Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες


Ελεύθεροι Έλληνες στήν χώρα τού φωτός. Δέν υπάρχει δεξιά, δέν υπάρχει αριστερά. Μόνον κόκαλα υπάρχουν, τών 'Ελλήνων τά Ιερά. 
"Μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων προγόνων, απάντων τιμιώτερον εστίν ή Πατρίς, καί σεμνότερον καί αγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί παρά θεοίς καί παρ`ανθρώποις τοίς νούν έχουσι." 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, είναι μία σελίδα όλων τών Ελλήνων, χωρίς κόμματα
καί ιδεολογίες.
Η σελίδα μας είναι πολιτικού περιεχομένου καί έχει σκοπό νά ενώσει όλους τούς Έλληνες
έναντι όλων τών κομμάτων , μέ ενημέρωση τών εξελίξεων αλλά καί τών παιχνιδιών ,
πού παίζονται επάνω στίς πλάτες τών Ελλήνων πολιτών καί είς βάρος των, μέ τέτοιο τρόπο ,
ούτως ώστε νά τούς χειραγωγούν μέ τρομοκρατία γιά νά εξυπηρετούνται τά συμφέροντα
τής Ολιγαρχίας , τών συμφωρόντων όλων τών κομμάτων , 
αλλά καί τής Νέας Τάξης.
Η Κλεπτοκομματοκρατία καί τό σάπιο σύστημα τους, πού υπηρετούν όλα τά κόμματα μέσα
καί έξω από τό κοινοβούλιο , δέν έχει καμμία σχέση μέ τήν διαφημιζόμενη Δημοκρατία
πού μάς πλασάρουν όλα τά κόμματα.
Στήν πραγματική Δημοκρατία , δέν υπάρχουν κόμματα , Συνδικάτα, Σωματεία κ.λ.π δήθεν
αντιπροσωπευτικές οργανώσιες (Μ.Κ.Ο, κ.λ.π), διότι στήν Δημοκρατία, οί πολίτες 
συμμετέχουν οί ίδιοι ενεργά δίχως αντιπροσώπους.

Δέν υπάρχουν ιδεολογίες , διότι οί ιδεολογίες, είναι μέρος τών κομμάτων, πού δημιουργήθηκαν 
τόσο γιά νά παραπλανήσουν τόν λαό, όσο καί νά τόν διχάσουν.
Τά κόμματα καί οί ιδεολογίες, είναι κατασκευάσματα - δημιουργήματα τών Εβραίων, γιά νά μπορέσουν 
νά διασπάσουν τούς λαούς καί νά τούς κυβερνήσουν.
Όλα τά κόμματα εξυπηρετούν τήν ολιγαρχία καί τήν Νέα Τάξη.
Τά πολιτικά συστήματα δέν είναι Πολιτεύματα, είναι όργανα εξουσίας καί διάσπασης τών πολιτών 
όλων τών εθνών.
Τά πολιτεύματα είναι τρία(3). 
Η Μοναρχία, ή Ολιγαρχία καί ή Δημοκρατία.
Όλα τά άλλα επίθετα πού προσαρτίζονται εμπρός από τήν λέξη Δημοκρατία, είναι ψευδεπίγραφα 
καί παραπλανητικά , καί δέν έχουν καμία σχέση μέ τήν Δημοκρατία.

Στήν Μοναρχία, κυβερνά ένας άνθρωπος, έξ` ού καί μονάρχης. Αυτοκρατωρία, Βασιλεία, κ.λ.π.
Στήν Ολιγαρχία, κυβερνούν οί ολίγοι, έξ`ού  καί τό σημερινό σύστημα τής δήθεν Δημοκρατίας, 
πού κυβερνούν οί πλούσιοι , οί λίγοι, καί οί οποίοι διορίζουν τούς βουλευτές τούς αρχηγούς
τών κομμάτων αλλά καί τήν κυβέρνηση πού κυβερνά τήν κάθε χώρα.
Ελέγχονται από τό σύστημα τής ολιγαρχίας, καί εκτελούν τίς εντολές τους, όλα τά κόμματα καί 
΄ή κυβένηση.
Στήν Δημοκρατία, οί πολίτες συμμετέχουν όλοι μαζί στήν διακυβέρνηση τής χώρας τους. 
Εξ`ού καί ή λέξη Δημοκρατία. Δηλαδή, κρατεί ό Δήμος, έχει τήν εξουσία ό Δήμος.
Δήμος = τό σύνολο τών πολιτών- ό λαός
Κρατώ=έχω τήν δύναμη-τήν εξουσία.
Η Ελληνική γλώσσα είναι σαφής καί μάς ξεκαθαρίζει απολύτως , τί είναι Δημοκρατία.   
Στήν πραγματική Δημοκρατία οί πολίτες συμμετέχουν στήν διαχείρηση τού κράτους αλλά 
καί σέ όλλα τά όργανα αυτού.
Συμμετέχουν στήν διαμόρφωση τής εσωτερικής αλλά καί της εξωτερικής πολιτικής, άμεσα , 
διαβουλεύοντε καί συναποφασίζουν γι`αυτήν.
Στήν Δημοκρατία οί πολίτες συναποφασίζουν καί καθορίζουν τό μέλλον τους.
Συμμετέχουν σέ όλες τίς ΕΞΟΥΣΙΕΣ (Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστική).
Αυτήν είναι ή πραγματική Δημοκρατία , πού οί πολίτες συμμετέχουν ΑΜΕΣΑ, σέ όλες
τίς λειτουργίες αλλά καί τίς αποφάσεις τού κράτους.
Οποιαδήποτε άλλη πού μάς πασάρουν, δέν είναι Δημοκρατία, αλλά Ολογαρχικό σύστημα,
αφού οί πολίτες συμμετέχουν μόνο μία φορά στά 4 χρόνια στίς εκλογές, καί σέ αυτές ,
γιά νά επιλέξουν ανάμεσα σέ αυτά τά άτομα πού θά μάς υποδείξουν οί Ολιγάρχες, δηλαδή , 
τό σάπιο κομματικοκλεπτοκρατικό σύστημα.
Στήν Δημοκρατία δέν υπάρχουν εκλογές αλλά κλήρωση τών Δημόσιων λειτουργών καί τών Αρχόντων.
Οί εκλογές είναι ολιγαργικό σύστημα, διότι μπορεί καί εξαγοράζει τήν ψήφο τών φτωχών πολιτών.
Ό Αριστοτέλης προσδιωρίζει ότι "Τάς κληρωτάς τάς αρχάς είναι τάς Δημοκρατικάς, τάς εκλογάς είναι τάς Ολιγαρχικάς".
Η Δημοκρατία είναι πολίτευμα , καί δέν είναι πολιτικό σύστημα.
Τά πολιτεύματα κατά τόν Αριστοτέλη είναι τρία (3): Ή Μοναρχία, ή Ολίγαρχία καί ή Δημοκρατία.
Όλα τά άλλα , (Καπιταλισμός, Σοσοαλισμός, Κομμουνισμός,), είναι συστήματα, εφευρέσεις τής Ολιγαρχίας
γιά νά παραπλανά τούς πολίτες καί νά μπορεί νά τούς εξουσιάζει.
Η Δημοκρατία είναι τό όπλο τών πολιτών εναντίων τής πλουτοκρατίας τών Ολιγαρχικών, 
διότι στήν Δημοκρατία κυβερνούν οί πολίτες άμεσα καί συναποφασίζουν γιά τό παρόν
καί τό μέλλον τους.
Χωρίς κόμματα, διότι στήν Δημοκρατία δέν χωρούν τά δημιουργήματα τής Ολιγαρχίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ , μόνον γιά τήν Ελλάδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ , μόνον γιά τούς πολίτες.

Αργύριος Μαρινάκης
e-mail: argyrios2@hotmail.com
Επικοινωνία: 6983-701-610

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΩΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Γράφει: 
Αργύριος Μαρινάκης

Αγαπητοί Έλληνες Πατριώτες

Όπως έχετε κατανοήσει, ή πρώην τρι-κομματική και νύν δικομματική αριστεροσοσιαλιστρικοκαπιταλιστρική ΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΕΛ-ΕΗΤΗ δοσίλογη κυβέρνηση, αλλά καί όλα τά Εβραιομασωνικά κόμματα τής βουλής,  έχουν  ξεπουλήσει  τήν περιουσία τής Ελλάδος  καί ξεπουλούν τώρα καί τήν περιουσία τών Ελλήνων πολιτών. 
 Ξεπουλούν καί καταργούν   τήν ιστορία καί τόν πολιτισμό πού δημιούργησαν οί πρόγονοί μας, τήν κουλτούρα μας , τά ήθη καί τά έθιμά μας στόν βωμό τού κέρδους τών τραπεζιτών, διαβρώνοντας τόν Ελληνικό πληθυσμό στό όνομα τής πολυπολιτισμικότητος πού θέλουν τά αφεντικά τους, τής Νέας Τάξης, μέ εισροή χιλιάδων λαθροπιθήκων Ισλαμοτζιχαντιστών, καί στήν μπότα τής Ναζιστικής Γερμανίας, έκαναν  τήν Ελλάδα προτεκτοράτο , πού θά αποφασίζει γιά τίς ζωές τών Ελλήνων Πολιτών μέσω τής ανθΕλληνικής δωσίλογης κυβέρνησης, όπως στήν κατοχή τού 1940-44 (κυβέρνηση Τσολάκογλου). 
Δέν είναι τυχαίο ότι θάβουν όλα τά μνημεία τών προγόνων μας γιά νά μήν μαθαίνουν οί νέες γενιές τήν ιστορία τών Ελλήνων. 
Κατάργησαν τά Αρχαία Ελληνικά, καί τώρα καταργούν καί τήν ιστορία μας. 
Δέν είναι τυχαίο ότι αλλιώνουν καί διαστρεβλώνουν τήν Ελληνική γλώσσα. 
Δέν είναι τυχαίο ότι προσπαθούν νά αφαιρέσουν φωνήεντα καί διφθόγγους από τήν Ελληνική γλώσσα, όπως τό ήτα, τό ύψιλον, τό ωμέγα, τούς διφθόγγους  αύ,  εύ, κ.λ.π. 
Δέν είναι τυχαίο ότι προωθούν τά γκρίκλις. 
Οί πρόγονοί μας έλεγαν ότι <<ή διαστρέβλωση τής Ελληνικής Γλώσσας, επιφέρει τήν διασάλευση τού Νού>>.
 Οί λέξεις έχουν χάσει τήν πραγματική τους έννοια. 
Άλλα μάς λένε καί άλλα εννοούν. 
Τό κάνουν επίτηδες γιά νά μάς συγχύσουν καί νά τό περάσουν στό υποσυνείδητο μας. 
Μάς λένε ανάκαμψη καί εννοούν κάμψη. 
Μάς λένε επενδύσεις καί εννοούν μεγάλο φαγωπότι. 
Μάς λένε αναδιάρθρωση καί εννοούν απολύσεις.


Η φτωχοποίηση τού Ελληνικού λαού, πού  ή ανεργία στήν Ελλάδα έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στήν Ευρώπη, έχει καταντήσει τούς Έλληνες ζητιάνους στήν ίδια τους τήν πατρίδα.
Οί νέοι έχουν χτυπηθεί ανελέητα από τήν ανεργία, μή βρίσκοντας εργασία στήν πατρίδα μας, αναγκάζονται  νά μεταναστεύουν , δημιουργώντας ένα νέο κύμα μεταναστών, όπως τότε στήν δεκαετία τού `60. 
Φεύγουν τά καλύτερα χέρια καί μυαλά από τόν τόπο μας γιά λίγα ψίχουλα παλεύοντας γιά τήν επιβίωση καί τό μέλλον τους.
Οί Έλληνες πού παραμένουν, χτυπημένοι από τήν φτώχεια, δέν έχουν ούτε τά απαραίτητα νά προσφέρουν στά παιδιά τους.
Έλληνες άνεργοι μέ κομένο τό ηλεκρικό καί τό πολύτιμο αγαθό , τό νερό, έχουν έρθει σέ εξαθλίωση, καί χωμένοι μέσα στήν ανέχεια καί τήν αθλιότητα, προσφεύγουν σέ σισσίτια, άλλοι σέ γνωστούς καί φίλους γιά νά βρούν τά πρός τό ζείν, καί άλλοι μήν αντέχοντας αυτήν τήν κατάσταση, αφού έκλεισαν τίς επιχειρήσεις τους καί χρωστούν σέ δημόσιους φορείς (εφορία κ.λ.π), καί  τράπεζες , μήν μπορώντας νά ανταπεξέλθουν στά δυσβάστακτα οικονομικά,   βάζουν τέλος στήν πολύτιμη ζωή τους , αφήνοντας πίσω τους αγαπημένους ανθρώπους, συζύγους καί παιδιά, νά ζούν ένα νέο δράμα, αφού καί αυτοί δέν έχουν πόρους διαβίωσης. 

Τά μνημόνια καί τά μέτρα λιτότητος πού εφήρμοσαν οί κυβερνήσεις τών Γερμανοτσολιάδων , έφεραν εκατομμύρια λαό σέ απόγνωση. 
Εκατοντάδες ίσως καί χιλιάδες , έγιναν αυτόχειρες, μήν μπορώντας νά ανταπεξέλθουν στά δυσβάστακτα χαράτσια. 
Οί φοροεισπράκτορες δωσίλογοι τής Τρό'ι'κας, έχουν εξαπωλήσει ένα ανελέητο κυνήγι είσπραξης φόρων από τόν λαό, αποδίδοντας τους στά αφεντικά τους, ξεπερνώντας ακόμη καί αυτούς τούς ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΔΕΣ.  
Οἱ κοτζαμπάσηδες ἧταν οἱ Ἓλληνες φοροεισπράκτορες πού απέδιδαν τούς φόρους πού συνέλεγαν από τούς Έλληνες , στούς Τούρκους. ( Κοτζαμπάσηδες ἐπὶ τουρκοκρατίας καὶ σημερινοὶ πολιτικοί! Βρεῖτε τὶς διαφορές! ). ΚΑΜΙΑ.

Ενώ τήν ώρα πού χιλιάδες Έλληνες μένουν άνεργοι καί συνεπώς ανασφάλιστοι, ό Μπουμπούκος (Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, (στήν συγκυβέρνηση ΜΠΑΤΣΟΚ ΚΑΙ ΝΟΥ-ΔΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ), αύξησε κατά 500% τό εισιτήριο γιά τά νοσοκομεία, από 5 ευρώ σέ 25 ευρώ, στερώντας ακόμη καί αυτό τό δημόσιο αγαθό, τήν Υγεία από τούς Έλληνες, παρ` ότι τό Σύνταγμα τής Ελλάδος επιβάλει δωρεάν Υγεία σέ όλους τούς Έλληνες, ενώ ταυτόχρονα, περιθάλπει εντελώς δωρεάν όλους τούς αλλοδαπούς. 
Ή συγκυβέρνηση ΤΣΥΡΙΖΟ-ΕΝΕΛ-ΕΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΡΟ'Υ'ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. 
Είναι υποχρέωση τής κάθε κυβέρνησης νά προσφέρει δωρεάν Υγεία σέ όλους τούς Έλληνες, καί ή σημερινή πράττει ακριβώς τό αντίθετο, προσφέροντας δωρεάν τά πάντα, στούς λαθροπιθήκους Ισλαμοτζιχαντιστές.

Θεωρώ ότι ήρθε ή ώρα τών Ελλήνων Πολιτών νά πάρουμε τά πράγματα στά χέρια μας από τούς προδότες δοσίλογους πού μάς κυβερνούν. 
Μακριά καί χωρίς κόμματα, διότι όλα παίζουν τό παιχνίδι τής Νέας Τάξης τής Ναζιστικής Γερμανίας.
Τό Σύνταγμα, στό άρθρο 120, Ακροτελεύτια Διάταξη, μάς προτρέπει καί μάς ορίζει  καθήκον, ώς Έλληνες Πολίτες, νά αντισταθούμε ενάντια σέ όποιον προσπαθήσει νά τό καταλύσει. 
Οί προδοτικές κυβερνήσεις Παπαντρέου καί ή τρικομματική καί δικομματική, τό έχουν καταλύσει ήδη, μέ τήν υπογραφή από τό πρώτο μνημόνιο. 
Παρέδωσαν τήν πατρίδα μας στήν Ναζιστική Γερμανία άνευ όρων, όπως αναφέρει καί ό πρώτος τήν τάξη συνδικαλιστικός φορέας, ό  Δικηγορικός Σύλλογος καί ό συνταγματολόγος κος Κασιμάτης.

Η Ενότητα, καί ή  συσπείρωση είναι τά εργαλεία πού χρησιμοποίησαν οί πρόγονοί μας ενάντια σέ όποιονδήποτε κατακτητή.  
Ήρθε ή ώρα νά ακολουθήσουμε τό παράδειγμά τους καί νά κρεμάσουμε στό Σύνταγμα όλους τούς συνεργάτες τού κατακτητών τής Ναζιστικής Γερμανίας. 
Νά κρεμάσουμε όλους τούς δοσίλογους τών κατακτητών.
Ήρθε ή ώρα τών Ελλήνων, νά πάρουμε πίσω ότι μάς ανήκει, ότι έχουν ξεπουλήσει καί έχουν παραδώσει στούς κατακτητές οί δωσίλογοι.
Καλούμε όλες καί όλους τούς Έλληνες πατριώτες, τά κινήματα καί τίς ομάδες πού αγωνίζονται
ενάντια στούς κατακτητές καί τούς υπηρέτες τους, κυβερνώντες τής πατρίδος μας, πού παλεύουν αυτό τό σάπιο κλεπτοκομματικρατικό πολιτικό σύστημα, σέ συστράτευση.

Ενωμένοι καί συσπειρωμένοι σάν μία γροθιά, (χωρίς κόμματα καί χρώματα, πολιτικές ιδεολογίες κ.λ.π), νά αγωνιστούμε γιά τά ιερά χώματα τών προγόνων αλλά καί τών απογόνων μας. 
Αυτός ό τόπος ανήκε, ανήκει καί θά ανήκει στούς Έλληνες καί μόνον στούς Έλληνες.

Μεμονομένα καί διασπασμένα, όπως μάς θέλουν τά κόμματα, δέν θά καταφέρουμε τίποτα. Μόνον χιλιάδες Έλληνες ενωμένοι καί συστρατευμένοι μέ έναν κοινό σκοπό, τότε θά καταφέρουμε, αυτό πού οί δωσίλογοι καί τά αφεντικά τους (Μέρκελ-Σό'ι'μπλε κ.λ.π), δέν έχουν ούτε κάν σκεφτεί. 
ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΘΟΥΝ, παίρνοντας πίσω όλα τά κλεμμένα πού τόσα χρόνια μάς έκλεβαν μέσω τών δωσιλόγων πού κυβερνούσαν αυτόν τόν τόπο.

Όλα τά κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, μέσα καί έξω από τήν βουλή, εξυπηρετούν τό σύστημα πού θέλει νά επιβάλει ή άρχουσα τάξη καί ή νέα τάξη. 
ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, καί τά κόμματα όλα παίζουν τό παιχνίδι της.

Τά κόμματα έχουν διασπάσει τόν λαό πρός εξυπηρέτηση τών δικών τους συμφερόντων καί γι`αυτό δέν αντιδρούν. 
Αντίθετα ενδιαφέρονται δήθεν γιά τόν εκάστωτε πόλεμο πού γίνεται κάπου στήν γή. 
Γιά τόν πόλεμο πού γίνεται ενάντιων τών Ελλήνων από τήν κατοχική Ναζιστική Γερμανία , ούτε κουβέντα. 
Εταίρους τούς ανεβάζουν, εταίρους τούς κατεβάζουν. 
Οί παραβιάσεις τού εναερίου χώρου από τήν ΤΟΥΡΚΊΑ πού γίνονται καθημερινά, ούτε κουβέντα. Νά μήν στεναχωρίσουμε τούς γείτονες.
Ό υπόγειος , εναέριος καί ό εδαφικός πλούτος πού είναι τεράστιος, καί θέλουν καί αυτόν νά τόν ξεπουλήσουν οί δωσίλογοι, τά κόμματα ούτε λέξη.
Τά κόμματα καί τά πολιτικά συστήματα αγαπητοί Έλληνες δημιουργήθηκαν γιά νά κομματιάσουν τούς λαούς. ΤΌ ΓΝΩΣΤΌΝ "Διαίρει καί βασίλευε" τού Καίσαρος.
Κόμμα= κομματιάζω.
Τά πολιτεύματα είναι τρία. Ή Δημοκρατία, ή Ολιγαρχία καί ή Μοναρχία. 
Όλα τά επίθετα πού προσαρτίζουν μπροστά από τήν δημοκρατία, (βασιλευομένη, κοινοβουλευτική, αντιπροσωπευτική, προεδρική κ.λ.π) είναι εικονική πραγματικότητα, είναι στάχτη στά μάτια τών λαών, γιά νά νομίζουν ότι ζούν μέ δημοκρατία, ενώ στήν πραγματικότητα κυβερνούν οί ολίγοι. 
Δηλαδή έχουμε Ολιγαρχία. Στήν ολιγαρχία, ποτέ  ό λαός δέν σηκώνει κεφάλι διότι οί λίγοι τόν καταπιέζουν ασφυκτικά. 
Προσπαθούν νά έχουν τόν λαό στήν πείνα καί αμόρφωτο γιά νά μπορούν νά τόν ελέγχουν, διότι άν ό λαός είναι μορφωμένος καί έχει καί μία οικονομική άνεση, τότε μπορεί νά ασχοληθεί καί μέ τά κοινά. 
Οπότε χάνουν τήν δύναμή τους, αφού ό λαός θά γνωρίζει πώς νά αυτοκυβερνηθεί καί νά πέρνει αποφάσεις ό ίδιος γιά τό μέλλον του. 
Όταν πεινάει, προσπαθεί νά βρεί εργασία καί εργάζεται πολλές ώρες γιά νά μπορέσει  νά καλύψει τίς ανάγκες του, καί ποτέ  δέν έχει τόν χρόνο νά ασχοληθεί μέ τά κοινά. 


 ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ.
Επικοινωνία: Αργύριος Μαρνάκης
e-mail: argyrios2@hotmail.com
Τηλ: 6983-701 610ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ)
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ 180 ΧΡΟΝΙΑ.

Αργύριος Μαρινάκης
Αρθρο 120. 
Ακροτελεύτια διάταξη.
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. 
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Αθήνα, 2008

O ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ


 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες
Αργύριος Μαρινάκης ΄Ελλην Πολίτης
Επικοινωνία
e-mail argyrios2@hotmail.com
Τηλ: 6983 701 610


ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ.
Επικοινωνία: Αργύριος Μαρνάκης Έλλην Πολίτης
e-mail: argyrios2@hotmail.com

Τηλ: 6983-701 610

2 σχόλια:

  1. Τα κόμματα κομματιάζουν την Κοινωνία και την αποδυναμώνουν απομακρύνοντας την έτσι ως ενιαία οντότητα από την θεσμοθέτηση της, την Δημοκρατία δηλαδή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή