Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Διακοπή Ρεύματος (πράγμα) απ`την ΔΕΗ είναι ΚΛΟΠΗ (ΠΚ 372). Νομική τεκμηρίωση. Στείλτε όλοι αυτό το e-mailΕγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας - ΚλοπήΑρθρο 372 Ποινικού Κώδικα
1. Οποιος αφαιρεί..
ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών (παρ 1 εδ.β απλώς διακεκριμένη κλοπή - δική μου σημείωση).
2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.

3. Η διάταξη του άρθρου 72 σχετικά με την παραπομπή του υπαιτίου σε κατάστημα εργασίας εφαρμόζεται και εδώ.

Δηλαδή κατά το παραπάνω άρθρο είναι χρήσιμο απλά να ξέρουμε ότι:

Κλοπή είναι η αφαίρεση από την κατοχή άλλου ξένου κινητού πράγματος (ολικά ή εν μέρει)με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Εδώ η κλοπή είναι πλημμέλημα και τιμωρείται μόνο όταν τελείται με δόλο, ο οποίος πρέπει να επικαλύπτει όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως. Δηλαδή ο δράστης πρέπει να γνωρίζει ότι το πράγμα είναι ξένο, ότι βρίσκεται στην κατοχή άλλου και ακόμη ότι με τη συμπεριφορά του αφαιρεί αυτό διακόπτοντας την ξένη κατοχή και θεμελιώνοντας νέα κατοχή. Πρέπει επιπλέον να υπάρχει σκοπός παράνομης ιδιοποίησης (αυθαίρετης δημιουργίας κυριαρχικής σχέσης προς το πράγμα παρόμοιας με αυτής του κυρίου του πράγματος με οριστικό τρόπο). Ο δράστης πρέπει να έχει δόλο και σκοπό παράνομης ιδιοποίησης κατά τη στιγμή της αφαίρεσης του πράγματος.Βλέπε Ν.1608/1950 για σχετικά αδικήματα στρεφόμενα κατά Δημοσίου - ΝΠΔΔ , κλπ.ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:" 1. Κατά τη διάταξη του άρ. 372 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικό ή εν μέρει) κινητό πράγμα από τη κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο τnς κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης με θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου, ξένο, ολικά ή εν μέρει, κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα.

Αντικείμενο ιδιοποίησης μπορεί να είναι και έγγραφα αποδεικτικά δικαιώματος, δηλαδή η υλική τους υπόσταση, όπως είναι η αστυνομική ταυτότητα, τα οποία δεν ενσωματώνουν αξία, εφόσον η αφαίρεση γίνεται με σκοπό ιδιοποίησης.
Περαιτέρω, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 45 ΠΚ συναυτουργία είναι η άμεση ή διαδοχική σύμπραξη περισσοτέρων από ένα προσώπων στην τέλεση κάποιου εγκλήματος, το οποίο διαπράττουν με κοινό δόλο, δηλαδή με συναπόφασή τους, την οποίαν έλαβαν, είτε πριν από την πράξη τους ή κατά την τέλεση της, ώστε καθένας τους να θέλει ή να αποδέχεται την τέλεση της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει ή να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων. Είναι δε αδιάφορο αν η πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος τελείται από όλους κατά τον αυτό τρόπο και με την αυτή ενέργεια. Αρκεί ότι όλοι τελούν εν γνώσει της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος.""2.Κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 372 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αφαιρεί ξένο, (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, που προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης με θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου, ξένο, ολικά ή εν μέρει, κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής, η οποία υφίσταται στο κινητό πράγμα και στη θεμελίωση νέας σ` αυτό κατοχής από το δράστη ή τρίτο, με τον σκοπό της παράνομης ιδιοποιήσεως του, στην έννοια δε της κατοχής περιλαμβάνεται τόσο η πραγματική εξουσία επί του πράγματος, όσο και η βούληση για την εξουσίασή του.Η αφαίρεση αυτή απαιτείται να έγινε αυτογνωμόνως και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πράγματος. Εξ άλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από το άρθρο 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ` του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ` αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, διότι στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.Ειδικά όμως για την αιτιολογία στην περίπτωση του εγκλήματος της κλοπής, όπως προκύπτει από την ως άνω διάταξη του άρθρου 372 του Ποινικού Κώδικα, δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία του δόλου, εφόσον ο νόμος δεν συνδέει την ύπαρξη του με ορισμένα πρόσθετα περιστατικά, και δεν εμφανίζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και η μορφή ενδεχομένου δόλου, αφού αυτός (ο δόλος) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 § 1 εδάφ. α` και 27 § 1 του ΠΚ, ενυπάρχει στην θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την έννοια της κλοπής." ΑΠΟΦ.1311/2009 ΑΠΗ ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή του βασικού εγκλήματος της κλοπής τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

                  Διακεκριμένες περιπτώσεις Κλοπής


                            Αρθρο  374 Ποινικού Κώδικα          Η Κλοπή τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών:

 α) αν από τόπο  προορισμένον για  θρησκευτική  λατρεία  αφαιρέθηκε  πράγμα  αφιερωμένο σ`αυτή
 β)   αν   αφαιρέθηκε   πράγμα  επιστημονικής,  καλλιτεχνικής,
 αρχαιολογικής  ή  ιστορικής  σημασίας   που   βρισκόταν   σε   συλλογή
 εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο
γ)  αν   αφαιρέθηκε   πράγμα   που   μεταφερόταν  με  οποιοδήποτε  δημόσιο
 συγκοινωνιακό  μέσο  ή  ήταν  τοποθετημένο  σε  χώρο  προορισμένο  για
 εναπόθεση  πραγμάτων  προς  μεταφορά  ή  παραλαβή  ή  μεταφερόταν  από
 ταξιδιώτη
δ) αν η Κλοπή τελέστηκε  από δύο ή περισσότερους  που  είχαν
 ενωθεί  για  να  διαπράττουν κλοπές ή ληστείες
ε) αν η πράξη τελέστηκε  από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες  κατ`  επάγγελμα  ή κατά συνήθεια  ""ή αν η συνολική αξία των αντικειμένων της Κλοπής υπερβαίνει  το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών".[εβδομήντα  τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ.".
** Το ποσό  των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ της περ.ε΄
αναπροσαρμόζεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ με την παρ.1 περ.ι` άρθρου 24 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. Εναρξη ισχύος 2 Απριλίου 2012.

Πηγή: Δικηγορικό γραφείο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑ'Ι'ΤΖΗΣ
http://dimitrios-kalaitzis.blogspot.com/2015/11/372.html
                                                         


ΑΙΤΗΣΗ
Του ….όνομα, διεύθυνση,
Αριθμός μετρητή, παροχής κλπ

ΠΡΟΣ ΔΕΗ
Αριστείδου 5-7, 10559 Αθήνα


Θέμα: Η μονομερής Διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ συνιστά Κλοπή (ΠΚ 372)

Αγαπητέ Κε
Θέλω σχετικά να σας ενημερώσω για τα εξής:

1) Σύμφωνα με τον νόμο (ΠΚ 372, ΑΚ  947) (και σχετική οδηγία της ΕΕ) (*) το ρεύμα είναι ΠΡΑΓΜΑ, που βρίσκεται στα χέρια και κατοχή του καταναλωτή. Συνεπώς η «βίαιη» και χωρίς την συναίνεσή του αφαίρεσή (διακοπή) του από την ΔΕΗ (παραγωγού/προμηθευτή/διανομέα) για οφειλές του δανειολήπτη προς αυτήν, συνιστά την Διάπραξης εκ μέρους της ΔΕΗ,  ΚΛΟΠΗΣ…! (ΠΚ 372).

Συνεπώς, η ΔΕΗ (παραγωγός/προμηθευτής/διανομέας) μπορεί μόνο να διεκδικήσει στα αστικά δικαστήρια τη χρηματική οφειλή (ενοχή) ή την απόδοση του «πράγματος» (ρεύμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και ΚΠολΔ, αλλά πάντα μόνο με εκτελεστή δικαστική  απόφαση κι ΟΧΙ δια μονομερούς και «βίαιης» διακοπής του ρεύματος (κλοπής του).

Οι τυχόν διαφορετικοί με τα παραπάνω, όροι στην σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ (παραγωγού/προμηθευτή/διανομέα) και του καταναλωτή, είναι ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ και παράνομοι και δεδομένου της ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΗΣ φύσης και θέσης της ΔΕΗ (βλ. παρακάτω).

(*) αρ.947 παρ.2 ΑΚ 372 και  αρ.372 παρ.2 ΠΚ ενέργεια = πράγμα.
Κατά κοινοτικό δίκαιο = εμπορεύσιμο αγαθό. (ΔΕΕ C-6/64, C-393/92, C-206/06, C-158/94, C-97/98) Ελλάδα παροχή από προμηθευτή σε καταναλωτή = πώληση πράγματος, ενδ. Π. Πρωτ.Θ 24446/99. Ρεύμα: πώληση προέλευση από ενεργειακές πηγές (ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Δίκαιο της ενέργειας ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Σημασία πρέπει να δοθεί ότι ο ηλεκτρισμός ειναι αναγνωρισμένο κοινωνικό αγαθό.

ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ:
Σύμφωνα με το Παρ. Β` και το αρ.8 της σελ. 8 της Σύμβασης της ΔΕΗ με τους καταναλωτές, οι τελευταίοι έχουν αποδεχτεί την διακοπή του ρεύματος από την ΔΕΗ, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών των προς αυτήν από την κατανάλωση ρεύματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
1) Κανένας όρος Σύμβασης (όπως το παραπάνω αρ. 8 της Σύμβασης) ΔΕΝ υπερισχύει των Νόμων Δημόσιας Τάξης, όπως είναι το αρ. ΠΚ 372 περί Κλοπής!
Με άλλα λόγια, είναι απαράδεκτο κι άκυρο νομικά (και λογικά) να μπορεί ο πολίτης νόμιμα να δίνει το δικαίωμα (για οποιοδήποτε λόγο) στον κλέφτη να τον κλέβει νόμιμα!...ή να τον βιάζει, ή να τον βασανίζει, ή να…τον σκοτώνει !
2) Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι όροι της Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών είναι –μπορεί να προσβληθούν- ωςκαταχρηστικοί και παράνομοι, διότι είναι όροι μιας Σύμβασης με ένα ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ, εμπρός στο οποίο ο καταναλωτής ΔΕΝ μπορούσε να μην υπογράψει τους όρους του, γιατί δεν είχες άλλη επιλογή.

Ευχαριστώ                                      Όνομα

Ελπίζω να στείλετε το μήνυμα αυτό στην ΔΕΗ και μήν κάθεστε σαν κότες να κλαίτε την μοίρα σας (Δημ. Αντωνίου)


    • Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμα
       
              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου