσει. Αυτό είναι απολύτως λογικό, χωρίς κοµµατικό πάθος. Σας µιλώ και ευχαριστώ που είχα την ανοχή σας και την ανοχή του αγαπητού φίλου, του κ. Πετσάλνικου που µε ακούσατε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, ολοκληρώθηκε και η συζήτηση. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρό- εδρε, θα ήθελα το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, κύριε Τσίπρα, θέ- λετε µια σύντοµη δήλωση; Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, αλλά θα παρακαλούσα να ολοκληρώσουµε όντως τώρα. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρό- εδρε, ο αξιότιµος και ιδιαίτερα αγαπητός κ. Κακλαµάνης, ο κύριος Πρόεδρος, αφιέρωσε τα 4/5 της οµιλίας του σε µένα. Με- γάλη µου τιµή είναι αυτό. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό σας περιποιεί τιµή όντως! ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Βεβαίως, αυτό λέω. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Από έναν τόσο έµπειρο πολιτικό, όπως ο κ. Κακλαµάνης και µε τη διαδροµή του. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε. ∆εν θέλω να αναφερθώ στους προ- σωπικούς χαρακτηρισµούς, αλλά οφείλω µια εξήγηση στον κ. Κα- κλαµάνη. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν είπα τίποτα για κανέναν. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τσίπρα, δεν έγι- ναν προσωπικοί χαρακτηρισµοί. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Είναι για τη νοοτροπία που πολλές φορές εκφράζεται από εκεί, δεν είναι για τους πολιτικούς. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εκτιµώ τους αγώνες σας και τη διαδροµή σας. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λέτε για χαρακτηρισµούς. Εγώ τον θεωρώ λεκτική βία το χαρακτηρισµό. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρό- εδρε, θα σας απαντήσω. Μιλήσατε για λεκτική βία και σ’ αυτό το κοµµάτι µονάχα θέλω να αναφερθώ, διότι ειλικρινά θα ήθελα να εκφράσω και τη συµπάθειά µας γι’ αυτό που είδαµε ότι υποστή- κατε την προηγούµενη εβδοµάδα. Έχετε δώσει σηµαντικούς αγώνες για τη Μεταπολίτευση και ξέρετε ότι το πρόβληµα δεν είναι η Αριστερά σ’ αυτόν τον τόπο που αυτοί οι αγώνες της Με- ταπολίτευσης σήµερα «ξηλώνονται». Θα ήθελα να σας πω, λοιπόν, µονάχα αυτό, ότι εγώ δεν χρη- σιµοποίησα καµµία λεκτική βία, ούτε µίλησα εγώ για υπηρέτες του κεφαλαίου. Άλλοι µας απηύθυναν το λόγο υποτιµητικά, θαρ- ρείς ότι εµείς που διαφωνούµε δεν αισθανόµαστε την πατριω- τική ευθύνη, δεν είµαστε δηλαδή πατριώτες. Και εξέφρασα την άποψη, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει διαφο- ρετική συναίσθηση του τι σηµαίνει πατρίδα. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει καµµία απειλή και συµµερίζοµαι την άποψή σας ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι την επόµενη φορά που θα βρεθείτε –γιατί θα βρεθείτε εσείς- στους δρόµους, στην Πρωτοµαγιά, στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, θα είστε καλοδεχούµενος στα µπλοκ των δυνάµεων του Συνασπι- σµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, να µπούµε, όµως, στην ψηφοφορία. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τριάντα δευ- τερόλεπτα µόνο θα χρειαστώ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, σας παρακαλώ. (Θόρυβος, διαµαρτυρίες) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τριάντα λεπτά, πέραν των δε- καπέντε, εσείς χειροκροτούσατε τους Αρχηγούς σας. ∆εν µπορεί κανείς να πάρει το λόγο για ένα λεπτό; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γι’ αυτό µείνετε µε το χειροκρότηµα, αφού πήρατε τόσα χειροκροτήµατα κι εσείς. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εξηγώ ότι εάν υπήρξε χαρακτηρισµός για οποιαδήποτε πλευρά, για οποιονδή- ποτε Βουλευτή ή Βουλευτίνα να διαγραφεί. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, δεν υπήρξε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εύτερον, δεν χρειάζοµαι την ανοχή ή την άδεια κανενός να βρίσκοµαι κοντά στον πολίτη, στο λαό που µε στέλνει εδώ τριάντα έξι χρόνια. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ∆εν ντρέποµαι γι’ αυτό, ούτε νοµίζω ότι έχω κάνει κανέναν από αυτούς να ντρέπεται για µένα. Άλλοι πρέπει να το σκέπτονται καλά. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ούτε για µας ντρέπονται, αλλά δεν µας δί- νουν το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Πιπιλή, παρεµ- βαίνετε και εσείς φωνάζοντας από εκεί. Να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία, σας παρακαλώ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: ∆εν µπορεί να µιλούν όλοι οι Βουλευτές 6776 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) τόση ώρα. Σεβαστείτε µας! (Θόρυβος στην Αίθουσα) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ησυχία, παρακαλώ! Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα. Επίσης, θυµίζω την απόφαση που είχαµε πάρει µετά το µεση- µέρι για να διεξαχθεί η ψηφοφορία προκειµένου να εκφράσει την άποψή της η Ολοµέλεια ως προς την πρόταση που έχει κατατε- θεί από το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας και από το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε το διαδικαστικό θέµα, δηλαδή µε ποια παράγραφο, ποιού άρθρου του Συντάγµατος θα πρέπει να γίνει η ψήφιση του νοµοσχεδίου, αφού ακούσαµε και τους Αρχηγούς και όλους τους οµιλητές, κατ’ αναλογία, θυµίζω και πάλι, αυτών που προβλέπο- νται στο άρθρο 100, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για θέµατα αντισυνταγµατικότητας. Αλλά επαναλαµβάνω, εδώ δεν έχουµε θέµα αντισυνταγµατικότητας. Είναι µια ευρεία ανα- λογία που χρησιµοποιούµε για να πάρουµε την απόφαση επί του διαδικαστικού θέµατος. Παρακαλώ, λοιπόν, οι δεχόµενοι την πρόταση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει η ψηφοφορία να διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, να εγερθούν. (Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση) Το ερώτηµα απευθύνθηκε προς όλους τους συναδέλφους στην Ολοµέλεια και είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτού- µενος αριθµός που προβλέπεται από το Σύνταγµα και τον Κανο- νισµό της Βουλής. Συνεπώς η πρόταση αυτή απορρίπτεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συ- ζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονο- µικών: «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψη- φοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του νοµοσχεδίου της οποίας το κείµενο έχει ως εξής: «Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο Αθήνα 6 Μαΐου 2010 Οι υπογράφοντες ζητάµε την διενέργεια ονοµαστικής ψηφο- φορίας κατά την συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχα- νισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της ζώνης του ευρώ και το διεθνές νοµισµατικό ταµείο». Παπαρήγα Αλεξάνδρα, Σκυλλάκος Αντώνης, Κανέλλη Λιάνα, Παφίλης Αθανάσιος, Πρωτούλης Ιωάννης, Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, Ζιώγας Ιωάννης, Τζέκης Άγγελος, Μανωλάκου ∆ιαµά- ντω, Νικολαΐδου Βέρα, Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Νάνος Απόστολος, Γκιόκας Ιωάννης, Μωραΐτης Νικόλαος, Χαραλά- µπους Χαράλαµπος, Μαρίνος Γεώργιος, Καζάκος Κωνσταντίνος, Μαυρίκος Γεώργιος, Καλαντίδου Σοφία, Σκοπελίτης Σταύρος.» Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αί- τηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών για να διαπιστω- θεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της. Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα Παρούσα Ο κ. Σκυλλάκος Αντώνης Παρών Η κ. Κανέλλη Λιάνα Παρούσα Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος Παρών Ο κ. Πρωτούλης Ιωάννης Παρών Ο κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Παρών Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης Παρών Ο κ. Τζέκης Άγγελος Παρών Η κ. Μανωλάκου ∆ιαµάντω Παρούσα Η κ. Νικολαΐδου Βέρα Παρούσα Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος Παρών Ο κ. Νάνος Απόστολος Παρών Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης Παρών Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος Παρών Ο κ. Χαραλάµπους Χαράλαµπος Παρών Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος Παρών Ο κ. Καζάκος Κωνσταντίνος Παρών Ο κ. Μαυρίκος Γεώργιος Παρών Η κ. Καλαντίδου Σοφία Παρούσα Ο κ. Σκοπελίτης Σταύρος Παρών Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονι- σµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφο- ρίας Βουλευτών. Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, σύµ- φωνα µε τον Κανονισµό. (∆ΙΑΚΟΠΗ) (ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση. Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχε- δίου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ». Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ». Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ». Καλούνται επί του καταλόγου οι συνάδελφοι κ. Ιωάννης Βλα- τής και ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος. ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Τον κ. Αηδόνη πρέπει να καλέσουµε, κύριε Πρόεδρε! ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Φωνάζετε για τον κ. Αη- δόνη, επειδή νυµφεύεται οσονούπω; Ο κ. Αηδόνης έχει και αυτές τις υποχρεώσεις και του δίνουµε από τώρα ήδη όλες µας τις ευχές! Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (fax) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνω- στοποιούν την ψήφο τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην κα- ταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει. Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου. (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ) (Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα κα- ταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡ- ΓΥΡΗΣ) (ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς. Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6777 6778 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6779 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συναδέλφους και εκφράζουν πρόθεση ψήφου κατα- χωρίζονται µεν στα Πρακτικά, αλλά δεν προσµετρώνται στο απο- τέλεσµα και έχουν ως εξής: 6780 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6781 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιω- µένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος. (ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ) (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό- εδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι πριν από λίγο παρέλαβα επιστολή από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµά- δας του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου. Το περιεχόµενο της επιστολής έχει ως εξής: «Αθήνα, 6 Μαΐου 2010 Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Σας ενηµερώνω ότι οι Βουλευτές Β’ Αθήνας, Σοφία Σακοράφα και Γιάννης ∆ηµαράς, καθώς και Βασίλης Οικονόµου, Βουλευτής Αττικής, τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πα- νελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος». 6782 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) (Η επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6783 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διε- ξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές. Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 172 Βουλευτές. Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 121 Βουλευτές. Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας. «Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής EΠIKPATEIAΣ NAI OXI Ραγκούσης Ιωάννης + Παναρίτη Ελένη (Έλενα) + Μόσιαλος Ηλίας + Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια) + Γερουλάνος Παύλος + Σιούφας ∆ηµήτριος + Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία + Αυγερινοπούλου ∆ιονυσία + Αντώναρος Ευάγγελος + Καζάκος Κωνσταντίνος + Κοραντής Ιωάννης + Μουλόπουλος Βασίλειος + Α’ ΑΘΗΝΩΝ Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος + ∆ιαµαντοπούλου Άννα + Παπουτσής Χρήστος - Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος) + Τσούρας Αθανάσιος + Κουβέλης Σπυρίδων + Οικονόµου Παντελής + Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη) + Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα) + Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος + Παυλόπουλος Προκόπιος + Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα) + Πιπιλή Φωτεινή + Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα) + Παφίλης Αθανάσιος + Πλεύρης Αθανάσιος + Τσίπρας Αλέξιος + Β’ ΑΘΗΝΩΝ Λοβέρδος Ανδρέας + Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ + Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα) + Κακλαµάνης Απόστολος + ∆ηµαράς Ιωάννης ΠΑΡΩΝ Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα) + Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος (Μίµης) + Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα) + Ευθυµίου Πέτρος + Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω) + Σακοράφα Σοφία ΠΑΡΟΥΣΑ Χυτήρης Τηλέµαχος + Κουτρουµάνης Γεώργιος + Νταλάρα Άννα + Γείτονας Κωνσταντίνος + Παπαϊωάννου Μιλτιάδης + Βούρος Ιωάννης + Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος + Πρωτόπαπας Χρήστος + Μίχος Λάµπρος + Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης) + Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής) + Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος + Μητσοτάκης Κυριάκος + Γιακουµάτος Γεράσιµος + Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος) + Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος) + Παπαθανασίου Γιάννης + Πολύδωρας Βύρων + Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης + Ντινόπουλος Αργύρης + Παπαρήγα Αλεξάνδρα + Χαλβατζής Σπυρίδων - Μαυρίκος Γεώργιος + Παπακωνσταντίνου Νικόλαος + Πρωτούλης Ιωάννης + Καρατζαφέρης Γεώργιος + Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις + Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος + Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος + Παπαδηµούλης ∆ηµήτριος + Ψαριανός Γρηγόριος + ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) + Μακρυπίδης Ανδρέας + Γιαννακά Σοφία + Κουρουµπλής Παναγιώτης + Σαλµάς Μάριος + Σταµάτης ∆ηµήτριος + Καραγκούνης Κωνσταντίνος + Μωραΐτης Νικόλαος + ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Μανιάτης Ιωάννης + Ανδριανός Ιωάννης + Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα) - ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ρέππας ∆ηµήτριος + Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας + Λυκουρέντζος Ανδρέας + ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ Τσιρώνης ∆ηµήτριος + Στασινός Παύλος + Παπασιώζος Κωνσταντίνος + ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παπανδρέου Γιώργος + Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη) + Οικονόµου Βασίλειος ΠΑΡΩΝ Πάγκαλος Θεόδωρος + Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής) + Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος) + Βλάχος Γεώργιος + Μπούρας Αθανάσιος + Καντερές Νικόλαος + Γκιόκας Ιωάννης + Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης) + Λεβέντης Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Κατσιφάρας Απόστολος + Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος + Παπαδόπουλος Αθανάσιος + Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας + Μπεκίρης Μιχαήλ + Νικολόπουλος Νικόλαος + Καραθανασόπουλος Νικόλαος + Τσούκαλης Νικόλαος + Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος + ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τόγιας Βασίλειος + 6784 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική + Αγάτσα Αριάδνη + Γιαννάκης Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Χαντάβας Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Αηδόνης Χρήστος + Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά) + Τζίµας Μαργαρίτης + ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Κρεµαστινός ∆ηµήτριος + Νικητιάδης Γεώργιος + Ζωΐδης Νικόλαος + Κουσουρνάς Ευστάθιος + Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα) + ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ντόλιος Γεώργιος + Ρενταρή-Τέντε Όλγα + Τσιαούση Ελένη + ∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος + ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη + Κεδίκογλου Συµεών + Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος + Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος) + Μαρίνος Γεώργιος + Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία + ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρανίκας Ηλίας + ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος + ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κατρίνης Μιχαήλ + Κουτσούκος Γιάννης + Αντωνακόπουλος Παναγιώτης + ∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) + Κοντογιάννης Γεώργιος + Τζαβάρας Κωνσταντίνος + ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σιδηρόπουλος Αναστάσιος + Γικόνογλου Αθανάσιος + Τόλκας Άγγελος + Χαλκίδης Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κεγκέρογλου Βασίλειος + Αρναουτάκης Σταύρος + Παρασύρης Φραγκίσκος + Στρατάκης Εµµανουήλ + Σκραφνάκη Μαρία + Αυγενάκης Ελευθέριος + Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ + Κριτσωτάκης Μιχαήλ + ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κατσούρας Χρήστος + Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βενιζέλος Ευάγγελος + Καστανίδης Χαράλαµπος + Αράπογλου Χρυσή + Μαγκριώτης Ιωάννης + Καϊλή Ευδοξία-Εύα + Βούγιας Σπυρίδων + Ροµπόπουλος Θωµάς + Καραµανλής Κωνσταντίνος + Γκιουλέκας Κωνσταντίνος + Καλαφάτης Σταύρος + Ιωαννίδης Ιωάννης + Ράπτη Ελένη + Ζιώγας Ιωάννης + Καλαντίδου Σοφία + Κολοκοτρώνης Άγγελος + Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος) + Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γερανίδης Βασίλειος + Αρβανιτίδης Γεώργιος + Καράογλου Θεόδωρος + Αναστασιάδης Σάββας + Τζέκης Άγγελος + Βελόπουλος Κυριάκος + Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα) + NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παντούλας Μιχαήλ + Αργύρης Ευάγγελος + Οικονόµου Αθανάσιος + Τασούλας Κωνσταντίνος + Καλογιάννης Σταύρος + ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τιµοσίδης Μιχαήλ + Παπουτσής ∆ηµήτριος + Εµινίδης Σάββας + Παναγιωτόπουλος Νικόλαος + ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ Ρόβλιας Κωνσταντίνος + Σαλαγιάννης Νικόλαος + Θεοχάρη Μαρία + Τσιάρας Κωνσταντίνος + Ταλιαδούρος Σπυρίδων + ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πετσάλνικος Φίλιππος + Τζικαλάγιας Ζήσης + ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα) + ∆ένδιας Νικόλαος-Γεώργιος + Χαραλάµπους Χαράλαµπος + ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας + ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Φλωρίδης Γεώργιος + Παραστατίδης Θεόδωρος + Κιλτίδης Κωνσταντίνος + ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κουκουλόπουλος Παρασκευάς + Αθανασιάδης Αλέξανδρος + Βλατής Ιωάννης + Κασαπίδης Γεώργιος + Παπαδόπουλος Μιχάλης + ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Μπεγλίτης Παναγιώτης + Φαρµάκη Αικατερίνη + Μανωλάκης Άγγελος + Κόλλιας Κωνσταντίνος + ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6785 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Ρήγας Παναγιώτης + Παπαµανώλης Γεώργιος + Βρούτσης Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γρηγοράκος Λεωνίδας + ∆αβάκης Αθανάσιος + Αποστολάκος Γρηγόριος + ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Έξαρχος Βασίλειος + Σαχινίδης Φίλιππος + Νασιώκας Έκτορας + Χαρακόπουλος Μάξιµος + Ζώης Χρήστος + Σκυλλάκος Αντώνιος + Ροντούλης Αστέριος + ∆ιώτη Ηρώ + ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Καρχιµάκης Μιχαήλ + Πλακιωτάκης Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Σηφουνάκης Νικόλαος + Γαληνός Σπυρίδων + Σκοπελίτης Σταύρος + ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Μαργέλης Σπυροπάνος + ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Καρτάλης Κων/νος + Ζήση Ροδούλα + Νάκος Αθανάσιος + Νάνος Απόστολος + Μαρκάκης Παύλος + ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κουσελάς ∆ηµήτριος + Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια) + Βουδούρης Οδυσσέας + Σαµαράς Αντώνιος + Λαµπρόπουλος Ιωάννης + ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Μάντατζη Τσετίν + Ξυνίδης Σωκράτης + Κοντός Αλέξανδρος + Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καρύδης ∆ηµήτριος + Μπεντενιώτης Εµµανουήλ + Μιχαλολιάκος Βασίλειος + Μανωλάκου ∆ιαµάντω + Αποστολάτος Βαϊτσης + ∆ρίτσας Θεόδωρος - Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νιώτης Γρηγόριος + Λιντζέρης ∆ηµήτριος + ∆ιαµαντίδης Ιωάννης + Τραγάκης Ιωάννης + Νεράντζης Αναστάσιος + Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα) + Ανατολάκης Γεώργιος + Λαφαζάνης Παναγιώτης + ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ Τζάκρη Θεοδώρα + Θεοδωρίδης Ηλίας + Γιουµατζίδης Βασίλειος + Καρασµάνης Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αµοιρίδης Ιωάννης + Παπαγεωργίου Αθανάσιος + Μίχου Μαρία + Κουκοδήµος Κωνσταντίνος + ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Παπαχρήστος Ευάγγελος + Τσουµάνης ∆ηµήτριος + ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Όθωνας Εµµανουήλ + Κεφαλογιάννη Όλγα + ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ Χατζή Οσµάν Αχµέτ + Πεταλωτής Γεώργιος + Στυλιανίδης Ευριπίδης + ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Βαρδίκος Πυθαγόρας + ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μπόλαρης Μάρκος + Κουτµερίδης Ευστάθιος + Τζελέπης Μιχαήλ + Λεονταρίδης Θεόφιλος + Καριπίδης Αναστάσιος + Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία + Πολατίδης Ηλίας + ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Χάιδος Χρήστος + Μαγκούφης Χρήστος + Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα) + Λέγκας Νικόλαος + Χατζηγάκης Σωτήριος + ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ Τσώνης Νικόλαος + Αντωνίου Αντωνία (Τόνια) + Μπατζελή Αικατερίνη + Σταϊκούρας Χρήστος + Γιαννόπουλος Αθανάσιος + ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Λιάνης Γεώργιος + Κωνσταντινίδης Ευστάθιος + ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ Παπαθανάση Αφροδίτη + ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ριβελέγκας Ιωάννης + Λαφαζάνης Αργύριος + Βαγιωνάς Γεώργιος + ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ∆αµιανάκης Ευτύχιος + Σκουλάκης Εµµανουήλ + Βαλυράκης Ιωσήφ + Μαρκογιαννάκης Χρήστος + ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Τσουρή Ελπίδα + Μουσουρούλης Κωνσταντίνος + 6786 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 172 ……”…….”………: «ΟΧΙ» 121 ……”….”: «ΠΑΡΟΝΤΩΝ» 3 ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 296 O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ» ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» έγινε δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία. Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση των άρθρων. Προτείνω να συζητηθούν τα άρθρα ως µία ενότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 103 και 109 του Κανονισµού της Βουλής. Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Γεώργιος Φλωρίδης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω λίγα λόγια για ένα σηµαντικό κεφάλαιο, το οποίο εκ των πραγµάτων ανοίγει για τη χώρα µας και το οποίο, λόγω του περιορισµένου χρόνου στην πρώτη µου οµιλία, δεν ήταν δυνατόν να συµπερι- ληφθεί, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό: Είναι το σηµείο της ανάπτυξης και της υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας. Το σηµείο αντιστροφής της κρίσης για την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έρθει, όταν καταφέρουµε να παράξουµε νέες πηγές πλούτου. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα µας. Χρειαζόµαστε ένα κίνηµα ανάπτυξης, επιχειρηµατικότητας και παραγωγής. Είπα και χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών, όπου συνεζητείτο το νοµοσχέδιο, ότι αυτό που βιώνουµε στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, στην οποία πραγµατοποιούµε ακρο- άσεις από τους επιχειρηµατικούς φορείς της χώρας, είναι συ- γκλονιστικό όσον αφορά την ανάγλυφη εµφάνιση όλου του νοµοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, το οποίο όχι απλώς δεν δι- ευκολύνει την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη, αλλά θέτει τεράστια εµπόδια για την πραγµατοποίησή της. Μετά από τόσα χρόνια στη Βουλή έχω πειστεί ότι η διαφθορά στην Ελλάδα, η διαφθορά στο δηµόσιο εδράζεται κυρίως στην ελληνική νοµοθεσία, στη διαχρονική ελληνική νοµοθεσία. Η νο- µοθεσία που φρόντισε να οργανώσει πριν απ’ όλα τη γραφειο- κρατία, το περίφηµο σύστηµα των πολλαπλών αδειοδοτήσεων, αυτό που η διεθνής βιβλιογραφία το καταγράφει ως το µοντέλο µέσα από το οποίο παράγεται παράνοµος πλούτος για λειτουρ- γούς του δηµοσίου και εµποδίζεται καίρια η ανάπτυξη. Αυτήν την ώρα η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει πρωτοβου- λίες, για να άρει αυτά τα φοβερά εµπόδια απέναντι σε οποιον- δήποτε άνθρωπο ή φορέα ή επιχείρηση, που σκέφτεται σε αυτές τις δύσκολες στιγµές για τη χώρα µας να βάλει έστω και ένα ευρώ. Και ευτυχώς, υπάρχουν Έλληνες αυτήν τη στιγµή, κυρίως Έλληνες, που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, που πιστεύουν ακόµα στις δυνατότητες της χώρας. Γιατί αυτή η χώρα δεν θα πάψει στη συνέχεια να είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πάψει να είναι µια χώρα που έχει ικανούς ανθρώπους και δεν θα πάψει να είναι µία από τις πιο όµορφες χώρες του κόσµου. Με αυτήν την έννοια, η υποχρέωσή µας από εδώ και πέρα και κυρίως µε βάση την παιδεία -και είναι πολύ σηµαντικό ότι ξεκί- νησε να φτιάχνεται το ελληνικό σχολείο- είναι να δηµιουργή- σουµε τις προϋποθέσεις εκείνες, έτσι ώστε η χώρα να βαδίσει σε αυτό το δρόµο. Αλλά είναι, επίσης, η ώρα να σκεφτούµε και διαφορετικά. Όταν µίλησα, στην πρωινή µου παρέµβαση, κυρίως για τους ανέργους, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία, τους νέους µε τα τεράστια προσόντα, εννοούσα ότι αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουµε να σκεφτούν καινούργιες δουλειές, να φτιά- ξουν συνεταιρισµούς κοινωνικού σκοπού, να παράσχουν υπηρε- σίες, να αξιοποιήσουν τα πτυχία τους εκεί, να µην περιµένουν να έρθει κάποιος οπωσδήποτε -ή αυτό λέγεται κράτος ή οτιδήποτε άλλο- να τους βοηθήσει. Σε αυτούς πρέπει να πούµε ότι οι γνώ- σεις που απέκτησαν σε αυτήν τη χώρα µε τις µεγάλες δυσκολίες, µπορεί να είναι ένας τεράστιος πλούτος, ο οποίος αξίζει να επεν- δυθεί στον τόπο, γι’ αυτούς, για τη χώρα, για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Το µεγάλο στοίχηµα –και τελειώνω- από εδώ και πέρα, γιατί αυτό θα σηµατοδοτήσει την έξοδο της χώρας από την παρακµή, την ύφεση και το περιθώριο, είναι το καίριο ζήτηµα της αναπτυ- ξιακής διαδικασίας. Και πρέπει να τελειώσει επιτέλους στην Ελ- λάδα -κάτι που έχουµε τεράστια ευθύνη και εµείς ιστορικά- αυτή η µόνιµη ενοχοποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ξέρουµε ότι υπάρχουν επιχειρηµατίες που ζουν και παρασι- τούν γύρω από το Κράτος. Αλλά υπάρχει και ένας τεράστιος πλη- θυσµός, ένας τεράστιος αριθµός ανθρώπων, που έχουν πρωτοποριακές ιδέες, καινοτόµες ιδέες και βρίσκονται αντιµέ- τωποι µε ένα κράτος που δεν τους σέβεται και µ’ ένα δηµόσιο τοµέα που είναι στηµένος για να τους κλέβει και να λεηλατεί τσέ- πες και ιδέες και τελικά ζωές. Το µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, είναι η άρση όλων των εµποδίων και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, πρέπει να οδη- γήσει σε έκτακτη νοµοθεσία. Όπως νοµοθετούµε έκτακτα για τον περιορισµό των εισοδηµάτων, θα πρέπει να νοµοθετήσουµε έκτακτα και για την άρση όλων των γραφειοκρατικών εµποδίων, που θα αποτελέσουν το καίριο χτύπηµα στη διαφθορά. Εάν το πραγµατοποιήσουµε αυτό σύντοµα, τώρα, χωρίς να χάσουµε ούτε µια ώρα, να είστε βέβαιοι ότι η στιγµή της εξόδου από την κρίση δεν θα αργήσει. Χωρίς αυτό φοβάµαι ότι δεν θα βγούµε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, σας ανακοινώνω ότι πριν από λίγο µου απεστάλη επι- στολή -εστάλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής- από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ. Αντώνη Σαµαρά. Η επιστολή έχει ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη τίθεται από σήµερα εκτός Κοινοβουλευτικής Οµά- δας Νέας ∆ηµοκρατίας και παρακαλώ για τις κατά τον Κανονι- σµό της Βουλής από µέρους σας ενέργειες.» Η επιστολή αυτή καταχωρίζεται στα Πρακτικά. (Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6787 6788 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο τώρα έχει ο ει- σηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση των άρθρων αυτού του νοµοσχεδίου επαναφέρει την ανάγκη να τονίσουµε για µια ακόµη φορά, µέσα στην κρισιµότητα των πε- ριστάσεων, ότι εκτός από τα µέτρα που παίρνονται µε αυτό το νο- µοσχέδιο, είναι ανάγκη η Κυβέρνηση, στην πορεία και στην εξέλιξη αυτής της ανηφόρας για τη χώρα, να τα εµπλουτίσει µε νέα µέτρα, τα οποία ισορροπούν τα υπάρχοντα, αυτά τα οποία µόλις προ ολίγου κατά πλειοψηφία επί της αρχής ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, και τα οποία είναι µονοµερή και υφεσιακά. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντι- πρόεδρος της Βουλής κ. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) Η κρισιµότητα των περιστάσεων επιβάλλει να τονίσουµε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα επιµείνει για την προώθηση, για την πίεση προς την Κυβέρνηση υποβολής και υιοθετήσεως τέτοιων µέτρων. Ορισµένα από αυτά τα ανέφερε προηγουµένως ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας ο κ. Σαµαράς. Μέτρα βραχυπρόθεσµα, µέτρα µεσοπρόθεσµα, που έχουν να κάνουν µε την αξιοποίηση της απί- στευτης περιουσίας του δηµοσίου, η οποία κείται αναξιοποίητη εδώ και δεκαετίες και µε δική µας ευθύνη. Μέτρα ακριβώς τέτοια που έχουν στόχο να δώσουν διαφορετική εξέλιξη στην προβλε- πόµενη από τα µνηµόνια και τα παραρτήµατα αυτού του νοµο- σχεδίου, διόγκωσή του σε λίγα χρόνια µέχρι το 150%. Επιµένουµε σ’ αυτή τη διάσταση, κύριε Πρόεδρε και θα επι- µείνουµε γιατί αναγνωρίζουµε ότι η χώρα µπαίνει σ’ έναν κλοιό δύσκολων µέτρων, τα οποία πλήττουν εισοδήµατα, µέτρων τα οποία δηµιουργούν, όχι ακριβώς κατάρρευση, αλλά µια πίεση προς τα κάτω της οικονοµικής δραστηριότητας, µέτρων τα οποία κάνουν την οικονοµία να ασφυκτιά. Αντίθετα µέτρα, διαφορετικά µέτρα, πρέπει να προστεθούν στο επόµενο πακέτο λύσεων. Πρέπει να προστεθούν κατά τρόπο, ο οποίος είναι εξόχως επιτακτικός. ∆ιότι µε βάση αυτά τα επτά άρθρα που σήµερα ενέκρινε κατ’ αρχήν και κατά πλειοψηφία η Βουλή, η εικόνα και η εξέλιξη της οικονοµίας θα είναι σε φαύλο κύκλο ενισχυόµενης ύφεσης. Επιµένουµε µέχρι µονοτονίας σ’ αυτήν την προοπτική, επιµέ- νουµε σ’ αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουµε ότι τελικώς µε αυτή τη στάση θα συµβάλουµε στο µέγα ζητούµενο από εδώ και πέρα, µια και η προσφυγή στον µηχανισµό, έτσι όπως εξελίχθη- καν τα πράγµατα, απεδείχθη ότι ήταν αναγκαστική, ώστε η χώρα, ο λαός κυρίως, να βγει µια ώρα αρχύτερα απ’ αυτή τη µεγάλη περιπέτεια. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο. ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στην επί των άρθρων συζήτηση να πω κατ’ αρχάς ότι εµείς υπερψηφίζουµε το πρώτο άρθρο που αφορά στον µηχανισµό στήριξης της οικονοµίας, γιατί κατά τη γνώµη µας αυτό είναι το βασικό άρθρο και το βασικό ζήτηµα του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου. Στο δεύτερο άρθρο, εκείνο το οποίο δεν κατανοούµε και θα θέλαµε κάποια στιγµή µια διευκρίνιση από την Κυβέρνηση, είναι γιατί υπάρχει αυτή η γενική απαίτηση για τόσο ευρείες εξουσιο- δοτήσεις. Θα δείτε ότι στην παράγραφο 1 εδάφια α’ και β’, όπως και στις παραγράφους 2 και 3, στην πραγµατικότητα ζητούνται νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, ώστε για ζητήµατα µείζονος ση- µασίας που έχουν σχέση µε την εκτέλεση του σχεδίου, να µπο- ρούν να λαµβάνονται οι όποιες αποφάσεις µε προεδρικά διατάγµατα ή µε υπουργικές αποφάσεις. Όσο κι αν αντιλαµβάνοµαι ότι πίσω από αυτό υπάρχει µια επι- θυµία να παρασχεθεί τώρα η νοµοθετική εξουσιοδότηση εδώ, από την Ελληνική Βουλή, ώστε παραδείγµατος χάριν διάφορα τυχόν επαχθή µέτρα να µην έρχονται εν συνεχεία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση, αλλά µε το άρθρο δεύτερο «παρα- σχεθείσα εξουσιοδότηση» να µπορούν ουσιαστικά να νοµοθε- τούν οι Υπουργοί µε προεδρικά διατάγµατα και µε υπουργικές αποφάσεις, θεωρώ ότι αυτά είναι µεγάλα θέµατα και θα έπρεπε να τα βλέπουµε στο Κοινοβούλιο. Με αυτήν την άποψη θα καταψηφίσουµε το άρθρο δεύτερο, κυρίως για το λόγο αυτό, παρά το ότι µέσα στο άρθρο δεύτερο υπάρχουν άλλες διατάξεις µε τις οποίες συµφωνούµε. Θα καταψηφίσουµε το άρθρο τρίτο, γιατί βρίσκουµε ότι είναι ιδιαίτερα ανελαστικό. Το να µην έχει τακτοποιηθεί το ζήτηµα το οποίο θέσαµε και το οποίο ήταν το θέµα της αυξήσεως σε ορι- σµένο σηµείο… ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, µου επιτρέπετε µια διακοπή; ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Βορίδη, επιτρέ- πετε µια διακοπή από τον κύριο Υπουργό; ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Βεβαίως. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Επειδή αισθάνοµαι, κύριε συνάδελφε, απέναντί σας και απέναντι στην Εθνική Αντιπροσωπεία µία ευθύνη γιατί το εί- χαµε σχεδιάσει και σας είχαµε πει χθες στην Επιτροπή ότι ετοι- µαζόµασταν να το ενσωµατώσουµε και στο παρόν σχέδιο νόµου και αυτό δεν κατέστη δυνατόν, είπα και στον Πρόεδρο του κόµ- µατός σας, την ώρα που αγόρευε, ότι στο επόµενο σχέδιο νόµου, που θα είναι το ασφαλιστικό, θα υπάρχει σχετική διάταξη. ∆ιότι είναι, πραγµατικά, αδικία για τους ανθρώπους που παίρνουν 700 ευρώ σύνταξη και κάτω να µην προσθέσουµε αυτά τα 200 ευρώ στο παλιό τους δώρο, ώστε να φθάσουν τα 1.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Παρ’ότι εκτιµώ τη δέσµευση του Υπουργού, εµείς, στο βαθµό που δεν υπάρχει αποτυπωµένη στην παρούσα νοµοθετική βάση η συγκεκριµένη δέσµευση, είµαστε υποχρεωµένοι να επιµείνουµε στην καταψήφιση του συγκεκρι- µένου άρθρου. Τέταρτο άρθρο. Εδώ υπάρχει η δυσκολία την οποία, φαντά- ζοµαι, και άλλοι συνάδελφοι θα έχουν. Υπάρχουν µέτρα, µε τα οποία συµφωνούν και µέτρα, µε τα οποία διαφωνούν. Εµείς έχουµε µία πάγια θέση: ∆ιαφωνούµε µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ. Έχουµε επίσης µία πάγια θέση: ∆ιαφωνούµε µε τις αυξήσεις των φόρων στα πετρελαιοειδή. Και υπό αυτή την έννοια, ενώ θα µπο- ρούσαµε να συµφωνήσουµε µε τις αυξήσεις φόρων στα τσιγάρα, στον καπνό και σε ορισµένα από τα αλκοολούχα, από τα οποία θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, να εξαιρεθούν τελείως το κρασί, το ούζο, το τσίπουρο, η τσικουδιά και σε κάποιο βαθµό η µπύρα, παρά ταύτα, επειδή αυτά είναι βαλµένα και έτσι και αλλιώς, δη- λαδή είναι ένα άρθρο το οποίο περιλαµβάνει όλες αυτές τις πρό- σθετες φορολογίες, εποµένως, στο βαθµό που µε άλλα συµφωνούµε και µε άλλα διαφωνούµε, είµαστε υποχρεωµένοι να καταψηφίσουµε το άρθρο αυτό. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Σε τριάντα δευτερόλεπτα ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Και να πω το εξής: Παρ’ ότι η βασική µας θέση είναι αντίθετη στις έκτακτες φορολογίες, απλώς δηλώνουµε εδώ ότι θα συµ- φωνούσαµε µε την επιβολή αυτού του πρόσθετου φόρου πολυ- τελείας, που αφορά τα αυτοκίνητα. Στην έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νοµικών προσώπων έχουµε µία πάγια θέση: ∆εν υπερψηφίζουµε τις έκτακτες εισφο- ρές. Θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά προβληµατικές, από πλευ- ράς φορολογικού δικαίου και δεν θέλουµε να την κάµψουµε αυτή. Θα βλέπαµε, όµως, ότι θα µπορούσε να τεθεί ένας φόρος στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις, ειδικώς για την παρούσα φάση. Όµως και γι’ αυτό το λόγο, επειδή εν µέρει συµφωνούµε και εν µέρει διαφωνούµε µε τις ρυθµίσεις, θα καταψηφίσουµε και το άρθρο πέµπτο. Τα άρθρα έκτο και έβδοµο, που αφορούν τα οργανωτικά µέτρα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και την έναρξη ισχύος του νόµου, θα τα υπερψηφίσουµε. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ( Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με τα σηµερινά µέτρα, που υπερψηφίστηκαν επί της αρχής, καταγράφονται απώλειες. Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα χά- σουν τα επόµενα χρόνια από 20% έως 30% του εισοδήµατός τους. Κάποιοι θα καταγράψουν αύξηση. Η Στατιστική Υπηρεσία θα καταγράψει αύξηση της ύφεσης, καλπασµό της ανεργίας, ένταση της φτώχειας. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6789 Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει, µε την καρατόµηση που αποφάσισε, µείωση της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας κατά τρεις Βουλευ- τές και η Νέα ∆ηµοκρατία διώχνει την κ. Μπακογιάννη. Οι Αρχη- γοί των δύο κοµµάτων συµπράττουν στην καρατόµηση όσων διαφωνούν µε την κοµµατική γραµµή, παραβιάζοντας τη συ- νταγµατική επιταγή που ζητά από τους Βουλευτές να κρίνουν και να ψηφίζουν κατά συνείδηση, στην ίδια συνεδρίαση που και οι δύο Αρχηγοί έδωσαν όρκους υπέρ του Συντάγµατος. Εµείς θεωρούµε πιο σηµαντικές τις απώλειες που θα κατα- γράψουν στη ζωή τους, στην τσέπη τους, στην προοπτική τους οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι, οι κοινωνικά ασθενέστεροι, από τις απώλειες που καταγράφει το δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα . Είµαστε στην αρχή ριζικών αλλαγών του πολιτικού σκηνικού. Ως δύναµη που ελαύνεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, της ηθικής εξυγίανσης, θα προσπαθήσουµε, οι αλ- λαγές στο πολιτικό σκηνικό να γίνουν σε προοδευτική κατεύ- θυνση και όχι σε κατεύθυνση Μπερλουσκονισµού, όπως ισχυρά κέντρα, οικονοµικά και µιντιακά, επιδιώκουν. Για τους λόγους που εξηγήσαµε και στην επί της αρχής οµιλία µας, θα καταψηφίσουµε όλα τα άρθρα του συζητούµενου νοµο- σχεδίου. Επιτρέψτε µου, στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, να σταθώ σε κάτι. Από την πλειοψηφία που υπερψήφισε αυτό το νοµοσχέδιο – ΠΑΣΟΚ µε µικροαπώλειες, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και λίγοι Βουλευτές από τη Νέα ∆ηµοκρατία- υποστηρίζεται η άποψη ότι δεν γινόταν αλλιώς, ότι είναι µονόδροµος. ∆ιαφωνούµε κα- τηγορηµατικά. Όσοι χθες ήταν στις διαδηλώσεις, αλλά και η µε- γάλη πλειοψηφία των πολιτών σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, λέει: κόψτε επιτέλους από τη διαφθορά, κόψτε από τη σπατάλη, κόψτε από την καλπάζουσα φοροδιαφυγή, φορολογήστε τον πλούτο. Ένα τελευταίο για το δάνειο και το οµόλογο που λήγει στις 19 Μαΐου. Επαναλαµβάνουµε: Αν είχατε ακούσει το Συνασπισµό Ρι- ζοσπαστικής Αριστεράς και είχατε καταφύγει έγκαιρα -αλλά ακόµα και τώρα- στον εσωτερικό δανεισµό και κάνατε πατριω- τικό, εθνικό προσκλητήριο στους Έλληνες αποταµιευτές και κα- ταθέτες µ’ ένα επιτόκιο 4%, θα µπορούσατε να µαζέψετε δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ, µετατρέποντας ένα µέρος του εξωτερικού χρέους σε εσωτερικό και να υπερκαλύψετε και τις ανάγκες των 9.000.000.000, που λήγουν µε το οµόλογο στις 19 Μαΐου. ∆υστυχώς, επιλέξατε να πάτε, όχι µόνο «χέρι – χέρι µε τον Κα- ρατζαφέρη», αλλά χέρι µε χέρι και µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Χρήστος Σταϊ- κούρας έχει το λόγο. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πρωθυπουργός στην παρέµβασή του ανέφερε ότι το µνηµόνιο οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής συνετά- χθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά- πεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τα Πρακτικά ήδη το αποδεικνύουν αυτό. Αν αυτό συµβαίνει, τότε αποδεικνύεται το επίπεδο διαπραγµάτευσης που άσκησε η Κυβέρνηση. Το πιο δυσάρεστο, όµως, είναι ότι το σχέδιο νόµου διαψεύδει τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό. Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, αυτό το µνηµόνιο καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, ή ο κύριος Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συµ- βούλιο δεν γνώριζαν τι υπογράφουν ή πράγµατι το µνηµόνιο συ- νετάχθη από την τρόικα εν τη απουσία µας, οπότε το σχέδιο νόµου και η εισηγητική δεν απεικονίζουν την αλήθεια. Και οι δύο ερµηνείες είναι θλιβερές και επικίνδυνες για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα η Κυβέρνηση οµολόγησε την εντυ- πωσιακή επιδείνωση της κατάστασης από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάιο, αφού η εκτίµησή της για ύφεση 0,3% τον Ιανουάριο, µε- τατράπηκε σε 4% το Μάιο. Και κανείς δεν µπορεί να προεξο- φλήσει αν θα επιδεινωθεί κι άλλο, επιβάλλοντας και νέα µέτρα. Τον Ιανουάριο το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιελάµβανε µέτρα ύψους 11.000.000.000 ευρώ για το 2010. Το Μάρτιο το συµπληρωµατικό πακέτο µέτρων ανήλθε στα 4,8 δι- σεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα, αρχές Μαΐου, τα νέα µέτρα ανέρ- χονται στα 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κάθε δύο µήνες και 5.000.000.000 ευρώ επιπλέον µέτρα. Και είµαστε ακόµα στο Μάιο. ∆εύτερον, το µείγµα των µέτρων είναι κοινωνικά άδικο και οι- κονοµικά αναποτελεσµατικό. Ο συνδυασµός της αύξησης της φορολογίας, µε την περιοριστική εισοδηµατική πολιτική, ροκανί- ζει τα εισοδήµατα, στεγνώνει την αγορά, διογκώνει την ανεργία, παραλύει την ψυχολογία της κοινωνίας, ενισχύει τις πληθωριστι- κές πιέσεις. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την τιµή της αµόλυβδης βενζίνης ενενήντα πέντε οκτανίων µετά φόρων πώς ήταν τον Οκτώβριο, πώς διαµορφώθηκε τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και σήµερα. Από εικοστή ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, είµαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα σήµερα. Επίσης, θα καταθέσω τον πίνακα που δείχνει το δείκτη οικο- νοµικού κλίµατος τους τελευταίους επτά µήνες, που αποδει- κνύεται ότι για έβδοµο συνεχόµενο µήνα ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος µειώνεται στη χώρα, ενώ στην Ευρώπη για πρώτη φορά υπερέβη το εκατό. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατα- θέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Τρίτον, το µίγµα των µέτρων είναι ελλιπές. Όχι µόνο λείπουν τα αναγκαία αντισταθµιστικά µέτρα τόνωσης της αγοράς για το οποία φωνάζουµε, αλλά µειώνονται σε σχέση µε πέρυσι και οι δαπάνες στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Το Μάρτιο το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µειώθηκε κατά 500.000.000 ευρώ. Σήµερα προκύπτει επιπλέον µείωση 500.000.000 εκατοµ- µύρια ευρώ. Ισόποση µείωση προβλέπεται για το 2011 και για το 2012. Έτσι αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση την ανάπΤέταρτον, περιλαµβάνονται µη καθορισµένα µέτρα ύψους 11.000.000.000.000 ευρώ. Πάνω από το 30% της συνολικής δη- µοσιονοµικής προσαρµογής µέχρι το 2014, που είναι 30.000.000.000 ευρώ, είναι µη καθορισµένα µέτρα. Και αναρω- τιέται κανείς: τι µέτρα είναι αυτά; Έσοδα; ∆απάνες; Πέµπτον, το ίδιο το µνηµόνιο συνεργασίας αναφέρεται στο πι- θανό ενδεχόµενο λήψης και άλλων επιπρόσθετων µέτρων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το µνηµόνιο, το πρόγραµµα περιλαµ- βάνει κινδύνους που προέρχονται από χαµηλότερα έσοδα, υψη- λότερες κοινωνικές µεταβιβάσεις, περαιτέρω αρνητικές αναθεωρήσεις για το ρυθµό ανάπτυξης, πρόσθετα δηµοσιονο- µικά βάρη, υψηλότερες δαπάνες τόκων. Σε όλα αυτά και µετά τις εξελίξεις και την ψήφιση επί της αρχής η Νέα ∆ηµοκρατία και στη νέα αυτή φάση για τη χώρα µε αίσθηµα κοινωνικής και εθνικής ευθύνης θα συνδράµει, ώστε το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος από την προσφυγή στο µηχανι- σµό στήριξης και τους χειρισµούς της Κυβέρνησης να ελαχιστο- ποιηθεί και να µεγιστοποιηθούν τα δυνητικά µεσοµακροπρόθεσµα προσδοκώµενα οφέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαρι- στούµε. Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για τέσσερα λεπτά. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι είχαµε µια συγκλονιστική ηµέρα σήµερα εδώ στο Κοινοβούλιο, που συζητήσαµε ίσως ένα από τα πιο σηµαντικά θέ- µατα, που έχει συζητήσει το Κοινοβούλιό µας τις τελευταίες δε- καετίες. Θα ήθελα τώρα στην τελική συζήτηση επί των άρθρων να κάνω ορισµένες σκέψεις. Όταν έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, την ώρα που τον ρώτησαν, τι ψηφίζει, τελείως αυθόρµητα είπε «ΟΧΙ». Και όταν αυτό ακούστηκε περίεργο λόγω των προηγούµενων τοποθετή- σεών του γύρισε και είπε, συγνώµη εννοούσα «ΝΑΙ, µίλησε πρώτα η καρδιά και µετά το µυαλό». Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι µε πολύ µεγάλη δυ- σκολία … 6790 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ήταν αφηρηµένος. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εν ήταν καθόλου αφη- ρηµένος, αγαπητέ κύριε Τασούλα, δυστυχώς εµείς έχουµε πιο πολύ µυαλό από εσάς. Αυτό το οποίο έχει γίνει… ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ∆υστυχώς. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆υστυχώς, γιατί είστε µε- γάλο κόµµα και θα έπρεπε να αναλάβετε ευθύνες. Είναι πολύ άσχηµο ένα µεγάλο κόµµα και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να υποκρίνεται, γιατί είναι ανεύθυνη. Λοιπόν, εγώ πραγµατικά το λέω, έχω υπάρξει Νεοδηµοκράτης πολλά χρόνια στη ζωή µου και µε στενοχωρεί η εικόνα µιας Νέας ∆ηµοκρατίας που δεν ξέρει να αναλαµβάνει ευθύνες και πηγαί- νει πάντα µε το ρεύµα. Εσείς που αγαπάτε την ελληνική γλώσσα, γνωρίζετε ότι η ηγε- σία προέρχεται εκ του ρήµατος άγω, δηλαδή οδηγώ. ∆εν αφή- νουµε να µας καθοδηγεί το πλήθος, εµείς το καθοδηγούµε, εκεί που αγαπάµε. Εσείς µονίµως καθοδηγήστε. Επί Κώστα Καρα- µανλή φτάσατε την Ελλάδα εδώ. Γιατί; Γιατί έµπαινε ο τότε Πρω- θυπουργός κάθε µέρα στο Μέγαρο Μαξίµου και έβλεπε τις κυλιόµενες δηµοσκοπήσεις. Και έλεγε, θέλει ο κόσµος να κά- νουµε το ένα, θέλει ο κόσµος να κάνουµε το άλλο; Ε, δεν ήθελε ο κόσµος να κάνετε τίποτα. Και δεν κάνατε απολύτως τίποτε και έφτασε η Ελλάδα εδώ. Κάποια στιγµή ας κάνουµε και κάτι. Λοιπόν, επανέρχοµαι, κύριε Υπουργέ. Το κρίσιµο σηµείο όλης αυτής της συζητήσεως είναι εάν θα καταφέρει η Κυβέρνησή σας να εφαρµόσει, έστω αυτό το πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε πρώτον να βοηθήσει τους αδύναµους, όσο αυτό είναι εφικτό. Θέλω, κύριε Υπουργέ, τη δέσµευσή σας σε κάτι που είπατε στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ προηγουµένως ότι θα επαναφέρετε τις επό- µενες ηµέρες τη χθεσινή σας δέσµευση για µια έστω στοιχειώδη αύξηση στο ποσό των συντάξεων των χαµηλοσυνταξιούχων. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Στο ασφαλιστικό. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Αυτό θέλουµε να το κά- νετε, διότι πιστεύουµε ότι παρά την κρισιµότητα, που εµείς πρώ- τοι αναγνωρίσαµε, πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, η ελληνική πολιτεία να δείξει ότι µπορούµε να σταθούµε αλληλέγγυοι στους πραγµατικά αδύναµους συµπολίτες µας. Όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, ας κόψουµε κάτι από µας για να πάρουν αυτοί. Θα κριθεί η Κυβέρνηση κυρίως από ένα πράγµα, κύριε Υπουργέ: από το αν θα καταφέρετε να µην χρειαστούν και νέα µέτρα. Γιατί αν κάθε τρεις µήνες, όπως προβλέπει αυτή η σύµ- βαση, έχουµε κακό βαθµό στην πράξη και έχουµε την ανάγκη διαρκώς νέων µέτρων, τότε πραγµατικά οφείλω να σας πω ότι πολύ φοβάµαι ότι δεν θα τα καταφέρουµε. Θέλω να ξέρετε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι εδώ, όχι όπως λένε ορισµένοι ανοήτως για να στηρίξουµε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξέρετε τι τραβάµε; Πέρυσι, τέτοια εποχή, µας έλεγαν ότι στηρίζουµε τη Νέα ∆ηµοκρατία του Καραµανλή. Και έβγαινε ο κ. Καρατζαφέρης και έλεγε: «Μα, και ο Παπανδρέου να ήταν Πρω- θυπουργός και η Παπαρήγα να ήταν Πρωθυπουργός και ο Αλα- βάνος να ήταν Πρωθυπουργός, εγώ θα έκανα το ίδιο ακριβώς πράγµα, γιατί για µένα µετράει η Ελλάδα.» Οι ίδιοι που τότε έγρα- φαν ότι στηρίζουµε τη Νέα ∆ηµοκρατία, τώρα γράφουν ότι στη- ρίζουµε ΠΑΣΟΚ. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ για να στηρίξουµε την πατρίδα µας, την οποία υπεραγαπάµε. Και η πατρίδα τώρα χρει- άζεται συστράτευση, χρειάζεται να βρούµε τον κοινό τόπο στην πολιτική, που θα µας κάνει αποτελεσµατικούς, που θα µας κάνει να φύγουµε από τα πολλά και παχιά λόγια και να βρούµε λύσεις. Άκουσα, κύριε Υπουργέ –και δεν αντέχω να µην το σχολιάσω- τον αξιότιµο Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως κ. Σα- µαρά, ο οποίος έκανε µία ολόκληρη ανάλυση. Η πρότασή του σήµερα ήταν, εάν κατάλαβα καλά, να αξιοποιήσουµε την περι- ουσία της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου. Την προσδιόριζε δε στα 260.000.000.000 ευρώ, όταν µόλις προχθές, ο κ. ∆ούκας, αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι είπε ότι το σύνολο της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου είναι αξίας το πολύ 30.000.000.000 ευρώ. Ο Πρόεδρος του κόµµατός του λέει στη Βουλή σε αυτή την κρίσιµη συνεδρίαση 260.000.000.000 ευρώ. Ο πρώην Υπουργός λέει στην Επιτροπή 30.000.000.000 ευρώ. Έτσι, όµως, δεν είµα- στε σοβαροί. Έτσι δεν θα βρούµε λύση στα προβλήµατα. Σας καλούµε, λοιπόν, να προσπαθήσετε να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί η πατρίδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Και θέλω να κλείσω µε το εξής: η άνοδος του ΦΠΑ και γενικώς η θέσπιση πολλών νέων φόρων δεν θα µας βγάλει από το αδιέ- ξοδο. Πρέπει να βρει τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ να θεσπίσει µέτρα, που θα δώσουν ανάσα στην αγορά, για να µπορέσει να αυξηθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Εάν δεν το κατορθώσουµε αυτό, δεν θα καταφέρουµε απολύτως τίποτε. Θα σας παρακολουθούµε, λοιπόν, πάρα πολύ στενά στο τι ακριβώς κάνετε από εδώ και µπρος, γιατί θέλω να ξέρετε ότι το «ναι» που δώσαµε επί της αρχής σε αυτή σας την προσπάθεια δεν ήταν «ναι» στην Κυβέρνησή σας, αλλά ήταν «ναι» στην Ελ- λάδα, ήταν «ναι» για να µην πεινάνε την άλλη εβδοµάδα οι Ελλη- νίδες και οι Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Μαργαρίτης Τζί- µας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εγώ σας θεωρώ έναν ειλικρινή πολιτικό. Θέλω, µε το χέρι στην καρδιά, να µου απαντήσετε εάν µε τα µέτρα που προτείνετε σήµερα στη Βουλή για ψήφιση, κάνετε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. ∆εν γίνεται, κύριε Υπουργέ, καλύτερη η ζωή των Ελλήνων. Και δεν µπορεί, κύριοι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, να επικαλείστε τη σω- τηρία της πατρίδος. Η πατρίδα αποτελείται από έµψυχα όντα, αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ανησυχίες για τον πολι- τισµό, έχουν ανησυχίες για την παιδεία, για την κοινωνική πολι- τική. Και δεν είναι δυνατόν, όταν από έναν εργαζόµενο, κύριε Υπουργέ, κόβετε δύο µισθούς, ο πολίτης αυτός να κάνει πολιτι- στική παιδεία, να ασχοληθεί και µε ασχολίες έξω από το επάγ- γελµά του. Θα αναγκαστεί να κόψει το παιδί του από το ωδείο, θα αναγκαστεί να κόψει το παιδί του από το πανεπιστήµιο. Και είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία τώρα να προβληµατι- στούµε όλοι µας και πρώτα εσείς που είστε Κυβέρνηση, εάν θα πρέπει να ενισχύσετε περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστή- µια, να σπουδάζουν τα παιδιά κοντά στον τόπο καταγωγής τους, για να µην επιβαρύνονται οι ελληνικές οικογένειες µε περισσό- τερα χρήµατα, στέλνοντας εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στα µεγάλα αστικά κέντρα τα Ελληνόπουλα να σπουδάζουν. Και πολύ περισσότερο πρέπει να σκεφτούµε όλο το πολιτικό σύστηµα επιτέλους, να κάνουµε ιδιωτικά πανεπιστήµια. ∆εν µπο- ρεί να επιτρέπουµε πενήντα χιλιάδες Ελληνόπουλα το χρόνο να ξενιτεύονται και να φεύγουν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε χώρες όπως η Βουλγαρία, τα Σκόπια, στην Κεντρική Ευρώπη, γιατί εµείς δεν επιτρέπουµε την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπι- στηµίων. Είναι ζητήµατα τα οποία µπορεί µεν να δει µία συνταγµατική αναθεώρηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να επικαλούµαστε εδώ την τιµή, την υπόληψη, την ενότητα και την οµοψυχία του πολιτικού συστήµατος, όταν οι ίδιοι δεν µπορούµε να δώσουµε απάντηση στο εξής απλό ερώτηµα: Μπορούµε να περάσουµε µία συνταγ- µατική αναθεώρηση µε τριακόσιους ψήφους, τις ψήφους όλων των Ελλήνων Βουλευτών; Είµαστε σε αυτό το επίπεδο; Έκανε ο Πρόεδρός µας κ. Σαµαράς τρεις συγκεκριµένες προ- τάσεις, τις οποίες θα αναδείξει µεθαύριο στο Συµβούλιο των Πο- λιτικών Αρχηγών. Είναι έτοιµο το πολιτικό σύστηµα να τις δεχθεί, να πει: δεν θέλουµε εµείς οι πολιτικοί ασυλία, πλήρης έλεγχος του πόθεν έσχες; Όγδοος µήνας είναι, κύριε Υπουργέ. Μπορείτε να µας πείτε πού είναι οι offshore εταιρείες; Πόσες είναι στην Ελλάδα; Και άντε θα µου πείτε, είναι διακόσιες. Ποιοι τις έχουν αυτές τις offshore; ∆εν µπορεί να εισπράττουµε αυτό το πολιτικό κόστος της ατιµίας και της πολιτικής και των πολιτικών και οι τριακόσιοι Βου- λευτές. Και οι τωρινοί και οι προηγούµενοι. Πείτε µας λοιπόν: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6791 Πόσες είναι οι offshore εταιρείες στην Ελλάδα και ποιοι τις έχουν; Ποιοι είναι πίσω από τις offshore εταιρείες; Εξελίσσονται δύο Εξεταστικές Επιτροπές στη Βουλή: Για το θέµα του Βατοπέδιου και της «SIEMENS». Και στις δύο έχετε πλειοψηφία αριθµητική. Είναι έτοιµες οι Επιτροπές αυτές και η δική σας πλειοψηφία, να εκδώσετε οµόφωνα πορίσµατα και να καταλογίσετε ευθύνες, µε αποτέλεσµα να προχωρήσουµε και σε προανακριτικές επιτροπές; Τί θα λέει ο κόσµος απ’ έξω; «Πάλι τα κουκούλωσαν οι πολιτικοί». ∆εν είναι γενικό και αόριστο το ζή- τηµα της εξυγίανσης του πολιτικού συστήµατος. «Μας κατηγορείτε», είπε ο Πρωθυπουργός προηγουµένως, «ότι κάναµε εξήντα χιλιάδες διορισµούς». Ναι. Οι τριάντα πέντε χιλιάδες µονιµοποιήθηκαν µε το προεδρικό διάταγµα του κ. Παυ- λόπουλου. Ήταν διορισµοί δικοί σας. Γιατί δεν το παραδέχεστε αυτό; Εγώ θα σας πω ένα παράδειγµα που το ξέρω από την εκλο- γική µου περιφέρεια: Το 1981 το νοσοκοµείο ∆ράµας είχε εκατόν πενήντα υπαλλήλους και το 1989 είχε πάνω από εξακόσιους, χωρίς ΑΣΕΠ, χωρίς τίποτε. Βάλατε τις βάσεις του πελατειακού συστήµατος. Όπως είπα και χθες στην Επιτροπή, η ναυαρχίδα της κοινωνι- κής σας πολιτικής, κύριε Υπουργέ, που ήταν το επίδοµα κοινω- νικής αλληλεγγύης, καταβυθίστηκε. Θυµάµαι πριν από µερικούς µήνες, λέγατε ότι «Η ναυαρχίδα της κοινωνικής µας πολιτικής είναι ότι δίνουµε επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης». Πήρατε 1.000.000.000 ευρώ από τους πλούσιους, για να δώσετε 500.000.000 ευρώ το 2009 και 500.000.000 ευρώ το 2010. Ε, λοι- πόν, καταργήσατε, αναστείλατε και το επίδοµα κοινωνικής αλ- ληλεγγύης, που το υπολόγιζε ο Έλληνας πολίτης τώρα, για να πληρώσει µία δόση δανείου. Επτακόσια είκοσι εκατοµµύρια κοστίζει ο 13ος και 14ος µισθός. Έτσι λέει µέσα η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα επτα- κόσια είκοσι εκατοµµύρια είναι το 1% επιπλέον επιτόκιο περίπου, µε δικά σας λόγια. Κάντε, λοιπόν, πράξη αυτό που σας πρότεινε η Νέα ∆ηµοκρα- τία και ο Πρόεδρός µας. Κάντε µία προσπάθεια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Επιβάλλετε όρους στην το- πική αυτοδιοίκηση. ∆εν µπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα µας να αφήνει αναξιοποίητη τη δηµοτική της περιουσία, που είναι µέρος του κρατικού προβλήµατος και η τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Πρόεδρε, τις κυβερνήσεις τις εκλέγουν οι λαοί, για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. ∆εν εκλέγουν πολιτικά εκτελε- στικά αποσπάσµατα. Αυτήν την ώρα, πρέπει παραδεχτούµε -και αυτοί που ψηφίσαν τα µέτρα και αυτοί που δεν τα ψηφίζουµε- ότι ο ελληνικός λαός στη µεγαλύτερή του πλειοψηφία, µπαίνει στο εκτελεστικό απόσπασµα. Όταν κόβονται, µε την απόφαση της σηµερινής Βουλής, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, άλλοι δύο µισθοί από τον Έλληνα πολίτη και οι προηγούµενες αποφάσεις, όπως η αύξηση καυσίµων, οι επιβολές και µειώσεις των επιδοµάτων των εργαζοµένων, οδή- γησαν σε µείωση άλλων δύο µισθών, αντιλαµβάνεστε, πως δεν µπορεί από δεκατέσσερις µισθούς ο Έλληνας πολίτης σήµερα να ζήσει µε εννέα. ∆ηµιουργείται ένα µείζον ζήτηµα, το οποίο αγγίζει τα όρια του εθνικού προβλήµατος. ∆ηµιουργείται µία κοινωνία χωρίς µεσαία τάξη. Εξαφανισµένη. Σε λίγα χρόνια θα έχουµε τους εξαθλιωµέ- νους πολίτες και τους πολύ πλούσιους. Είναι σαν το έργο του Κώστα Γαβρά «Το τσεκούρι», που δηµιούργησε και το παρου- σίασε πριν τέσσερα χρόνια: Μία κοινωνία µε πολλούς πλούσιους, που δεν ξέρουν πού να πουλήσουν τα προϊόντα τους, γιατί δεν υπήρχαν καταναλωτές. Περιµένετε να έχετε έσοδα µε 23% ΦΠΑ και 2 ευρώ τη βεν- ζίνη; Μακάρι να έχετε. Θέλουµε να πετύχετε, παρ’ όλο που δεν ψηφίζουµε τα µέτρα. ∆εν είναι, όµως, δυνατόν να υπάρχει ούτε κατανάλωση ούτε έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο. Και εκ των πραγµάτων, θα προχωρήσετε στη λήψη καινούργιων µέτρων. Γι’ αυτό, λοιπόν, η Νέα ∆ηµοκρατία διαφωνεί µε τα άρθρα, τα οποία αναφέρονται στις µειώσεις µισθών και επιδοµάτων, στηρί- ζει το άρθρο 4, την παράγραφο 2 και 3, που αναφέρεται στις αυ- ξήσεις φόρων σε ποτά και σε τσιγάρα, µε µία παρατήρηση όµως, κύριε Υπουργέ. Εξαιρέστε το ελληνικό κρασί. ∆εν υπάρχει νο- µική δυνατότητα; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Μα, εξαιρείται. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Το ελληνικό κρασί, λέω. ∆εν εξαιρείται, δεν το λέτε µέσα. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Το κρασί εξαιρείται γενικώς. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Το κρασί γενικώς, εγώ λέω το ελλη- νικό κρασί. Έχουµε πολλές βιοµηχανίες. ∆εύτερον, συµφωνούµε στην αύξηση φόρων στα είδη πολυ- τελείας και στην περαιτέρω ενίσχυση µε 15.000.000.000 του πα- κέτου ρευστότητας των τραπεζών. Με αυτήν την ρύθµιση, ιδιαίτερα, δικαιώνετε την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, που µε εκείνο το πακέτο των 28.000.000.000 εξασφάλισε στην έναρξη της οικονοµικής κρίσης τη ρευστότητα του τραπεζικού συστή- µατος, όπως και µε την αναστολή αποπληρωµής των δανείων του ΟΕΚ, τη ρύθµιση αποπληρωµής των δανείων του Ταµείου Παρα- καταθηκών και ∆ανείων, την κάλυψη υγείας ανέργων κ.λπ. Είµα- στε, όµως, ριζικά αντίθετοι στο άρθρο που αναφέρεται στις µειώσεις του 13ου και του 14ου µισθού, την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα, γιατί θεωρούµε ότι πλήττουν κυρίως τα χαµηλά εισοδήµατα. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουρ- γός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου για πέντε λεπτά. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σήµερα στην Αίθουσα αυτή φάνηκε ποιος έχει το αίσθηµα της πολιτικής ευθύνης και ποιος όχι. Φάνηκε ποιος έχει το αίσθηµα του πολιτικού θάρρους και ποιος όχι. Φάνηκε πολύ καθαρά, γιατί η χώρα είναι µπροστά σ’ ένα ξεκάθαρο δί- ληµµα. Το δίληµµα είναι το εξής: ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέ- διο µε το συγκεκριµένο δύσκολο οικονοµικό πρόγραµµα και έτσι µπορούµε να αντλήσουµε από το µηχανισµό στήριξης της χώρας 110 δισ. ευρώ ή δεν το ψηφίζουµε και η χώρα πτωχεύει; Το δί- ληµµα είναι τόσο απλό. Ίσως, σπάνια στην πολιτική ζωή της χώρας να έχει τεθεί ένα δίληµµα µε τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Μπροστά σ’ αυτό το δίληµµα ακούσαµε τον Αρχηγό της Νέας ∆ηµοκρατίας να µας λέει ότι ψάχνουµε συνενόχους στην κατα- στροφή. Η καταστροφή είναι αυτό ακριβώς, να αφήσουµε τη χώρα να πτωχεύσει. Αντιλαµβανόµαστε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαί- νει να µην µπορούν να πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις. Ση- µαίνει να καταρρεύσει το τραπεζικό µας σύστηµα. Να µπει ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού –και όχι βέβαια οι πιο πλού- σιοι- σε µια περίοδο ανέχειας και φτώχειας. Αυτό σηµαίνει και αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία, είτε δεν το καταλαβαίνει, είτε κάνει πως δεν το καταλαβαίνει. Τον ακούσαµε να προβλέπει ύφεση 5,5% για φέτος, να κατα- στροφολογεί, πέρα και πάνω από τις προβλέψεις που κάνουν όλοι οι διεθνείς αναλυτές. Τον ακούσαµε να λέει το εξής εκπλη- κτικό: «Οφείλουµε να το απορρίψουµε, γιατί αυτό κάνει µία Αντι- πολίτευση». Αυτό είναι το αίσθηµα ευθύνης από µία παράταξη που έχει το συντριπτικό βάρος της ευθύνης του γιατί βρεθήκαµε εδώ σήµερα. Απ’ αυτήν την παράταξη θα περίµενε ο Έλληνας πολίτης, σήµερα, να έχει την ελάχιστη ευαισθησία να στηρίξει την εθνική προσπάθεια. ∆υστυχώς, απ’ αυτήν την παράταξη βρέ- θηκε µονάχα ένας άνθρωπος, η κ. Μπακογιάννη, να το κάνει. Ου- δείς άλλος. Ακούσαµε τη Νέα ∆ηµοκρατία να λέει: «Μα, γιατί δεν κάνετε άλλα πράγµατα; Αξιοποιήστε την ακίνητη περιουσία». Επί έξι χρό- νια, επί δικής σας διακυβέρνησης, η Κτηµατική Εταιρεία του ∆η- µοσίου ασχολήθηκε µόνο µε το Βατοπέδι. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και τα 200 δισ. ευρώ και τα 300 δισ. ευρώ, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Σαµαράς, όσο ήσασταν κυβέρνηση, δεν τα σκεφτήκατε; Προφανώς, και θα αξιοποιήσουµε την ακί- νητη περιουσία του ∆ηµοσίου. Όµως, δεν είναι δυνατό να έρχε- στε εδώ και να λέτε ότι συµφωνείτε µόνο στα σηµεία του νοµοσχεδίου που αφορούν δαπάνη συν το φόρο πολυτελείας και να νοµίζετε ότι αυτό είναι µια υπεύθυνη στάση, η οποία θα µας βγάλει από το πρόβληµα. Η χώρα πρέπει να µειώσει ένα έλλειµµα 30 δισ. ευρώ που µας 6792 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) αφήσατε. Νοµίζετε ότι οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν; ∆εν κα- ταλαβαίνει µία οικογένεια, παρά το ζόρι που έχει από τη µείωση του µισθού αν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή αν είναι συνταξιούχοι, από τη µείωση των συντάξεων ή, αν είναι στον ιδιωτικό τοµέα, από την αύξηση του Φ.Π.Α.- ότι µία χώρα, που είναι µπροστά στο χείλος της καταστροφής, κάνει ό,τι µπορεί, για να µειώσει τις δα- πάνες της και να αυξήσει τα έσοδά της; ∆εν υπεκφεύγει, δεν λέει «ναι, να σκεφθούµε αναπτυξιακές ανάσες». Εδώ και τώρα, µειώ- νει τις δαπάνες της. Εδώ και τώρα, βρίσκει τρόπους να αυξήσει τα έσοδά της. Ακούσαµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αναφέρεται στο Μνηµόνιο, το οποίο συνοδεύει το νόµο αυτό και µάλιστα να κατηγορεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για µικροκοµµατική εκµε- τάλλευση. Θέλω να διαβάσω τη φράση εκείνη από το µνηµόνιο, την οποία λανθασµένα ο κ. Σαµαράς νόµισε ότι ανήκει στην ει- σηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου. Λέει, λοιπόν, αυτή η εξαιρε- τικά ήπια φράση: «Μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο, η συνειδητοποίηση ότι το αποτέλεσµα για το δηµοσιονοµικό έλ- λειµµα και το δηµόσιο χρέος για το 2008 και το 2009 ήταν σηµα- ντικά χειρότερο, από αυτό που είχε ανακοινώσει η προηγούµενη Κυβέρνηση, οδήγησε σε απώλεια εµπιστοσύνης, σε αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης και µείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης». Υπάρχει Έλληνας πολίτης που να µην το πιστεύει αυτό; Αυτό δεν είναι καν µια φράση που έχει γράψει ελληνική Κυβέρνηση. Είναι φράση την οποία έγραψαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευ- ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Εµείς θα έπρεπε να είχαµε γράψει πολύ χειρότερα από αυτό, γι’ αυτά τα οποία παραλάβαµε. Ακούσαµε, επίσης, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και το ΣΥΡΙΖΑ στην γνωστή, απόλυτη, απορριπτική τους λογική, σαν να µην συµβαίνει τίποτα, σαν να µην είµαστε στο χείλος της κατα- στροφής. Ακούσαµε τον κ. Τσίπρα να µας λέει: «∆εν µπορείτε να εγγυηθείτε τίποτα». Ναι, εµείς µπορούµε να εγγυηθούµε κάτι. Μπορούµε να εγγυηθούµε ότι µε εµάς η χώρα δεν θα πτωχεύσει. Και αυτό σήµερα είναι µια µεγάλη εγγύηση. Μας είπε, βέβαια, ότι πρέπει να ακούσουµε τη συνείδησή µας. Εµείς είµαστε εδώ και ακούµε ακριβώς αυτό. Ακούµε τη συ- νείδησή µας και το αίσθηµα ευθύνης. Γι’ αυτό φέραµε αυτό το νοµοσχέδιο, γι’ αυτό ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και είναι κρίµα που υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις σε αυτήν την Αίθουσα, που δεν έχουν την ίδια συνείδηση και το ίδιο αίσθηµα ευθύνης. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το λόγο για τρία λεπτά ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν θα έπαιρνα το λόγο, κύριε Πρό- εδρε, αλλά προκληθήκαµε από στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, διότι δήθεν πρέπει να κατανοήσουµε ότι σε αυτήν την χώρα, σε αυτήν την πατρίδα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκες. Ναι, ανταπαντούµε στους κυρίους της Νέας ∆ηµοκρατίας. Σε αυτή την χώρα υπάρχουν πολίτες, οι οποίοι πρέπει να φάνε και για να φάνε –για να το πω τόσο απλά- πρέπει την 1η του µήνα να πάρουν τους µισθούς, να πάρουν τις συντάξεις, όπως και να νιώ- θουν και τις καταθέσεις τους -όσοι εξ αυτών έχουν- ασφαλείς. Αυτά σκέφτεται κάθε εχέ- φρων οικογενειάρχης πολίτης. ∆εν µας απάντησαν, όµως, οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας στο εξής, που κατ’ επανάληψη θέτουµε. Κύριοι της Νέας ∆ηµο- κρατίας, µέχρι το 2013 το ελληνικό δηµόσιο πρέπει να αποπλη- ρώσει παλαιά δάνεια ύψους 86.000.000 ευρώ. Πώς θα αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια; Πείτε µας συγκεκριµένα πράγ- µατα. Άρα, λοιπόν, βρεθήκαµε υπό την αδήριτη ανάγκη να προσφύ- γουµε, έτσι όπως κατέληξαν τα πράγµατα, στον Ευρωπαϊκό Μη- χανισµό Στήριξης και στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου να πάρουµε µια χρονική ανάσα ανασυγκρότησης. Περί αυτού πρόκειται. Είναι τόσο απλό, το οποίο δεν µπορείτε να το καταλάβετε. Είναι τόσο πραγµατιστικό, τόσο ρεαλιστικό, το οποίο δεν καταλαβαίνετε. Μας καταπλήσσετε µε αυτήν σας την στάση. Κύριε Υπουργέ, σας κάνουµε σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συνα- γερµός την εξής έκκληση: Σε αυτό το χρονικό διάστηµα που θα εξελίσσεται η προσπάθεια σωτηρίας της χώρας, δυόµισι εκα- τοµµύρια Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πρέπει να νιώσουν ως «σαβούρα» µέσα σ’ ένα πλοίο που ταξιδεύει σε κυµατισµένο πέλαγος και ρίχνουµε τη «σαβούρα». Αυτό σηµαίνει ότι στα νοµοσχέδια που θα έρθουν από εδώ και πέρα, στα προεδρικά διατάγµατα, στις υπουργικές αποφάσεις, που θα υλοποιούν το πρόγραµµα σταθερότητας θα πρέπει για ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι πολυµελείς οικο- γένειες, όπως είναι οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ανα- πηρία, να υπάρχει και να δείχνεται στην πράξη µια ιδιαίτερη ευαισθησία από την ελληνική πολιτεία. Το οφείλουµε στους αν- θρώπους αυτούς. Βεβαίως, το δεύτερο που πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα είναι τούτο, κύριε Υπουργέ. (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) Θα ήθελα ένα επιπλέον λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγµή θα κλυδωνιστεί το εισόδηµα του Έλληνα κατ’ ανάγκην. Θα µειωθούν επιδόµατα, συντάξεις, µισθοί κ.λπ.. Πα- ράλληλα όµως θα πρέπει να αρχίσει –και κακώς που δεν έχει ήδη αρχίσει- η µάχη των τιµών. Πρέπει να µειωθούν οι τιµές, να χτυ- πηθεί η αισχροκέρδεια, για να υπάρξει αυτή η εξισορρόπηση της απώλειας της εισοδήµατος. Και εµείς έχουµε µια ξεκάθαρη πρόταση. Ο µέσος όρος τιµών –αναφέροµαι στα προϊόντα ευρείας καταναλώσεως σούπερ µάρ- κετ κ.λπ.- που ισχύει σε Γαλλία και Γερµανία, να ισχύει στην Ελ- λάδα. Να περάσουµε έναν τέτοιο νόµο. Να τιθασεύσουµε την αισχροκέρδεια και να βοηθήσουµε τον απλό πολίτη, που βλέπει το εισόδηµά του να µειώνεται. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα µου επιτρέψετε µε την ανοχή σας να µιλήσω λίγο ακόµα, γιατί ξέρω ότι και εσείς προέρχεστε από µια αγροτική περιοχή και θα µου δώσετε αυτό το ένα λεπτό το επιπρόσθετο. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μόνο αγροτικά. Ένα λεπτό αγροτικά. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Αυτή τη στιγµή ο αγροτικός κόσµος της χώρας υφίσταται ένα κραχ τιµών και όχι µόνο. Το κόστος ανεβαίνει, οι τιµές πέφτουν, τα έξοδα τρέχουν και οι τράπεζες ζητούν τα χρήµατα τους. Θα πρέπει να υπάρξει µια ιδιαίτερη ευαισθησία έναντι του αγροτι- κού πληθυσµού της χώρας. Ανεβάζετε τη φορολογία στο ούζο, στο τσίπουρο, στην τσικουδιά κ.λπ.. Είναι λάθος. Εµείς κάνουµε µια αντιπρόταση. Εάν αυτά τα προϊόντα –το λέω για το ούζο- παράγονται από αγροτική πρώτη ύλη, παράγονται από συνεταιρισµούς ή από παραγωγούς, θα πρέπει να µην υπο- στούν αυτό το επιπρόσθετο βάρος. Θα είναι µια έµπρακτη στή- ριξη στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας, που νοµίζω ότι θα το δείτε θετικά. Εµείς πάντως, κύριε Πρόεδρε, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συνα- γερµός θέλουµε να ακολουθηθεί ένα δόγµα: λιγότεροι φόροι, περισσότερα έσοδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινο- βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας για τρία λεπτά. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγµα- τικά δεν ήταν στις προθέσεις µου να µιλήσω και ετοιµαζόµουν να αποχωρήσω και από την Αίθουσα όπου είµαστε όλοι από το πρωί. Άκουσα όµως διερχόµενος από τα διάφορα γραφεία της Βουλής τον κύριο Υπουργό να µιλά και θεώρησα ανάγκη και υπο- χρέωσή µου να πάρω πάλι το λόγο. Άκουσα επίσης τον Κοινο- βουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο οποίος θεώρησε και αυτός ανάγκη να πάρει το λόγο και να µιλή- σει, µια και απουσιάζει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και θεώρησε καλό να παίξει το ρόλο του Κοινοβουλευ- τικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ σήµερα και να σας στηρίξει, όπως θα έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απουσιάζει, αν έπαιρνε αυτός το λόγο για να στηρίξει τις θέσεις της Κυβέρνησης. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6793 Κύριε Πρόεδρε, µας κατηγορεί η Κυβέρνηση, µας κατηγορεί ο παριστάµενος Υπουργός, όπως και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθούµε µία ανεύθυνη πολιτική. Μάλιστα, τη χαρακτήρισαν αποθέωση της ανευθυνότητας. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι «βρήκαµε δεκάδες σκελετούς στα ντουλάπια». Μας είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει ό,τι θα έκανε µια οικογένεια. Αυτά πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, δεν τα σκε- φθήκατε ως παράταξη είκοσι χρόνια και οδηγήσατε την Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα, στην οικονοµική κατά- ντια, στην οποία βρίσκεται σήµερα. ∆ιότι όλη αυτή η κατάσταση είναι δικιά σας, είναι της παράταξής σας, είναι της ιστορίας σας και έρχεται τώρα ο Γεώργιος Παπανδρέου να διορθώσει λάθη του πατέρα του, τη χαµένη για την οικονοµία δεκαετία του ’80, αλλά και λάθη δικά σας, της δικής σας κυβέρνησης. Όταν ανεβήκατε στην εξουσία δανειζόσαστε µε 120 µονάδες βάσης. Σήµερα φθάσατε τις 1000. Γιατί ως κακός οικογενειάρχης και όχι ως σωστός οικογενειάρχης πήγατε µε τη γυναίκα σας έξω από την τράπεζα για να διευθετήσετε το στεγαστικό σας δάνειο και βγάλατε τα άπλυτα της οικογένειάς σας στη φόρα. Είπατε ότι είστε ανάξιοι να πληρώσετε το στεγαστικό σας δάνειο. Είπατε ότι δεν συνεννοείστε µέσα στο σπίτι σας. Είπατε ότι έχετε κατα- ναλωτικές συνήθειες τέτοιες που δεν σας επιτρέπουν να πλη- ρώσετε το δάνειό σας. Και είπατε ότι δίνετε και ψεύτικα στοιχεία στην τράπεζα για την οικονοµική σας κατάσταση. Αυτή είναι η µετάφραση σε µια οικογένεια αυτό που είπατε εσείς προσωπικά ότι η Ελλάδα είναι ο Τιτανικός που οδεύει στο παγόβουνο. Αυτό είναι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός περί µειωµένης εθνικής κυ- ριαρχίας. Αυτά είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δεν είµαστε πια µόνοι και ότι είµαστε υπό την εποπτεία, υπό την καθοδήγηση ξένων οργανισµών. Αυτά καλούµαστε να πληρώσουµε σήµερα. Με τα «αν» που είπατε στην πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι αν ζούσε ο Κίπλινγκ στο περίφηµο έργο του «Αν» και σας έβλεπε να κακοποιείτε τόσο πολύ αυτή τη λέξη, θα έσκιζε τα χειρόγραφα και δεν θα έπαιρνε το βραβείο Νόµπελ το 1906 γι’ αυτό το ποίηµα και για όλη τη συλλογή του. Μας είπατε αν δεν είχαµε αυτό, αν δεν είχαµε το άλλο. Πού είναι η δική σας πολιτική; Είπατε, αν η Νέα ∆ηµοκρατία δεν έκανε αναδιανοµή πλούτου υπέρ των πλουσίων. Μα, είστε σοβαροί; ∆εν έχετε διαβάσει το νοµοσχέδιο σας; ∆εν ξέρετε τι κάνετε σαν Προ- κρούστης στην ελληνική κοινωνία; Και έχετε και τον εκ δεξιών ψάλτη τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό να συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυνση; ∆εν καταλαβαίνετε τι κάνετε; ∆εν ξέρετε τι θα πει αναδιανοµή εισοδήµατος; ∆εν πήρατε το µάθηµά σας από τη µεγαλύτερη αναδιανοµή εισοδήµατος που έγινε ποτέ στην Ελ- λάδα µε το µεγάλο σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου όπου 110.000.000.000 ευρώ, 330.000.000.000.000 δραχµές εκείνη την εποχή άλλαξαν χέρια και πήγαν στις τσέπες του 0,5% του ελλη- νικού λαού; Εµείς το κάναµε αυτό το σκάνδαλο; Εµείς κάναµε τη µεγαλύτερη αναδιανοµή εισοδήµατος; Με το νοµοσχέδιό σας σήµερα γίνεται αναδιανοµή ναι ή όχι; Πλήττονται οι µεσαίες τάξεις, ναι ή όχι; Σπάει στα δύο η µεγάλη µεσαία τάξη πάνω στην οποία στηρίχτηκε η Ελλάδα για να απο- τελέσει πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70 και µε τους άδηλους πόρους και µε τον του- ρισµό στη συνέχεια; ∆εν καταλαβαίνετε σήµερα ότι εξωθείτε ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας στην εξαθλίωση; ∆εν καταλαβαίνετε ότι η πολιτική σας είναι κολοβή; Σας κατέθεσα πί- νακες. Απαντήστε µου, παρακαλώ. Ακόµα και αν καταφέρετε να µειώσετε τις υπερωρίες κατά 13%, τα εξοπλιστικά προγράµµατα κατά 23%, να αυξήσετε τα µη φορολογικά έσοδα κατά 30%, µ’ ένα εθνικό εισόδηµα που θα έχει µέσα στο χρονικό περιθώριο του προγράµµατος σύγκλισης -1,5%, το έλλειµµα δεν µπορεί µέχρι το 2013 να είναι κάτω από 8%. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη, έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γι’ αυτά να µην αιτιάστε τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Να κάνετε την αυτοκριτική σας. Να σοβαρευτείτε και εσείς και ο συµπαθής Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός έπρεπε να ζητήσει τη συναίνεση των Ελλήνων πολιτών και των κοµµάτων. Θα έπρεπε να καλέσει τους πολιτικούς Αρχηγούς για να συζητήσουν, πριν καταθέσει αυτά τα µέτρα. Θα έπρεπε να µην κάνει όλα αυτά τα παιχνίδια που έκανε σήµερα εδώ η Κυβέρνησή σας, αν θα πάει µε εκατόν ογδό- ντα Βουλευτές στην ψηφοφορία ή όχι, για να δείτε και να µε- τρήσετε το τι θα γίνει µε τα κόµµατα. Και «πήγατε για µαλλί και βγήκατε κουρεµένοι». Τρεις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν ενα- ντίον των µέτρων. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία το τι ψηφίζουν οι κυβερνητικοί Βουλευτές γιατί διαµορφώνουν την πλειοψηφία. Και είναι πολύ πιο οδυνηρή η διαφοροποίηση ενός κυβερνητικού Βουλευτή για την Κυβέρνηση και για την πορεία της, παρά για την Αντιπολί- τευση. Ελάτε να συνεννοηθούµε και σοβαρευτείτε. Ελάτε στα καλά σας. Αφήστε τους βερµπαλισµούς και τις µεγαλοστοµίες. Είστε ένοχοι για την οικονοµική κατάσταση. Σας δίνουµε χέρι βοήθειας. Πιάστε το, µπας και βγει η Ελλάδα από το αδιέξοδο. Όµως µε τα µυαλά που κουβαλάτε, µε τη µονόπλευρη πολιτική λιτότητας, χωρίς ανάπτυξη και χωρίς να ακουµπάτε τον σκληρό πυρήνα του άρρωστου πολιτικού συστήµατος -γιατί η Ελλάδα χρειάζεται µια νέα Μεταπολίτευση- τα χαµπέρια δεν θα είναι καλά. Ελάτε, λοιπόν, να συνεννοηθούµε. Αλλάξτε φρασεολογία. Γίνετε πιο σεµνός και πιο ταπεινός και εµείς είµαστε κοντά να βοηθήσουµε και την Κυβέρνηση σήµερα και κυρίως την Ελλάδα να βγει από τα αδιέξοδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. (Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το «ευχαριστώ» είναι ότι µιλήσατε οκτώ λεπτά! ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μόλις ολοκληρώσει ο κ. Λαφαζάνης, γιατί αν ανοίξετε τώρα διάλογο και απαντάτε «εάν είστε δεξιός ή αριστερός ψάλτης», δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά αυτά που συνέβησαν εκτός Αιθούσης δείχνουν πλέον ότι τρίζει συθέµελα το πολιτικό σκηνικό, το παραδοσιακό, το κατεστηµένο πολιτικό σκηνικό και µετά την κοινωνική εκθεµελίωση πάµε για πολύ µεγάλες ριζικές πολιτικές ανατροπές. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω το εξής: Είναι δικαίωµα κοµµά- των της Αντιπολίτευσης να ζητούν ονοµαστική ψηφοφορία; Νο- µίζω ότι είναι δικαίωµα θεσµοθετηµένο από τον Κανονισµό. Όταν γίνεται ονοµαστική ψηφοφορία, οι Βουλευτές έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν κατά συνείδηση ή πρέπει να ψηφίζουν αυτό που υπα- γορεύει ο εκάστοτε Αρχηγός, αυτό το οποίο αποφασίζει –όπως το αποφασίζει- ο εκάστοτε Πρόεδρος του κάθε κόµµατος; Αν, λοιπόν, ένας Βουλευτής, οποιοσδήποτε Βουλευτής για τον οποι- ονδήποτε λόγο, ψηφίσει κατά συνείδηση, διαφορετικά απ’ αυτό που προτείνει ο εκάστοτε Αρχηγός, πρέπει αυτός ο Βουλευτής να διαγράφεται; Και θεωρείται αυτή λειτουργία του πολιτικού συ- στήµατος και των πολιτικών κοµµάτων που θέλουν να ανοίξουν δρόµους για το µέλλον; Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά αυτού του είδους ο πολιτικός αυ- ταρχισµός από µέτριους καθοδηγητές κοµµάτων αυτού του εί- δους, δείχνει ότι το πολιτικό σύστηµα καταρρέει και δεν έχει κανένα µέλλον. Όταν σε τέτοια κρίσιµα ιστορικά θέµατα δεν έχει τη δυνατότητα ο απλός Βουλευτής να έχει άποψη και να την εκ- φράζει και δια της ψήφου του και όταν το πράττει αυτό, να πέφτει η δαµόκλειος σπάθη, η λαιµητόµος της διαγραφής, λυπάµαι πολύ, αλλά δεν έχετε µέλλον. Αυτή η Αίθουσα δεν µπορεί να εκφραστεί πλέον ελεύθερα. ∆εν µπορεί ο καθένας από εµάς να έχει τη δυνατότητα να λέει πραγ- µατικά τη γνώµη του, όταν επαπειλείται η αποποµπή του. Αυτό το τίµηµα δεν είναι ένα τίµηµα που πληρώνει, υποτίθεται, για τη γνώµη του ο Βουλευτής. Το τίµηµα αυτό το πληρώνει η χώρα, διότι έτσι δεσµεύει τη δυνατότητα ελευθερίας έκφρασης και ελευθερίας της ψήφου. Εγώ τα λέω αυτά, όταν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που ψη- φίζουµε, αλλά και αυτό που θα ψηφίσουµε αύριο, όχι µόνο κα- ταλύουν κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα ενός αιώνα, αλλά είναι και απολύτως αντισυνταγµατικά. Καταλύουν και το ίδιο το Σύνταγµα. Σας διαβάζω τι λέει ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το νοµοσχέδιο που θα συζητήσουµε αύριο, αλλά κατά τεκ- 6794 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) µήριο τα ίδια ισχύουν και για το σηµερινό. Λέει: «Οι ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θίγουν συνταγµατικά κατοχυ- ρωµένα συνταξιοδοτικά περιουσιακά δικαιώµατα και θα προκα- λέσουν αθρόες προσφυγές στην ελληνική, αλλά και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αφού ενδεχόµενα οι ως άνω ρυθµίσεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Προστασίας των ∆ικαιω- µάτων του Ατόµου, τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικα- στηρίου ∆ικαιωµάτων του Ατόµου, αλλά και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα µε το προαιρετικό του πρωτόκολλο που άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από 5.8.1997». Όλα αυτά παραβιάζονται κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, και εσείς, όταν ένας Βουλευτής διαφωνεί, ψηφίζει διαφορετικά απ’ αυτό που υπαγορεύει και υποδεικνύει ο Αρχηγός, τον διαγρά- φετε; Έλεος, κύριοι! Αυτά τα πράγµατα οδήγησαν τη χώρα µας σ’ αυτόν τον κατή- φορο και πολύ φοβούµαι ότι ο κατήφορος αυτός δεν έχει τέλος το επόµενο διάστηµα, όσο κυριαρχούν αυτές οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες στην πολιτική ζωή και πολύ περισσότερο όταν από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, αντί να αντικρούονται οι διαφορετι- κές απόψεις, επικαλούνται το µονόδροµο και την άγρια κινδυνο- λογία. Και επειδή, κύριε Υπουργέ της Οικονοµίας, κινδυνολογείτε όταν ακούτε µια δεύτερη άποψη και, για να περάσετε τη δική σας, κινδυνολογείτε στον ελληνικό λαό ότι θα συµβούν λιµοί και καταποντισµοί, εγώ ένα θα σας διαβάσω. Εδώ έχω κείµενο του κ. Πολ Κρούγκµαν. Θα τον ξέρετε. Είναι από τους επιφανέστερους οικονοµολόγους των Ηνωµένων Πολιτειών, ο οποίος κάνει εκτι- µήσεις για τα δεδοµένα της χώρας µας µετά τα µέτρα, τα οποία έχετε εξαγγείλει. Και τι λέει ο κ. Κρούγκµαν σε σηµερινή του το- ποθέτηση κι εκτίµηση; Λέει ότι και αναδιάρθρωση του χρέους θα συµβεί µετά τα µέτρα σας, αλλά και έξοδος από το ευρώ. Κι όταν λέει αυτός «αναδιάρθρωση του χρέους», εννοεί αυτό που είπατε ευθέως στην οµιλία σας: στάση πληρωµών και πτώχευση. Αυτά που λέει ο κ. Κρούγκµαν, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι εκτός τόξου και προοπτικής αυτής της χώρας; (Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι- λίας του κυρίου Βουλευτή) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε Λαφα- ζάνη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και είναι δυνατόν, όταν σας τα λέµε, όταν λέµε ορισµένα πράγµατα εµείς, να µας λέτε ότι κιν- δυνολογούµε και αντί επιχειρηµατολογίας να αφορίζετε; Παρα- καλώ, αν έχετε τη δυνατότητα κάποτε, να αναπτύσσετε επιχειρηµατολογηµένη τοποθέτηση, µε συγκεκριµένα επιχειρή- µατα, µε συγκεκριµένη άποψη επί των θεµάτων και όχι αφορι- σµούς και κινδυνολογία. Ευχαριστώ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συµπληρώθηκε το δε- κάωρο. Είναι ακριβώς 20.10’. Έχουµε υπερβεί το χρόνο και αν πάρετε το λόγο εσείς θα ζητήσει και πάλι το λόγο ο κ. Κεφαλο- γιάννης και δεν υπάρχει διαδικασία δευτερολογιών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω στη συζήτηση του αυριανού νοµοσχεδίου. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συ- νάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµι- σµατικό Ταµείο» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο πρώτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µια διακοπή επί διαδικαστικού; ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τώρα; Στην ψηφοφο- ρία; ∆εν γίνεται να πάρετε το λόγο κατά τη διάρκεια της ψηφο- φορίας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Επί της ψηφοφορίας θέλω να πω. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ανέφερε ο οµιλητής του κόµ- µατός µας κ. Τζίµας προηγουµένως παραγράφους και διατάξεις στις οποίες συµφωνούµε. ∆εν µπορούµε να τις ψηφίσουµε, για λόγους τεχνικούς, γιατί περιέχονται µέσα σε άρθρα και, ως γνω- στόν ή ψηφίζεις όλο το άρθρο ή όχι. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Άρθρα ψηφίζουµε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ∆εν σηµαίνει όµως ότι αυτά δεν µας βρίσκουν συµφώνους και, αν τεχνικά εγένετο, θα εψηφίζο- ντο. Θα καταθέσω αυτή την κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας. (Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν- σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο τρίτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τέταρτο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο τέ- ταρτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πέµπτο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο πέµπτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο έκτο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο έκτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το ακροτε- λεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό οµοφώνως. Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικο- νοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρ- θρων. Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύ- νολο; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικο- νοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συ- ζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6795 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελ- ληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο Άρθρο πρώτο Μηχανισµός στήριξης της ελληνικής οικονοµίας 1. Με τη ∆ήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ που δηµοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόµο ως Παράρ- τηµα Ι, αποφασίστηκε για την οικονοµική και τη δηµοσιονοµική σταθερότητα της ευρωζώνης, η δηµιουργία µηχανισµού στήρι- ξης. 2. Με τη ∆ήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του ευρώ που δηµοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόµο ως Παράρτηµα ΙΙ στην αγγλική γλώσσα, και σε µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του µηχανι- σµού στήριξης της παραγράφου 1 µε την κατάρτιση κοινού προ- γράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τις ελληνικές αρχές. 3. Για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης που συγκρο- τήθηκε σύµφωνα µε τις ∆ηλώσεις των προηγούµενων παραγρά- φων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κε- ντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχέ- διο προγράµµατος (Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋ- ποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής) το οποίο µε επιστολές του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελ- λάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον Πρόεδρο του Συµβου- λίου των Υπουργών Οικονοµικών της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το σχέδιο προγράµµατος προσαρτάται στον παρόντα νόµο ως Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, στην ελληνική γλώσσα. 4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και να υπογράφει κάθε µνη- µόνιο συνεργασίας, συµφωνία ή σύµβαση δανεισµού, διµερή ή πολυµερή, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη – µέλη της ζώνης του ευρώ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρω- παϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειµένου να εφαρµοστεί το πρό- γραµµα της προηγούµενης παραγράφου. Τα µνηµόνια, οι συµφωνίες και οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου, εισά- γονται στη Βουλή για κύρωση. Άρθρο δεύτερο Καθορισµός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη µέτρων εφαρµογής του προγράµµατος 1. α. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε τη συµπλήρωση, την κατάργηση ή την τροποποίηση των κειµένων διατάξεων, για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτε- ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που εκ- δίδεται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.. Το προσωπικό που απογράφεται λαµβάνει τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζηµιώσεις και µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία αµοιβές, υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού λογα- ριασµού από Ενιαία Αρχή Πληρωµής που συστήνεται µε την από- φαση του προηγούµενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής, η διαδικασία απογραφής, η ένταξη των ανα- γκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, ο χρόνος, ο τρόπος και τα όργανα απογραφής, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών, από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής. Μετά την οριζόµενη από την ως άνω απόφαση ηµεροµηνία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω τραπεζικού λο- γαριασµού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η µε δια- φορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και εν γένει αµοιβών του πρώτου εδαφίου προς το προσωπικό του ∆η- µοσίου και των Ν.Π.∆.∆.. Με όµοια απόφαση µπορεί να εντάσσεται στο σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α. και να ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρό- ταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά πε- ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού, λαµβάνονται έκτακτα µέτρα για την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικών στρωµάτων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε στόχο την άµβλυνση των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου. Ειδικότερα, µε τα παραπάνω µέτρα, λαµβάνεται µέριµνα για την αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των φτωχών και ευάλωτων οµάδων του πλη- θυσµού που διαβιούν υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η ανεργία, το γήρας, ο κοινωνικός αποκλεισµός, και η απουσία εισοδήµατος. 3. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρό- ταση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό- τητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, λαµβάνονται έκτακτα µέτρα για τη στήριξη της πραγ- µατικής οικονοµίας, την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών και την οµαλή λειτουργία των αγορών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προ- γράµµατος του προηγούµενου άρθρου. 4. Κάθε επιδοτούµενος άνεργος λόγω τακτικής ή µακροχρό- νιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξης στην αγορά ερ- γασίας». Η αξία της ισοδυναµεί µε το δικαιούµενο ποσό επιδότησης όπως διαµορφώνεται, µειούµενο κάθε φορά µέχρι τη λήξη της τακτικής ή µακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆, καθορίζεται ο τύπος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά ερ- γασίας», η µορφή, το περιεχόµενό της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται προγράµµατα ερ- γασίας που µπορεί να συµπεριλαµβάνουν εκπαίδευση – επαγ- γελµατική κατάρτιση µε τα οποία ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων, κατόχων της «επιταγής επα- νένταξης στην αγορά εργασίας». Στην προηγούµενη απόφαση προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η µετατροπή της κάθε φορά διαµορφούµενης αξίας της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επιχορήγηση του εργο- δότη και η θεσµική διασφάλιση για την αποτροπή καταχρηστι- κών πρακτικών. Επίσης µπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της επιχορήγησης του εργοδότη σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών ερ- γοδοτών και εργαζοµένων και η διάρκεια αυτής. Αν ο προσλαµβανόµενος απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώµατος επιδότησης λαµβάνει το επίδοµα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστηµα. 5. Με στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας ατόµων που βρί- σκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επι- χορηγεί Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) του άρθρου 20 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 101 Α’), για την πρόσληψη επι- δοτούµενων ή µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών, για εργασία στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), µε προγράµµατα ερ- γασίας που καταρτίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆. Για εργασία στα Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από το Υπουργείο 6796 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προνοιακά ιδρύµατα και ∆οµές Ψυχικής Υγείας, καθώς και στον ΟΚΑΝΑ, στα Κέντρα Πρόληψης, στο ΚΕΘΕΑ και σε αντίστοιχα ιδρύµατα που επο- πτεύονται από τους Ο.Τ.Α., η πρόσληψη επιδοτούµενων ή µη επι- δοτούµενων ανέργων γίνεται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα ηλικιακά όρια του προηγούµενου εδαφίου και η µακροχρόνια ανεργία. Στην περίπτωση αυτή η κοινή απόφαση που προβλέπε- ται στο προηγούµενο εδάφιο συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια ένταξης, οι ανάγκες των φορέων του δηµόσιου τοµέα του προηγούµενου εδαφίου, η διάρκεια, το ποσό της επιχορήγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Το υπολειπόµενο κόστος που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού επιχορήγησης του προηγούµενου εδαφίου από συνολικό µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, καταβάλλεται από τον έµµεσο εργοδότη στον άµεσο. Για την εφαρµογή των προγραµµάτων της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρµογή η παράγραφος (γ) του άρθρου 24 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’) για µια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η επιλογή των Ε.Π.Α. του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνεται από τον ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κρα- τικών προµηθειών και η αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογι- σµό του ΟΑΕ∆. 6. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ ηλικίας µέχρι 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά ερ- γοδότες, συνάπτοντας σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπει- ρίας διάρκειας µέχρι 12 µηνών. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης αυτής οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου όπως ορί- ζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Ερ- γασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ οι σχετι- κές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕ∆. Μετά το πέρας της σύµβασης αυτής είναι δυνατή η συ- νέχιση της απασχόλησής τους και η ένταξη σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆, εφόσον η σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µε- τατραπεί σε σύµβαση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆ µπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 7. Οι όροι των Οµοιοεπαγγελµατικών και Επιχειρησιακών Συµ- βάσεων Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοι- χων όρων Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν ένα- ντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβά- σεων Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε- πτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 8. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και µέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, καλύ- πτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανι- σµού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχουν πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού εξακόσιες (600) ηµέρες εργασίας ή δύο (2) χρόνια. Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ηµερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ηµέρες ή τέσσε- ρις (4) µήνες κάθε χρόνο µετά τη συµπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίας και µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων χι- λιάδων πεντακοσίων (4.500) ηµερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. β. Να µην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο ∆ηµόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισµό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του πα- ρόντος άρθρου. 9. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρό- ταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταί- ρους και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, για τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν: α) τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, β) την αύξηση του ορίου απολύσεων, στις περιπτώσεις οµα- δικών απολύσεων, γ) τον καθορισµό του ύψους και τον τρόπο καταβολής της αποζηµίωσης του απολυοµένου, δ) τα µέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζοµένων µεγάλης ηλι- κίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότησή τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οµαδικές απολύσεις ή µεµονωµέ- νες, ε) τον καθορισµό των όρων απασχόλησης και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών που εισέρχο- νται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, στ) τον καθορισµό των εν γένει όρων απασχόλησης και ασφά- λισης των απασχολουµένων σε συµβάσεις µαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να είναι ανώτερη του έτους, ζ) τον καθορισµό της ανώτατης διάρκειας των συµβάσεων ορι- σµένου χρόνου. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να αναστέλλεται η απο- πληρωµή δανείων που έχουν συναφθεί µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας για την αγορά ή µίσθωση κατοικίας και να επαναρυθµίζονται οι όροι πληρωµής των δανείων αυτών. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθ- µίζονται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.∆.), να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων για τη λήψη δανείων από το Τ.Π.∆. µε την ένταξη εργαζοµένων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και να οργανώνο- νται προγράµµατα του Τ.Π.∆. για την αναχρηµατοδότηση στε- γαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν λάβει από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα δικαιούχοι δανειοδότησης από το Τ.Π.∆.. 12. Με τα προεδρικά διατάγµατα των προηγούµενων παρα- γράφων µπορεί να παρέχεται περαιτέρω εξουσιοδότηση, προ- κειµένου θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα να ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις. Με τέτοιες υπουργικές αποφάσεις µπορεί να θεσπίζονται και οι αναγκαίες αγορανοµι- κές διατάξεις. Τα προεδρικά διατάγµατα των προηγούµενων πα- ραγράφων µπορεί να προβλέπουν τις ανάλογες και αναγκαίες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα για την περίπτωση παραβία- σης των διατάξεων που θεσπίζουν και εκδίδονται εντός των χρο- νικών πλαισίων εφαρµογής και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου µέχρι 31.12.2010. Άρθρο τρίτο Μέτρα για τη µείωση των δηµόσιων δαπανών 1. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γε- νικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόµενα των λει- τουργών και υπαλλήλων των φορέων της παραγράφου 2 του άρ- θρου 1 του ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α’), καθώς και τα έξοδα παράστασης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµο- γής της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόµου, µειώνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). 2. Από τη µείωση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003, εξαιρούνται από τη µείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα επιδόµατα που ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6797 συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή µε το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόµατα, απο- ζηµιώσεις ή αµοιβές κατά την έννοια της παραγράφου 1, οι πάσης φύσεως αποδοχές µειώνονται κατά τρία τοις εκατό (3%). 4. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα, αποζη- µιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διά- ταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλε- πόµενα, των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µειώνονται κατά πο- σοστό τρία τοις εκατό (3%). Από τη µείωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα επι- δόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το µεταπτυχιακό τίτλο σπου- δών τους. 5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρ- µογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοι- κητές, προέδρους, αντιπροέδρους των Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των ανεξάρτητων διοι- κητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, δι- ευθύνοντες συµβούλους και εκτελεστικά µέλη διοικητικών συµβουλίων των Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπο- λογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του προϋπολογισµού τους ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έν- νοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005. 6. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλ- λήλους και µισθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 1 έως και 4, καθώς και για τα πρόσωπα που εµπί- πτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 5, καθορίζονται ως εξής: α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ. β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. γ) Το επίδοµα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Τα επιδόµατα του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλονται εφό- σον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοι- βές, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων του προηγούµενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδε- κάµηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν µε την κατα- βολή των επιδοµάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοι- βές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόµατα του πρώτου εδα- φίου της παραγράφου αυτής καταβάλλονται µέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους. 7. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 εφαρµόζονται και για το πεδίο εφαρµογής των δια- τάξεων των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού. 8. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβα- σης εργασίας ή συµφωνίας. 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και κατά περί- πτωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτο- µέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 10 έως και 14 του άρθρου αυτού. 10. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επί- δοµα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των φορέων κύριας ασφάλισης, µε εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής: α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρα- κοσίων (400) ευρώ. β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. γ) Το επίδοµα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. 11. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώµατος λαµβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή µε το καθεστώς των βαρέων και αν- θυγιεινών ή των οικοδοµικών επαγγελµάτων, καθώς και οι δικαι- ούχοι εκ µεταβιβάσεως, εφόσον οι τελευταίοι: α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67%. 12. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόµατα της παραγράφου 10 καταβάλλονται µόνο από τον φορέα που καταβάλλει την µεγαλύτερη σύνταξη. 13. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαι- ούχοι εκ µεταβιβάσεως, το ποσό των επιδοµάτων επιµερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα. 14. Τα επιδόµατα της παραγράφου 10 δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων της παραγράφου 10, υπολογιζόµενες σε δω- δεκάµηνη βάση υπερβαίνουν κατά µήνα, τα δύο χιλιάδες πεντα- κόσια (2.500) ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµάτων της παραγράφου 10, οι καταβαλλόµενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόµατα της παραγράφου 10 καταβάλλονται µέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους. 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζή- τηµα για την εφαρµογή των παραγράφων 10 έως και 14 του άρθρου αυτού. 16. Η καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονοµικής ενίσχυ- σης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α’), όπως προβλέ- πεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου και νόµου, αναστέλλεται. Ο προσδιορισµός του χρόνου καταβολής της δόσης αυτής, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι- κών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα επιδόµατα κινδύνου που προβλέπονται από τις κείµενες δια- τάξεις. Άρθρο τέταρτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρ- θρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία. Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµ- βάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό (11%).» 2. α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Στην τιµή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλω- σης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 67% µε ελάχιστο ποσό εί- σπραξης τα 80,40 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.» β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής: «α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 10% της συνολι- κής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροι- σµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και του φόρου 6798 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) προστιθέµενης αξίας, που επιβάλλονται στην πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοι- χείο) για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιµή λιανικής πώλησής του και β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι 58,43% και προκύπτει από το κλάσµα που έχει ως αριθµητή το γι- νόµενο του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούµενη τιµή, µείον τον πάγιο φόρο και παρονοµαστή την πλέον ζητούµενη τιµή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,43% υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις κα- τηγορίες τσιγάρων. Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιµή µικρό- τερη από την τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών, το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανω- τέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούµε- νης κατηγορίας τιµών.» γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής: «α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 34% επί της κατά χι- λιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους. β) Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κα- τασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνι- σµα, σε ποσοστό 69% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.» 3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (2.450) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.» β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλ- κοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέ- χεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.» γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 ) ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.» δ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 ) ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλι- τρο µπύρας.» 4. Το άρθρο 89 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 89 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλ- λεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου ορίζεται σε εκα- τόν δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σηµείου Β’ του παραρτήµατος ΙΙI του κανονισµού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009 (ΕΕL 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντε- λεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελι- κού προϊόντος.» 5. Οι περιπτώσεις α’ µέχρι και ιβ’, καθώς και η περίπτωση κστ’ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως: ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ’ - 6 ΜΑΪΟΥ 2010 6801 6.α. Στα αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης που έχει στην κυριότητά του, την 2.5.2010 κάθε επι- τηδευµατίας, που έχει λάβει αριθµό µητρώου ∆ιακινητών Πετρε- λαίου Θέρµανσης (∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγµατοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορο- λογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος µε τη διαφορά των φορο- λογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται από 3.5.2010 ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α.. β. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέµατα της προη- γούµενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτη- δευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ., την 2.5.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της δια- χειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων. γ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. πραγµατο- ποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επι- βαρύνσεων, λόγω της εξοµοίωσης του ειδικού φόρου κατανά- λωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’). δ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. δεν πραγ- µατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρ- µανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµα- τός του ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), το αργότερο µέχρι και τις 7.6.2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης µε ηµερο- µηνία παραλαβής και θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόµενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσµης δήλωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον συντρέχει περίπτωση. Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρµόζονται ανάλογα οι εκά- στοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’). ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρό- πος συµψηφισµού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων µε τα προς επιστροφή ποσά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. στ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις ανωτέρω δια- τάξεις της παραγράφου αυτής, δεν εφαρµόζεται στις περιπτώ- σεις οι οποίες ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 7. α. Οι περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρ- θρου 17 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) αντικαθίστανται ως εξής: «α) από 15.000 ευρώ µέχρι και 20.000 ευρώ, ποσοστό 10%, β) άνω των 20.000 ευρώ µέχρι και 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%, γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%». β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Προκειµένου για µεταχειρισµένα όµοια αυτοκίνητα, το πο- σοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής: α) από 11.000 ευρώ µέχρι και 14.000 ευρώ, ποσοστό 10%, β) άνω των 14.000 ευρώ µέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστό 30%, γ) άνω των 19.000 ευρώ ποσοστό 40%. Οι τιµές της παραγράφου αυτής προκύπτουν µε βάση τα ανα- φερόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001. Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.» 8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρα- γράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 3723/ 2008 (ΦΕΚ 250 Α’) αυξάνονται κατά 15 δισεκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα. Άρθρο πέµπτο Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νοµικών προσώπων και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφηµίσεων 1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδηµα, οικονοµικού έτους 2010, των νο- µικών προσώπων του άρθρου 2 παράγραφος 4 και 101 παρά- γραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α’). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισό- δηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 19 και 105 παράγραφος 7 του ίδιου Κώδικα, εφό- σον το εισόδηµα αυτό υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδή- µατος. Αν το καθαρό εισόδηµα είναι ίσο ή µικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά. Για τις επιχειρήσεις που δηµοσίευσαν οικονοµικές καταστά- σεις σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ- πων και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρµογή τους, εφόσον αυτά είναι µεγα- λύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό προσδιο- ρίζεται στα προηγούµενα εδάφια και υπερβαίνουν τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 2. Η έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή στα καθαρά κέρδη της προηγούµενης παραγράφου, υπολογίζεται ανά κλιµάκιο ως εξής: α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα ή καθαρά κέρδη από ένα (1) ευρώ έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η έκτακτη ει- σφορά ισούται µε το γινόµενό τους επί συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%). β) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών από τριακόσιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ έως και ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) και γ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών από ένα εκατοµµύριο ένα (1.000.001) ευρώ έως και πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπο- λογίζεται µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%). δ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών από πέντε εκατοµµύρια ένα (5.000.001) ευρώ και άνω, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναποµένον συνολικό καθαρό εισό- δηµα ή τα καθαρά κέρδη, που απετέλεσαν τη βάση προσδιορι- σµού της, να µην υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 3. Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδηµα ή καθαρά κέρδη για την εφαρ- µογή του άρθρου αυτού, λαµβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) µήνες. 4. Το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή τα καθαρά κέρδη της πα- ραγράφου 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του µέσου όρου των συνο- λικών καθαρών εισοδηµάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών, 2008 και 2009. Αν για κάποιο από τα έτη αυτά δεν δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆.Λ.Π., λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, µόνο τα καθαρά κέρδη του οικονοµικού έτους που δηµοσιεύθηκαν. 5. Για τον υπολογισµό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκα- θαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρ- µόδιος για τη φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόµενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η 6802 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται σε βάρος της νέας επιχείρησης που προήλθε από τη µετατροπή ή τη συγχώνευση. Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν κατα- βλήθηκε. 6. Η προθεσµία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προ- σφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς. 7. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α’), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για την έκτακτη ει- σφορά του άρθρου αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 8. Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται, καταβάλλεται σε δώ- δεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Ια- νουαρίου 2011 και η καθεµία από τις επόµενες, µέχρι την τελευ- ταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του κάθε µήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µι- κρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%), µε εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε µία µόνο δόση. 9. Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται, δεν εκπίπτει ως δα- πάνη κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. 10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το µέρος που απο- δεδειγµένα το εισόδηµα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδηµα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ- θρου αυτού. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η δια- δικασία καταβολής της έκτακτης εισφοράς, οι ειδικότερες προ- ϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εισφοράς για την περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου και κάθε άλλο σχε- τικό θέµα. 12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλ- λονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήµισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει άµεσα τη διαφηµιζό- µενη επιχείρηση ή τον διαφηµιστή που µεσολαβεί και το τιµολό- γιο εκδίδεται στο όνοµά του. Εφόσον το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµα του διαφηµιστή που µεσολαβεί, αντίγραφο του τιµολογίου µε τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφηµιζόµενο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έκ- δοση του τιµολογίου. Στα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθµοί των σχετικών τιµολογίων. Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και αποδίδουν στο ∆ηµόσιο µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλ- λουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος αυτών, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα κάθε µήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις του προηγούµενου µήνα. Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παρα- γραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου και την έκδοση καταλογι- στικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’) εφαρµόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της πα- ραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή διαδικασία εφαρ- µογής των διατάξεών της. Άρθρο έκτο Οργανωτικά µέτρα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών 1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να συστήνονται, αναδιοργανώνονται, αναδιαρθρώνονται και να καταργούνται υπηρεσίες οποιουδήποτε επιπέδου του Υπουργείου Οικονοµικών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών, οι κεντρικές, περιφερειακές και απο- κεντρωµένες οργανικές µονάδες εντός του ίδιου νοµού ή εντός του ίδιου νησιού, θεωρούνται οργανικές µονάδες της ίδιας αρχής και η µετακίνηση εντός αυτών διενεργείται µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο έβδοµο Έναρξη ισχύος 1. Οι διατάξεις του άρθρου τρίτου ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2010. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου ισχύ- ουν από την 1η Ιουλίου 2010, µε εξαίρεση τα αγαθά της παρα- γράφου 2 του ίδιου άρθρου για τα οποία οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010. 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 8 του άρθρου τέ- ταρτου ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010. 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου ισχύ- ουν από την 1η Ιουλίου 2010. 5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου