Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

H ∆ΙΚΗ TOY ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ


H ∆ΙΚΗ TOY ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2011

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ)
ΑΙΤΗΣΗ
1) Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) µε την επωνυµία «∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδηµίας αριθµός 60, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
2) Tης Ανώτατης ∆ιοικήσεως Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα 2, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
3) Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τροίας αριθµός 43, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
4) Του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθµός 4, όπως νόµιµα εκ- προσωπείται.
5) Της Οµοσπονδίας Εργατικών Στελεχών Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αριθµός 4, όπως νό- µιµα εκπροσωπείται.
6) Του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς, το οποίο εδρεύει στην Λιβαδειά, οδός ∆ηµάρχου Ι. Ανδρεαδάκη, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
7) Του Συνδέσµου Αποφοίτων Αξιωµατικών Στρατιωτικής Σχο- λής Ευελπίδων Τάξης 1978, ο οποίος συνιστά σωµατείο του Αστικού Κώδικα και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ρηγίλ- λης αριθµός 1, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
8) Της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, η οποία συνιστά σωµατείο του Αστικού Κώδικος και εδρεύει στην Αργυρούπολης Αττι- κής, οδός Γ. Παπανδρέου 18 και Γράµµου, όπως νόµιµα εκ- 3 προσωπείται.
9) Tου Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων Σχολής Κοινωνικών Επι- στηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατοίκου Ρεθύµνου Κρήτης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
10) Της Ιωάννας Κουφάκη, ∆ικηγόρου Αθηνών, µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής του Συ- νηγόρου του Πολίτη, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Αθ. ∆ιάκου, αρ. 55.
11) του Στυλιανού Κουρνιανού, ∆ικηγόρου, Προϊστάµενου στην ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Νοµικού Προσώπου ∆η- µοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλή- λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), κατοίκου ∆άφνης Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθµός 107.
12) Του Επαµεινώνδα Μαριά του Αθανασίου, ∆ικηγόρου Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή Θεσµών Ευρωπαϊκής Ένω- σης, Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κονιάρη, αρ. 52.
13) Tου Νικόλαου Κρέτση του ∆ιαµάντη, κατοίκου Αρτέµιδος Ατ- τικής, Μονίµου ∆ηµοσίου Υπαλλήλου, στον ∆ήµο Αρτέµιδος Αττικής, κατοίκου Αρτέµιδος, οδός Ιατρού Σπύρου Πρίφτη, αριθµός 6.
14) Της Μαρίας Παπαδοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ελλη- νικού, οδός Τιτάνων αριθµός 7, µονίµου υπαλλήλου στο Νο- µικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Ελληνικού».
15) Του Αλέξανδρου ∆ουβανά του Γεωργίου, κατοίκου Πατησίων Αθηνών, οδός Νικοπόλεως αριθµός 46, µονίµου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, στο Νοσοκοµείο Παιδιών Αγλαΐα Κυριακού.
16) Της Μαρίας Αλεφραγκή του Ελευθερίου, κατοίκου Χολαργού, οδός Νέστορος αριθµός 1, µονίµου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ 4 Ραδιολογίας-Ακτινολογίας του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα».
17) Του Θρασύβουλου ∆αρδαµανέλλη του Ιωάννη, Καθηγητή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατοίκου Καλαµαριάς Θεσ- σαλονίκης, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθµός 18.
18) Του ∆ηµήτριου Κωσταράκου του Ηλία, καθηγητή ∆ευτερο- βάθµιας Εκπαίδευσης, κατοίκου Αθηνών, οδός Αθηνάς αριθ- µός 60.
19) Του Αθανάσιου Γκούµα του Ηλία, δασκάλου, µονίµου υπαλ- λήλου στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευµάτων, κατοίκου Ραφήνας, οδός ∆ηµοκρατίας αριθµός 97.
20) Του ∆ηµητρίου Βαρνάβα του Γρηγορίου, ιατρού ΕΣΥ, ∆ιευθυ- ντή Οφθαλµολογικού Νοσοκοµείου Χαλκιδικής, κατοίκου Κα- λαµαριάς Θεσσαλονίκης, Κερασούντος αριθµός 38.
21) Της ∆έσποινας Σαββίδου του Σάββα, µονίµου δηµοσίου Υπαλλήλου, στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατοίκου Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Νικολάου Πλαστήρα αριθµός 17.
22) Της Όλγας Ζηκοπούλου-Μανώλη, Πολιτικού Μηχανικού, µο- νίµου Υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Πριάµου αριθµός 7. 23) Του Παναγιώτη Κατίκα του Λουκά, Αρχιτέκτονα, µέλους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µονίµου Υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατοίκου Αθηνών, οδός Νέϊγύ αριθµός 13.
24) Του Αφενδρή Ευάγγελου του Μενελάου, Αντισυνταγµατάρχη Αεροπορίας Στρατού, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πέλλης αριθµός 31


ΚΑΤΑ
Του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών.
5 ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
1) Της υπ’ αριθµόν 2/14924/0022/1-4-2010 απόφασης του Υφυ- πουργού Οικονοµικών κ. Φίλλιπου Σαχινίδη.
2) Της υπ’ αριθµόν 2/35981/0022/28-5-2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη.
3) Της υπ’ αριθµόν Φ8000/14254/1097/6-7-2010 (ΦΕΚ Β 1033/7-7-2010) Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υφυ- πουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα- λίσεων.
4) Της από Ιουλίου του 2010 ανάλυσης αποδοχών Ιουλίου 2010 της Ιωάννας Κουφάκη, εκδοθείσας από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.
5) Της από 20/7/2010 ανάλυσης µισθοδοσίας επιδόµατος αδείας 2010 και της από 20/7/2010 ανάλυσης µισθοδοσίας µηνός Ιουλίου 2010 εκδοθείσας από το ΤΑΥΤΕΚΩ στο όνοµα του Στυλιανού Κουρνιάνου.
6) Του από 26-7-2010 φύλλου αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, του από 22/6/2010 φύλλου αποδοχών µηνός Ιουνίου 2010 καθώς και του από 22/6/2010 φύλλου αποδοχών επιδό- µατος αδείας 2010 του Επαµεινώνδα Μαριά, που εκδόθηκε από το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
7) Της ανάλυσης µισθοδοσίας του Κρέτση Νικόλαου επιδόµα- τος αδείας 2010, της ανάλυσης µισθοδοσίας Α ∆εκαπενθη- µέρου Ιουλίου 2010, της ανάλυσης µισθοδοσίας Β ∆εκαπενθηµέρου Ιουλίου 2010, που εκδόθηκε από τον ∆ήµο Αρτέµιδος Αττικής.
8) Της από 26-7-2010 βεβαίωση αποδοχών της Παπαδοπού- λου Μαρίας του µηνός Ιουλίου 2010, του από 26-7-2010 βε- βαίωση αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, εκδοθέν από τον ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Ελληνικού.
9) Της ανάλυσης αποδοχών και κρατήσεων του ∆ουβάνα Αλέξανδρου µηνός Ιουλίου 2010, της ανάλυσης αποδοχών 6 και κρατήσεων αδείας 2010, εκδοθεισών αµφοτέρων από το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών, «Παν. και Αγλαΐα Κυρια- κού».
10) Της ανάλυσης αποδοχών και κρατήσεων Αυγούστου 2010 της Αλεφραγκή Μαρίας εκδοθεισών από το Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα».
11) Της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010 του ∆αρδαµανέλλη Θρασύβουλου, αµφοτέρων εκδοθεισών από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη- σκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευ- τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης, 8ο Γυ- µνάσιο Καλαµαριάς.
12) Της από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών του Κωσταρά- κου ∆ηµήτριου µηνός Ιουλίου 2010 καθώς και του από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας, εκδο- θείσας από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής, ∆ιεύθυνση ∆ευτερο- βάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 3ο Γραφείο ∆ευτε- ροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2ο Γυµνάσιο Βούλας.
13) Της από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών του Γκούµα Αθα- νάσιου Μηνός Ιουλίου 2010 καθώς και της από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, εκδοθεισών αµφοτέρων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής, ∆ιεύθυνση Πρωτο- βάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
14) Του φύλλου αποδοχών µηνών Μαΐου 2010, Ιουνίου 2010, Ιουλίου 2010 και επιδόµατος αδείας 2010 του ∆ηµητρίου Βαρνάβα εκδοθέντος από το Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. 7 8
15) Της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών της Σαββίδου ∆έσποινας µηνός Ιουλίου 2010 καθώς και της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, εκδοθεισών αµφοτέρων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ι- εύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ- σης ∆υτικής Θεσσαλονί- κης, 5ο Γραφείο.
16) Της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, όπως συµπληρώνεται από τις από 27/7/2010 βεβαιώ- σεις καταβολής επιδοµάτων της Όλγας Ζηκοπούλου καθώς και της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, που εκδόθηκαν από την Γενική Γραµµατεία ∆η- µοσίων Έργων, ∆ιεύθυνση ∆ 18, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών
17) Της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, όπως συµπληρώνεται από τις από 26/7/2010 βεβαι- ώσεις καταβολής επιδοµάτων της του Παναγιώτη Κατίκα καθώς και της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδό- µατος αδείας 2010, που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραµµα- τεία ∆ηµοσίων Έργων, ∆ιεύθυνση ∆ 18, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών.
18) Του από Αύγουστο του 2010 αναλυτικού φύλλου µισθοδο- σίας του Ταξίαρχου Μανδραλή Κωνσταντίνου, εκδοθέντος από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Ο.Λ.Κ.Ε.Σ. 19) Του από Αύγουστο του 2010 αναλυτικού φύλλου µισθοδο- σίας του Αντισυνταγµατάρχη Αφενδρή Ευάγγελου, εκδοθέ- ντος από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Ο.Λ.Κ.Ε.Σ. 20) κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της ∆ιοική- σεως προγενέστερης ή µεταγενέστερης. *********

1. Επί του ιστορικού της υποθέσεως Ι. Με το νόµο 3813/2009 κυρώθηκε, όπως κάθε έτος, ο κρα- τικός προϋπολογισµός του Οικονοµικού έτους 2010 καθώς και ο προϋπολογισµός των ειδικών ταµείων. Ο ως άνω νόµος εξεδόθη κατ’ επιταγή του άρθρου 79 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο: «1. Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδο της ψηφίζει τον προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του κράτους για το επό- µενο έτος. 2. Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να ανα- γράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό και στον απολογισµό. …

Ο προϋπολογισµός συζητείται και ψηφίζεται από την Ολοµέλεια σύµ- φωνα µε όσα ορίζει ο Κανονισµός, ο οποίος εξασφαλίζει το δικαί- ωµα να εκφράσουν τις απόψεις του όλες οι πολιτικές µερίδες της Βουλής. 4. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει του προϋπολογισµού, αυτή ενεργεί- ται µε βάση ειδικό κάθε φορά νόµο…»
ΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 2362/1995 «Περί ∆η- µοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2703/1999 προβλέπεται: «1. Πίστωση είναι το ποσό, που αναγράφεται στον Προϋπο- λογισµό για την πληρωµή συγκεκριµένης δαπάνης και προσδιορί- ζεται από τον οικείο κωδικό αριθµό και κατονοµασία, µέσα στα όρια του οποίου δύναται ο ∆ιατάκτης να αναλαµβάνει υποχρεώσεις.
2. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού χρησιµοποιούνται αποκλει- στικά για την αντιµετώπιση των δαπανών του ειδικού φορέα (υπη- ρεσίας), για τον οποίο έχουν προβλεφθεί και προσδιορίζονται από τον οικείο κωδικό αριθµό… 9.

Οι πιστώσεις, που αφορούν απο- δοχές προσωπικού, συντάξεις, ενοίκια, αντίτιµα, κοινοτικά προγράµµατα, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις για µισθοδοσία, δεν είναι δεκτικές αυξοµειώσεων από τους ∆ιατάκτες, παρά µόνο µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
Με από- 9 φαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται και άλλες πιστώσεις ως µη δεκτικές αυξήσεων ή µειώσεων από τους ∆ιατάκτες». Με την υπ’ αριθµόν 200/1996 (ΦΕΚ Β/95/1996) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «∆ηµόσιο Λογιστικό- Αυξοµειώσεις- Μεταφορές Πιστώσεων» εξειδικεύτηκε η διαδικασία εκτέλεσης και διαχείρισης των πιστώσεων, που εγγράφονται στον Κρατικό Προ- ϋπολογισµό ως εξής: «1. Όπως, για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κλπ."..

Διαβάστε όλη τήν δίκη εδώ: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/mnimonio/aitisi_akyr/DIKH-MNHMONIOU.pdf

 • Δημοσίευση: Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης
  Σάς άρεσε;
  Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
  Σχολιάστε!!!
  Διαδώστε!!!!
 •  

  Σκέψου......δέν είναι παράνομο ακόμη.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου